Thiết kế xây dựng bãi lưu giữ chất thải quặng đuôi đảm bảo điều kiện ổn định và thân thiện với môi trường cho một mỏ khai thác than lộ thiên

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP LỚN MƠN HỌC: KIỂM SỐT SỰ CỐ RỦI RO CHẤT THẢI QUẶNG ĐUÔI TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN GV Hướng dẫn ThS Đào Trung Thành Nhóm sinh viên thực hiện: Hà Nội ĐỀ BÀI Thiết kế xây dựng bãi lưu giữ chất thải quặng đuôi đảm bảo điều kiện ổn định thân thiện với môi trường cho mỏ khai thác than lộ thiên Đảm bảo thông số sau: - Sản lượng khai thác trung bình: 3.5 triêu tấn/ năm; - Hệ số bóc trung bình: 10.2 m3/ năm; - Tuổi thọ mỏ: 20 năm; - Chiều rộng tầng kết thúc: Tối thiểu 36m; - Diện tích đổ thải: 5,3.106 m2; - Số tầng thải: tầng BÀI LÀM I LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC - Phương pháp đổ thải: Thải đất đá theo chu vi; Phương pháp vận tải: Vận tải ô tô; Ổn định đất đá bền bãi thải bền II TÍNH TỐN THIẾT KẾ 2.1 Tính tốn khối lượng đất đá thải Thể tích đất đá thải = Sản lượng x Hệ số bóc x tuổi thọ bãi thải W = 3,5.106 x 10,2 x 20 = 714 106 m3/năm 2.2 Tính tốn thơng số bãi chôn lấp 2.2.1 Chiều cao tầng Chọn hệ số kinh nghiệm: ƞ = 0,67;  Chiều cao tầng thải : ht = Chọn góc dốc tầng thải  = 30 ͦ Với tầng thải, để đảm bảo chứa đủ thể tích đất đá bóc trình khai thác, chiều rộng mặt tầng tính tốn sau: Hình Thơng số bãi chơn lấp chất thải quặng 2.2.2 Tính tốn hạng mục cơng trình (tường chắn, mương thu nước) 2.2.1.1 Tường chắn Dựa vào chiều cao tầng thải, ta chọn chiều cao tường chắn sau: - Tường chắn tầng thải đầu: Ht = ht = = 30m; Tường chắn tầng trên: Htp=ht = 15m;  Đối với tường trọng lực chọn: Chiều rộng đáy: Bđáy = từ 0.5Ht đến 0.9Ht; Chiều rộng phần son phía trước tường: b1 = từ 0.25Bđáy đến 0.3Bđáy; Chiều rộng phần đáy phía : b2 = từ 0.7Bđáy đến 0.75Bđáy; Chiều dày tường đáy: b4 = từ 0.1Ht đến 0.2Ht; Chiều dày đỉnh tường: b3 = từ 0.4b4 đến 0.5b4; Thông số tường chắn tầng tường chắn tầng thể bảng 1: Bảng Thông số tường chắn bãi chôn lấp Thông số Tường Ht = 30m Tường phụ Htp = 15m Bđáy b1 b2 b4 b3 17 4.5 12.5 Hình Tường chắn tầng thải BCL 1.5 0.8 Hình Tường chắn tầng BCL 2.3.2 Tính tốn mương nước Mương thu nước từ tầng xuống mương BCL Chọn B = 0,4m với độ dốc i = 0,2; Chọn h = 0,8m;  Lưu lượng mương: 96,25 m3/h Các thông số thiết kế mương thải thể Hình 3: Hình Thông số thiết kế mương thải Mương thu nước thải tập trung Mương mương tầng đâu tiên, thiết kế phù hợp với lượng nước từ mương phụ đổ vào (q = 481,25 m3/h)  Có thể chọn được: B= 0,8m, mái dốc 1:1; h= 0,4m với độ dốc i= 10 Để đảm bảo lưu lượng tổng hợp tập trung lượng nước từ tần đổ xuống, Mương thu nước thải tập trung tính tốn thiết kế hình Hình Thơng số thiết kế mương thải Từ tính tốn bãi chơn lấp tính tốn hạng mục cơng trình liên quan, đưa thiết kế bãi chôn lấp hình sau: Hình Mặt cắt đứng bãi chơn lấp chất thải quặng đi; Hình Mặt bãi chơn lấp chất thải quặng đi; Hình Cải tạo phục hồi môi trường sau kết thúc hoạt động bãi chôn lấp ...ĐỀ BÀI Thiết kế xây dựng bãi lưu giữ chất thải quặng đuôi đảm bảo điều kiện ổn định thân thiện với môi trường cho mỏ khai thác than lộ thiên Đảm bảo thông số sau: - Sản lượng khai thác trung... lấp hình sau: Hình Mặt cắt đứng bãi chơn lấp chất thải quặng đi; Hình Mặt bãi chơn lấp chất thải quặng đi; Hình Cải tạo phục hồi môi trường sau kết thúc hoạt động bãi chôn lấp ... xuống, Mương thu nước thải tập trung tính tốn thiết kế hình Hình Thơng số thiết kế mương thải Từ tính tốn bãi chơn lấp tính tốn hạng mục cơng trình liên quan, đưa thiết kế bãi chơn lấp hình sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế xây dựng bãi lưu giữ chất thải quặng đuôi đảm bảo điều kiện ổn định và thân thiện với môi trường cho một mỏ khai thác than lộ thiên , Thiết kế xây dựng bãi lưu giữ chất thải quặng đuôi đảm bảo điều kiện ổn định và thân thiện với môi trường cho một mỏ khai thác than lộ thiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay