CHINH PHỤC đề THI HSG hóa học 9 năm 2016 2017 có HƯỚNG dẫn CHI TIẾT

254 92 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 23:12

[GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017] Câu 1: (4,0 điểm) Nêu tượng xảy thí nghiệm sau viết phương trình hóa học giải thích: a) Cho từ từ dung dịch KHSO4 đến dư dung dịch K2CO3 b) Cho mẩu kim loại natri vào dung dịch AlCl3 dư c) Dẫn khí axetilen qua dung dịch AgNO3 NH3 dư d) Đun cách thủy ống nghiệm chứa hỗn hợp ancol etylic, axit axetic xúc tác H2SO4 đặc Hướng dẫn Bước 1: dự đốn pứ xảy Bước 2: ý màu sắc, mùi dung dịch, kết tủa, bay a) 2KHSO4 + K2CO3 → 2K2SO4 + CO2↑ + H2O Hiện tượng: cho từ từ KHSO4 vào dung dịch K2CO3 ta thấy khí khơng màu, khơng mùi ra, dung dịch suốt b) Na + H2O → NaOH + ½ H2↑ 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓ NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O Hiện tượng: viên Na chạy mặt dung dịch AlCl3, đồng thời khí khơng màu, khơng mùi tỏa mạnh, dung dịch xuất kết tủa keo trắng Khối lượng kết tủa tăng dần đến tối đa sau khơng đổi c) NH  C2Ag2↓(vàng) + H2O C2H2 + Ag2O  [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017] Hiện tượng: dẫn từ từ khí C2H2 qua dung dịch AgNO3 NH3 dư, ta thấy xuất kết tủa màu vàng (C2Ag2) d) H SO  CH COOC H + H O CH3COOH + C2H5OH  Hiện tượng: nhận thấy mùi thơm đặc trưng (hơi este CH3COOC2H5) Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế kim loại cách dùng khí H2 khử oxit kim loại sau: Những kim loại điều chế phương pháp từ oxit X tương ứng sau: MgO, Fe3O4, Al2O3, CuO, CaO? Viết phương trình hóa học minh họa cho trình Hướng dẫn Những oxit bị khử là: Fe3O4, CuO Pt: Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O CuO + H2 → Cu + H2O Chú ý: Nhiệt luyện phương pháp dùng (H2, CO) khử oxit kim loại trung bình (-K, Na, Ca, Ba, Mg, Al) [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017] Trình bày phương pháp tách riêng muối khỏi hỗn hợp gồm CuCl2, BaCl2 AlCl3 mà không làm thay đổi khối lượng muối Viết phương trình hóa học phản ứng xảy (biết trình: kết tủa, lọc tách xảy hồn tồn) Hướng dẫn  CuCl2 cạn lọc    CuCl2 khan  Cu(OH)2   HCl   HCldư CuCl2     AlCl3 cạn  NaOH loïc  BaCl    Al(OH)    AlCl3 khan    dö  HCl  HCl  BaCl ,NaCl      CO2 dö   AlCl3 dd NaAlO ,NaOH  dö  BaCl2 ,NaCl  Na2CO3  BaCO3 dö     dd NaHCO dö  dd      BaCl2 cạn loïc  BaCO3    BaCl2 khan   HCl HCl  dö  Pt: CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓ AlCl3 + 4NaOHdư → 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ NaOH + CO2 dư→ NaHCO3 Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3↓ BaCO3 + 2HCl → BaCl2 +CO2↑ + H2↑ Câu 2: (4,0 điểm) Viết phương trình hóa học hồn thành dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện có): Hướng dẫn o (1) CaO,t  CH4↑ + Na2CO3 CH3COONa + NaOH  (2) 1500 C CH4   CH≡CH + 2H2↑ laøm laïnh nhanh (3) Pd CH≡CH + H2   CH2=CH2 o (4) loang  CH3-CH2OH CH2=CH2 + H2O  o (5) CH3-CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O (6) loang  CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH  (7) (8) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O CO2 + KOH → KHCO3 o t H SO t H SO [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUN HĨA BẮC GIANG 2017] Trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng nguyên chất: ancol etylic, etyl axetat, benzen dung dịch axit axetic, dung dịch glucozo đựng lọ riêng biệt nhãn Viết phương trình hóa học minh họa Hướng dẫn Trích mẫu thử lọ dung dịch, đánh số thứ tự để thuận tiện đối chiếu kết dung dịch: C2H5OH, CH3COOC2H5, C6H6, CH3COOH, C6H12O6 CH3COOH : CO2 C2 H5OH  C6 H12 O6 : phức xanh lam CH3COOC2 H5  C H OH   NaHCO3 C H OH     C6 H  ddCu(OH)2   CH3COOC2 H5  CH COOH  Na CH COO C H     3  C H ,C H O C H  6 12 C H O  12  6 C2 H5OH   Na  CH3COOC2 H5  C H  6 C2 H5OH : H2  CH3 COOC2 H5 : dd đồng CH3COOC2 H5  H2O   C6 H6 : dd không đồng  C6 H6 Pt: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ + H2O 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2 Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít hỗn hợp khí X gồm ankin A hiđrocacbon B thu 2,912 lít CO2 2,52 gam H2O Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên A, B Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Hướng dẫn A : a X  O2  CO2  H2 O B : b 0,13 0,14 0,05(mol) Ankin : nCO2  nH2 O  Đốt cháy  đề  B : Ankan (nCO2  nH2 O)  nCO  nH O  2  Ankin : Cn H2n2  O2  nCO2  (n  1)H2 O  n 1 n 1   b  a  0,01 a  0,02 Nhận xét: -nAnkin = nH2O nCO2  Vaø     Ankan : C H  O  mCO  (m  1)H O b  a  0,05   b  0,03  m 2m 2 2  1 m m 1  Nhận xét: nAnkan = nH2O nCO  [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017]  C2 H2 : 0,02  B : 44 (C3 H8 )  TH1 : Soá CAnkin  2,6  B : 0,03     nCO2  Soá C 2,6    A : 0,02 đk: khí nX loại   TH2 : Soá CAnkan  2,6   A : 68 (C5 H8 )    CH : 0,03 2.nH O   Soá H   5,6   nX A : 0,02   TH3 : Soá CAnkan  2,6 C H : 0,03  A : 47 (lẻ  loại)   Vậy A C2H2 (axetilen/ etin) B C3H8 (propan) Câu 3: (4,0 điểm) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm Ca(OH)2 NaAlO2 Khối lượng kết tủa biểu diễn theo đồ thị Xác định giá trị m x Hướng dẫn Tại điểm: nCO2 = x BTNT.Al Kết tủa Al(OH)3 → nAl(OH)3 = 0,175   nNaAlO2 = 0,175 Tại điểm: nCO2 = 0,37 Kết tủa cực đại gồm: CaCO3 Al(OH)3 CO2 + NaAlO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 0,175 ←0,175 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 0,195→ 0,195 0,195 → m = mCaCO3 + mAl(OH)3 = 33,15 (gam) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 0,195 ←0,195 → x = 0,565 Vậy m = 33,15 (g) x = 0,565 (mol) Trộn 200 gam dung dịch muối sunfat kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 200 gam dung dịch NaHCO3 4,2% sau phản ứng thu m gam dung dịch A (m < 400 gam) Cho 200 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A sau phản ứng dư muối sunfat Thêm tiếp 40 gam dung dịch BaCl2 20,8%, dung dịch thu dư BaCl2 Biết phản ứng xảy hồn tồn a) Xác định cơng thức muối sunfat kim loại kiềm ban đầu b) Tính nồng độ % chất tan dung dịch A c) Dung dịch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu tác dụng với chất sau đây: MgCO3, Ba(HSO3)2, Al2O3, Fe(OH)2, Ag, Fe, CuS, Fe(NO3)2? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Hướng dẫn a) Vì: mA < 400 (g) nên phải khí → muối dạng MHSO4 khí là: CO2 [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017]  NaHCO  BaCl  BaCl   ddA  MHSO4  dd  dö BaCl2 Dễ nhận thấy: 0,2 < nSO4 0,1(mol) 0,2(mol) 0,04(mol) 26,4(g) 400(g) < 0,24 → 26,4 26,4  110  M   132   NaHSO4 0,2 0,2 b)   NaHSO4 : 0,22 Na2 SO4 : 0,2  C%  7,18%  ddA  BTNT.Na   mA = 395,6(g)    NaHSO4 : 0,02  C%  0,607% NaHCO3 : 0,1 c) Tác dụng với: MgCO3, Ba(HSO3)2, Al2O3, Fe(OH)2, Fe, Fe(NO3)2 Pt: 2NaHSO4 + MgCO3 → Na2SO4 + MgSO4 + CO2↑ + H2O 2NaHSO4 + Ba(HSO3)2 → BaSO4 + Na2SO4 + SO2↑ + 2H2O 6NaHSO4 + Al2O3 → 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 3H2O 2NaHSO4 + Fe(OH)2 → Na2SO4 + FeSO4 + 2H2O 2NaHSO4 + Fe → Na2SO4 + FeSO4 + H2↑ 12NaHSO4 + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 2Fe2(SO4)3 + 6Na2SO4 + 3NO↑ + 6H2O Câu 4: (4,0 điểm) Cho hỗn hợp gồm Cu Ag tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư Khí tạo thu vào bình đựng khí oxi mặt V2O5 sau nung nóng thời gian Dẫn tồn khí thu vào dung dịch BaCl2 dư Viết phương trình hóa học Hướng dẫn Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O VO SO2 + ½ O2   SO3 o t SO3 + H2O → H2SO4 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X (chứa nguyên tố C, H, O) thu khí CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích : (đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) a) Tìm cơng thức phân tử X, biết tỉ khối X so với He 36,5 b) Để đốt cháy hoàn toàn p gam X cần 7,28 lít O2 (đktc) Tính p c) Cho 14,6 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH thu muối axit cacboxylic 9,2 gam ancol + Xác định cơng thức cấu tạo X + Trong số cơng thức cấu tạo X trên, công thức phù hợp với điều kiện sau: lấy 9,2 gam ancol cho tác dụng với Na dư sau phản ứng khí vượt q 3,0 lít (đktc) Hướng dẫn a) X  O1  CO2  H2 O M146 Tỉ lệ nguyên tử C : H = nCO2 : 2.nH2 O → CTĐGN: (C3H5Oa)n 3:5 → (41 + 16a).n = 146 → (a; n) = (2; 2) → X: C6H10O2 b) C6H10O4 + 6,5O2 → 6CO2 + 5H2O [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017] 0,05 ←0,325 → p = 7,3 (g) c) COOC2 H5 X:  2NaOH  (COOH)2  2C2 H5OH COOC2 H5 Câu 5: (4,0 điểm) Ba chất hữu mạch hở A, B, C cơng thức phân tử tương ứng C3H8O; C3H6O2; C6H12O2 Chúng tính chất sau: + Chỉ A B tác dụng với Na giải phóng khí H2 + Chỉ B C tác dụng với dung dịch NaOH + A tác dụng với B (trong điều kiện xúc tác, nhiệt độ thích hợp) thu sản phẩm chất C Xác định công thức cấu tạo A, B, C Viết phương trình hóa học giải thích Hướng dẫn Na B   B : axit C2 H5COOH NaOH C H O C2 H5COOH  C3 H OH  C2 H5COOC3 H  H2 O A C C2H5COOH + Na → C2H5COONa + ½ H2↑ C3H7OH + Na → C3H7ONa + ½ H2↑ Tính khối lượng gạo chứa 80% tinh bột cần thiết đề điều chế 50 lít dung dịch rượu etylic 360C (gồm rượu nước) Biết khối lượng riêng C2H5OH 0,8g/ml hiệu suất giai đoạn thủy phân lên men 80% Hướng dẫn Pt: H O men  C H O  (C6 H10 O5 )n   2C2 H5OH 12 C H OH : 50.36%  18(l)  m  D.V  14,4(kg) 14,4.162  mGao   39,62(kg) Rượu  46.2.80%.80% H2 O : 50  18  32(l)  m  D.V  32(Kg) Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau kim loại tan hết thu dung dịch X V lít (đkct) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí tỉ lệ số mol : 3) Cho 600 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy Y nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 16,0 gam chất rắn cạn dung dịch Z thu chất rắn T Nung T đến khối lượng không đổi thu 46,65 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn Tính nồng độ % Fe(NO3)3 X tìm cơng thức khí B Hướng dẫn  B : V   Fe2 O3 Fe : x  HNO3  to  Y   Raé n   A     KOH 0,7(mol) CuO ddX  Cu : y    0,6   to to 11,6(g) ddZ  Raén T  Raén G:46,65(g)  [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017] Fe O : 0,5x 56x  64y  11,6 Fe : x x  0,15  Số mol     Cu : y  160.0,5x  80y  16 y  0,05 CuO : y   a  0,15 KOHdö : a  56a  85b  46,65 KOHdư : 0,15 Rắn G    BTNT.K   ddZ   a  b  0,6  b  0,45    KNO2 : b   KNO3 : 0,45 Fe(NO3 )2 : c BTNT.Fe    c  d  0,15 c  0,1     Fe(NO3 )3 ddX Fe(NO3 )3 : d BTNT.NO3  d 0,05  2c  3d  2.0,05  0,45  Cu(NO ) : 0,05   0,05(mol)  BTNT.N    nN()  nHNO3  nNO3(X)   0,25 Ta  3.nHNO3  nO()  3.nNO3(X)  nH2 O BTNT.H BTNT.O    nHCl  2.nH2 O     nO()  0,4 nH2O = 0,35  NO : 0,1 Suy  NO2 : 0,15 mX  m dd HNO3  m dd X  mH2 O  m  242.0,05  BTKL   m X  11,6  87,5  30.0,1  46.0,15  C%Fe(NO3 )3  100% dd 89,2  89,2(g)  13,565% Vậy C% Fe(NO3)3 X là: 13,565% [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN ĐÀ NẴNG 2017] Câu 1: (2,0 điểm) Giải thích đồ vật làm nhơm khó bị ăn mòn khơng khí? Hướng dẫn Trong khơng khí, Al tiếp xúc với khí O2, với H2O tạo lớp màng oxit nhôm Al2O3 mỏng bền vững Lớp màng oxit nhôm bảo vệ nhôm tiếp xúc với mơi trường bên ngồi, ngăn ngừa q trình oxi hóa khử Vào cuối khóa học, học sinh, sinh viên dùng bong bóng bay chụp ảnh kỉ yếu Tuy nhiên, số vụ bong bóng bay bị nổ mạnh tiếp xúc với lửa làm nhiều người bị bỏng nặng a Hãy giải thích nguyên nhân gây nổ chất khí bong bóng b Để sử dụng bong bóng an tồn, học sinh đề nghị dùng khí He bơm vào bong bóng Em nhận xét sở khoa học tính khả thi đề nghị Hướng dẫn a Bóng bay chụp ảnh kỉ yếu thường bơm khí H2 (thường gặp nhất), CH4 C2H2 Khi gặp nguồn nhiệt (lửa) khí H2 phát nổ mạnh, chí khơng gian kín otơ khơng cần nguồn nhiệt, bóng bay phát nổ, thể tích khoang xe hạn hẹp, nồng độ hiđro đậm đặc (Bóng bay nổ vỡ kính tung otơ Sợ em Chú ý nhé) b) Đề nghị hợp lí Vì khí He khí trơ nên khơng phát nổ gặp nguồn nhiệt ma sát, an tồn sử dụng điều khí He đắt nhiều so với khí H2 Nhiệt phân hỗn hợp rắn X gồm CaCO3, NaHCO3, Na2CO3 tỉ lệ mol tương ứng 2:2:1 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp rắn Y Cho Y vào nước, kết thúc phản ứng lọc lấy dung dịch Z [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN ĐÀ NẴNG 2017] a Viết phương trình hóa học phản ứng b Viết phương trình hóa học phản ứng xảy cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Z Hướng dẫn CaCO3 :  CaCO3 : CaCO :    H2O to   Số mol NaHCO3 :   BTNT.Na BTNT.Na Z :  NaOH   Na2 CO3 : Na CO :1    Pt: o t CaCO3   CaO + CO2↑ o t 2NaHCO3   Na2CO3 + CO2↑ + H2O CaO + H2O → Ca(OH)2 Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3↓ 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O Câu 2: Cho dãy chuyển hóa sau: (1) (2) (3) (4) Xenlulozo   A1  A2  A3  PE a Viết phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện thực chuyển hóa b Tính khối lượng gỗ chứa 40% xenlulozo cần dùng để sản xuất 14 nhựa PE, biết hiệu suất chung trình 60% Hướng dẫn a)  H SO (1) (C6 H10 O5 )n  nH O   nC6 H12 O6 o đặc,t men rượu (2) C6 H12 O6   2C2 H5 OH  2CO2 H SO đặc (3) C2 H5 OH   CH  CH  H O o 170 C trùng hợp (4) nCH2  CH2  (CH2  CH )n  PE b) 14.162  168,75 (tấn) 28.2.40%.60% Cho chất hữu A B cơng thức phân tử C3H8O C3H6O2 Biết chất A chất B tác dụng với Na, chất B tác dụng với NaHCO3 a Xác định cơng thức cấu tạo A B b Viết phương trìn hóa học xảy cho A tác dụng với B Hướng dẫn A : ancol C3 H OH Na  B : axit C2 H5COOH   B+  NaHCO3 C2 H5COOH  C3 H OH  C2 H5COOC3 H  H2 O Khối lượng gỗ cần dùng  C3H6O2 Câu 3: (2,0 điểm) Cho H2SO4 đặc vào cốc chứa đường saccarozo, thu hỗn hợp khí sau phản ứng sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư Nêu tượng xảy thí nghiệm viết phương trình hóa học phản ứng xảy [ĐỀ THI HSG QUẢNG NGÃI 2017] o t 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2↑ (Z2) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O Câu 6: (2,0 điểm) Khơng dùng thêm hóa chất khác biện pháp hóa học phân biệt dung dịch sau: NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2, Ag2SO4, H2SO4 chứa lọ bị nhãn Hướng dẫn Không dùng thêm hóa chất khác nhận biết phương pháp kẻ bảng NaCl BaCl2 NaCl x BaCl2 x Ba(NO3)2 Ag2SO4 x AgCl↓ trắng H2SO4 Tổng kết Ba(NO3)2 1↓ ↓(BaSO4+AgCl) trắng BaSO4↓ trắng 2↓ BaSO4↓ trắng BaSO4↓ trắng 2↓ Ag2SO4 AgCl↓ trắng ↓(BaSO4+AgCl) trắng BaSO4↓ trắng H2SO4 BaSO4↓ trắng BaSO4↓ trắng x x 3↓ 2↓ Dựa vào tổng kết ta nhận biết NaCl Ag2SO4 Dùng lượng nhỏ Ag2SO4 nhận biết dung dịch lại  dd : BaCl2 (*) BaCl2   BaCl2  : AgCl  BaSO4    Ag2SO4 Ta Ba(NO3 )2  dd : AgNO3  Ba(NO3 )2 (**)  Ba(NO )   H SO   BaSO4   H2 SO4 : kht Dùng NaCl để nhận biết dung dịch (*) (**), từ nhận biết BaCl2 Ba(NO3)2 Câu 7: (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mặt khí hỗn hợp khí gồm: CO2, SO2, CO, H2 Dùng nước Br2 để nhận biết SO2, tượng: dung dịch Br2 nhạt màu SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 Dùng nước vôi nhận biết CO2, tượng: nước vôi trọng bị vẩn đục Page [ĐỀ THI HSG QUẢNG NGÃI 2017] CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O Đốt cháy hỗn hợp (CO, H2) khí O2 làm lạnh hỗn hợp khí sau pứ thấy thành ống nghiệm nước ngưng tụ Cho hỗn hợp (CO, H2) qua bột CuO nóng đỏ, tượng: CuO (đen) → Cu (đỏ), thành ống nghiệm nước ngưng tụ CO + CuO → Cu + CO2 H2 + CuO → Cu + H2O Câu 8: (1,5 điểm) ống nghiệm đánh số thứ tự từ đến chứa dụng dịch: Mg(HCO3)2, NaAlO2, Ca(OH)2, HCl Nếu cho ống vào ống thấy kết tủa, ống vào ống tạo kết tủa tan ống dư, ống tác dụng với ống khí X bay lên Nếu sục khí X vào ống ống kết tủa xuất ống nghiệm kết tủa tan Hãy xác định chất ống nghiệm Viết PTHH Hướng dẫn Page [ĐỀ THI HSG QUẢNG NGÃI 2017]  NaAlO2 Vì ống vào ống tạo kết tủa tan ống dư → ống   HCl  Mg(HCO3 )2  oáng (3)  Ca(OH)2  (3) : Mg(HCO3 )2 (2) : HCl   Và ống tác dụng với ống khí X bay lên   (1) : Ca(OH)2  (4) : NaAlO2 Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O HCl + NaAlO2 + H2O → NaCl + Al(OH)3↓ Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 2HCl + Mg(HCO3)2 → MgCl2 + 2CO2↑ + 2H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 CO2 + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3 Câu 9: (2,0 điểm) Hấp thụ hoàn tồn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M KOH 1,4M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X Cho toàn X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu 11,82 gam kết tủa Tính giá trị V Hướng dẫn  K CO : 0,02  BaCl2 CO2     Dung dich X   BaCO3  KOH : 0,14 Pt: V(lit) 0,06(mol) Nhận thấy: dung dịch cuối ta quan tâm tới gốc CO3 nên để đơn giản tốn ta coi CO2 khơng tác dụng với K2CO3 BTNT.CO   nCO3 (CO KOH)  nBaCO3  nK CO3 0,04(mol) TH1: Chỉ tạo muối trung hòa Pt: CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O 0,04 ←0,04 → V(CO2) = 0,896 (lít) TH2: Tạo muối trung hòa muối axit Pt: CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O 0,04 0,08 ←0,04 CO2 + KOH → KHCO3 0,06 ←0,06 Pứ: 0,1 0,14 → V(CO2) = 2,24 (lít) Câu 10: (3,0 điểm) X hỗn hợp ba chất gồm kim loại R, oxit muối sunfat kim loại R Biết R hóa trị II khơng đổi hợp chất lấy 29,6 gam X chia thành hai phần Phần 1: Đem hòa tan dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch A, khí B Lượng khí B vừa đủ để khử hết 16 gam CuO Sau cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư kết thúc phản ứng thu kết tủa C Nung C đến khối lượng khơng đổi thu 14 gam chất rắn Page [ĐỀ THI HSG QUẢNG NGÃI 2017] Phần 2: Cho tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 1,5M Sau phản ứng kết thúc tách bỏ chất rắn, cạn phần dung dịch thu 46 gam muối khan Xác định kim loại R tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất X Biết phản ứng xảy hoàn toàn Hướng dẫn Đồng kiện phần cách chia 29,6 gam X ban đầu cho  CuO  B : H     H SO 0,2(mol)  P      KOH to ddA  C    RO :14g   R : x    RO X RO : y   Raén   RSO : z Cu   CuSO4   P2    0,3(mol) RSO4  14,8(gam) to dd   Muoá i : 46(gam)    CuSO     Pt: R + H2SO4 → RSO4 + H2 H2 + CuO → Cu + H2O nCuO = nH2 = 0,2 → x = 0,2 (1) BTNT.R  14 gam Raén : RO  (R  16).(x  y  z)  14 (2) (x  y z) Và: Rx + (R + 16)y + (R + 96)z = 14,8 (3) Pt: R + CuSO4 → RSO4 + Cu x→ x x x dư: 0,3 – x RSO4 : x  z   (R  96)(0,2  z)  160.(0,3  x)  46 (4) → Rắn  CuSO : 0,3  x   (2) Mg : 32,43%    80z  16x  0,8    z  0,05  R : 24(Mg)   %m MgO : 27,03% Suy (3)   MgSO : 40,54%  x  0,2 Câu 11: (3,0 điểm) a Lấy 0,72 gam hỗn hợp khí B gồm khí metan (CH4) khí A Tỉ lệ thể tích metan A : Khối lượng B 18,24 gam Tính khối lượng mol phân tử khí A b Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí B (sản phẩm cháy gồm cacbonhiđroxit nước) Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,6 mol Ba(OH)2 thấy tạo thành 94,56 gam kết tủa Xác định công thức phân tử A Hướng dẫn   CH : x CH : 0,24   A : 30 a Ta   x  2x  0,72  x  0,24   A : 2x A : 0,48   18,24(g) b Khi CO2 sục vào dung dịch kiềm xảy trường hợp sau: TH1: kết tủa đạt tối đa chưa bị hòa tan CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,48 ←0,48 Page [ĐỀ THI HSG QUẢNG NGÃI 2017]  CH : 0,24 BTNT.C →   CO2  nC(A)  0,48  0,24  nA (vơ lí) A : 0,48   0,24 0,48 TH2: kết tủa bị hòa tan phần CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,48 0,48 ← 0,48 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 0,24 ←0,12 Pứ: 0,72 CH : 0,24 BTNT.C A coù 1C    CO2  nC(A)  0,72  0,24  nA    A: HCHO (anđêhit fomic) A : 0,48 0,48 0,72 Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] Bài 1: (4,0 điểm) 1.1 Viết phương trình hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau: (1) (2) (4)   FeCl2  Fe(OH)2  Fe2 (SO4 )3 Fe   (3) (5) (6) (7) (8)  FeCl3  Fe(OH)3  Fe(NO3 )3 Hướng dẫn Pt: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl 2Fe(OH)2 + 0,5O2 + H2O → 2Fe(OH)3↓ Fe(OH)2 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4↓ 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O 1.2 Trình bày cách làm để thu khí O2, N2 tinh khiết từ hỗn hợp khí tương ứng: a O2 Cl2 b NH3 N2 Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Hướng dẫn a Cho hỗn hợp khí (O2 Cl2) qua dung dịch NaBr, Cl2 bị hấp thụ, O2 khơng bị hấp thụ ta thu O2 tinh khiết Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 b Cho hỗn hợp khí (NH3 N2) qua dung dịch axit HCl, NH3 bị hấp thụ, N2 khơng bị hấp thụ ta thu N2 tinh khiết NH3 + HCl → NH4Cl 1.3 Hãy lựa chọn hóa chất điều kiện thích hợp, viết phương trình hóa học phản ứng xảy theo yêu cầu sau: a Từ 0,5 mol H2SO4 điều chế 0,75 mol SO2 b Từ mol H2SO4 điều chế 0,9 mol SO2 Hướng dẫn Phương pháp: sử dụng bảo toàn nguyên tố S, O, H để suy luận công thức hợp lí Giả sử hợp chất cần tìm X nH2 SO4  nSO2  X chứa nguyên tố S   X S a Ta  BTNT.H nH2 SO4  2.nSO2  nH2 O    nH2 SO4  nH2 O  0,54    pứ không tạo muối  Pt: S + 2H2SO4 → 3SO2↑ + 2H2O 0,5→ 0,75 b X hợp chất chứa S → X: A2Sm x (mol) A2Sm + H2SO4 → A2(SO4)n + SO2 + H2O Mol: x x 0,9 BTNT.S   xn  0,3  xm   xn  0,9 m     → chọn X: FeS Ta  BTNT.O n   4xn  2.0,9  xm  0,2    Pt: 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 1→ 0,9 Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] Bài 2: (4,0 điểm) chất khí: H2, CO2, SO2 HCl kí hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z T Kết thí nghiệm chất khí X, Y, Z T với thuốc thử ghi bảng sau (bỏ qua phản ứng tạo thành axit yếu): Chất phản ứng Thuốc thử Dung dịch Ca(OH)2 dư Dung dịch KMnO4 CuO/t0 X Y Z T phản ứng phản ứng phản ứng Khơng phản ứng Khơng phản ứng phản ứng phản ứng Khơng phản ứng Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng phản ứng a Xác định cơng thức hóa học chất X, Y, Z T, biết MY < MZ b Gọi tên chất khí X, Y Z c Nêu tượng (nếu có) viết phương trình hóa học thí nghiệm phản ứng xảy Hướng dẫn a T không phản ứng với Ca(OH)2 → T: H2 SO Y : HCl  MY  M Z Y, Z phản ứng với KMnO4 → Y, Z      HCl  Z : SO2 Suy X là: CO2 CO2 : cacbondioxit (khí cacbonic)  HCl: khí hiđroclorua b Gọi tên  SO2 : khí sunfuro (lưu huỳnh ñioxit) H : khí hiñro  c Phương pháp làm dạng tốn nêu tượng giải thích: Bước 1: dự đốn phương trình phản ứng xảy Bước 2: ý kết tủa, khí (mùi, màu) chuyển đổi dung dịch (màu) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O Hiện tượng: dung dịch Ca(OH)2 vẩn đục, sục tiếp CO2 vào kết tủa dung dịch tăng dần đến tối đa, sục CO2 tới dư đến thời điểm xác định kết tủa bị hòa tan dần đến hết SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] Hiện tượng: dung dịch Ca(OH)2 vẩn đục, sục tiếp CO2 vào kết tủa dung dịch tăng dần đến tối đa, sục CO2 tới dư đến thời điểm xác định kết tủa bị hòa tan dần đến hết 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O Hiện tượng: dung dịch khơng tượng xảy 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O Hiện tượng: dung dịch thuốc tím KMnO4 bị nhạt màu, khí màu vàng nhạt, mùi xốc 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 Hiện tượng: dung dịch thuốc tím KMnO4 nhạt màu dần, từ tím đen sang màu hồng tím Bài 3: (4,0 điểm) 3.1 Trong cơng nghiệp, khí SO2 dùng để sản xuất axit sunfuric, chất tẩy trắng, chống nấm mốc cho lương thực…; khơng khí chứa nhiều khí SO2 gây hại cho sức khỏe người (gây viêm phổi, mắt, da…) Theo qui chuẩn Bộ Tài Nguyên Môi Trường qui định: lượng SO2 vượt q 0,35mg/m3 thi coi khơng khí bị nhiễm SO2 Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] a Tiến hành phân tích 50 lít khơng khí thành phố thu 8.10-3 ml SO2 (đktc) khơng khí bị nhiễm SO2 hay khơng? b Nếu khơng khí chứa nhiều khí SO2 gây tượng cho mơi trường? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy (nếu có) Hướng dẫn 8.103.62 1m3  1000(l) a 50 lít khơng khí mSO2    mSO2  0,457mg / m3  0,35mg / m3 22,4 Như thành phố bị nhiễm khơng khí b Nếu khơng khí chứa nhiều SO2 gây tượng mưa axit Mưa axit gây nhiều tác hại nghiêm trọng: - Với cơng trình xây dựng: làm hư hại cơng trình từ đá vơi thép, giảm tuổi thọ cơng trình, làm tăng chi phí sửa chữa, nâng cấp - Với mơi trường: tượng mưa axit hại làm cối rụng lá, cản trở trình quang hợp làm chậm trình sinh trường chức điều hòa khơng khí xanh 3.2 Trong tiết thực hành điều chế khí hiđro, học sinh lắp ráp dụng cụ thí nghiệm mơ hình sau: Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] a Mơ hình lắp ráp mơ hình lắp ráp chưa đúng? Giải thích lí mơ hình lắp ráp chưa b Chất rắn X kim loại sau: Al, Mg Zn (có khối lượng) Hãy lựa chọn chất rắn X để thu lượng khí hiđro lớn (có giải thích) Bài 4: (4,5 điểm) 4.1 250C nồng độ dung dịch NaCl bão hòa 26,47% a Tính độ tan NaCl 250C b Người ta pha chế dung dịch NaCl 250C cách hòa tan 45 gam NaCl vào 135 gam nước, cho biết dung dịch NaCl pha chế bão hòa hay chưa bão hòa Nếu dung dịch NaCl chưa bão hòa, trình bày cách làm khác để dung dịch NaCl bão hòa 250C (bằng tính tốn cụ thể) Hướng dẫn  100.26,47 NaCl : 26,47g a 100 gam dd NaCl   100g H2 O hòa tan mNaCl   36g 73,53  H2 O : 73,53g Suy độ tan NaCl 250C 36g 135.36  48,6g 100 Vậy với 45 gam NaCl hòa vào 135 gam H2O thu dung dịch chưa bão hòa Để dung dịch bão hòa ta can thiệp cách sau: 45.100  125g H2O Cách 1: Lấy 45 gam NaCl hòa tan với 36 135.36  48,6g hòa tan với 135 gam H2O Cách 2: Lấy mNaCl  100 4.2 Cho m gam kim loại X vào bình chứa 100 ml dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu 4,704 lít khí H2 (đktc), đồng thời khối lượng bình tăng 3,36 gam a Xác định tên gọi X b Ngâm kim loại X khối lượng m gam vào 100 ml dung dịch CuSO4 15% khối lượng riêng D = 1,12g/ml Sau thời gian phản ứng, người ta lấy kim loại X khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khơ cân nặng 7,23 gam (giả thiết toàn lượng kim loại tạo thành bám hết vào kim loại X) Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng Hướng dẫn a 2X + 2nHCl → 2XCln + nH2 0,42 ←0,21 n mH2  0,42g   0,42   mX  3,78  X n  3,78  m binh taêng  mX  mH2   Ta       X  9n  n  0,42 nX   X  27 (Al)  n  b 135 gam H2O hòa tan tối đa mNaCl  b 2Al + Ban đầu: 0,14 Pứ: x→ Dư: (0,14 – x) 3CuSO4 0,105 1,5x (0,105 – 1,5x) → Al2(SO4)3 0,5x + 3Cu↓ 1,5x Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] Al : 0,14  x 27.(0,14  x)  64.1,5x  7,23  Rắn sau pứ  dö  Cu :1,5x   x  0,05    CuSO4 dö : 0,03 CuSO4 dö : 4,42%  Dd sau pứ Al2 (SO4 )3 : 0,025   %m  m Al2 (SO4 )3 : 7,88%    mAl m mRaé n dd CuSO4 sau pứ  dd sau pứ  108,55(gam)  Bài 5: (3,5 điểm) Dung dịch A chứa muối MgSO4, Al2(SO4)3 Fe2(SO4)3 Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch A, thu kết tủa B dung dịch C Lọc lấy kết tủa B, sau đem nung kết tủa B đến khối lượng không đổi thu 23,52 gam chất rắn D Chia dung dịch C thành phần nhau: - Phần 1: sục khí CO2 dư vào phản ứng xảy hoàn toàn, thu kết tủa E, sau đem nung kết tủa E đến khối lượng không đổi thu 5,712 gam chất rắn F - Phần 2: cho dung dịch BaCl2 dư vào thu 97,627 gam kết tủa G a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính nồng độ mol muối dung dịch A Hướng dẫn Đồng kiện phần để thuận lợi cho q trình tính tốn  Mg(OH)2 to MgO  Raén  : 23,52g  B  Fe2 O3  Fe(OH)3 MgSO4 : x   CO2  P  to    NaOHdö  Al(OH)   Al2 O3 A Al2 (SO4 )3 : y    Na2 SO4    0,112(mol) Dung dich C    Fe2 (SO4 )3 : z   BaCl2 NaAlO2  BaSO4  P2     0,838(mol)   Ta BTNT.Al nAl O  0,112   nAl2 (SO4 )3  0,112  MgSO4 : 2,44 M x  0,244   MgO : x   40x  160z  23,52  y  0,112  CM Al2 (SO )3 :1,12 M Raén  Fe2 O3 : z  z  0,086 Fe (SO ) : 0,86 M    BTNT.SO4  x  3y  3z  0,838 nBaSO4  0,419  Page [ĐỀ THI HSG TIỀN GIANG 2017] Page [THI THỬ HSG HÓA ] THI THỬ CẤP QUẬN – HUYỆN (Đề thi 03 trang) MƠN THI: HĨA (KHỐI THCS) Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I: (3,0 điểm) 1.1 ng n ng ỗn p g t ong d a p n ng t đ c c t n o o d ng d c 2SO4 đ c n ng d t đ c d ng d c t c d ng i d ng d c t đ c d ng d c ng d c a t c d ng i a a t c d ng i a c đ n t n p ần c c c t c t ong i tc cp ng t n p n ng y a t ong t ng iệ t n 1.2 lọ dung d ch m t nhãn, lọ ch a dung d ch sau: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3 Chỉ dùng thêm thuốc thử nh t, nhận bi t lọ dung d ch Nêu t ng vi t p ng t n p n ng x y (n u có) Câu II: (4,0 điểm) 2.1 Cho hóa ch t: HCl, Fe, FeS, KClO3 thi t b úc t c c đủ Hãy vi t c c p ng trình hóa học điều ch ch t khí khác n a (g i õ điều kiện ph n ng n u có) 2.2 Cho chuỗi bi n hóa sau: Bi t: A, B, C, D h p ch t ô c canxi (Ca) Trong D, canxi chi m 62,5% khối ng Tìm cơng th c ch t A, B, C, D phù h p v i đồ vi t p ng t n p n ng x y 2.3 Dung d ch A ch a CuSO4 8% (NH4)2SO4 6,6% Cho 15,07 gam Ba vào 100gam dung d ch A, sau ph n ng t đ c dung d ch B, khí C k t tủa D Tính nồng độ phần t ă c t tan dung d ch B Câu III: (4,0 điểm) 3.1 Cho t t dung d ch NaOH 1,5M vào ống nghiệm ch a lít dung d ch AlCl3, thực nghiệm t đ c ng k t tủa đ c biểu diễn d i đồ th sau: Page [THI THỬ HSG HĨA ] a) Tính nồng độ mol/l dung d ch AlCl3 ban đầu b) Tính nồng độ mol/l ch t tan thời điểm thể tích dung d ch NaOH 240 ml 3.2 Ở 90oC 540 gam dung d ch CuSO4 bão hòa Làm lạnh dung d ch xuống 15oC Hỏi gam tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung d ch trình làm lạnh Bi t độ tan SCuSO4 (90oC) = 80 gam SCuSO (15oC) = 25 gam 3.3 T ong dân gian i gia đ n c ng ời b c m gió, ơng bà t ờng dùng vật d ng bạc n t a ay đồng tiền để cạo gió Trong trình cạo lên ng ống ng ời b c m gió vật d ng bạc b đen ại Dựa vào hiểu bi t mình, em gi i thích t ng c hóa học Vi t p ng t n a ọc x y Câu IV : (4,0 điểm) 4.1 Cho a gam hỗn h p A gồm: Ba, Al, Fe tác d ng v i n c d t đ c 8,96 lít khí H2 N u l y 2a gam hỗn h p A tác d ng v i dung d c a d t đ c 24,64 lít khí H2 N u l y 4a gam hỗn h p A tác d ng v i dung d ch HCl v a đủ t đ c 67,2 lít khí H2 Bi t thể t c đo đ tc t n a ng t ng kim loại A phần t ă ề khối 4.2 Dung d ch A ch a a mol AgNO3 b mol Cu(NO3)2, thực thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: thêm c mol Zn vào dung d ch A, sau ph n ng t đ c dung d ch muối Thí nghiệm 2: thêm 2,5c mol Zn vào dung d ch A, sau ph n ng t đ c dung d ch muối Page [THI THỬ HSG HĨA 9] Thí nghiệm 3: thêm 3,75c mol Zn vào dung d ch A, sau ph n ng t đ c dung d ch muối Hãy tìm mối quan hệ a, b, c t ng thí nghiệm trên? Câu V: (5,0 điểm) 5.1 Một hỗn h p ch a Fe, FeO, Fe2O3 N u hoà tan a gam hỗn h p dung d c d t ối ng H2 thoát 1,00% khối ng hỗn h p đe t ng iệm N u khử a gam hỗn h p H2 d t t đ c khối ng n c 21,15% khối ng hỗn h p đe t ng iệm c đ nh phần t ă ề khối ng ch t a gam hỗn h p 5.2 òa tan o n to n ga ỗn p gồ Fe i oại (c at ông đổi) o ng d d ng d c a p n ng o n to n t đ c 13,44 lít H2 (đ tc) M t c đe 5a ga t c d ng t i d ng d c HNO3 ( oãng d ) đ n i p n ng t t úc t đ c 11 t (đ tc) ỗn p Y gồ ông c np ẩ ửn o c) c tỉ ệ o 2O ( 7/3 i t c c p n ng y a o n toàn T i oại c đ n tỉ ệ o Fe i oại t ong ga ban đầ 5.3 Nung nóng hồn tồn 27,3 gam hỗn h p NaNO3; Cu(NO3)2 Hỗn h p t o t a đ c dẫn o n c d t t y c 12 t (đ tc) ông b h p th ( ng O2 o tan ông đ ng ể) Tính khối ng Cu(NO3)2 hỗn h p ban đầu Page ... Fe(NO3)2? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Hướng dẫn a) Vì: mA < 400 (g) nên phải có khí → muối có dạng MHSO4 khí là: CO2 [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA BẮC GIANG 2017]  NaHCO  BaCl ... 0,3 C H OH : 0,5  0 ,9( mol)   0,5.80%  0,4 Vậy giá trị m = 35,2 (gam) [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA YÊN BÁI 2017] [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN HÓA LẠNG SƠN 2017] Câu 1: (2,0 điểm)... dịch Z [GIẢI CHI TIẾT THI VÀO 10 CHUYÊN ĐÀ NẴNG 2017] a Viết phương trình hóa học phản ứng b Viết phương trình hóa học phản ứng xảy cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Z Hướng dẫn CaCO3 :
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH PHỤC đề THI HSG hóa học 9 năm 2016 2017 có HƯỚNG dẫn CHI TIẾT, CHINH PHỤC đề THI HSG hóa học 9 năm 2016 2017 có HƯỚNG dẫn CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay