DAI 9

165 36 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:41

Giáo án Đại số Ngy son: 19 /8 /2017 Ngày dạy: 21 /8 /2017 Tiết : CĂN BẬC HAI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu khái niệm bậc hai số khơng âm, kí hiệu bậc hai, phân biệt bậc hai dương bậc hai âm số dương, định nghĩa bậc hai số học Kĩ năng: - Tính bậc hai số - Vận dụng định lí để so sánh bậc hai số học Thái độ: - Học tập nghiêm túc, tự giác Năng lực hướng tới - Năng lực đặt vấn đề giải vấn đề đặt II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, máy tính bỏ túi, bảng phụ ghi BT1 HS: SGK, ghi, dụng cụ học tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu Căn bậc hai số học (17p) - Yêu cầu HS nhắc lại - HS nhớ lại, 1HS Căn bậc hai số học: k/n bậc hai học trả lời, 1HS yếu - Căn bậc hai số a không âm lớp nhắc lại số x cho x2 = a - GV nhận xét nhắc lại - Cả lớp theo dõi, ghi - Số dương a có hai bậc vào hai a − a - Yêu cầu học sinh làm ? - HS hoạt động cá - Số có bậc hai nhân làm ?1 = - Gọi HS đứng chỗ trả - HS TB, yếu lần ?1 a, Căn bậc hai -3 lời, GV ghi bảng lượt đứng chỗ trả 2 − b, Căn bậc hai lời, lớp theo dõi 3 nhận xét c, Căn bậc hai 0, 25 0,5 - Từ bậc hai - HS nắm −0,5 số không âm GV dẫn dắt số 3; ; 0, 5; d, Căn bậc hai học sinh tìm bậc hai − bậc hai số học *Đ/n: số học Với số dương a, số a gọi 9; ; 0, 25; bậc hai số học a Ví dụ ? Căn bậc hai số học - HS nêu đ/n bậc 1: hai số học số dương a? Căn bậc hai số học 16 16 - GV giới thiệu ký hiệu - HS ý theo dõi, Căn bậc hai số học - GV nêu vớ d nh nm ký hiu Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại sè sgk - GV giới thiệu ý sgk - Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?2 - Gọi HS lên bảng làm - Chú ý theo dõi kết * Chú ý: hợp sgk x ≥ x= a ⇔ x = a - HS hoạt động em bàn làm ?2 ?2 - đại diện lên bảng làm - GV hướng dẫn HS - HS tham gia nhận ?3 a, Căn bậc hai số học 64 nhận xét sửa sai xét làm bạn - GV giới thiệu phép - HS ý theo dõi nên bậc hai 64 -8 b, Căn bậc hai số học 81 tốn tìm bậc hai kết hợp sgk nên bậc hai 81 -9 phép khai phương - Yêu cầu HS làm ?3 - HS lên bảng làm, c, Căn bậc hai số học 1,21 - GV lớp nhận lớp làm vào 1,1 nên bậc hai 1,21 1,1 -1,1 xét sửa sai nháp Hoạt động 2: So sánh bậc hai (13’) GV: với số không âm a So sánh bậc hai số b ta có: a < b - HS suy nghĩ, 1HS học * Định lý: a< b Hãy chứng trả lời Với hai số không âm a b ta có: minh điều ngược lại a 15 nên 16 > 15 Vậy 4> ví dụ sgk - HS hoạt động cá 15 - Yêu cầu làm ?4 nhân làm ?4 - Gọi HS lên bảng làm b, 11>9 nên 11 > Vậy 11 >3 HS Khá lên bảng - GV lớp nhận làm HS tham gia xét sửa sai Ví dụ 3: (Sgk) nhận xét - GV tiếp tục giới thiệu - Đọc ví dụ sgk, ví dụ sgk ?5 Tìm số x khơng âm: - Yêu cầu HS làm ?5 nắm cách làm a, Vì = nên x > ⇔ x > HS theo bàn làm ?5 theo bàn - HS Tb lên bảng Vì x ≥ nên x > ⇔ x > - Gọi HS lên bảng làm làm, HS lớp b, Vì = nên x < ⇔ x < - GV nhận xét chốt lại Vì x ≥ nên x < ⇔ x < theo dõi nhận xét Vậy ≤ x < Củng cố (7’) - GV treo bảng phụ tập SGK, Yêu cầu HS lên bảng làm, sau HS nhận xét - Gọi HS lên bảng làm tập 2a: (ĐS: > ) 4d: (ĐS: < x < ) Hướng dẫn nhà (3’) - Học định nghĩa CBH, CBHSH số a không âm, phân biệt CBH CBHSH số a không âm, nắm cách viết đn CBHSH số a khơng âm kí hiệu, nắm đl so sánh CBHSH - Làm tập 2bc, 4abc sgk, 1, 5, 6, 11 sách bi Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - ễn nh lí Pitago qui tắc tính giá trị tuyệt đối số Ngày soạn: 21 /8 /2017 Ngày dạy: 23 /8 /2017 Tiết : CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = A I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (có nghĩa) A , biết cách chứng minh định lý a = a Kĩ năng: - Biết tìm điều kiện xác định A A biểu thức không phức tạp Vận dụng đẳng thức A2 = A để rút gọn biểu thức Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, xác giải toán Năng lực hướng tới - Vận dụng đẳng thức A2 = A để giải tập có liên quan II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, bảng phụ nội dung ?1, ?3 sgk HS: Làm tập nhà, đọc trước mới, đồ dùng học tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ: (6’ ) HS1: Làm tập 2b (sgk): So sánh: 41 HS2: Làm tập 4a (sgk): Tìm số x không âm, biết x = 15 Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu Căn thức bậc hai (11’ ) - Treo bảng phụ nội - Quan sát nội dung ? 1.Căn thức bậc hai: dung ?1 sgk - Yêu cầu HS suy nghĩ - Hoạt động cá nhân, ?1 trả lời suy nghĩ, 1HS trả lời - GV chốt lại giới thiệu 25 − x thức - HS ý theo dõi, Tổng quát: Với A biểu thức bậc hai 25 − x ; đại số A gọi thức bậc 25 − x biểu thức lấy hai A A gọi biểu thức lấy căn ? Thế thức - HS Tb trả lời Ví dụ: 3x thức bậc hai bậc hai? - GV chốt lại, ghi bảng - HS theo dõi, ghi 3x - Yêu cầu HS lấy ví dụ - HS nêu ví x − thức bậc hai dụ minh hoạ x − ? A xác định nào? - HS TB trả lời * A xác định A - HS ghi v Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án §¹i sè - GV chốt lại ghi bảng - GV nêu ví dụ yêu cầu HS hoạt động em bàn - Gọi HS trả lời - HS hoạt động theo Vĩ dụ: Tìm điều kiện x để 3x em lấy ví dụ - 1HS yếu đứng x − xác định chỗ trả lời, HS K Giải: 3x xác định ⇔ 3x ≥ ⇒ x ≥ nhận xét x − xác định ⇔ x − ≥ - Theo dõi, ghi - GV nhận xét chốt lại ⇒ 2x ≥ ⇒ x ≥ - 1HS Tb lên bảng giải mẫu làm ?2 , lớp làm vào ?2 - Tương tự yêu cầu HS nháp − 2x xác định làm ?2 - HS lớp tham - GV hướng dẫn HS ⇔ − 2x ≥ ⇒ x ≤ gia nhận xét bạn nhận xét làm bạn Hoạt động 2: Tìm hiểu Hằng đẳng thức A2 = A (17p) - GV treo bảng phụ nội - HS làm vào Hằng đẳng thức A2 = A dung ?3 nháp phút ?3 - Sau HS làm xong, - HS đổi phiếu cho GV thu - phiếu để kiểm tra kết nhận xét, treo bảng phụ đối chiếu với * Định lý: đáp án giải Với số a ta có a = a - Từ GV dẫn dắt - Chú ý theo dõi, đến định lý sgk nắm định lý, ghi C/m: - Yêu cầu HS đọc phần - Đọc nắm cách * Bài tập: c/m định lý sgk c/m định lý - Sau gọi 1HS trình - HS trình bày a, Tính: 0,12 ; (−0,3) bày lại c/m, HS Tb nhận xét b, Rút gọn: (2 − 3) ; (3 − 11) - GV nhận xét chốt lại - HS tự nghiên cứu * Chú ý: Với A biểu thức ta - Yêu cầu HS nghiên phút cứu ví dụ 2, ví dụ sgk - HS Tb lên bảng có A = A - Gọi HS lên bảng giải làm, lớp làm vào Ví dụ: Rút gọn: tập tương tự nháp a, ( x − 2) với x ≥ - Gọi HS lớp nhận - HS lớp nhận ( x − 2) = x − = x − (vì x ≥ ) xét xét làm bạn - GV nhận xét chốt lại, - Chú ý theo dõi, ghi b, a với a < nêu ý sgk a = (a )2 = a = −a (vì a < ) - GV hướng dẫn HS làm - HS ý theo dõi, ví dụ sgk nắm cách làm Củng cố (6 ) - HS Tb lên bảng làm tập, HS lớp làm vào nháp HS1: Làm 6sgk: Tìm a để thức có nghĩa: b, −5a ; d, 3a + HS2: Làm 8sgk: Rút gọn biểu thức: c, a với a ≥ ; d, (a − 2) với a < Sau HS làm xong GV hướng dẫn HS lớp nhận xét sửa sai, trình bày giải mẫu, HS ghi chép cẩn thận Hướng dẫn nhà (4’ ) - Hướng dẫn HS làm tập số sgk: Tìm x biết: a, x = Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số Ta có: x = x = ⇒ x = ±7 ; c, x = ta có: x = x = ⇒ x = ⇒ x = ±3 - Học nắm cách tìm điều kiện để A có nghĩa, hàng đẳng thức A2 = A - Làm tập 9b,d; 10 sgk, 11, 12, 13, 14 phần luyện tập để tiết sau học Ngày soạn: 22 /8 /2017 Ngày dạy: 24 /8 /2017 Tiết 3: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố khắc sâu cho học sinh kiến thức bậc hai số học, thức bậc hai hàng đẳng thức A2 = A Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ tìm điều kiện để A xác định, vận dụng đẳng thức A2 = A để rút gọn biểu thức Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, xác giải toán Năng lực hướng tới - Năng lực vận dụng kiến thức cũ giải tập II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, tập luyện tập, bảng phụ ghi giải mẫu BT 13a, c HS: Làm tập nhà, sách tập, bảng phụ nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ: (8’ ) HS1: Với giá trị a thức sau có nghĩa? a, − 3a ; b, 3a + HS2: Rút gọn biểu thức: a, (5− 21 Bài mới: Hoạt động GV ) ; b, ( a − ) với a < Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động : Chữa tập (7’) Bài tập 9: SGK Tìm x biết - HS (Y) nhắc lại a) x = Gọi HS nhắc lại a = ? GV ghi lên góc bảng Hãy vận dụng làm BT9 b ) x = −8 - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng trình làm - Gọi HS khác nhận xét bày - GV chốt lại cách giải - HS nhận xét Hoạt động : Luyện tập (24’) GV hướng dẫn HS làm HS tự giác tích cực Bài tập 11: (sgk) Tính tập giải tập a, 16 25 + 196 : 49 - Gọi HS lên bảng giải - HS Tb lên bảng tập 11a,d 12a,c giải tập 11a,c Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số 12a,c = 42 52 + 142 : - GV theo dõi, quan sát - HS lớp làm = 4.5 + 14 : = 20 + = 22 HS làm, uốn nắn sửa sai vào nháp 2 d, + = + 16 = 25 = 52 = cho số em Bài tập 12: (sgk) Tìm x để mối - Sau HS bảng - HS lớp tham thức sau có nghĩa? làm xong GV gọi HS gia nhận xét a, x + có nghĩa x + ≥ lớp nhận xét làm bạn - GV nhận xét chốt lại, - HS ý theo dõi, ⇒ x ≥ −7 ⇒ x ≥ − trình bày giải mẫu ghi chép cẩn thận  ≥0  - Chú ý cho HS tìm điều - HS hiểu c, có nghĩa  −1 + x −1 + x kiện để thức có phải tìm điều kiện  −1 + x ≠ nghĩa biểu thức để biểu thức  −1 + x > x > biểu thức dấu có nghĩa ⇔ ⇔ ⇔ x >1 x ≠ x ≠   chứa ẩn mẫu - Tiếp tục hướng dẫn HS - 1HS yếu đọc đề làm tập 13a sgk bài, lớp suy nghĩ Bài tập 13a(sgk): Rút gọn biểu thức: cách làm ? Với a < a = ? a, a − 5a = a − 5a - Gọi HS đứng chỗ - HSTb trả lời - HS trả lời, trình bày cách giải = −2a − 5a = −7 a (vì a < HS Tb nhận xét - Tương tự gọi HS lên ) HS Tb lên bảng bảng làm 13b,c/sgk làm, lớp làm vào b, 25a + 3a Với a ≥ nháp, sau nhận - GV nhận xét chốt lại c, 9a + 3a - Yêu cầu HS hoạt động xét làm bạn Bảng phụ (bài giải mẫu) nhóm làm tập 14 - HS theo dõi - HS hoạt động theo Bài tập14/sgk: Phân tích thành sgk nhóm em, làm vào nhân tử: Nhóm 1,2,3: câu a,c bảng phụ nhóm: (5') a, x − = x − ( ) = ( x − ) ( x + ) Nhóm 4,5,6: câu b,d - Sau nhóm làm x + 3.x + = x + 3.x + ( ) nhóm nộp bài, xong GV thu bảng phụ c, nhóm để nhận xét, nhóm lại đổi = ( x + 3) = ( x + 3) ( x + 3) nhóm lại đổi cho cho - HS nhận xét b, x − = x − ( ) = ( x − ) ( x + ) - GV nhận xét sửa sai, làm nhóm bạn x − 5.x + = x − 5.x + ( ) sau treo bảng phụ - Các nhóm đối chiếu đánh giá d, giải mẫu = ( x − 5) = ( x − 5) ( x + 5) làm nhóm bạn Bài tập 15/sgk: - Hướng dẫn nhanh - HS đọc đề 15 Giải phương trình: tập 15sgk - Yêu cầu HS phân tích sgk a, x − = ⇔ x − ( ) = vế trái thành nhân tử - 1HS trả lời tương tự 14 - Chú ý theo dừi - GV nhn xột cht li Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại sè x − = ⇔ x− x+ =0⇔   x + = x = ⇔  x = − b, x − 11.x + 11 = ( Củng cố (3’): - GV chốt lại kiến thức dạng tập làm Hướng dẫn nhà (2’): - Xem lại tập giải hướng dẫn tiết - Làm tập 12, 13, 14, 16 (SBT) Ngày soạn: 26 /8 /2017 )( ) Ngày dạy: 28 /8 /2017 Tiết 4: LI ÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm định lý nắm hai quy tắc khai phương tích nhân bậc hai Kĩ năng: Rèn luyện kỹ vận dụng hai quy tắc để biến đổi biểu thức có chứa bậc hai tính tốn Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, xác giải toán Năng lực hướng tới: Năng lực phát giải vấn đề đặt học II CHUẨN BỊ: 1.GV: Bài soạn, tập áp dụng, máy tính Casio HS: Làm tập nhà, đọc trước mới, đồ dùng học tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ: (6’ ) HS1: Rút gọn: a, (5− 23 ) ; b, 9a + 3a HS2: Tính so sánh: 16.25 16 25 ( Lưu ý: Nội dung kiểm tra HS2 lưu lại để sử dụng dạy mới) Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu Định lý (9’ ) - GV sử dụng kết - HS dựa vào Định lý: kiểm tra học sinh làm bạn Với hai số a b khơng âm, ta có: để dẫn dắt HS phát hướng dẫn GV a.b = a b định lý để phát biểu định - GV chốt lại nêu định lý lý sgk - HS ý theo C/m: Vì a ≥ b ≥ nên a b xác - GV yêu cầu HS dõi, ghi chép định khơng âm, ta có: 2 nghiên cứu SGK, nêu - 1HS Tb đứng a b ) = ( a ) ( b ) = a.b ( cách chứng minh ch trỡnh by c/m Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số Vy a b bậc hai số học - HS ghi chép vào - GV nhận xét chốt lại, a.b hay a.b = a b trình bày bảng - HS ý theo dõi * Chú ý: (Sgk) - GV nêu ý Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc khai phương tích (8’) - Gọi HS đọc quy tắc - 2-3HS yếu lần sgk lượt đọc quy tắc Áp dụng: - GV chốt lại quy tắc - HS ghi nhớ - GV nêu ví dụ, yêu - HS hoạt động cá a, Quy tắc khai phương tích:(sgk) cầu HS áp dụng quy nhân làm ví dụ Ví dụ: Tính tắc để làm - GV gọi HS trả lời, - HS Tb đứng a, GV ghi bảng chỗ trả lời, HS 49.1, 44.25 = 49 1, 44 25 = 7.1, 2.5 = 42 khác nhận xét b, - Yêu cầu HS làm ?2 - HS hoạt động 810.40 = 81.400 = 81 400 = 9.20 = 180 sgk theo nhóm theo nhóm em bàn ?2 - GV gọi HS khác làm ?2 nhóm lên bảng trình - HS lên bảng bày giải trình bày, HS - GV nhận xét chốt lại lớp nhận xét Hoạt động :Tìm hiểu Quy tắc nhân bậc hai (10’) - GV nêu ví dụ, hướng - Chú ý theo dõi, b, Quy tắc nhân bậc hai: dẫn HS làm tham gia làm ví dụ Ví dụ: Tính - Từ dẫn dắt HS - HS nêu quy tắc a, 20 = 5.20 = 100 = 10 phát quy tắc - 2-3HS yếu lần b, 1,3 52 10 = 1,3.52.10 = 262 = 26 - GV chốt lại quy tắc lượt đọc lại quy tắc * Quy tắc: (sgk) sgk - Yêu cầu HS làm ?3 - HS hoạt động sgk theo nhóm nhỏ theo nhóm nhỏ ?3 em bàn làm - Sau HS làm ?3 vào nháp xong, GV yêu cầu - Các nhóm đổi nhóm đổi cho phiếu cho nhau, nhau, GV yêu cầu HS đánh giá bạn nhận xét bạn * Chú ý: Với hai biểu thức A B - GV nêu ý - HS ý theo dõi khơng âm ta có: A.B = A B - Yêu cầu HS đọc ví - HS đọc ví dụ sgk dụ sgk để hiểu thêm - Hướng dẫn HS làm ? - Vận dụng ý ?4 sgk để làm ?4 sgk 3 - Gọi 1HS trả lời, HS - HS đứng chỗ a, 3a 12a = 3a 12a = 36.a = 6a (vì a, b khác nhận xét trả lời, HS khác b, 2a.32ab = 64.a b = 8ab - GV nhận xét chốt lại nhận xét khụng õm) Cng c (10 ) Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại sè - Hai HS Tb đồng thời lên bảng làm tập sgk: HS1: Bài tập 17: a, 0, 09.64 c, 12,1.360 HS2: Bài tập 18: a, 63 b, 2,5 30 48 Sau HS làm xong, GV gọi HS lớp nhận xét, sửa sai Cuối GV nhận xét chốt lại, trình bày giải mẫu - Hướng dẫn tập 20c sgk: 5a 45a − 3a với a ≥ Ta có: 5a 45a − 3a = 5a.45a − 3a = 152.a − 3a = 15a − 3a = 12a Hướng dẫn nhà (2’ ): - Học nắm hai quy tắc khai phương tích nhân bậc hai - Làm tập 19, 22 đến 27 sgk.Chuẩn bị tốt tập cho tiết sau luyện tập Ngày soạn: 28/8 /2017 Ngày dạy: 31 /8 /2017 Tiết 5: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố khắc sâu cho học sinh nắm định lý hai quy tắc mối liên hệ phép nhân phép khai phương Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ vận dụng hai quy tắc để giải tập sgk, học sinh tự luyện tập giải tập Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, xác giải tốn Năng lực hướng tới: Năng lực vận dụng kiến thức cũ giải tập II CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn, tập luyện tập, bảng phụ HS: Làm tập nhà, sách tập, bảng phụ nhóm, phiếu học tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ: (6’ ) HS1: Áp dụng quy tắc khai phương tích, tính: a, 0, 09.64 ; b, 12,1.360 HS2: Áp dụng quy tắc nhân bậc hai, tính: a, 7.28 ; b, 2, 1,5 Bài mới: Để củng cố khắc sâu nội dung tiết học trước hôm luyện tập, chữa số dạng tập Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động : Chữa tập(10’) GV gọi HS nhắc lại quy Bài 19/SGK : Rút gọn biểu thức tắc khai phương tích a ) 0,36a a < GV ghi công thức lên b) a ( − a ) a ≥ bảng GV đưa nội dung tập Giáo viên: Toỏn Ho 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số 19/SGK lờn bng ph Gi HS lên bảng làm - HS lớp làm vào - HS lên bảng làm nháp - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét - GV kết luận, chốt Hoạt động 1: Luyện tập dạng tính giá trị thức (15’) Để tính giá trị Dạng 1: Tính giá trị thức thức em cần biến đổi Bài 1: Tính biểu thức dấu a) 132 − 122 b) 17 − 82 thành dạng tích Giải: - GV hướng dẫn a a ) 132 − 12 = ( 13 − 12 ) ( 13 + 12 ) - Biểu thức dấu có dạng nào? - Dạng Hằng đẳng thức = 1.25 = 25 = - Nhắc lại HĐT (HSY) b) 17 − 82 = ( 17 + ) ( 17 − ) = 25.9 2 - ? Hãy áp dụng A − B = ( A + B ) ( A − B ) = 25 = 5.3 = 15 đẳng thức phân tích biểu - HS chỗ trả lời thức dấu thức? - Hoàn toàn tương tự, - HS lên bảng làm em làm câu b - HS lớp nhận xét Bài 2: Rút gọn tìm giá trị - HS lên bảng làm GV để nhận xét chốt biểu thức: - HS, GV nhận xét ( x − x + 1) với x = − - GV tiếp tục hướng dẫn - HS đọc đề Giải: 2: - HS ý theo dõi, trả x − x + = x − ( ) ( ) - Sử dụng phương pháp lời câu hỏi GV để phát vấn HS để hướng tìm cách giải = ( x − 1) = x − dẫn - 1HSTb lên bảng, HS Với x = − ta có: - Gọi 1HS lên bảng trình khác nhận xét − − = 2 + bày rút gọn biểu thức - Sau GV chốt lại cách - HS ghi giải mẫu, = 2 + ≈ 4,828 ( ) giải, yêu cầu HS nhà nhà làm tương tự làm tập 24 /SGK Hoạt động 3: Luyện tập dạng tìm x (10’) - GV hướng dẫn HS làm Dạng 2: Tìm x câu a Để tìm x - HS trả lời Bài 1: Tìm x, biết: em sử dụng kiến thức a ) 16x = b) ( x − 1) = 21 học? - HS thảo luận làm vào Giải: - GV gọi HS chỗ trình bảng nhóm bày - HS lớp tham gia - Yêu cầu lớp làm vào nhận xét từ tìm bảng nhóm câu b giải mẫu - GV thu bảng phụ 2- - Các nhóm đối chiếu nhóm treo lên bảng để giải mẫu để i Giáo viên: Toỏn Ho 10 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - Cho HS lm ?1 - Đọc đề Luyện tập ? Bài tốn thuộc dạng tốn ? Bài tốn liên quan đến kiến thức ? Hãy chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn - HSTb trả lời ?1 - Gọi chiều rộng mảnh đất x (m) (x > 0) Vậy chiều dài mảnh đất là:x+4 (m) - Diện tích mảnh đất 320m 2, nên ta có pt: x(x + 4) = 320 ⇔ x2 + 4x – 320 = ∆ ' = + 320 = 324 ∆ ' = 18 x1 = 16 (TM) x2 = - 20 (Loại) Vậy chiều rộng mảnh đất là:16 (m) chiều dài mảnh đất là: 20 (m) *Bài 41/Sgk-58 - Gọi số nhỏ x ⇒ số lớn x + - Tích hai số 150 nên ta có pt: x(x + 5) = 150 ⇔ x2 + 5x – 150 = ∆ = 52 – 4.(- 150) = 625 ∆ = 25 - HSY trả lời - HSTb chỗ chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn - Yêu cầu Hs lên - Lên bảng giải tiếp bảng giải tiếp, - Nhận xét làm lớp làm sau bảng nhận xét bảng - Yêu cầu Hs đọc đề - Đọc đề bài ? Xác định dạng toán - HS xác định dạng toán - Gọi em lên bảng - Lên bảng trình bày làm - Dưới lớp làm vào sau nhận xét bảng −5 + 25 - Theo dõi, hướng dẫn = 10 x1 = HSY làm −5 − 25 - Yêu cầu HS nhận x2 = = - 15 xét GV chốt lại Vậy bạn chọn số 10 bạn chọn số 15, bạn chọn số -15 bạn chọn số -10 *Bài 42/Sgk-58 - Nêu đề - Theo dõi đề - Hướng dẫn Hs phân - Phân tích tốn - Gọi lãi xuất cho vay năm x (x > 0) tích đề theo hướng dẫn - Sau năm vốn lẫn lãi là: ? Chọn ẩn Gv 000 000 + 000 000.x% ? Bác Thời vay ban đ = 20 000(100 + x) đầu 2000000 , sau năm vốn lẫn lãi - Sau năm thứ hai vốn lẫn lãi là: 20000(100+x)+20000(100+ x)x% ? Số tiền coi = 200(100 + x)2 gốc để tính lãi năm - Sau năm thứ hai, bác Thời phải trả sau Vậy sau năm thứ vốn lẫn lãi 420 000đ, ta có hai vốn lẫn lói l Giáo viên: Toỏn Ho 151 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số bao nhiờu ? Lập pt toán ? Giải pt ?Trả lời - Yêu cầu 1HS đứng tạo chỗ trình bày - GV đánh giá, chốt lại pt: 200(100 + x)2 = 420 000 ⇔ (100 + x)2 = 12 100 - Tại chỗ trình bày ⇔ |100 + x| = 110 toán +) 100 + x = 110 ⇒ x = 10 (TM) +) 100+x=-110 ⇒ x=- 210 (Loại) Vậy lãi xuất cho vay hàng năm là:10% Củng cố (5’) ? Hãy nhắc lại bước giải toán cách lập phương trình ? Khi giải tốn cách lập pt ta thường gặp dạng toán ? Khi giải toán cách lập pt ta cần ý điều Hướng dẫn nhà (5’) - Nắm bước giải toán cách lập pt - Xem lại ví dụ, tập chữa Ngày soạn: 10/4/2018 Ngày dạy: 12/4/2018 Tiết 63: LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh củng cố giải phương trình trình bậc hai thơng qua giải tốn cách lập phương trình Kĩ : - Học sinh rèn luyện kĩ giải toán cách lập phương trình qua bướcphân tích đề bài, tìm mối liên hệ kiện trong tốn để lập pt - Học sinh biết trình bày giải toán bậc hai Thái độ : - Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng tạo Năng lực hướng tới - HS biết giải tốn cách lập phương trình II- CHUẨN BỊ : 1.GV: Giáo án, MT casio, bảng phụ mẫu bảng phân tích BT 49.SGK HS : SGK, ụn bi c, xem trc bi tp, MTBT Giáo viên: Toỏn Ho 152 2018 Năm học: 2017 - Giáo án §¹i sè III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (11’) -HS1 :Chữa 45/Sgk-59 (ĐS: 11 12 ) -HS2 :Chữa 47/Sgk-59 (Vận tốc cô Liên 12 km/h) Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động : Bài 46/SGKT59 (8’) - Yêu cầu Hs đọc đề ? Em hiểu tính kích thước mảnh đất ? Chọn ẩn số? đơn vị? điều kiện ? Hãy biểu thị đại lượng khác lập pt toán ? Giải pt - Đọc to đề - HSY trả lời Bài 46/Sgk-59 - Gọi chiều rộng mảnh đất x (m) (x > 0) 240 - Tại chỗ trình bày ⇒ Chiều dài là: (m) x lời giải - Nếu tăng chiều rộng 3m giảm chiều dài 4m diện tích khơng đổi, ta có phương trình:  240  - Một HS lên bảng − ÷ = 240 (x + 3)  giải pt  x  Suy ra: x1 = 12 (TM) ; x2 = - 15 - Yêu cầu Hs cho biết - HS: Phát biểu (Loại) kết nhận xét Vậy chiều rộng mảnh đất 12m, chiều dài mảnh đất là: 240 = 20m 12 Hoạt động : Bài 49/SGKT50 (10’) - Nêu đề - Theo dõi đề Bài 49/Sgk-59 đọc lại đề Bảng phụ (Bảng mẫu phân tích) ? Bài toán thuộc dạng - HSTb trả lời - Gọi thời gian làm riêng hồn tốn thành cơng việc đội I x ngày ? Ta cần phân tích - HS trả lời (x > 0), thời gian làm riêng đại lượng hồn thành công việc đội II x ? Hãy lập bảng phân - HS quan sát + (ngày) tích theo mẫu (bảng - Một ngày đội I làm được: cv, x phụ) - Hs lên bảng điền - Lên hồn thành đội II làm cơng việc x+6 bảng phân tích Thời gian HTCV Năng suất KL cv Đội x x công việc nên ta có pt: Đội x+6 x+6 1 Cả đội 4 - Một ngày hai đội làm 1 + = x x+6 - Giải pt ta được: x1 = (TM) ; x2 = - (loại) Vậy thời gian làm riêng hồn thành Dựa vào bảng phân tích Gi¸o viên: Toỏn Ho 153 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số trỡnh by li gii - Trình bày lời giải cơng việc đội I ngày , đội theo bảng phân tích II 12 ngày Hoạt động : Bài 50/SGKT50 (7’) Bài 50/Sgk-59 Khối Khối Thể tích - Yêu cầu Hs đọc đề - Đọc đề lượng lượng riêng ? Trong tốn có - HS trả lời Kim 880 880 g loại x( ) đại lượng g x cm ? Nêu mối quan hệ - HS nêu mối quan (cm3) Kim 858 x – 858 đại lượng hệ loại g g x −1 ? Hãy lập bảng phân - Lập bảng phân tích 3 cm (cm ) tích phương trình pt tốn ĐK: x > toán - Yêu cầu Hs nhà - Về nhà trình bày lời Phương trình: 858 - 880 = 10 x −1 x trình bày lời giải giải theo p.tích (x1 = 8,8 (TM), x2 = - 10 (loại)) toán Củng cố (4’) - Nhắc lại bước giải toán cách lập phương trình? - Ta thường gặp dạng tốn nào? - Khi giải toán cách lập pt ta cần ý gì? (cần nắm rõ tốn có đại lượng mối quan hệ đại lượng đó) Hướng dẫn nhà (4’) - Nắm bước giải toán cách lập pt, xem lại tập chữa - Rèn luyện cách phân tích tốn - BTVN: 48, 51/Sgk-59 ; Bài 52, 59/Sbt-46 m - HD 51/Sgk: áp dụng cơng thức tính nồng độ dung dịch C = m dd Ngày soạn: 16/4/2018 Ngày dạy: 19/4/2018 Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập cách hệ thống kiến thức chương: + Tính chất dạng đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) + Các cơng thức nghiệm phương trình bậc hai + Hệ thức Vi-ét vận dụng để tính nhẩm nghiệm phương trình bậc hai Tìm hai số biết tổng tích chúng - Giới thiệu với học sinh giải phương trình bậc hai đồ thị (bt54,55) Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ giải phương trình bậc hai, trùng phương, phương trình chứa ẩn mẫu, phương trỡnh tớch Thỏi : Giáo viên: Toỏn Ho 154 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng tạo Năng lực hướng tới - HS biết vận dụng kiến thức học để giải tập II- CHUẨN BỊ: 1.GV: Bảng phụ, MTBT, thước thẳng HS: Làm câu hỏi ơn tập chương III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ Kết hợp trình kiểm tra Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết (20’) Hàm số y=ax A Ơn tập lý thuyết: - GV đưa đồ thị hàm số Hàm số y=ax2 y=2x2 với y=-2x2 lên -HS quan sát đồ thị a Nếu a>0 HS đồng biến bảng phụ yêu cầu HS trả lời câu hỏi x>0, nghịch biến x=0 yêu cầu điền khuyết để bảng điền - Nếu a+b+c=0 pt có khẳng định nghiệm :x1=1; x2 =c/a - Nếu a-b+c=0 x1 =-1 ; x2=-c/a Gi¸o viên: Toỏn Ho 155 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số * GV yờu cu HS hot động nhóm 56a; 57d; 58a - GV chia lớp thành nhóm, nhóm làm (pt trùng phương, pt chứa ẩn mẫu, pt tích) - GV kiểm tra nhóm làm việc -Sau phút GV đưa nhóm lên bảng để HS lớp nhận xét sữa sai Hoạt động 2: Luyện tập(20’) Bài 56 a:SGK 3x4 -12x2 +9=0 Đặt x2 =t >=0 Có pt 3t2 -12t +9=0 => t2 -4t +3=0 a+b+c=1-4+3=0 =>t1=1(chọn); - HS hoạt động theo t2=3(chọn) nhóm * t1=x2 =1 => x1,2= ± * t2=x2 =3 => x3,4= ± Pt có nghiệm Bài 57 d: giải pt: - Đại diện nhóm x + 0,5 x + = ≠± ) (đk:x trình bày 3x + x − nhóm => (x+0,5)(3x-1) =7x+2 3x2 –x +1,5x -0,5 =7x+2 -HS lớp nhận xét 6x2 -13x -5 =0 giải pt ∆ = 169 +120 = 289 > = > ∆ = 17 x1 = −1 (chon); x = (loai ) - HS hoàn thành vào Bài 58 a: 1,2 x3 –x2 -0,2x=0 - GV đánh giá, chốt lại x(1,2 x2 –x -0,2)=0 x = x = ⇔ ⇔   x = 1; x = − 1,2 x − x − 0,2 = - HS đọc to đề -GV gọi HS đọc 63 - HS nhắc lại ? Hãy nhắc lại bước giải toán bước giải toán bằng cách lập pt cách lập pt - HSY chọn ẩn ? Chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn - HSTb trả lời ? Dân số thành phố sau năm tính ntn - HS đứng chỗ ? Hãy tính dân số trả lời thành phố sau hai năm - HS đọc pt vừa lập ? Lập pt tốn và giải pt giải tiếp Vậy pt có nghiệm x1=0 ; x2=1; x3 = -1/6 Bài 63 SGK Gọi tỉ lệ tăng dân số năm x % ( x>0) Sau năm dân số thành phố 2000 000 +2000 000.x% =2000000+20000x Sau năm dân số thành phố : 000 000+20 000x +(2 000 000+20 000x) x% = 000 000+40 000x+200x2 Ta có pt: 000 000+40 000x+200x2 =2 020 050 hay 4x2 +800x -401 =0 Giải pt: x1=0,5 (TMDK); x2=-802/4 0; x ≠ thức 2+ x x −2 x x + x− - Yêu cầu Hs lên bảng - Lên bảng rút gọn ( x + x + − x − ) x biến đổi rút gọn =  biểu vào x −1 x −1  x −2 ( x − 1)( x + 1) - HS khác nhận xét,  + x −  x  ( x + 1) ( x − 1)( x + 1)  bổ sung có =2 - GV chốt lại - HS hoàn thành Vậy với x > 0, x ≠ giá trị biểu thức khơng phụ thuộc vào vào biến Bài 7/149-Sbt - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (bảng phụ)  x −2 x +  (1 − x) − - Gọi Hs lên bảng tìm - Một em lên bảng P =  x − x + x + ÷÷ đk rút gọn biểu thức P làm, lớp làm a, Rút gọn P Cả lớp làm vào vào sau ĐK: x ≥ 0; x ≠ nhận xét nhận xét  x−2 x +  (1 − x) − P=  2 - Gọi HS nhận xét  ( x − 1)( x + 1) ( x + 1)  P = P= ? Để tính giá trị P với x = - ta làm ntn? ? x = - biến đổi bao nhiêu? - Yêu cu Hs tớnh v cho kt qu Giáo viên: Toỏn Hoạ −2 x ( x − 1) = x−x - HS trả lời - HS trình bày b, Tính P với x = - x = - = – 2.2 + = (2 - )2 - Làm thêm câu hỏi => x = - Gv yêu cầu P = x - x = - - (7 - ) = 2- -7 + 158 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - Cú th a thờm cõu ≤ hỏi: Tìm giá trị lớn P GTLN P = =3 -5 x = (TMĐK) 4 Củng cố (2’) - Ta làm dạng toán nào, liên quan đến kiến thức học - Khi làm dạng toán rút gọn biểu thức ta cần ý (Đ kiện) Hướng dẫn nhà - Ơn lại kỹ phép biến đổi biểu thức có chứa thức bậc hai - Ôn kiến thức hàm số bậc - BTVN: 6, 7, 9, 13/132-Sgk Ngày soạn: 24/4/2018 Ngày dạy: 27/4/2018 Tiết 66: ÔN TẬP CUỐI NĂM (T2) I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh ôn kiến thức hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai Kĩ năng: - Học sinh rèn luyện thêm kĩ giải pt, giải hệ pt, áp dụng hệ thức Viét vào việc giải tập Thái độ : - Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng tạo Năng lực hng ti Giáo viên: Toỏn Ho 159 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - HS bit vận dụng kiến thức học để giải tập II- CHUẨN BỊ: 1.GV : Giáo án, bảng phụ, máy tính Casio 2.HS : Ơn tập kiến thức hàm số bậc nhất, bậc hai, pt, hệ pt III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’) -HS1 : Nêu tính chất hàm số bậc y = ax + b (a ≠ 0)? Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) có dạng ntn? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)? Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Luyện dạng trắc nghiệm (10’) Điểm M (-2,5; 0) thuộc đồ thị hàm số sau đây? - Đưa tập trắc nghiệm - Theo dõi đề bài, trả A y = x ; lên bảng phụ lời toán giải B y = x2; - Yêu cầu hs nghiên cứu thích C y = 5x2 đề trả lời câu hỏi D Không thuộc ba đồ thị theo hướng dẫn Gv hàm số 5 x + y = có nghiệm 2 x − y = 13 Hệ Pt  là: A (4; -8) B (3; -2) C (-2; 3) D (2; -3) Hoạt động 2: Luyện dạng tự luận (25’) - Nêu đề 7/132 Bài 7/132-Sgk - Cho (d1): y = ax + b; a, (d1) ≡ (d2) (d2): y = a’x + b’ m + = m = ⇔ ⇔ ? (d1) (d2) song song 5 = n n = với nhau, trùng nhau, cắt b, (d1) cắt (d2) ⇔ m + ≠ - HSY chỗ trả lời: ⇔ m ≠ - Gọi Hs lên bảng làm - 3HS lên bảng trình c, (d1) // (d2) bày m + = m = ⇔ 5 ≠ n ? Nhắc lại bước giải - Tại chỗ nhắc lại hệ pt bước giải hệ pt ? Có nhận xét hệ pt - HS nhận xét ? Cách giải hệ pt ntn - HS trình bày ⇔ n ≠ Giải hệ pt: 3 x − y = −2 (I)   x + y = ĐK: x, y ≥ Đặt x = X ≥ 0; y = Y ≥ 3 X − 2Y = −2 2 X + Y = (I) ⇔ Giáo viên: Toỏn Ho 160 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số - Yêu cầu em lên - Lên bảng trình bày X = (TMĐK) ⇔ bảng làm bài, HS nhận HS nhận xét, bổ sung Y =  xét  x =0⇒ x =0 =>  y =1⇒ y =1  - GV đánh giá, chốt lại - HS hoàn thành vào x = Nghiệm hệ :  y =1 Bài 13/150-SBT Cho pt: x2 – 2x + m = (1) Với giá trị m pt (1) a, Có nghiệm Pt (1) có nghiệm ⇔ ∆ ' ≥ ⇔ 1–m ≥ ⇔ m ≤ b, Pt (1) có hai nghiệm dương - Nêu đề bài: Cho pt: x2-2x+m = (1) - Theo dõi đề Với giá trị m pt (1): a, Có nghiệm b, Có hai nghiệm dương c, Có hai nghiệm trái dấu ∆ ' ≥ ? Pt (1) có nghiệm - Sau Gv gợi ý, ⇔  S = x1 + x2 > ⇔  P = x x > ? Pt (1) có hai nghiệm em lên bảng làm  dương nào? ⇔ 0 số học sinh ngồi ghế 40 lúc đầu (HS) x - Gọi Hs nhận xét - Nhận xét - Số ghế sau bớt x-2 ghế bảng bảng => số học sinh ngồi ghế - GV đánh giá, chốt lại 40 (HS) x−2 - HS hoàn thành 40 40 vào - Ta có pt : =1 x−2 x lúc sau => 40x - 40(x - 2) = x(x - 2) ⇔ x2 - 2x - 80 = ∆ ' = 81 ⇒ ∆ ' = x1 = 10 (TMĐK) x2 = -8 (Loại) Vậy lúc đầu có 10 băng ghế Hoạt động 2: Bài tốn (17’) - Bảng phụ đề bài: Để Bài tốn TG NS KLCV hồn thành cơng việc HTCV hai tổ phải làm chung Tổ x 1 Sau làm - HSY Đọc đề bài, x chung tổ điều xác định dạng toán Tổ y 1 làm việc khác, tổ y hồn thành cơng việc Cả tổ 1 lại 10 Hỏi tổ làm riêng - Gọi t.gian để tổ làm riêng Giáo viên: Toỏn Ho 162 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số xong cụng vic? HTCV l x giờ, tổ làm riêng HTCV y (ĐK: x, y > 0) ? Cần phân tích đại ? Hãy lập bảng phân tích đại lượng - Yêu cầu Hs lên bảng trình bày lời giải toán - Theo dõi, hd HS yếu làm - Nhận xét làm bảng (CV) x - HSTb trình bày Trong 1h tổ làm được: y (CV) - Lập bảng phân tích -Trong 1h tổ làm được: (CV) đại lượng - Lên bảng trình bày => pt: + = (1) y x toán - Trong hai tổ - HS nhận xét, bổ sung = , tổ làm tiếp 10 -Trong 1h tổ làm được: *Chốt: giải toán cách lập pt cần phân loại - HS theo dõi dạng toán, phân tích đại lượng bảng (làm nháp), sở trình bày lời giải toán theo bước học HTCV nên ta có pt: 10 10 + =1⇔ = (2) x x 1 1  x + y = - Ta có hệ pt:  10 =  x  x = 15 ⇒ (TM)  y = 10 Vậy thời gian tổ 1, tổ làm riêng HTCV 15h 10h Củng cố (6’) - Giải toán cách lập pt hệ pt có dạng tốn nào? - Khi giải toán cách lập pt hệ pt ta cần ý điều + Đọc kĩ đề + Xác định dạng toán + Phân tích tốn + Trình bày tốn theo bước Hướng dẫn nhà (2’) - Xem lại dạng toán học để nhớ kĩ cách phân tích - BTVN: 18/134-Sgk + 17/150-SBT Ngày dạy: 08/5/2018 Tiết 68-69: KIỂM TRA HỌC KÌ II (Đề Phòng giáo dục) Ngy son:12/5/2015 Giáo viên: Toỏn Ho Ngy dy:14/5/2015 163 2018 Năm học: 2017 - Giáo án Đại số Tit 70 : TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh thấy ưu điểm, thiếu sót, sai lầm kiền thức qua kiểm tra học kì Hồn thành sai lầm thường mắc phải Kĩ năng: - Học sinh thấy kĩ yếu để rèn luyện sữa chửa như: kỉ giải hệ phương trình, giải phương trình bậc hai ẩn, kĩ vẽ hình Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, đắn, biết khắc phục nhược điểm II- CHUẨN BỊ: GV: Đề, đáp án kiểm tra học kì Bảng điểm, thống kê kết kiểm tra lớp Hệ thống lỗi bản, phổ biến học sinh dơn vị kiến thức cụ thể HS: Làm lại kiểm tra học kì tập III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Ổn định tổ chức (1’) Bài : Hoạt động1: Nêu lại đề yêu cầu - GV: Treo bảng phụ ghi lại đề - HS: Đọc đề xác định kiến thức cần sử dụng để giải bài, câu Hoạt động 2: Đánh giá làm học sinh chữa cụ thể - GV: Để HS tự đưa nhận xét làm - GV: Đưa ý kiến - GV: Chốt lại Kết : HSTG Lớp Sĩ 9A 9B số 31 31 Điểm – 2 -
- Xem thêm -

Xem thêm: DAI 9, DAI 9

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay