BÁO cáo kết QUẢ THÍ NGHIỆM đo độ rọi của PHÒNG học

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:37

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ RỌI CỦA PHỊNG HỌC I Tính độ rọi trung bình (Etblt) theo lý thuyết: - Xác định thông số phòng: Chiều dài phòng: a = 13.2 (m); Chiều rộng: b = (m); Chiều cao phòng: H = (m); Chiều cao từ bàn làm việc tới đèn: Hc = 2.8 (m); Diện tích phòng: S = a*b =13.2*9 = 118.8 (m2) – Xác định số liệu cần thiết: Độ rọi (E): phòng học từ 300 – 500 (lux): lấy E = 400 (lux); Hệ số dự trữ (k): khơng bụi, khơng khói lấy k = 1; Chỉ số phòng (i): i = S / (Hc*(a+b)) = 118.8 / (2.8*(13.2+9)) = 1.911 Hệ số sử dụng (): (vì i 2) ta lấy = 0.275 Quang thông tổng (t): t = (EMIN*k*z*S) / = (300*1*z*118.8) / 0.275 (1) Tính số đèn cần thiết (Nbđ): Nbđ = t / bđ  t = Nbđ * bđ = Độ rọi trung bình bề mặt làm việc (Etb): Etb = (Nbđ*bđ* ) / (S*k) (2) II Đo độ rọi số điểm phòng: - Trường hợp có ánh sang tự nhiên ánh sang điện: Bảng 1: Điể m E(lx) 10 11 12 13 14 362 492 402 202 256 265 276 231 243 760 601 441 443 675 Etb = - Trường hợp khơng có ánh sáng điện: Bảng 2: Điể m E(lx) 10 11 12 13 14 265 430 375 157 375 385 225 277 264 671 685 516 112 135 Etb = III So sánh Etb lý thuyết Etb đo thực tế: IV Đánh giá kết thí nghiệm: - Độ rọi phòng đạt tiêu chuẩn qui định Nhà Nước hay khơng? - Sự chiếu sang phòng đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng (độ rọi phân bố bề mặt cần chiếu sang, khơng chói lóa, khơng tạo thành bong đen…)? - Những nhận xét đề xuất cá nhân kỹ thuật chiếu sang phòng học? ... sánh Etb lý thuyết Etb đo thực tế: IV Đánh giá kết thí nghiệm: - Độ rọi phòng đạt tiêu chuẩn qui định Nhà Nước hay khơng? - Sự chiếu sang phòng đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng (độ rọi phân bố bề mặt...II Đo độ rọi số điểm phòng: - Trường hợp có ánh sang tự nhiên ánh sang điện: Bảng 1: Điể m E(lx) 10 11 12 13... khơng chói lóa, không tạo thành bong đen…)? - Những nhận xét đề xuất cá nhân kỹ thuật chiếu sang phòng học?
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo kết QUẢ THÍ NGHIỆM đo độ rọi của PHÒNG học , BÁO cáo kết QUẢ THÍ NGHIỆM đo độ rọi của PHÒNG học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay