ÔN THI THANH TOÁN QUỐC tế

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

ÔN THI THANH TOÁN QUỐC TẾ I Câu hỏi trắc nghiệm (các kiểm tra) II Câu hỏi tự luận Thế toán quốc tế? Hãy phân tích đặc điểm tốn quốc tế? Thế tỷ giá hối đối? Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái? Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Thế thị trường hối đối? Hãy phân tích nghiệp vụ thị trường hối đoái? Thế điều kiện toán quốc tế? Hãy phân tích điều kiện tốn quốc tế giác độ người phải toán (người toán) Thế hối phiếu? Hãy phân tích nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu Thế phương thức nhờ thu? Hãy phân tích phương thức nhờ thu giác độ người phải toán (người tốn) Thế phương thức tín dụng chứng từ? Khi sử dụng phương thức toán cần ý vấn đề gì? Thế chứng từ tốn? Hãy phân tích vai trò chứng từ toán quốc tế? III Bài tập Các dạng làm kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THANH TOÁN QUỐC tế , ÔN THI THANH TOÁN QUỐC tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay