ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý NGƯỜI và ĐỘNG vật

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH NGƯỜI ĐỘNG VẬT Khái niệm hô hấp ý nghĩa hô hấp thể sống? - Nêu khái niệm hô hấp o Mức độ tế bào o Mức độ mô, tổ chức o Mức độ thể - Nêu ý nghĩa hô hấp o Cung cấp oxy o Đào thải chất thải Sự tiến hóa hệ hơ hấp? - Thể qua hình thức hơ hấp o Hơ hấp khuếch tán qua màng TB o Hô hấp qua da o Hô hấp mang o Hô hấp ống khí túi khí o Hơ hấp phổi - Phân tích phải tiến hóa Phân biệt trao đổi khí phổi trao đổi khí mơ Vẽ sơ đồ cấu tạo tiểu phế quản ? - Phân biệt trao đổi khí phổi trao đổi khí mơ o Nêu điểm giống o Nêu điểm khác (chú ý: vẽ thành bảng so sánh) - Vẽ sơ đồ cấu tạo tiểu phế quản (một số phế nang) o Một chùm phế nang o Hệ thống mao mạch bề mặt phế nang Trình bày chế hơ hấp người ? - Hơ hấp ngồi o Khái niệm o Động tác hít vào, thở - Vai trò khoang màng phổi o Khái niệm khoang màng phổi o Nguyên nhân tạo áp suất âm khoang màng phổi o Vai trò áp xuất âm khoang màng phổi - Tần số hô hấp o Khái niệm tần số hô hấp o Khái niệm dung tích sống phổi - Sự thơng khí phổi o Khái niệm thơng khí phổi - Sự hấp thụ oxy o Khái niệm hấp thụ oxy Trình bày tần số hơ hấp người dung tích sống phổi? - Tần số hô hấp o Khái niệm o Ví dụ tần số hơ hấp người - Dung tích sống phổi o Khái niệm o Khí lưu thơng o Khí dự trữ hít vào o Khí dự trữ thở o Khoảng chết Sự vận chuyển khí oxy carbonic máu ? - Con đường vận chuyển o Dạng hòa tan o Dạng kết hợp - Vận chuyển oxy o Dạng hòa tan o Dạng kết hợp (sơ đồ kết hợp) - Vận chuyển carbonic o Dạng hòa tan o Dạng kết hợp (sơ đồ kết hợp): huyết tương hồng cầu Phân tích thành phần tham gia vào chức máu (cho ví dụ) - Nêu chức máu (7 chức năng) - Mỗi chức lấy ví dụ rõ thành phần tham gia Thành phần máu ? - Huyết tương o Khái niệm o Các thành phần huyết tương - Các tế bào máu o o o o Khái niệm Hình thái, số lượng tế bào hồng cầu Hình thái, số lượng tế bào bạch cầu Hình thái, số lượng tế bào tiểu cầu Thành phần, chức sinh hồng cầu ? - Khái niệm hồng cầu o Khái niệm o Hình dạng, số lượng hồng cầu - Thành phần hồng cầu - Chức sinh hồng cầu o Vận chuyển chất khí o Tham gia vào hệ đệm protein 10 Phân tích chức bạch cầu - Khái niệm bạch cầu - Phân loại bạch cầu o BC không hạt đơn nhân: monocyte lymphocyte o BC có hạt đa nhân: BC trung tính, bạch cầu ưa axit, BC ưa kiềm - Chức loại bạch cầu 11 Miễn dịch, chế bảo vệ không đặc hiệu chế bảo vệ đặc hiệu (cho ví dụ) - Miễn dịch o Khái niệm - Cơ chế bảo vệ khơng đặc hiệu o Bảo vệ bên ngồi o Bảo vệ bên - Cơ chế bảo vệ đặc hiệu o Miễn dịch thụ động: Thụ động tự nhiên, thụ động tạo o Miễn dịch chủ động: Chủ động tự nhiên, chủ động tạo 12 Sự truyền máu dựa nguyên tắc ? Phân tích sơ đồ truyền máu người - Nguyên tắc truyền máu - Sơ đồ truyền máu o Vẽ sơ đồ o Giải thích lại truyền máu theo sơ đồ vẽ 13 Nguyên tắc xác định nhóm máu người? giải thích tượng xảy thai bố Rh+ mẹ Rh- - Nguyên tắc xác định nhóm máu người o Nêu nguyên tắc chung o Lấy ví dụ minh họa - Hiện tượng xảy thai bố Rh+ mẹ Rho Giới thiệu nhóm máu Rh o Hiện tượng xảy Rh- gặp Rh+ o Giải thích việc xảy thai bất đồng nhóm máu Rh 14 Nguyên xác định nhóm máu ABO nguyên tắc truyền máu an toàn ? - Nguyên xác định nhóm máu ABO o Nguyên tắc xác định o Phương pháp xác định - Nguyên tắc truyền máu an toàn o Nguyên tắc chung truyền máu o Vẽ sơ đồ truyền máu o Giải thích lại truyền máu sơ đồ ? ngược lại điều xảy ? 15 Trình bày chu kì hoạt động tim ? - Khái niệm chu kì hoạt động tim - Khái niệm nhịp tim - Các giai đoạn chu kì tim o Giai đoạn tâm nhĩ thu o Giai đoạn tâm thất thu o Giai đoạn tâm trương 16 Q trình tiêu hóa thức ăn thể có ý nghĩa ? Sự tiến hóa hệ tiêu hóa thể ? - Ý nghĩa q trình tiêu hóa thức ăn o Khái niệm o Các hình thức: học, hóa học, vi sinh vật (sinh học) - Sự tiến hóa hệ tiêu hóa o Khơng có phận tiêu hóa riêng: động vật đơn bào o Túi tiêu hóa: Ruột khoang o Ống tiêu hóa: da gai o Hệ tiêu hóa: ví dụ chim, động vật nhai lai, người phân tích 17 Miêu tả q trình tiêu hóa học diễn phần ống tiêu hóa ? - Tiêu hóa học khoang miệng o Khái niệm o Q trình - Tiêu hóa học dày o Đối với dày đơn o Đối với dày kép - Tiêu hóa học thức ăn ruột non o Co thắt phần o Cử động nhu động 18 Ý nghĩa vitamin thể ? nêu vai trò vitamin chủ yếu - Ý nghĩa vitamin thể o Khai niệm vitamin o Ý nghĩa vitamin - Vai trò vitamin chủ yếu thể o Nhóm vitamin tan nước: kể tên nêu chức (B1, B2, B3, B6, B9, B12, B15, C, PP, H) o Nhóm vitamin tan dầu: kể tên nêu chức (A, D, E, F, K) 19 Trình bày trao đổi nước thể ? - Vai trò nước thể - Sự trao đổi nước thể o Các dạng tồn nước thể o Nhu cầu nước hàng ngày o Nguồn cung cấp nước 20 Ý nghĩa tiết ? Sự tiến hóa hệ tiết động vật ? - Ý nghĩa tiết o Khái niệm o Ý nghĩa tiết - Sự tiến hóa tiết động vật o Ở động vật nguyên sinh o Ruột khoang o Động vật bậc thấp o Giun đốt o Giáp xác o Sâu bọ cạn o ếch nhái o Động vật có xương sống 21 Cấu tạo chức sinh thần kinh ngoại biên ? - Các thụ thể o Khái niệm o Các loại thụ thể - Các dây thần kinh o Khái niệm dây thần kinh o Các loại dây thần kinh o Dây thần kinh sọ: 12 đôi, tên đôi o Dây thần kinh tủy: 31 đôi 22 Cấu tạo chức sinh thần kinh trung ương ? - Tủy sống o Cấu tạo (vẽ sơ đồ lát cắt ngang tủy sống) o Các chức tủy sống - Não o Khái niệm o Một số ví dụ trọng lượng não động vật o Các phận não o Chức phần não 23 Trình bày nguyên tắc hoạt động hệ thần kinh - Nguyên tắc phản xạ - Nguyên tắc đường chung cuối - Nguyên tắc điểm ưu - Nguyên tắc liên hệ ngược Mỗi nguyên tắc lấy ví dụ phân tích 24 Trình bày tiến hóa hệ thần kinh - Chưa có hệ thần kinh - Hệ thần kinh lưới - Hệ thần kinh hạch - Hệ thần kinh ống Mỗi loại lấy ví dụ phân tích 25 Trình bày chế dẫn truyền hưng phấn qua sợi trần sợi có bao myelin? - Cơ chế dẫn truyền hưng phấn sợi trần o Vẽ sợi thần kinh không bao myelin o Nêu chế - Cơ chế dẫn truyền hưng phấn sợi có bao myelin o Vẽ sợi thần kinh có bao myelin o Nêu chế - Nêu ý nghĩa dẫn truyền dây có bao myelin 26 Trình bày hình thức sinh sản động vật - Sinh sản vơ tính - Sinh sản hữu tính - Ý nghĩa loại 27 Quá trình thụ tinh phát triển phôi tử cung ? - Quá trình thụ tinh o Khái niệm o Cơ chế trình thụ tinh - Sự phát triển phôi tử cung o Các giai đoạn phát triển phơi 28 Trình bày ngun nhân gây vơ sinh người ? giải thích ngun nhân đó? - Khái niệm - Nguyên nhân gây vô sinh o Do chồng o Do vợ o Do di truyền 29 Cơ sở biện pháp phòng tránh thai ? - Nêu trình hình thành thai nhi - Nguyên tắc tránh thai o Ngăn cản không cho trứng gặp tinh trùng o Ngăn không cho hợp tử làm tổ phát triển thành thai 30 Trình bày khái niệm tuyến nội tiết ? Hệ thống nội tiết có ý nghĩa sinh học thể ? - Tuyến nội tiết o Khái niệm o Các loại tuyến nội tiết o Sản phẩm tuyến nội tiết - Ý nghĩa sinh học hệ thống nội tiết ... tiết động vật ? - Ý nghĩa tiết o Khái niệm o Ý nghĩa tiết - Sự tiến hóa tiết động vật o Ở động vật nguyên sinh o Ruột khoang o Động vật bậc thấp o Giun đốt o Giáp xác o Sâu bọ cạn o ếch nhái o Động. .. học, vi sinh vật (sinh học) - Sự tiến hóa hệ tiêu hóa o Khơng có phận tiêu hóa riêng: động vật đơn bào o Túi tiêu hóa: Ruột khoang o Ống tiêu hóa: da gai o Hệ tiêu hóa: ví dụ chim, động vật nhai... hiệu o Miễn dịch thụ động: Thụ động tự nhiên, thụ động tạo o Miễn dịch chủ động: Chủ động tự nhiên, chủ động tạo 12 Sự truyền máu dựa nguyên tắc ? Phân tích sơ đồ truyền máu người - Nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý NGƯỜI và ĐỘNG vật , ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý NGƯỜI và ĐỘNG vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay