ÔN tập CHƯƠNG 3 giải tích 12

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 07:53

ÔN TẬP CHƯƠNGGIẢI TÍCH 12 x Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  dx  � x A x ln  C B x dx  � 7x C ln Câu 2: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )  cos 2x f ( x)dx  sin 2x + C � A B dx  � x C x 1 C D x dx  � x 1 C x 1 f ( x) dx   sin 2x + C � f ( x)dx  2sin 2x + C f ( x )dx  2sin 2x + C C � D � ( x)   5sin x f (0)  10 Mệnh đề ? Câu Cho hàm số f ( x) thỏa mãn f � A f ( x)  3x  5cos x  B f ( x )  3x  5cos x  C f ( x)  3x  cos x  D f ( x )  3x  5cos x  15 f  x  5x  Câu Tìm nguyên hàm hàm số dx dx  ln x   C   ln(5 x  2)  C � � A x  B x  dx dx �  5ln x   C �  ln x   C C x  D x  Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x  f ( x )dx  (2 x  1) x   C � A B f ( x) dx   x   C � C D f ( x) dx  (2 x  1) � f ( x) dx  � 2 x   C x   C ( x)e x Tìm nguyên hàm hàm số f � ( x)e x Câu Cho F ( x )  x nguyên hàm hàm số f � f� ( x)e2 x dx   x  x  C f� ( x)e2 x dx   x  x  C A � B � f� ( x)e x dx  x  x  C f� ( x)e x dx  2 x  x  C C � D � e Câu Tính tích phân I A I � x ln xdx B I e2  I C e2  D I e2  ln x f ( x)  F ( x ) x Tính F (e)  F (1) Câu Cho nguyên hàm hàm số A I  e B I e C I B F (3)  ln  Câu 10 Cho I A �f ( x)dx  1 f ( x)  g ( x )dx  1 � 1 I B D I  x  F (2)  Tính F (3) F (3)  F (3)  C D Câu 9: Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số A F (3)  ln  1 2  x  f ( x)  3g ( x) dx � I Tính C 1 I 17 D I 11 Câu 11 Cho A I  f ( x) dx  12 � I � f (3x )dx Tính B I  36 C I  D I  b Câu 13 Biết �( 2x - 4) dx = 0 � b=1 � � b= � A � , b nhận giá trị � b= � � b= � B � C � b=1 � � b= � � � b= � � b= � D � x e dx � x Câu 12 Tích phân x e  x A đúng? x e x B  2xe  2e x x  x e x C Câu 14 Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số thẳng x  a , x  b (a < b) tính theo cơng thức nào? b A C y  f  x  x e  x D 1 x  e dx � liên tục, trục hoành hai đường b S� f  x  dx B a b a S� f  x  dx  � f  x  dx D S� f  x  dx a b a S� f  x  dx  � f  x  dx Câu 15 Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số thẳng x  a , x  b (a < b)được tính theo cơng thức nào? y  f1  x  , y  f  x  liên tục hai đường b b A  2xe x S� f1  x   f  x  dx B a b S � f1  x   f  x  dx a b S� f1  x   f  x  � dx � � � b S� f1  x  dx  � f  x  dx a a a C D Câu 16 Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y  f(x), trục Ox hai đường thẳng x  a, x  b (a  b), xung quanh trục Ox b V � f ( x) dx b A a V � f ( x)dx b B a C V � f ( x)dx a b D V � f ( x ) dx a Câu 17 Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y  x  , trục hoành đường thẳng x  0, x  Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hành tích V ? 4 V V  3 A B V  2 C D V  Câu 18 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x đồ thị hàm số y  x  x 37 81 A 12 B C 12 D 13 Câu 19 Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = -5t + 10 (m/s), t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ di chuyển mét ? A 0,2m B 2m C 10m D 20m x Câu 20 Cho hình thang cong ( H ) giới hạn bới đường y  e , y  0, x  x  ln Đường thẳng x  k (0  k  ln 4) chia ( H ) thành hai phần có diện tích S1 S hình vẽ bên Tìm x  k để S1  2S k  ln A B k  ln k  ln C D k  ln Câu 21 Cho hàm số y  f ( x) liên tục đoạn [a; b] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x ) , trục hoành hai đường thẳng x  a , x  b ( a  b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo cơng thức b V � f ( x)dx b A a V  2 � f ( x )dx V  B a C b f ( x)dx � V  a Câu 22 Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x  x3  xC A x  C B C 6x  C D b f ( x )dx � a D x  x  C 2 Câu 23 Cho hình ( H ) hình phẳng giới hạn parabol y  3x , cung tròn có phương trình y   x (với �x �2 ) trục hoành (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích ( H ) 4  12 B 4  12 A  2 D 4   C Câu 24 Cho hàm số y  f  x liên tục � , A Câu 25 Cho A 3 B f  x  dx  � C 1 g  x  dx  � f  x  dx  2017 � 4 f  x  dx 1 � B 12 f  x  dx  4023 � f  x  dx  2016, � f  x  dx   � Tính f  x  dx � D f  x  dx 0 � 1 , � �f  x   g  x  � �dx � C 8 D Câu 26 Họ nguyên hàm hàm số f ( x )  e  x 1 x ex  x2  C e  x C x x 2 A e  x  C B C x  D e   C Câu 27 Diện tích phần hình phẳng gạch chéo hình vẽ bên tính theo cơng thức đây? x A  2x � 1  x   dx B C  x   dx � 1  2 x   dx � 1 D  2 x � 1  x   dx Câu 28 Cho A 2 xdx �  x  2  a  b ln  c ln với a , b , c số hữu tỷ Giá trị 3a  b  c C D B 1 x Câu 29 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường y  e , y  , x  , x  Mệnh đề đúng? A S � e x dx S� e x dx B Câu 30 Cho f  x  dx  � C S � e x dx D S� e x dx Tính I � f  x  dx A I  B I  D I  16 C I  Câu 31 Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian quy luật 11 v t  t  t  m s 180 18 , t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm B xuất phát từ O , chuyển động thẳng hướng với A chậm giây a  m s2  a A so với có gia tốc ( số) Sau B xuất phát 10 giây đuổi kịp A Vận tốc B thời điểm đuổi kịp A A 22  m s B 15  m s C 10  m s D  m s I� 2x x  1dx cách đặt u  x  Mệnh đề đúng? 3 2 I  2�udu I  �udu I  �udu I  �udu 21 0 A B C D f ( x)  F  x x  F    Khi F  3 Câu 33 Biết nguyên hàm hàm số ln A ln  B C D ln Câu 32 Tính tích phân m  x  5 dx  � m Câu 34 Tìm biết m  1, m  6 A B m  1, m  6 C m  1, m  D m  1, m   x  1 e dx � x Câu 35 Giá trị A 2e  B 2e  C e  D e f ( x) F ( x)   ( x) ln x x nguyên hàm hàm số x Tìm nguyên hàm hàm số f � Câu 36 Cho ln x ln x f� ( x) ln xdx    C f� ( x) ln xdx    C � � x 5x x 5x B A ln x ln x f� ( x) ln xdx    C f� ( x) ln xdx     C � � x 3x x 3x C D  H  giới hạn bới đường y  e x ; y  0; x  0; x  Thể tích khối tròn xoay tạo thành Câu 37 Cho hình  H  quanh trục Ox quay hình A  e  1  B e C  e  1  D  e  e (2 x  1)ln xdx � Câu 38 Khi tính tích phân u  ln x � � A �dv  x  phương pháp tích phân phần, ta đặt u  u  ln x u  (2 x  1)ln x � 2x  � � � � � dv  ln xdx dv  (2 x  1) dx B � C � D �dv  dx Câu 39 Kí hiệu S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x liên tục , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b hình vẽ bên Khẳng định đúng? a A S� f  x  dx b b B b C S� f  x  dx a Câu 40 Tích phân a b S D f  x  dx � a dx � 3x  S  � f  x  dx A ln ln B ln C D ln ... đúng? 3 2 I  2�udu I  �udu I  �udu I  �udu 21 0 A B C D f ( x)  F  x x  F    Khi F  3 Câu 33 Biết nguyên hàm hàm số ln A ln  B C D ln Câu 32 Tính tích phân m  x  5 dx  � m Câu 34 ... trục hành tích V ? 4 V V  3 A B V  2 C D V  Câu 18 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x đồ thị hàm số y  x  x 37 81 A 12 B C 12 D 13 Câu 19 Một ô tô chạy với vận...6 Câu 11 Cho A I  f ( x) dx  12 � I � f (3x )dx Tính B I  36 C I  D I  b Câu 13 Biết �( 2x - 4) dx = 0 � b=1 � � b= � A � , b nhận giá trị � b= � � b= �
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập CHƯƠNG 3 giải tích 12, ÔN tập CHƯƠNG 3 giải tích 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay