NỘI DUNG báo cáo THÍ NGHIỆM vật LIỆU học

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

NỘI DUNG BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU HỌC Câu 1: Nêu nguyên lý chọn độ phóng đại tối ưu cách xác định độ phóng đại? Câu 2: Phương pháp chuẩn bị mẫu kim loại hợp kim để nghiển cứu tổ chức tế vi kính hiển vi kim loại Vẽ tổ chức thép C40 vòng tròn có đường kính 40mm Câu 3: Q trình kết tinh kim loại hay hợp kim xảy điều kiện nào? Tại nhiệt độ kết tinh lý thuyết To xảy kết tinh chưa? Vì sao? Trình bày kết quả giải thích: tổ chức kết tinh giọt NH4Cl bão hòa nhiệt độ thường Câu 4: Kích thước hình dạng hạt tinh thể phụ thuộc vào những gì? Phân tích? Câu 5: Các dạng khuyết tật vật đúc gì? Biện pháp khắc phục? Câu 6: Vẽ giản đồ trạng thái Fe-Fe3C, điền khu vực tổ chức tế vi thép gang trắng giản đồ Các ảnh tổ chức dưới thuộc loại thép gì (thép trước tích, tích hay sau tích)? Gang gì (gang trắng trước tinh, tinh hay sau tinh) rõ pha tổ chức loại thép gang đó? Câu 7: Nêu ảnh hưởng biến dạng dẻo đến tính chất kim loại? Hiện tượng biến cứng nguội gì? Câu 8: Cách xác định nhiệt độ kết tinh lại? Phân biệt gia cơng nóng gia cơng nguội? Câu 9: Kích thước hạt tinh thể sau kết tinh lại phụ thuộc vào yếu tố nào? Trình bày kết quả thí nghiệm giải thích ảnh hưởng mức độ biến dạng đến kích thước hạt tinh thể sau kết tinh lại Câu 10: Độ cứng gì? Nguyên tắc xác định độ cứng? Câu 11: Không dùng sổ tay xác định nhiệt độ thép C45 dựa vào giản đồ trạng thái Fe-C môi trường làm nguội? Câu 12: Cách chọn nhiệt độ tơi thép trước tích? Giải thích Câu 13: Cách chọn nhiệt độ tơi thép sau tích? Giải thích Câu 14: Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ đến độ cứng thép ảnh hưởng môi trường tới độ cứng thép theo bảng 6.2 6.3 trang 51 sách hướng dẫn thí nghiệm vật liệu học Thời gian nộp báo cáo: 15h ngày (đã thống lớp) Địa điểm: S11116 (tầng 11) Chú ý: Báo cáo phải viết tay, câu in hình tổ chức thép gang cắt dán vào báo cáo thí nghiệm ... dẫn thí nghiệm vật liệu học Thời gian nộp báo cáo: 15h ngày (đã thống lớp) Địa điểm: S11116 (tầng 11) Chú ý: Báo cáo phải viết tay, câu in hình tổ chức thép gang cắt dán vào báo cáo thí nghiệm. .. Cách chọn nhiệt độ tơi thép trước tích? Giải thích Câu 13: Cách chọn nhiệt độ tơi thép sau tích? Giải thích Câu 14: Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ tơi đến độ cứng... Kích thước hạt tinh thể sau kết tinh lại phụ thuộc vào yếu tố nào? Trình bày kết quả thí nghiệm giải thích ảnh hưởng mức độ biến dạng đến kích thước hạt tinh thể sau kết tinh lại Câu 10:
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG báo cáo THÍ NGHIỆM vật LIỆU học , NỘI DUNG báo cáo THÍ NGHIỆM vật LIỆU học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay