ôn tập tư tưởng HCM

28 22 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:38

ÔN TẬP TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN I Câu 1: Phân tích giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam tinh hoa văn hóa nhân loại hình thành tưởng Hồ Chí Minh? a) Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam Lịch sử dựng nước giữ nước lâu đời hình thành nên giá trị truyền thống đặc sắc cao quý dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tưởng, lý luận xuất phát hình thành tưởng Hồ Chí Minh Trước tiên, chủ nghĩa yêu nước tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc Việt Nam Đây truyền thống tưởng quý báu nhất, nguồn gốc sức mạnh lớn đấu tranh dựng nước, giữ nước dân tộc ta Điều phản ánh từ văn hoá dân gian đến văn hoá bác học, từ nhân vật truyền thuyết Thánh Gióng, đến anh hùng thời xa xưa Thục Phán, Hai Bà Trưng, Bà Triệu… đến anh hùng tiếng thời phong kiến Ngô Quyền, Phùng Hưng, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ… Chủ nghĩa yêu nước giá trị văn hoá cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam, “là dòng sữa tinh thần ni sống dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc hôm mãi sau”, tạo thành sở vững để nhân dân ta tiếp thu giá trị văn hố từ bên ngồi làm phong phú khơng ngừng phát triển văn hóa dân tộc Khái qt lại giá trị đặc sắc đó, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, vượt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” Chủ nghĩa yêu nước chuẩn mực, thước đo đánh giá người; điểm xuất phát cội nguồn sâu xa hình thành tưởng Hồ Chí Minh Có thể nói, chủ nghĩa u nước tạo động lực to lớn định đến việc tìm đường cứu nước Người Người nói: “ Lúc đầu, chủ nghĩa yêu nước, chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba” Hai là, với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam có giá trị văn hóa ảnh hưởng đến hình thành tưởng Hồ Chí Minh tinh thần đoàn kết cộng đồng dân tộc, tương thân, tương ái…Truyền thống vào đời sống lao động, chiến đấu, sản xuất, câu ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích trở thành tảng tinh thần vững dân tộc Việt Nam, tạo động lực to lớn để nhân ta đoàn kết chiến thắng thiên tai ngoại xâm giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc Ba là, dân tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu đời kết tinh qua hàng ngàn năm nhân dân ta vượt qua mn vàn khó khăn, thử thách, lạc quan tin tưởng vào tiền đồ dân tộc, tin tưởng vào Tinh thân lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thấng chân lý, nghĩa Hồ Chí Minh điểm kết tinh rực rỡ truyền thống lạc quan yêu đời dân tộc tạo cho sức mạnh phi thường để vượt qua khó khăn, thử thách đến chiến thắng Bốn là, nhân dân ta có truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh sáng tạo sản xuất chiến đấu, đồng thời ham học hỏi khơng ngừng mở rộng cửa để đón nhận tinh hoa văn hoá nhân loại, để làm giàu, làm sâu sắc thêm văn hóa dân tộc Trên sở giữ vững sắc văn hóa dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp biến hay, tốt, đẹp từ bên biến thành riêng Việt Nam Ngồi ra, dân tộc ta có giá trị đặc sắc khác tinh thần khoan dung, nhân nghĩa, thủy chung, tinh thần trí thức, hiền tài…Như vậy, Hồ Chí Minh biểu sống động, trọn vẹn truyền thống tốt đẹp b) Tinh hoa văn hố nhân loại *Tư tưởng văn hố phương Đơng Từ nhỏ, Hồ Chí Minh tiếp thu văn hố phương Đơng Lớn lên Người bơn ba khắp giới, đặc biệt nước phương Tây Trí tuệ người, ham học hỏi nên Người có vốn hiểu biết văn hố Đơng-Tây kim cổ un bác Về Nho giáo, Hồ Chí Minh kế thừa mặt tích cực, hợp lý Nho giáo, đồng thời phê phán loại bỏ mạt tiêu cực học thuyết Người tiếp thu chuẩn mực để tu dưỡng đạo đức cá nhân xã hội Nho giáo Nho giáo đề cập đến phạm trù đạo đức “tam cương, ngũ thường”; đức tính cần, kiệm, liêm, chính… Các phạm trù đạo đức Hồ Chí minh kế thừa phát triển, đồng thời đưa vào nội dung để xây dựng đạo đức cách mạng - đạo đức cảu người Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng xã hội đại đồng Khổng Tử Người khẳng định: “ Khổng Tử vĩ đại khởi xướng thuyết đại đồng truyền bá bình đẳng tài sản Ơng nói: thiên hạ thái bình giới đại đồng Người ta khơng sợ thiếu sợ có khơng đều” Chính từ tưởng mà lãnh đạo nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh nhắc lại lời nói Khổng Tử để nhắc nhở cán quản lý việc phân phối sản phẩm lao động xã hội: “ Không sợ thiếu, sợ không công bằng; không sợ nghèo, sợ lòng dân khơng n” Khơng vậy, Người tiếp thu tưởng lấy dân làm gốc Khổng Tử sau Mạnh Tử phát triển thành mệnh đề hoàn chỉnh: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” ( dân quan trọng cả, xã tắc đứng sau, vua nhẹ hơn) tưởng Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển để xây dựng nhà nước thực dân, dân, dân; đồng thời tưởng lấy dân làm gốc tỏa sáng tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Ngồi ra, Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời; lý tưởng xã hội bình trị; triết lý nhân sinh, tu thân dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo truyền thống hiếu học; đề cập việc học, coi trọng hiền tài,… Cùng với việc tiếp thu mặt tích cực, Hồ Chí Minh phê phán mặt tiêu cực, hạn chế Nho giáo mà người cách mạng cần phải khắc phục loại bỏ khỏi nhận thức hành động Đó việc Nho giáo phân chia thành xã hội đẳng cấp: người tiểu nhân người quân tử, kẻ lao tâm người lao lực; tưởng trọng nam khinh nữ; khinh thường lao động chân tay… Về Phật giáo: Phật giáo vào Việt Nam từ sớm Trải qua hàng trăm năm ảnh hưởng, Phật giáo vào văn hoá Việt Nam, từ tưởng, tình cảm, tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống… Hồ Chí Minh loại bỏ yếu tố tưởng mang tính tâm, khó thực Nhưng Người nhiều điều hay Phật giáo mà vào duy, hành động, cách ứng xử người Việt Nam Đó điều cần khai thác để góp vào việc thực nhiệm vụ cách mạng tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người thể thương thân, tình yêu bao la đến chim muông, cỏ Phật giáo dạy người nếp sống có đạo đức, sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện Phật giáo lên án phân chia xã hội thành giai cấp chủ trương thực bình đẳng xã hội Đó tinh thần dân chủ chất phác chống lại phân biệt đẳng cấp Ngồi ra, Hồ Chí Minh bàn đến giá trị văn hố phương Đơng khác tưởng Lão Tử, Mặc Tử, Quản Tử… mà đặc biệt chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn Đó dân sinh, dân quyền dân quốc, nghĩa dân tộc độc lập, dân quyền tự dân sinh hạnh phúc Đặc biệt cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917), Tôn Trung Sơn chủ trương thân Nga, liên Cộng, phù trợ cơng - nơng Chính tưởng tiến Tơn Trung Sơn mà Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa Tơn Trung Sơn có “những điều thích hợp với nước ta” * tưởng văn hoá phương Tây Về văn hóa phương Tây, học nước, Nguyễn Tất Thành làm quen với văn hố Pháp, đặc biệt ham mê mơn lịch sử muốn tìm hiểu cách mạng Pháp 1789 Ba mươi năm liên tục nước ngoài, sống chủ yếu Châu Âu, nên Nguyễn Quốc chịu ảnh hưởng sâu rộng văn hoá dân chủ cách mạng phương Tây Người nghiên cứu tưởng nhà khai sáng Pháp Vonte, Rutxơ, Mơngtetxkiơ… tưởng tiến thể tác phẩm “Tinh thần pháp luật, “Khế ước xã hội” hay học thuyết tam quyền phân lập tưởng Tự – Bình đẳng – Bác đời Đại cách mạng Pháp năm 1789 Cùng với tưởng nhà khai sáng Pháp, Hồ Chí Minh nghiên cứu tưởng “ Tuyên ngôn độc lập” cách mạng Mỹ (1776), “ Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền” Đại cách mạng Pháp (1791) Qua đó, Hồ Chí Minh nhận thức tính tất yếu quyền người quyền dân tộc mà hai cách mạng xác lập Chính tưởng mà viết “ Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Hồ Chí Minh mở đầu quyền người mà hai Tuyên ngôn cách mạng Mỹ cách mạng Pháp xác lập để nâng lên thành quyền dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh hình thành phong cách dân chủ từ sống thực tiễn Người học cách làm việc dân chủ buổi sinh hoạt khoa học Câu lạc Phobua, sịnh hoạt trị Đảng Xã hội Pháp Có thể thấy, hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Quốc biết làm giàu trí tuệ vốn trí tuệ thời đại, Đông Tây, vừa tiếp thu vừa chọn lọc để từ tầm cao tri thức nhân loại mà suy nghĩ lựa chọn, kế thừa đổi mới, vận dụng phát triển Câu 2: Phân tích vai trò chủ nghĩa Mác-Lênin hình thành tưởng Hồ Chí Minh? Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tưởng Hồ Chí Minh; sở giới quan phương pháp luận tưởng Hồ Chí Minh; giới quan, nhân sinh quan cách mạng; phương pháp vật biện chứng tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời tưởng Người làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành độc lập tự Người khẳng định: “ Chủ nghĩa Mác - Lênin chúng ta… mặt trời soi sáng đường tới thắng lợi cuối cùng, tới CNXH…” Hồ Chí Minh lấy giới quan vật biện chứng để xem xét vấn đề cụ thể cách mạng Việt Nam Chính mà hoạt động cách mạng, Người lấy thực tiễn để kiểm định chân lý, khơng tin vào điều huyền bí, mầu nhiệm mà tin vào sức mạnh cảu quần chúng nhân dân, tin vào chân lý khoa học mà sinh thời C.Mác nhấn mạnh: phải lấy khoa học thay cho mộng tưởng Không vậy, Người nắm lấy linh hồn phép biện chứng để xem xét, giải vấn đề Vì mà Người dạy: Học chủ nghĩa Mác nắm lấy tinh thần phép biện chứng khơng phải học thuộc lòng câu, chữ Học để vận dụng vào công tác ngày, học chủ nghĩa Mác để lòe thiên hạ; phải ln quan sát, phân tích, tổng kết cách độc lập, tự chủ sáng tạo; không rơi vào chép, giáo điều, rập khuôn; tiếp thu vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện cụ thể Việt Nam Người dặn; “ Dù khơng thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” chủ nghĩa Mác cách đưa thêm vào liệu mà Mác thời khơng thể có Mác xây dựng học thuyết triết lý định lich sử, lịch sử nào? Lich sử châu Âu Mà châu Âu gì? Đó chưa phải toàn thể nhân loại” Từ việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin mà giúp cho tưởng Hồ Chí Minh phát triển chất: tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ thống lý luận Mác-Lênin; tưởng Hồ Chí Minh có tính nhân văn sâu sắc tưởng Hồ Chí Minh có tính cách mạng triệt để Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác-Lênin thep phương pháp nhận thức macxit, cốt nắm lấy tinh thần, chất khơng tự trói buộc vỏ ngôn từ, câu chữ, tiếp cận cách không rập khn, khơng máy móc, khơng giáo điều, khơng xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin Người vận dụng lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin để tự tìm chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với hoàn cảnh cụ thể cách mạng Việt Nam khơng tìm kết luận có sẵn sách kinh điển Như vậy, vai tro chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh thể chỗ: định chất giới quan khoa học tưởng Hồ Chí Minh; định phương pháp hành động biện chứng Người tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin Việt Nam, tưởng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tức xuất phát từ nhu cầu thực tiễn CMVN Người hồi tưởng lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác - Lênin, “khi ngồi phòng mà tơi nói to lên đứng trước đông đảm quần chúng: đồng bào bị đọa đày đau khổ, cần thiết cho chúng ta, đầy đường giải phóng cho chúng ta” Vì vậy, Người nhắc nhở: Học chủ nghĩa Mác-Lênin phải sống với có tình có lý Nếu học chủ nghĩa Mác mà sống với khơng có tình có lý khơng gọi hiểu chủ nghĩa Mác Tóm lại, chủ nghĩa Mác-Lênin phận văn hóa đặc sắc nhân loại: tinh túy nhất, cách mạng nhất, triệt để khoa học tiền đề lý luận hình thành nên tưởng Hồ Chí Minh Câu 3: Trình bày nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa tưởng Hồ Chí Minh? a) Hồ Chí Minh tiếp cận quyền dân tộc từ quyền người xác lập từ giá trị CMTG mang lại Hồ Chí Minh tiếp cận quyền người hoàn toàn khác với học giả sản nhà tưởng nhân loại, cách tiếp cận Người “hoàn toàn mẻ sâu sắc, quyền người thống với quyền dân tộc” Hồ Chí Minh nhận thức quyền người thơng qua kế thừa giá trị tưởng hai Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Đại cách mạng Pháp năm 1791 Từ quyền người, Hồ Chí Minh khái quát nâng cao thành quyền dân tộc: “ Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” b) Nội dung độc lập dân tộc Đối với Hồ Chí Minh, đấu tranh cho độc lập dân tộc, xác lập chủ quyền quốc gia dân tộc hành động thống quán, trước sau Người nói: “ Tự cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất tơi muốn; tất điều hiểu” Độc lập dân tộc điều mà người trăn trở, đau đáu khát vọng lớn mà dân tộc thuộc địa hướng đến Năm 1919, vận dụng nguyên tắc dân tộc tự nước đồng minh thắng trận CTTG I long trọng thừa nhận, Người thay mặt người Việt Nam yêu nước gửi Yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xây để đòi quyền cho dân tộc Việt Nam, quyền hưởng đảm bảo mặt pháp luật, quyền tự lại, tự báo chí, tự hội họp,…Theo Người, quyền quyền mà dân tộc hưởng Đầu năm 1930, Người soạn thảo Cương lĩnh trị Đảng, cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo, có tưởng cốt lõi độc lập dân tộc Khi trở nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người chủ trì Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (tháng 5/1941) thư Kính báo đồng bào, Người rõ: “Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao hết thảy”, quyền lợi số phận giai cấp phải đặt tồn vong, sinh tử dân tộc Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh đúc kết ý chí đấu tranh cho độc lập dân tộc nhân ta câu nói bất hủ: “ Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập” Khi cách mạng tháng Tám thành công, Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người khẳng định cho giới biết khát vọng dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Trong quan niệm Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải độc lập thật sự, hồn tồn, gắn liền với hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước Trong thư điện văn gửi tới LHQ Chính phủ nước sau CMT8, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: “ Nhân dân thành thật mong muốn hòa bình Nhưng nhân dân chúng tơi kiên chiến đấu đến để bảo vệ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc độc lập cho đất nước” Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa, Người lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến khẳng định: “ Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Lời kêu gọi Người thể ý chí tâm bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc toàn thể nhân dân VN Sau giành thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp, nước ta lại tiếp tục kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược Trong kháng chiến này, Hồ Chí Minh nêu cao chân lý có giá trị lớn thời đại, là: “ Khơng có q độc lập, tự do” Chính tinh thần, nghị lực mà dân tộc ta đứng dậy đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng miền Nam thống đất nước, thu non sông mối Qua nội dung cốt lõi độc lập dân tộc tưởng Hồ Chí Minh, thấy rằng: Độc lập, tự quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm dân tộc Nếu vi phạm đến quyền bị đánh trả, người nước vi phạm bị pháp luật nghiêm trị Độc lập dân tộc phải gắn liền với bình đẳng dân tộc, tôn trọng quyền tự dân tộc Mặt khác, độc lập dân tộc phải thực thi hòa bình, tự Người kiên lên án độc lập giả hiệu Độc lập dân tộc cuối phải bảo đảm cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho người dân Bởi vì, nước độc lập mà dân khơng ăn no, mặc ấm độc lập chẳng có ý nghĩa gì, dân biết giá trị độc lập ăn no, mặc ấm Ngày nay, cần vận dụng vấn đề dân tộc tưởng Hồ Chí Minh để khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Không vậy, phải chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải mối quan hệ dân tộc nước ta Hơn nữa, quán triệt tưởng Hồ Chí Minh nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường giai cấp Đó khẳng định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản, kết hợp vấn đề dân tộc giai cấp đưa cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc lên CNXH Đại đoàn kết dân tộc rộng rãi tảng liên minh cơng - nơng tầng lớp trí thức Đảng lãnh đạo Trong đấu tranh giành quyền phải sử dụng bạo lực quần chúng cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc CNXH Câu 4: Nêu luận điểm Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Luận điểm thể rõ sáng tạo lý luận Người? Vì sao? a) Những luận điểm Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc: - CM GPDT muốn thắng lợi phải theo đường CMVS; - CM GPDT thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo; - Lực lượng CM GPDT bao gồm toàn dân tộc; - CM GPDT thuộc địa có khả nổ giành thắng lợi trước CMVS quốc; - CM GPDT phải tiến hành đường cách mạng bạo lực Trong luận điểm kể trên, luận điểm “CM GPDT thuộc địa có khả nổ giành thắng lợi trước CMVS quốc” luận điểm thể rõ sáng tạo Hồ Chí Minh CM GPDT Luận điểm nói luận điểm quan trọng, thể vận dụng sáng tạo mà bước phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh Mác-Ăngghen chưa có có điều kiện bàn nhiều cách mạng giải phóng dân tộc, ơng tập trung bàn thắng lợi cách mạng vô sản Năm 1919, Quốc tế III đời ý tới cách mạng giải phóng dân tộc, đánh giá thấp vai trò cho thắng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi cách mạng vơ sản quốc Ngay Tun ngơn thành lập Quốc tế III có viết: “Cơng nhân nông dân An Nam, Angiêri, Bengan mà Ba hay Ácmênia giành độc lập mà công nhân nước Anh Pháp lật đổ Lôiit Gioocgiơ Clêmăngxơ, giành quyền nhà nước vào tay mình” Cho đến tháng 9-1928, Đại hội VI Quốc tế III cho rằng: “Chỉ thực hồn tồn cơng giải phóng thuộc địa giai cấp vô sản giành thắng lợi nước tiên tiến” Như vậy, tổ chức QTCS có tượng bị “xơ cứng mặt lý luận”, phong trào “tả khuynh” phát triển mạnh, Đảng Cộng sản quốc đặt cách mạng GPDT thuộc địa phải phụ thuộc vào cách mạng vơ sản quốc Trước thực tế đó, Hồ Chí Minh phê phán quan điểm sở phân tích khoa học, Người đưa nhận định: Cách mạng GPDT thuộc địa có khả nổ giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc Người nêu rõ: “…Đằng sau phục tùng tiêu cực, người Đơng Dương giấu sơi sục, gào thét bùng nổ cách ghê gớm, thời đến” Có thể nói, cách mạng GPDT thuộc địa có tầm quan đặc biệt khinh thường tức “muốn đánh chết rắn đằng đuôi’ Do vậy, “đánh chết rắn đằng đuôi”, muốn đánh bại chủ nghĩa phải bắt đầu việc tước đoạt thuộc địa chúng, “nọc độc sức sống rắn độc chủ nghĩa tập trung nước thuộc địa quốc” Luận điểm thể Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo lý luận cách mạng chủ nghĩa MácLênin Trong Điều lệ Hội liên hiệp lao động quốc tế, C.Mác viết: Sự nghiệp giải phóng giai cấp cơng nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân Từ luận điểm này, Người khẳng định: “ Vận dụng cơng thức C.Mác, chúng tơi xin nói với anh em rằng, cơng giải phóng anh em óc thể thực nổ lực thân anh em” Theo Người “cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vơ sản quốc mà giành thắng lợi trước” cách mạng thuộc địa “trong thủ tiêu điều kiện tồn CNTB chủ nghĩa đế quốc, họ giúp đỡ người anh em phương Tây nhiệm vụ giải phóng hồn tồn” Người thực đánh giá cao sức mạnh dân tộc vùng dậy chống đế quốc thực dân Người chủ trương phát huy nỗ lực chủ quan dân tộc, tránh tưởng bị động, trơng chờ vào giúp đỡ bên ngồi Thực tế cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tọc nước thuộc địa giới chứng minh tính đắn luận điểm Thắng lợi CMT8 năm 1945 Việt nam minh chứng sáng ngời cua chân lý mà Hồ Chí Minh nêu Khi thời đến, Người kêu gọi toàn dân tộc Việt Nam đứng dậy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: “ Kháng chiến trường kì gian khổ đồng thời phải tự lực cánh sinh… Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ khơng xứng đáng độc lập” Như vậy, chủ động nỗ lực vượt bậc dân tộc thuộc địa cách mạng GPDT giành thắng lợi trước CMVS quốc Tóm lại, luận điểm luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn to lớn; cơng hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin Luận điểm thắng lợi phong trào cách drr GPDT toàn giới gần kỉ qua chứng minh hoàn toàn đắn Câu 5: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội? Hồ Chí Minh bày tỏ quan niệm CNXH khơng nói, viết định nào, mà hoàn cảnh cụ thể, đối tượng cụ thể, Người lại có cách diễn đạt phù hợp Bởi vậy, suốt trình hoạt động cách mạng, tùy vào trường hợp cụ thể, Người đưa nhiều quan điểm khác CNXH Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin CNXH, qua cách diễn đạt dễ hiểu Người, thấy chất đặc trưng CNXH Việt Nam sau: Thông qua cách tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa nhân đạo, từ văn hóa, từ đạo đức, từ tính chất hội nghị Trung ương địa phương mà Hồ Chí Minh đưa nhiều luận điểm khác CNXH Việt Nam Chẳng hạn, Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận CNXH khoa học trước hết từ lòng u nước, ý chí tâm cứu nước khát vọng GPDT Việt Nam Người tìm thấy lý luận Mác - Lênin thống biện chứng GPDT, giải phóng xã hội, giải phóng người Đó mục tiêu cuối chủ nghĩa cộng sản theo chất chủ nghĩa Mác -Lênin Khơng vậy, Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức CNXH với mục tiêu sở kinh tế dựa chế độ công hữu TLSX nó, đến giải phóng lồi người khỏi ách áp bức, bóc lột CNXH xa lạ đối lập với chủ nghĩa cá nhân, khơng phủ nhận cá nhân mà trái lại đề cao, tôn trọng cá nhân, giá trị cá nhân, phát triển lực cá nhân phát triển xã hội hạnh phúc người Người cho rằng: “ Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH Cho nên thắng lợi CNXH tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân’ “ khơng có chế độ tơn trọng người, ý xem xét lợi ích cá nhân đắn bảo đảm cho thỏa mãn chế độ XHCN” Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ văn hóa Người đưa văn hóa thâm nhập trị, kinh tế tạo nên thống chúng, mục tiêu phát triển xã hội Qúa trình xây dựng CNXH Việt Nam q trình xây dựng văn hóa kết tinh, kế thừa phát triển giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc quốc tế Ngồi ra, Người nhận thấy nét tương đồng CNXH với truyền thống lịch sử, văn hóa người Việt Nam Khái quát từ định nghĩa khác CNXH Việt Nam theo Hồ Chí Minh theo Hồ Chí Minh có đặc điểm bật sau: Một là, CNXH trước hết nhằm hướng tới giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậc để xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhân dân; Hai là, CNXH lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng, làm chung; Ba là, CNXH xã hội khơng có chế độ người bóc lột người, xã hội bình đẳng, nghĩa phải lao động có quyền lao động, “ai làm nhiều ăn nhiều, làm ăn ít, khơng làm không ăn”; Bốn là, CM XHCN gắn liền với phát triển khoa học kỹ thuật, với phát triển văn hóa nhân dân; Năm là, chế độ XHCN người có điều kiện để cải thiện đời sống riêng mình, phát huy tính cách riêng sở trường riêng mình”; Sáu là, CNXH quần chúng nhân dân tự xây dựng lên Đó cơng trình tập thể quần chúng lao động lãnh đạo Đảng; Bảy là, chế độ XHCN cộng sản chủ nghĩa chế độ nhân dân lao động làm chủ *Từ đặc điểm khái quát thành đặc trưng chất CNXH Việt Nam theo tưởng Hồ Chí Minh là: Trước hết, CNXH chế độ trị nhân dân làm chủ Hồ Chí Minh coi nhân dân có vị trí tối thượng cấu tạo nguồn lực CNXH nghiệp thân nhân dân, dựa vào sức mạnh toàn dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân Thứ hai, CNXH chế độ xã hội có kinh tế phát triển cao với LLSX tiên tiến đại, có KHKT tuên tiến đại, dần xóa bỏ chế độ chiếm hữu nhân TLSX để thực công hữu TLSX Đó xã hội có kinh tế phát triển dựa sở suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn phát triển với tảng phát triển KHKT, ứng dụng có hiệu thành tựu KHKT nhân loại Thứ ba, CNXH chế độ xã hội thực công hợp lý Nghĩa chế độ khơng áp bức, bất công, thực chế độ sở hữu xã hội TLSX nguyên tắc phân phối theo lao động Một xã hội công hợp lý, dân tộc bình đẳng, miền núi giúp đỡ để tiến kịp miền xi có mối quan hệ quốc tế tốt đẹp Thứ tư, CNXH xã hội phát triển cao văn hóa đạo đức Đó xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, cơng bằng, bình đẳng, khơng áp bức, bóc lợi, bất cơng, khơng đối lập lao động chân tay lao động trí óc, thành thị nông thôn, người giải phóng, có điều kiện phát triển tồn diện, có hài hòa phát triển xã hội tự nhiên Cuối cùng, CNXH cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân xây dựng lãnh đạo Đảng Cộng sản Như vậy, theo Hồ Chí Minh, CNXH xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; xã hội ưu việt lịch sử; xã hội tự nhân đạo phản ánh nguyện vọng thiết tha lồi người Câu 6: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội? Tiếp cận CNXH phương diện mục tiêu nét thường gặp, thể phong cách lực lý luận khái qt Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh có nhiều cách đề cập đến mục tiêu CNXH Có Người trả lời cách trực tiếp: “ Mục đích CNXH gì? Nói cách đơn giản dễ hiêu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất va tinh thần nhân dân, trước hết nhân dân lao động” Có Người lại diễn giải mục tiêu tổng quát thành tiêu chí cụ thể: “ CNXH cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày sung sướng, học, ốm đau có thuốc, già khơng lao đọng nghỉ, phong tục tập quán khơng tốt xóa bỏ… Tóm lại, xã hội ngày tiến, vật chất ngày tăng, tinh thần ngày tốt, CNXH” Có Người lại nói cách gián tiếp thơng qua “ham muốn bậc” D chúc gửi lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người viết: “ Điều mong muốn cuối tơi là: Tồn Đảng, tồn dân ta đồn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới” Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổng quát, mục tiêu bao trùm lên tất cả, xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhân dân Hồ Chí Minh xác định mục tiêu cụ thể CNXH tất lĩnh vực đời sống xã hội Về mục tiêu trị, xây dựng chế độ nhân dân làm chủ, nhân dân người chủ chân Nhà nước dân, dân dân Nhà nước có hai chức dân chủ với nhân dân chuyên với kẻ thù nhân dân Mặt khác, Hồ Chí Minh xác định: Đã người chủ phải biết làm chủ Mọi công dân xã hội có nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng chấp hành pháp luật, tôn trọng bảo vệ công, đồng thời có nghĩa vụ học tập để nâng cao trình độ mặt để xứng đáng vai trò làm chủ Về mục tiêu kinh tế, xây dựng kinh tế XHCN dựa sỏ phát triển công - nông nghiệp đại, KHKT tiên tiến, dần xóa bỏ bóc lột, cải thiện đời sống Hồ Chí Minh ln coi cơng nghiệp nơng nghiệp hai chân kinh tế nước nhà Chú trọng xây dựng kinh tế mới, cải tạo knih tế cũ, xây dựng trọng tâm Hồ ChíMinh quan tâm đến vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ khốn hình thức kết hợp lợi ích kinh tế Về mục tiêu văn hóa - xã hội, theo Hồ Chí Minh cần phải xây dựng văn hóa mới, phải biết kế thừa giá trị truyền thống dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu văn hóa dân tộc, phải đưa văn hóa vào đời sống nhân dân Văn hóa phải góp phần sửa sang chỉnh thể Văn hóa phải chống tham ơ, lãng phí, lười biếng Văn hóa phải hướng tới xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người, xây dựng người XHCN Người nói: Muốn có CNXH phải có người XHCN Đó người có trí tuệ, đạo đức cách mạng, có tác phong, đạo đức làm chủ tập thể Như vậy, dù mục tiêu tổng quát hay mục tiêu cụ thể, tỏng quan niệm Hồ Chí Minh, mục tiêu ln có quan hệ mật thiết với đặc trưng chất CNXH Việt Nam Động lực CNXH Hồ Chí Minh nêu cụ thể phong phú, đa dạng, khái quát sau: Thứ nhất, động lực trị tưởng, tinh thần Sức mạnh tiềm tàng quần chúng huy động vào nghiệp cách mạng quần chúng giác ngộ lý tưởng cách mạng, trị với quan điểm Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước Hồ Chí Minh nói, muốn xây dựng CNXH thành cơng “cần có ý thức giác ngộ XHCN cao, lòng phấn đấu cho CNXH” Sự giác ngộ có kết trình tuyên truyền, giáo dục lâu dài, bền bỉ tồn hệ thống trị Thứ hai, phát huy sức mạnh đồn kết cộng đồng dân tộc Sức mạnh thể lực lượng giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, dân tộc, đồng bào u nước ngồi nước khơng phân biệt đảng phát, tơn giáo, tín ngưỡng Thứ ba, thỏa mãn nhu cầu lợi ích đáng người lao động Theo Hồ Chí Minh, động lực quan trọng định người, nhân dân lao động Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc rằng, hành động người gắn với nhu cầu lợi ích họ Vì vậy, Người ý kích thích động lực lợi ích cá nhân đáng người lao động; chủ trương thực chế, sách để kết hợp hài hòa lợi ích xã hội lợi ích cá nhân thực khoán, thưởng, phạt đắn nghiêm túc lao động sản xuất Trong cách mạng, có lĩnh vực đòi hỏi người phải chịu hi sinh, thiệt thòi, lợi ích kinh tế khơng thơi chưa giải mà cần có động lực trị, tinh thần Vì vậy, Hồ Chí Minh đòi hỏi phải phát huy quyền làm chủ ý thức làm chủ người lao động Ngồi ra, người thực công xã hội dặn: “Không sợ thiếu, sợ không công bằng; không sợ nghèo, sợ lòng dân khơng n” Thứ tư, để động lực cho CNXH cần phải sử dụng vai trò điều chỉnh nhân tố tinh thần khác trị, đạo đức, văn hóa, pháp luật Thứ năm, ngồi động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh phải kết hợp sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, phải sử dụng tốt tựu KHKT giới… Giữa nội lực ngoại lực, Hồ Chí Minh xác định nội lực định nhất, ngoại lực quan trọng Chính thế, người thường nêu cao tinh thần độc lập, tự do, tự lục cánh sinh chính, chủ trọng tranh thủ giúp đỡ, hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành công CNXH Để phát huy cao độ động lực CNXH cần phải khắc phục trở lực lìm hãm Đó phải thương xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân (giặc nội xâm) kẻ ác CNXH, “bệnh mẹ” đẻ hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm khác; phải thường xuyên đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu la bạn đồng minh thực dân, phong kiến, phá hoại đạo đức cách mạng; chống chia rẽ bè phái, đồn kết, vơ kỷ luật, làm giảm sút uy tín ngăn cản nghiệp Đảng; chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập… Khái quát lại thấy, động lực CNXH theo nghĩa rộng Hồ Chí Minh sử dụng đồng bọ đòn bẫy kinh tế, trị, văn hóa, xã hội để kích thích tính tích cực người lao động Ở phương diện này, Người nhấn mạnh tính đồng việc sử dụng đòn bẩy sử dụng đồng đòn bẫy tạo động lực, không gây cản trở cho phát triển Sự đồng thể phương diện: đồng yếu tố kinh tế trị - văn hóa - xã hội; đồng đơn vị, địa phương, ban ngành,… trình độ lực đội ngũ cán quản lý nhà nước Còn động lực CNXH theo nghĩa hẹp Hồ Chí Minh vấn đề người Ở phương diện này, theo Người, động lực người cộng đồng đại đoàn kết dân tộc đọng lực người cá nhân người XHCN Câu 7: Phân tích quan điểm sáng tạo Hồ Chí Minh đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh đời Đảng Cộng sản Việt Nam là: Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩn kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Theo quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản đời sản phẩm kết hợp lý luạn CNXH khoa học với phong trào công nhân Nghĩa phong trào công nhân tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin làm sơ lý luận cách mạng, điều làm thúc đẩy phong trào công nhân phát triển đến lúc phong trào cơng nhân đòi hỏi đặt yêu cầu khách quan phải có Đảng lãnh đạo để dẫn dắt phong trào tiếp tục phát triển, tới chủ nghĩa cộng sản Vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào 10 viên có lòng cao thượng, người u mến ca ngợi quyền lực chức vụ, mà cách dùng quyền lực PHẦN Câu 1: Phân tích tưởng Hồ Chí Minh vai trò đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng Việt Nam? tưởng ĐĐK dân tộc tưởng sâu sắc, cơng hiến đặc sắc, có giá trị lý luận thực tiễn quan trọng tưởng Hồ Chí Minh tưởng ĐĐK dân tộc có vai trò quan trọng nghiệp cách mạng Việt Nam Trước hết, ĐĐK dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh rằng, thời đại mới, để đánh bại lực đế quốc thực dân nhằm GPDT, giải phóng giai cấp, giải phóng người, có tinh thần u nước chưa đủ Cách mạng muốn thành công thành công đến nơi phải tập hợp tất lực lượng tập hợp, xây dựng khối đại đồn kết dân tộc vững mạnh Chính vậy, tưởng ĐĐK khơng phải thủ đoạn trị thời, sách lược mà vấn đề mang tính chiến lược Kế thừa giá trị truyền thống cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam, phân tích kinh nghiệm CMTG, Hồ Chí Minh rút kết luận có tính chân lý Đó là: Đoàn kết làm sức mạnh chúng ta; đồn kết then chốt thành cơng; đồn kết, đồn kết, đại đồn kết; thành cơng, thành cơng, đại thành cơng; đồn kết điểm mẹ, điểm mà thực tốt đẻ cháu tốt Nói đại đồn kết, Hồ Chí Minh khẳng định: “ Tồn dân Việt Nam có lòng: Quyết khơng làm nơ lệ, có ý chí: Quyết khơng chịu nước, có mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống độc lập cho Tổ quốc Để quy tụ lực lượng vào khối đại đồn kết dân tộc cần phải có sách phương pháp phù hợp với đối tượng Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng, trước yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, sách phương pháp tập hợp cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng khác nhau, song đại đoàn kết dân tộc phải ln nhận thức vấn đề sống còn, định thành bại cách mạng Chính sách mặt trận Đảng ta Hồ Chí Minh đặt để thực đoàn kết dân tộc Nhờ tưởng quán sách mặt trận đắn, Đảng ta Hồ Chí Minh xây dựng thành cơng khối đại đoàn kết dân tộc, đưa CMVN giành nhiều thắng lợi to lớn “ Đoàn kết mặt trận Việt Minh, nhân dân ta làm CMT8 thành cơng, lập nên nước VNDCCH Đồn kết Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình Đơng Dương, hồn tồn giải phóng miền Bắc Đồn kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta giành thắng lợi công khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN nghiệp xây dựng CNXH miền Bắc” Nhờ có đồn kết mà dân tộc ta đánh bại xâm lược kẻ thù, giành độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, đưa lại quyền dân chủ thực cho nhân dân Từ thực tiễn vậy, Hồ Chí Minh khái qt thành nhiều luận điểm có tính chân lý vai trò khối đại đồn kết: Đồn kết làm sức mạnh Người nhiều lần nhấn mạnh luận điểm Người viết: “ Đoàn kết lực lượng vô địch để khắc phục khó khăn, 14 giành lấy thắng lợi”, “ Đồn kết sức mạnh, đoàn kết thắng lợi”… Người khẳng định rằng: bây giời điểm quan trọng, điểm mẹ Điểm thực tốt đẻ cháu tốt, đồn kết Chính vậy, tưởng ĐĐK khơng phải thủ đoạn trị thời, khơng phải sách lược mà vấn đề mang tính chiến lược, bản, quán lâu dài, xuyên xuốt tiến trình cách mạng Việt Nam Khơng vậy, ĐĐK dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc tưởng Hồ Chí Minh thể rõ Thư gửi bạn hoạt động Pháp năm 1923 Mở đầu, Người viết: “Chúng ta phải làm gì? Đối với tơi, câu trả lời rõ ràng: trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành tự độc lập” tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh hình thành phát triển điều kiện lịch sử cụ thể, trở thành chiến lược đoàn kết Đảng ta Sớm nhận thức tầm quan trọng vấn đề, năm 1925, Người đa thành lập Hội VN CM Thanh niên Đây tổ chức hạt nhân để sau nước họ quy tọ toàn dân tộc Việt Nam tiến tới “đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” nhằm cứu nước nhà nguy nan Trong Lời kết thúc buổi mắt Đảng Lao động Việt Nam ngày 3/3/1951, Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố trước tồn thể dân tộc: “Mục đích Đảng Lao động Việt Nam bao gồm tám chữ: Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc” Để thực mục tiêu này, Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm quần chúng, phải gần gũi, lắng nghe quần chúng; vận động, tổ chức giáo dục quần chúng, coi sức mạnh cách mạng nơi quần chúng; phải thấm nhuần lời dạy “dễ trăm lần khơng dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” ĐĐK dân tộc nhiệm vụ hàng đầu Đảng, đồng thời nhiệm vụ hàng đầu giai đoạn cách mạng cách mạng Nhấn mạnh vấn đề nhấn mạnh tới vai trò thực lực cách mạng Bởi vì, cách mạng muốn thắng lợi có đường lối chưa đủ, Đảng cần phải cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng cách mạng phù hợp với giai đoạn lịch sử để lôi kéo, tập hợp quần chúng, tạo thực lực cho cách mạng Thực lực khối ĐĐK dân tộc Người dặn cán rằng, chuẩn bị đấu tranh trước hết phải tuyên truyền mạnh mẽ để lôi đa số quần chúng tham gia Chính mà Người dặn: Nhiệm vụ huấn luyện ta, thứ đoàn kết, thứ hai làm cách mạng kháng chiến để giành độc lập… điều rõ mục tiêu Đảng ta là: Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc Khi giành quyền, Người chủ trương khơng ngừng tăng cường củng cố vững hệ thống trị tổ chức xã hội làm cho mục đích cánh mạng xây dựng chế độ, nhà nước dân, dân, dân ngày mang lại hiệu thiết thực cho toàn dân, đồng thời ngày phát huy sức mạnh đông đảo quần chúng nhân dân khối ĐĐK dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 2: Trình bày nguyên tắc xây dựng hoạt động Mặt trận dân tộc thống tưởng Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh người sáng lập MTDTTN nhằm đoàn kết dân tộc để cứu nước nhà Mặt trận nơi tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng tồn dân Qua thời kỳ cách mạng khác nhau, Mặt trận có tên gọi khác nhau, tiêu biểu như: Trong thời kỳ đấu tranh giành quyền, Mặt trận có tên gọi Việt Minh; thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Mặt trận có tên gọi Mặt trận Liên Việt; thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Mặt trận có tên gọi Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1975 đến nay, Mặt trận có tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặc dù qua thời lỳ cách mạng khác nhau, Mặt trận có tên gọi khác chất, mục tiêu lý tưởng Mặt trận khơng có thay đổi, là: Mặt trận nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đại diện cho ý chí dân tộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống để xây dựng xã hội văn minh, giàu mạnh 15 Để xây dựng hoạt động hiệu quả, MTDTTN thực nguyên tắc sau: Thứ nhất, MTDTTN phải xây dựng tảng liên minh cơng - nơng - trí thức, đặt lãnh đạo Đảng Chủ tich Hồ Chí Minh chủ trương đồn kết moi người Việt nam yêu nước, không phân biệt gia cấp, dân tộc,…nhưng tập hợp lỏng lẻo, ngẫu nhiên, tự phát mà khối đoàn kết chặt chẽ, có tổ chức tảng khối liên minh cơng - nơng - trí thức Đảng Cộng sản lãnh đạo Đây nguyên tắc cốt lõi chiến lược đại đồn kết Hồ Chí Minh, hồn tồn khác với tưởng đoàn kết, tập hợp lực lượng nhà yêu nước Việt Nam lịch sử Hồ Chí Minh nói: “ Đại đồn kết tức trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác Đó gốc đại đồn kết Người rõ rằng, phải lấy liên minh công nông làm tảng “vì họ người trực tiếp sản xuất tất tài phú làm cho xã hội sống Vì họ đơng hết, mà bị bóc lột nặng nề hết Vì chí khí cách mạng họ chắn, bền bỉ tầng lớp khác” Tuy nhấn mạnh vai trò nòng cốt liên minh công nông, Người chống lại hướng hẹp hòi, độc, thấy vai trò cơng nơng mà khơng thấy vai tò cần thiết phải mở rộng đoàn kết với tầng lớp nhân dân lao động khác, với trí thức Người nói: “trong nghiệp cách mạng, nghiệp xây dựng XHCN, lao động trí óc có vai trò quan trọng vẻ vang; cơng, nơng, trí thức cần đoàn kết chặt chẽ thành khối” Mặt khác, Hồ Chí Minh rõ: Khối đại đồn kết MTDTTN củng cố phát triển bền chặt Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo Sự lãnh đạo Đảng MTDTTN tất yếu có Đảng giai cấp công nhân vũ trang chủ nghĩa Mác - Lênin đánh giá vai trò sức mạnh quần chúng nhân dân lịch sử, Đảng ta đứng lập hội quần chúng đưa họ vào tổ chức MTDTTN Cũng ĐCSVN giúp nhà trí thức Việt Nam, nhà sản Việt Nam lập đảng riêng để họ có chỗ đứng vẻ vang tổ chức Mặt trận Đối với Hồ Chí Minh, lãnh đạo ĐCSVN Mặt trận vừa tất yếu, vừa phải có điều kiện Năm 1939, Đảng chưa nắm quyền, Người nhắc nhở: Đảng khơng thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo mình, mà phải tỏ phận trung thành nhất, hoạt động chân thực Chỉ đấu tranh công tác ngày, quần chúng rộng rãi thừa nhận sách đắn lực lãnh đạo Đảng, Đảng giành địa vị lãnh đạo” Để lãnh đạo mặt trận, Đảng phải có sách mặt trận đắn, phù hợp với giai đoạn, thời kỳ cách mạng, phù hợp với quyền lợi nguyện vọng đại đa số nhân dân Trong trình lãnh đạo mặt trận, Đảng phải đường lối quần chúng, không quan liêu, mệnh lệnh gò ép thành viên mặt trận; phải dùng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục; nêu gương, lấy lòng chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tinh thần tự giác, tự nguyện, tuyệt đối khơng lấy quyền uy để buộc thành viên khác mặt trân phải tuân theo Thứ hai, MTDTTN phải hoạt động sở bảo đảm lợi ích tối cao dân tộc, quyền lợi tầng lớp nhân dân Chức Mặt trận lập để thực đoàn kết, đồn kết thực có thống mục tiêu lợi ích Ngay từ xã luận báo Thanh niên số đầu tiên, Người rõ: Chỉ đồn kết có chung mục đích, chung số phận Nếu không suy nghĩ nhau, không theo đuổi mục đích chung, khơng có chung số phận, dù có kêu gọi đồn kết, đồn kết khơng thể có Mặt trận tập hợp, đoàn kết giai cấp tầng lớp vốn có lợi ích chung lợi ích riêng khác Thực đồn kết hay không tùy thuộc vào việc nhân thức giải đắn mối quan hệ lợi ích cá nhân tập thể, phận toàn cục, giai cấp dân tộc Theo 16 tưởng Hồ Chí Minh, đại đồn kết dân tộc trước hết phải thực nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao dân tộc quyền lợi nhân dân lao động Trong đấu tranh GPDT dân tộc hết, Tổ quốc hết Khi thời GPDT đến, Người kêu gọi: “ Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc bọn Việt gian đặng cứu giống nòi khỏi nước sơi lửa bỏng” Như vậy, Hồ Chí Minh ln lấy chung, tương đồng để khắc phục riêng, khác biệt, lấy tinh thần “khơng có q độc lập tự do” làm mẫu số chung để thực đại đoàn kết giai cấp, tầng lớp, đấu tranh cho thắng lợi nghiệp GPDT Trong nhấn mạnh, phải bảo đảm lợi ích tối cao Tổ quốc quyền lợi nhân dân lao động, Hồ Chí Minh quan tâm thích đáng đến lợi ích giai cấp sản dân tộc, đội ngũ trí thức nhân sĩ tiến khác Về trị, họ giữ địa vị thành viên Mặt trận Tổ quốc Thứ ba, MTDTTN phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày rộng rãi bền vững Nằm hệ thống trị, Mặt trận phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức toàn hệ thống, đồng thời thân tổ chức hoạt động Mặt trận thực theo nguyên tắc riêng, thể địa vị trị pháp lý, vai trò, chức Mặt trận đời sống trị đất nước Nguyên tắc “tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động” Nội dung nguyên tắc thành viên tham gia Mặt trận sở hoàn toàn tự nguyện, địa vị bình đẳng tính độc lập tổ chức thành viên tôn trọng Trong sinh hoạt hoạt động UB MTTQ, thành viên tự trình bày ý kiến mình, trao đổi, bàn bạc, thương lượng đến thỏa thuận tự nguyện, không áp đặt, không lấy đa số buộc thiểu số chấp nhận Nếu có ý kiến khác vấn đề cụ thể tiến hành thỏa thuận, phân tích làm rõ sai Mục tiêu hiệp thương dân chủ tới thỏa chương trình hành động chung Việc phối hợp thực tốt chương trình hành động chung thước đo hiệu hoạt động Ủy ban Mặt trân cấp Trong chương trình hành động chung thỏa thuận đó, thành viên tán thành tất tán thành số điểm, điều quan trọng thành viên phải thực chương trình thỏa thuận, có trách nhiệm giúp đỡ trình tổ chức thực khơng có cản trở thành viên khác thực điểm chương trình hành động mà riêng chưa tán thành Việc thực nguyên tắc hiệp thương dân chủ, Mặt trận giải thỏa đáng, thấu tình đạt lý mối quan hệ lợi ích thành viên, góp phần củng cố bền chặt, tạo đồng thuận, trí cao thực mục tiêu: “ Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” Đồng thời, sở để mở rộng khối đại đồn kết, lơi kéo thêm lực lượng khác vào Mặt trận Thứ tư, MTDTTN khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân giúp đỡ tiến Để thực tốt nguyên tắc này, Mặt trận phải lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục làm phương thức hoạt động chủ yếu; vừa đoàn kết vừa đấu tranh; lấy chân thành tin yêu để cảm hóa; thực hợp tác lâu dài, giúp đỡ tiến Công tác Mặt trận thực chất cơng tác dân vận, phương thức hoạt động chủ yếu vận động, thuyết phục để khêu gợi tính tự giác cách mạng quần chúng Hồ Chí Minh gương sáng mặt Khi trực tiếp phát động nhân dân đứng lên làm cách mạng, Người tiến hành sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân vai trò sức mạnh đồn kết Sau có quyền, trước nguy quan liêu hóa, hành hóa cơng tác đồn thể, Người u cầu cán Mặt trận “phải đường lối quần chúng, không quan liêu, mệnh lệnh gò ép nhân dân…” Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản vừa lực lượng lãnh đạo Mặt trận, vừa thành viên Mặt trận, Đảng có trách nhiệm trình bày chủ trương, 17 sách với Mặt trận, thành viên khác bàn bạc, hiệp thương dân chủ, tìm kiếm giải pháp tích cực, phối hợp thống hành động nhằm phát động toàn dân thực thắng lợi mục tiêu đề Trong cơng tác Mặt trận, Hồ Chí Minh nhắc nhở nội dung quan tọng phải tranh thủ lôi kép lực lượng trung gian đứng phía cách mạng, khơng kẻ địch lợi dụng Lực lượng trung gian bao gồm tầng lớp trên, nhân sĩ, trí thức có danh vọng, viên chức cao cấp, người đứng đầu tơn giáo, già làng, trưởng có uy tín dân tộc thiểu số, kể người thời lầm lạc,… thiết không kẻ thù kích động, lơi kéo họ để chống lại cách mạng Hồ Chí Minh người trực tiếp làm thành công việc lôi kéo, tập hợp phần tử với cách mạng kháng chiến Điều kiện để lôi kép họ đứng vào khối đại đồn kết dân tộc, lòng với nhân dân, đòi hỏi cán bộ, đảng viên làm cơng tác mặt trận phải có lòng nhân ái, khoan dung, độ lượng, khắc phục thiện kiến hẹp hòi, nghĩa phải học theo gương Hồ Chí Minh, có lòng chân thành, đại lượng Người nói: “Đoàn kết thực nghĩa vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học tốt nhau, phê bình sai phê bình lập trường thân ái, nước, dân” Câu 3: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân dân Từ rút ý nghĩa việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước Việt Nam nay? Nếu vấn đề cách mạng vấn đề quyền vấn đề quyền chỗ thuộc ai, phục vụ quyền lợi cho ai? Năm 1927, tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh rõ: “Chúng ta hy sinh làm cách mệnh, nên làm nơi, nghĩa cách mệnh quyền giao cho dân chúng số nhiều, để tay bọn người Thế khỏi hy sinh nhiều lần, dân chúng hạnh phúc” Sau giành độc lập, Người khẳng định: “ Nước ta nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân,… Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” Đó điểm khác Nhà nước ta với nhà nước bóc lột tồn lịch sử Theo Hồ Chí Minh, nước dân Nhà nước thể đầy đủ tưởng quyền hạn dân, nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước, nguồn gốc quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân Điều Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 viết: Nước Việt Nam nước dân chủ cộng hòa Tất quyền binh nước toàn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tơn giáo Điều 32 viết: Những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia đưa nhân dân phúc quyết…, thực chất chế độ trưng cầu dân ý, hình thức dân chủ đề sớm nước ta Theo Người, nhà nước dân, nhân dân thực quyền làm chủ mình, có quyền kiểm sốt Nhà nước, mà trước hết quyền bầu nhà nước, bầu quyền cấp Nhà nước tổ chức dân lập để thực quyền lực nhân dân Chủ trương tổng tuyển cử Hồ Chí Minh thể rõ tinh thân đó: “ Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự cho lựa chọn người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu Quốc hội Quốc hội cử Chính phủ Chính phủ thật Chính phủ tồn dân” tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân không bao hàm ý nghĩa nhà nước dân tín nhiệm bầu ra, mà dân phải kiểm sốt nhà nước Người nhắc nhở: “ Chính phủ ta Chính phủ nhân dân, có mục đích sức phụng lợi ích nhân dân Chính phủ mong đồng bào giúp đỡ, đơn đốc, kiểm sốt phê bình để làm trọn nhiệm vụ là: người đày tớ trung thành tận tụy nhân dân” Nhân dân có quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND đại biểu tỏ khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân 18 Nhà nước dân người dân chủ, người dân có quyền làm việc mà pháp luật khơng cấm có nghĩa vụ tuân theo pháp luật Nhà nước dân phải nỗ lực hình thành thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ nhân dân Những vị đại diện dân cử thùa ủy quyền dân, công bộc dân Nhà nước dân nhà nước dân lựa chọn bầu đại biểu mình, dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế chi tiêu, hoạt động Do đó, Hồ Chí Minh u cầu tất quan nhà nước phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu kiểm soát nhân dân “ Nếu Chính phủ làm hại dân dân có quyền đuổi Chính phủ” nghĩa quan nhà nước khơng đáp ứng lợi ích nguyện vọng nhân dân nhân dân có quyền bãi miễn Người khẳng định: người có trách nhiệm ghé vai gánh vác phần quyền lợi, quyền hạn đôi với trách nhiệm, nghĩa vụ Nhà nước dân phản ánh mối quan hệ nhân dân với Nhà nước, Người khẳng định: “Nếu khơng có nhân dân Chính phủ khơng đủ lực lượng Nếu khơng có Chính phủ, nhân dân khơng dẫn đường”; lực lượng dân hết, công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân; nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân Nhà nước dân tức công việc xây dựng đất nước trách nhiệm dân Do đó, phải phát huy vai trò Mặt trận, đồn thể công tác quản lý nhà nước xã hội Nhà nước muốn điều hành quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả, định phải dựa vào lực lượng dân, dựa vào sáng kiến trí tuệ dân Nhà nước dân tưởng Hồ Chí Minh dân tự làm, tự lo thông qua mối quan hệ xã hội, qua đoàn thể, nhà nước bao cấp, lo thay cho dân Chức nhà nước điều hành vĩ mơ, Chính phủ giúp kế hoạch, cổ động Chính mà nhà nước dân nhà nước tin dân dân tin nhà nước Về nhà nước dân, theo Người nhà nước phục vụ lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân, khơng có đặc quyền, đặc lợi, thực sạch, cần, kiệm, liêm, Trong nhà nước đó, cán từ chủ tịch trở xuống công bộc dân: “ Việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh” Nhà nước dân nhà nước làm lợi cho dân, theo Hồ Chí Minh khơng làm lợi cho dân, mà phải n dân, kính dân, “chúng ta phải u dân, kính dân dân u ta, kính ta” Nhà nước dân nhà nước đưa chủ trương, sách, quy định pháp luật từ trung ương xuống địa phương phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, lợi ích cá nhân lợi ích tập thể, lợi ích xã hội kết hợp hài hòa Nhà nước dân phải “Làm cho dân có ăn…làm cho dân có mặc…Làm cho dân có ở…Làm cho dân có học hành” Nhà nước dân nhà nước có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước dân, Người nói: “ Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi; dân rét Đảng Chính phủ có lỗi; dân dối Đảng Chính phủ có lỗi” Nhà nước dân nhà nước sống lòng dân, đặt lợi ích nhân dân lên hết Đối với việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước Việt Nam ý nghĩa: Quan điểm Hồ Chí Minh trở thành sở lý luận để xây dựng Nhà nước thật dân chủ, dân, dân, dân Việt Nam Nhà nước công cụ làm chủ nhân dân; mở rộng dân chủ, dân chủ sở, bảo đảm thực tốt quyền nghĩa vụ cơng dân; sách phải hướng vào cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Câu 4: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh xậy dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ? Hồ Chí Minh sớm nhận thấy tầm quan trọng việc xây dựng Nhà nước sau trở thành người đứng đầu Nhà nước, Người quam tâm sâu sắc việc xây dựng điều hành Nhà nước cách có hiệu lực pháp quyền 19 Theo Người, Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ trước hết nhà nước hợp hiến Vì vậy, sau giành quyền, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tun ngơn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào với giới khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chính phủ lâm thời có địa vị hợp pháp, tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội từ lập Chính phủ quan nhà nước Sau đó, Người bắt tay xây dựng Hiến pháp dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh Quốc hội trị bầu làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến Đây Chính phủ hợp hiến nhân dân bầu ra, có đầy đủ cách hiệu lực việc giải vấn đề đối nội đối đất nước Thứ hai là, quản lý nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý nhà nước quản lý đất nước pháp luật phải làm cho pháp luật có hiệu thực tế Trong nhà nước dân chủ, dân chủ pháp luật đôi với nhau, bảo đảm cho quyền trở nên mạnh mẽ Mọi quyền dân chủ phải thể chế hóa Hiến pháp pháp luật Xây dựng pháp chế XHCN bảo đảm việc thực quyền lực nhân dân mối quan tâm Hồ Chí Minh Là người sáng lập Nhà nước VNDCCH, có cơng lớn nghiệp lập hiến lập pháp Một mặt, Người chăm lo hoàn thiện Hiến pháp hệ thống pháp luật Nhà nước ta Mặt khác, Người chăm lo đưa pháp luật vào sống, tạo chế bảo đảm cho pháp luật thi hành, chế kiểm tra, giám sát việc thi hành quan nhà nước nhân dân Hồ Chí Minh yêu cầu người phải hiểu tuyệt đối chấp hành pháp luật, người giữ cương vị Công tác giáo dục pháp luật cho người, đặc biệt cho hệ trẻ quan trọng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý, bảo đảm quyền nghĩa vụ công dân thực thi sống Thứ ba là, tích cực xây dựng đội ngũ cán cơng chức Nhà nước có đủ đức tài đáp ứng yêu cầu cách mạng Để tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ, Hồ Chí Minh cho rằng, phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ viên chức nhà nước có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ hành phải có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, tiêu chuẩn người cầm cán cân công lý Yêu cầu đội ngũ cán phải có đức tài đức gốc, đội ngũ phải tổ chức hợp lý có hiệu Cụ thể là: Một là, tuyệt đối trung thành với cách mạng; Hai là, hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; Ba là, phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; Bốn là, cán bộ, công chức phải người dám phụ trách, dám đoán, dám chịu trách nhiệm, tình khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản” Để đảm bảo công dân chủ tuyển dụng cán nhà nước, Người ký sắc lệnh ban hành Quy chế cơng chức Cơng chức theo chế độ chức nghiệp, phải qua thi tuyển công chức để bổ nhiệm vào ngạch, bậc hành Nội dung thi tuyển tồn diện, bao gồm sáu mơn thi: trị, kinh tế, pháp luật, địa lý, lịch sử ngoại ngữ Điều thể tầm nhìn xa, tính quy đại, tinh thần công bằng, dân chủ,… tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng móng cho pháp quyền Việt Nam Đối với việc xây dựng hoàn thiện NHà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có ý nghĩa: Quan niệm Người sở lý luận để Đảng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân 20 Định hướng nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Dùng pháp luật làm công cụ để quản lý xã hội; bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống pháp luật; hoàn thiện hệ thống pháp quyền XHCN; trọng kết hợp pháp luật đạo đức quan lý xã hội, lành mạnh hóa quan hệ xã hội; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phương tiện để hội nhập quốc tế thành công, đồng thời bảo đảm tin cậy cho nhà đầu nước ngồi Câu 5: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng “ Trung với nước - hiếu với dân” “ Cận, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư”? Trong tưởng Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng, “trung với nước - hiếu với dân”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” chuẩn mực đạo đức cách mạng Người quan tâm sâu sắc có ý nghĩa quan trọng Trong mối quan hệ đạo đức mối quan hệ người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc mối quan hệ lớn Trung, hiếu phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm Chữ “Trung” tưởng nhà nghiên cứu phương Đông “trung với vua” họ quan niệm vua thiên tử, “trung với vua” phải có trách nhiệm, bổn phận phục tùng tuyệt đối cho dù ơng vua minh qn hay bạo chúa Hồ Chí Minh kế thừa giá trị đạo đức truyền thống đưa vào nội dung mới, “Trung với nước, hiếu với dân” Chữ “Trung” Hồ Chí Minh “trung với nước” Trung với nước trung thành với nghiệp giữ nước dựng nước Nước dân, nhân dân chủ đất nước Chữ “Hiếu” Hồ Chí Minh khơng dừng lại hiếu thảo ông bà, cha mẹ mà hiếu với nhân dân “Hiếu với dân” phải gần dân, học dân, phục vụ dân, không hách dịch, cửa quyền dân Người dạy: “Bao nhiêu quyền hạn dân, lợi ích dân” Đây chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Trung với nước, hiếu với dân suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, CNXH, nhiệm vụ hồn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng Người vừa kêu gọi hành động vừa định hướng trị đạo đức cho người Việt Nam Người răn dạy cán bộ, đảng viên phải suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, điều chủ chốt đạo đức cách mạng Phải tuyệt đối trung thàmh với Đảng, với dân, phải tận trung, tận hiếu, xứng đáng vừa đầy tớ trung thành, vừa người lãnh đạo dân; dân đối tượng để phục vụ hết lòng Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu quyền trách nhiệm người chủ đất nước Nội dung chủ yếu trung với nước là: Một là, Đặt lợi ích đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết Hai là, Quyết tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng Ba là, Thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước Nội dung hiếu với dân là: Một là, Khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân Hai là,Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân thực tốt đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Ba là, Chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần nhõn dõn Không “trung với nước - hiếu với dân”, phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” Người quan tâm, xem đức tính lớn đạo đức cách mạng 21 -Cần lao động cần cù, siêng năng, chăm tỏng lao động, học tập, chiến đấu sản xuất Cần lao động có phương pháp, có khoa học có trí tuệ, sáng tạo đẻ đạt suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc người -Kiệm tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền của nhân dân, đất nước, thân Tiết kiệm từ nhỏ đến to; “Không xa sỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi” Người dạy: Kiệm tiêu dùng hợp lý, mà có lợi cho nhân dân xu khơng nên tiêu, có lợi cho dân, cho đồng bào, cho Tổ quốc tốn tiền tiêu gọi kiệm; mà có lợi cho nhân dân mà khơng chi tiêu bủn xỉn kiệm Theo Người, “Cần” phải liền với “Kiệm”, cần mà không kiệm giống “gió vào nhà trống”, “thùng khơng đáy” Người yêu cầu cá nhân, gia đình toàn xã hội phải thực hành cần, kiệm Một dân tộc biết cần, biết kiệm dân tộc giàu vật chất, mạnh tinh thần, dân tộc văn minh tiến -Liêm luôn tơn trọng giữ gìn cơng dân; khơng xâm phạm đồng xu, hạt thóc nhà nước, nhân dân Hồ Chí Minh ln răn dạy cán bộ, đảng viên phải sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng, không giúp người khác tâng bốc mình, có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến Người rõ: Hành vi trái với chữ liêm là:”… cậy quyền mà đục khoét, ăn đút, trộm công làm Dìm người giỏi, để giữ địa vị danh tiếng đạo vị Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, khơng dám làm tham vật uý lạo Cụ Khổng Tử nói: Người mà không liêm, không súc vật Cụ Mạnh Tử nói: tham lợi nước nguy”” -Chính khơng tà, thẳng thắn, đứng đắn Hồ Chí Minh chia chữ “Chính” làm ba mặt, là: mình, với người, với cơng việc Đối với mình, khơng tự cao, tự đại, ln chịu khó học tập cầu tiến bộ, ln kiểm điểm để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở Đối với người, khơng nịnh hót người trên, khơng xem khinh người dưới; giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết, khơng dối trá, lừa lọc Đối với việc, để việc cơng lên việc tư, làm việc nơi, đến chốn, khơng ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước Cần, kiệm, liêm, cần thiết tất người Người viết: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đơng Đất có bốn phương: Đơng, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, Thiếu mùa khơng thành trời Thiếu phương khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người” Cần, kiệm, liêm, cần thiết người cán bộ, đảng viên Nếu đảng viên mắc sai lầm ảnh hưởng đến uy tín Đảng, nhiệm vụ cách mạng Cần, kiệm, liêm, thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh dân tộc “Nó” cần để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng Đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, phụng Tổ quốc nhân loại” 22 Có cần, kiệm, liêm, có chí cơng vơ Chí cơng vơ làm việc đừng nghĩ đến trước, biết Đảng, Tổ quốc, nhân dân, lợi ích cách mạng Thực hành chí cơng vơ qt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Chủ nghĩa cá nhân biết đến mình, muốn “mọi người mình” Nó giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Hồ Chí Minh viết: “ Một dân tộc, đảng người, ngày hơm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm người u mến ca ngợi, lòng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Người phân biệt lợi ích cá nhân chủ nghĩa cá nhân Chí cơng vơ tính tốt gồm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô để vững vàng qua thử thách : “Giàu sang khơng quyến rũ, nghèo khó khơng thể chuyển lay, uy vũ khuất phục” Câu 6: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh nguyên tắc xây dựng đạo đức Trong tình hình nay, để học tập tưởng đạo đức làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên phải làm gì? Cách mạng xóa bỏ cũ để xây dựng mới, nghiệp khó khăn, lâu dài phức tạp đồng thời nghiệp vẻ vang vinh quang mà người cách mạng khơng có đạo đức khơng lãnh đạo nhân dân Hồ Chí Minh ví đạo đức cách mạng gốc cây, nguồn sông suối Đạo đức gốc cách mạng Đạo đức làm nên vẻ đẹp người cách mạng, tiêu chí đánh giá phẩm chất người, giá trị cao quý xã hội Với vai trò đạo đức vậy, cần xây dựng nguyên tắc định thực hiệu Theo quan điểm Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức nguyên tắc sau: Một là, nguyên tắc nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức Nói đơi với làm, Hồ Chí Minh coi nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức Để giáo dục đạo đức mới, đạo đức cách mạng, theo Hồ Chí Minh nói làm phải ln đơi với nhau, có đem lại hiệu thiết thực cho cho người khác Người phê phán cán bộ, đảng viên nói khơng đơi với làm, nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm, hay nói đường làm nẻo Đó đạo đức giả, vô đạo đức Người kêu gọi cán bộ, đảng viên phải làm thước đo cho quần chúng noi theo Phải thực gương sáng: “Trước mặt quần chúng, ta viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có cách, đạo đức” Để giáo dục đạo đức cách mạng có hiệu cần phải thông qua gương cụ thể ngày ông bà, cha mẹ phải làm gương cho cháu; anh, chị phải làm gương cho em; cấp phải làm gương cho cấp dưới,… vì, gương sống có giá trị trăm diễn thuyết, diễn văn Người cho rằng, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng “đạo làm gương” Người nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” Để làm thế, phải ý phát hiện, xây dựng điển hình người tốt, việc tốt gần gũi đời thường, lĩnh vực lao động sản xuất, chiến đấu, học tập… theo Người, giọt nước chảy hướng thành suối, thành sông, thành biển Nếu không nhận thức điều “ thấy mà quên gốc” Như vậy, đạo đức xây dựng rộng lớn, vững chắc, chuẩn mực đạo dức trở thành hành vi đạo đức ngày toàn xã hội Hai là, nguyên tắc xây đôi với chống Nguyên tắc phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi Để xây dựng đạo đức cần phải kết hợp chặt chẽ xây chống Xây phải đôi với chống, muốn xây phải chống, chống 23 nhằm mục đích xây Xây dựng đạo đức phải giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cho người Việt Nam thời đại theo tưởng Hồ Chí Minh, từ gia đình, nhà trường đến xã hội; phải khơi dậy ý thức đạo đức cách mạng người Bên cạnh đó, phải khơng chống lại xấu, sai, vô đạo đức Để xây chống có kết phải tạo thành phong trào rộng rãi, phải chống lại chủ nghĩa cá nhân Theo Người, mục đích xây đơi với chống làm cho tốt, đẹp, thiện người nảy nở, lấn át xấu, ác Người nói: “Ta phải biết làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân”, làm cho người hoa đẹp dân tộc vườn hoa đẹp Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm, phải có hiệu Ví dụ phong trào “ba xây, ba chung” Phải tạo phong trào thi đua rộng khắp xã hội Thi đua cấp, ngành, ngành Có vậy, đạo đức - đạo đức cách mạng chiến thắng Ba là, nguyên tắc phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Một đạo đức xây dựng sở tu dưỡng đạo đức người Người cho rằng, phải làm để người tự nhận thấy việc trau dồi đạo đức cách mạng việc “sung sướng vẻ vang đời” Đạo đức cách mạng từ trời rơi xuống mà dấu tranh rèn luyện ngày có Cũng “ngọc mài sáng, vàng luyện trong”, nước có lọc đạo đức cách mạng phải rèn luyện có Người dặn: Mỗi đảng người hơm qua giành thắng lợi huy hồng biết tu dưỡng đạo đức nên nhân dân tin yêu, ngày hôm rèn luyện đạo đức khơng nhân dân q trọng Vì vậy, Người yêu cầu người, mà trước hết cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng, rèn luyện đạo đức ngày ngày soi gương rửa mặt Đó cơng việc kiên trì bền bỉ, khơng thể chủ quan, tự mãn Mỗi người có điều tốt dở, thiện ác Phải đánh thức tốt đẹp người Bởi có “tu thân” làm việc lớn khác như”trị quốc bình thiên hạ” Đạo đức cách mạng đạo đức dấn thân, đạo đức hành động nhằm giải phóng đem lại hạnh phúc, tự cho người Việc tu dưỡng đạo đức phải thực thực tiễn hoạt động ngày, lao động sản xuất, chiến đấu… thể mối quan hệ ngày Có việc tu dưỡng đạo đức có kết Học tập tưởng đạo đức làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trẻ, có sinh viên niềm vinh dự to lớn đồng thời nhiệm vụ vô quan trọng cần thiết Sinh viên chủ nhân tương lai, cầu nối hệ người tiếp sức cho cách mạng tình hình Để có đủ đức đủ tài cống hiến cho đất nước, sinh viên nói chung thân tơi nói riêng cần phải học tập tưởng đạo đức làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trước hết, sinh viên cần trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Sinh viên phải đặt lợi ích đất nước lên hết, thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Đây phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải có đất nước ta theo đường xã hội chủ nghĩa Không vậy, sinh viên cần phải học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Mỗi sinh viên sống sạch, giản dị, giàu lòng nhân ái; xa rời chủ nghĩa cá nhân, hướng tới chủ nghĩa tập thể sinh hoạt học tập Ví dụ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, tham gia sinh viên tình nguyện để góp sức nhỏ động viên, khích lệ họ vượt khó hồn 24 cảnh, vươn lên sống Hơn nữa, sinh viện cần học tập gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua khó khăm thử thách để đạt mục đích sống Học tập qua gương Hồ Chí Minh vĩ đại, ý chí vượt khó người xã hội, vất vả khó nhọc cha mẹ làm động lực tinh thần, khơi dậy ý chí phấn đấu thân sinh viên Có đức tính vậy, sinh viên bình tĩnh, tự tin vượt qua khó khăn để gặt hái thành công học tập công việc Điều quan trọng sinh viên tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; công việc bền bỉ, khơng nên chủ quan Chính tu dưỡng đạo đức góp phần hồn thiện nhân cách, đạo đức lối sống sinh viên ngày tốt Nếu học tập làm theo tốt điểm phát triển thân, góp phần xây dựng gia đình, q hương, đât nước giàu đẹp văn minh Câu 7: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục Nêu ý nghĩa việc đổi giáo dục đại học nước ta nay? Sau tìm thấy đường cứu nước, Hồ Chí Minh bỏ nhiều cơng sức phân tích sâu sắc giáo dục phong kiến thực dân, chuẩn bị tưởng cho việc xây dựng giáo dục nước Việt Nam độc lập sau Người phê phán gay gắt giáo dục phong kiến: tần chương, kinh viện, xa rời thực tiễn, bất bình đẳng, nam khinh nữ… Còn sách giáo dục thực dân chúng thực sách “ngu dân” để dễ bề cai trị, xây nhà nhiều trường học, đầu độc nhân dân thuốc phiện… Người cho giáo dục đồi bại, xảo trá nguy hiểm dối nát Từ đó, Người chủ trương xây dựng giáo dục, giáo dục toàn dân để dân học, có quyền học Nền giáo dục nước ta Hồ Chí Minh chuẩn bị từ lớp bồi dưỡng cán cách mạng kỷ XX, thực đời sau thắng lợi CMT8 phát triển với nghiệp cách mạng dân tộc Trong q trình xây dựng văn hóa giáo dục Việt Nam, Người đưa hệ thống quan điểm phong phú toàn diện, định hướng cho giáp dục phát triển đắn Mục tiêu văn hóa giáo dục thực ba chức văn hóa thơng qua việc day học Dạy học nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ dân trí; bồi dưỡng tưởng đắn tình cảm cao đẹp, phẩm chất sáng; phong cách lành mạnh cho người, đào tào người có ích cho xã hội mong ước cuối Người làm cho dân tộc Việt Nam phải trở thành dân tộc thông thái, văn minh tiến Văn hóa giáo dục phải đào tạo lớp người có đức, có tài kế tục nghiệp cách mạng, làm cho nước ta sánh vai cường quốc năm châu Nội dung giáo dục phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam Giáo dục phải tồn diện, bao gồm văn hóa, trị, khoa học ký thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động Các nội dung có quan hệ chặt chẽ với Người rõ, khơng có trình độ văn hóa khơng dược tiếp thu khoa học ký thuật; khơng tiếp thu khoa học kỹ thuật khơng theo kịp nhu cầu kinh tế nước nhà; song phải ý học trị, học văn hóa mà khơng học trị người nhắm mắt mà Học trị học chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, sách Đảng Nhà nước Học để nắm vững quan điểm, lập trường có tính ngun tắc Đảng, giới quan, phương pháp luật chủ nghĩa Mác - Lênin Phương pháp học phải sáng tạo, không giáo điều Xã hội ngày phát triển, nhân dân ngày tiến nên Người cho phải tiến hành cai tạo giáo dục Cải tạo giáo dục xây dựng hệ thống trường, lớp với chương trình nội dung dạy học thật khoa học, hợp lý, phù hợp với bước phát triển nước ta 25 Về phương châm, phương pháp giáo dục Phương châm học đôi vớ hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, học tạp phải kết hợp với lao động, phải kết hợp gia đình, nhà trường xã hội; thực dân chủ, bình đẳng giáo dục Học nơi, lúc; học người, học suốt đời Coi trọng việc tự học, tự đào tạo đào tạo lại “học chán, học khơng đủ, sống phải học” Phương pháp giáo dục phải phù hợp với mục tiêu giáo dục Cách dạy phải với trình độ người học, phù hợp với lứa tuổi, dạy từ dễ đến khó; phải kết hợp học tập với vui chơi, giải trí lành mạnh; phải dùng biện pháp nêu gương gắn liền với cadc phong trào thi đua… Văn hóa giáo dục cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nghề, phải n tâm cơng tác, đồn kết; phải gỏi chuyên môn, thục phương pháp sư phạm Mỗi giáo viên gương sáng đạo đức, học tập, “Học chán, dạy mỏi” Quan điểm Hồ Chí Minh việc đổi giáo dục có ý nghĩa: Một là, vận dụng quan điểm “học đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn” việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đất nước Hai là, vận dụng phương châm “tự học” Ba là, vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục để đổi nội dung chương trình phương pháp dạy học hiệu hơn… Câu 8: Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh chiến lược “ trồng người”? Hồ Chí Minh có quan điểm coi người vừa mục tiêu, vừa động lực Con người có ý nghĩa chiến lược nghiệp cách mạng Việt Nam “Trồng người” yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài cách mạng Người quan tâm đến nghiệp giáo dục, đào tạo, rèn luyện người Người nói “lợi ích trăm năm” mục tiêu xây dựng CNXH quan điểm mang tầm vóc chiến lược, bản, lâu dài, cấp bách Nó liên quan đến nhiệm vụ “trước hết cần có người XHCN” “trồng người” Tất điều phản ánh tưởng lớn tầm quan trọng có tính định nhân tố người; tất người, người Như vậy, người phải đặt vào vị trí trung tâm phát triển Nó vừa nằm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước với nghĩa rộng, vừa nằm chiến lược giáo dục đào tạo theo nghĩa hẹp Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa Con người XHCN đương nhiên phải CNXH tạo Nhưng đây, đường tiến lên CNXH “trước hết cần có người XHCN” Điều hiểu từ đầu phải đặt nhiệm vụ xây dựng người có phẩm chất bản, tiêu biểu cho người XHCN, làm gương, lôi XHCN Cơng việc q trình lâu dài, khơng ngừng hồn thiện, nâng cao thuộc trách nhiệm Đảng, Nhà nước, gia đình, cá nhân người Mỗi bước xây dựng người nấc thang xây dựng CNXH Đây mối quan hệ biện chứng “xây dựng CNXH” “con người XHCN” Quan niệm Hồ Chí Minh người XHCN có hai mặt gắn bó với nhau: Một là, kế thừa giá trị tốt đẹp người truyền thống; hai là, hình thành phẩm chất như: tưởng XHCN, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, lĩnh để làm chủ, có lòng nhân ái, vị tha, độ lượng 26 Người quan niệm: “Vì lợi ich mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Con người thời đại phải có học thức, chiếm lĩnh đỉnh cao KHKT Có vậy, CNXH có đủ tiềm lực vật chất để chiến thắng CNTB, làm cách mạng thắng lợi Người cho rằng, xây dựng người phải tồn diện: có mục đích lối sống cao đẹp, có lĩnh trị vững vàng, có kiến, có ý thức làm chủ, tự lực, tự cường, gắn quyền lợi nghĩa vụ Luôn phấn đấu cho độc lập dân tộc CNXH Con người phải có niềm tin lạc quan cách mạng, đồng thời phải có sức khỏe, có trí tuệ, trình độ học vấn cao, ngày tiến bộ, có lòng khoan dung, độ lượng Chiến lược “trồng người’ trọng tâm, phận hợp thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Để thực chiến lược “trồng người”, xây dựng người vừa có cá tính vừa phát triển mặt phải có nhiều biện pháp Theo Hồ Chí Minh, giáo dục biện pháp quan trọng Cần hiểu mối quan hệ tính người giáo dục Tính người vốn thiện ác, phạm trù Nho giáo quan tâm Người cho rằng, tính người giáo dục gắn liền với hoạt động thực tiễn người: “ Ngủ lương thiện, Tỉnh dậy phân kẻ dữ, hiền; Hiền, đâu phải tính sẵn; Phần nhiều giáo dục mà nên” Đối với hệ trẻ, Người rõ: “Óc người tuổi trẻ lụa trắng Nhuộm xanh xanh Nhuộm đỏ đỏ Vì học tập trường có ảnh hưởng lớn cho tương lai niên” Hồ Chí Minh ln coi trọng việc nâng cao dân trí cho tồn dân tộc người hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, tưởng vào việc rèn luyện dân tộc ta thành dân tộc cách mạng văn minh Hồ Chí Minh nêu hiệu: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt Người ln đầu việc khai dân trí, mở lớp xóa nạn mù chữ, lớp bình dân học vụ Người nói: “một dân tộc dốt dân tộc yếu” Theo Người, nội dung phương pháp giáo dục phải toàn diện đức, trí, thể, mỹ, phải đặt đạo đức, lý tưởng tình cảm cách mạng, lối sống XHCN lên hàng đầu Đức tài thống với nhau, đức gốc, tảng cho phát triển Như vậy, “trồng người” công việc “trăm năm”, khơng thể nóng vội “một sớm chiều”, khơng phải làm lúc xong, tùy tiện, đến đâu hay đến Nhận thức giải vấn đề có ý nghĩa thường trực, bền bỉ suốt đời người có Hồ Chí Minh vĩ đại suốt thời kỳ độ lên CNXH 27 28 ... Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng Việt Nam? Tư tưởng ĐĐK dân tộc tư tưởng sâu sắc, công hiến đặc sắc, có giá trị lý luận thực tiễn quan trọng tư tưởng Hồ... Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh thể chỗ: định chất giới quan khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh; định phương pháp hành động biện chứng Người tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin Việt Nam, tư tưởng. .. nghĩa Mác-Lênin mà giúp cho tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển chất: tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ thống lý luận Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh có tính nhân văn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập tư tưởng HCM, ôn tập tư tưởng HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay