I tác động của người nhập cư vào tiền lương của người bản địa

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:35

I.Tác động người nhập vào tiền lương người địa: Đến thời điểm này, phân tích nhu cầu loại lao động cụ thể đáp ứng thay đổi mức lương họ thay đổi giá đầu vào khác Tuy nhiên, thường muốn biết hội việc làm nhóm người lao động cụ thể đối phó với thay đổi số lượng đầu vào khác Chẳng hạn, muốn biết liệu nhập có ảnh hưởng đến thu nhập người lao động xứ gia tăng số lượng phụ nữ lực lượng lao động ảnh hưởng đến nhu cầu loại công nhân khác Các định nghĩa chất thay chất bổ sung chúng tơi trình bày phần trước chương sử dụng để trả lời câu hỏi Nhớ lại xác định chất thay bổ sung theo dấu hiệu độ co giãn chéo nhu cầu nhân tố, điều cho biết điều xảy với nhu cầu đầu vào i giá đầu vào j thay đổi Bây muốn biết điều xảy với mức lương đầu vào i số lượng cơng nhân nhóm j thay đổi Do đó, cần độ co giãn chéo giá nhân công sau: Độ co giãn chéo giá nhân tố cho thấy phần trăm thay đổi tiền lương đầu vào i thay đổi phần trăm số lượng đầu vào j Chúng ta biết thị trường cạnh tranh, mức lương đầu vào i giá trị sản phẩm biên Giả sử sản phẩm cận biên (và tiền lương) đầu vào i giảm số lượng đầu vào tăng Các đầu vào i j nói chất thay độ co giãn chéo giá nhân tố âm Định nghĩa hợp lý biết số lượng công nhân loại j tăng lên, sản phẩm cận biên họ giảm luật giảm lợi nhuận Các đầu vào i j sản phẩm thay sản phẩm cận biên đầu vào rơi số lượng đầu vào tăng Ngược lại, giả sử sản phẩm cận biên (và tiền lương) đầu vào tăng lên số lượng đầu vào tăng Đầu vào i j cho bổ sung, độ co giãn chéo giá nhân tố dương Đặt khác nhau, gia tăng cung cấp đầu vào j làm cho công nhân loại i hiệu Do thảo luận cho thấy xác định chất thay bổ sung sau: Pịj= 0 đầu vào i j yếu tố bổ sung Điều quan trọng phải nhấn mạnh dấu hiệu độ co giãn chéo giá nhân tố xác định hồn tồn xảy với sản phẩm cận biên đầu vào nguồn cung đầu vào khác thay đổi Nhiều nghiên cứu cố gắng để xác định dấu hiệu độ co giãn chéo giá nhân tố số lượng lớn nhóm nhân học Một phát chung gia tăng tham gia lực lượng lao động nữ ảnh hưởng xấu đến tiền cơng số nhóm nhân học Đặc biệt, chứng cho thấy phụ nữ công nhân trẻ người thay thế, gia tăng việc làm nữ giới làm giảm thu nhập công nhân trẻ II Áp dụng sách: tác động người di dân lên tiền lương người địa: (a) Người nhập người địa thay (b)Người nhập người địa bổ sung 4-17: ảnh hưởng nhập thu nhập việc làm người địa (a) Nếu địa nhập thay thế, giảm giá trị sản phẩm cận biên người địa, làm giảm đường cầu cho người lao động địa, giảm mức lương việc làm người địa (b) người địa người nhập bổ sung, nhập làm tang giá trị sản phẩm cận biên người xứ, làm tăng đường cầu, tăng tiền lương việc làm người địa Tăng số người di tăng giảm mức chăm sóc người lao động địa? Câu hỏi có lẽ vấn đề quan trọng xúc động tranh luận sách nhập Hoa Kỳ nhiều nước phát triển khác Có hai quan điểm trái ngược cách người nhập ảnh hưởng đến người địa ngành lao động Một số nhà quan sát khẳng định di dân có ảnh hưởg xấu đến thu nhập người xứ Nói cách khác, linh hoạt chéo giá nhân tố người địa người nhập tiêu cực, hai nhóm sản phẩm thay Tác động người nhập vào thị trường lao động địa hai nhóm thay minh họa Hình 4-17 (a) Khi người nhập vào thị trường lao động, sản phẩm cận biên đường cầu người địa giảm xuống tiền lương xứ giảm từ w0 xuống w1 Ở mức lương thấp này, người xứ sẵn sàng làm việc có suy giảm việc làm xứ (từ E0 đến E1) Trong thực tế, người nhập "lấy việc làm đi" từ người địa cách giảm tiền lương xứ "thuyết phục" số công nhân xứ khơng giá trị để làm việc Các nhà quan sát khác cho người nhập người địa cạnh tranh cho loại công việc Họ khẳng định, thực tế, người nhập nhận việc mà người lao động địa từ chối xem xét Chẳng hạn, người nhập đặc biệt chuyên nghiệp số loại hình sản xuất nơng nghiệp sử dụng nhiều lao động Điều giải phóng lực lượng lao động có tay nghề cao để thực nhiệm vụ mà tận dụng tốt nguồn nhân lực họ Sự diện người nhập làm tăng sản lượng địa người địa bổ sung cho thị trường lao động Nếu hai nhóm bổ sung sản xuất, gia tăng số người nhập làm tăng sản phẩm biên người xứ, chuyển lên đường cầu minh họa hình 4-17 (b) Sự gia tăng suất địa làm tăng tiền lương xứ từ w0 đến w1 Hơn nữa, số người xứ trước khơng có hội để làm việc xem mức lương cao động lực bổ sung để vào thị trường lao động, việc làm địa tăng lên Cuộc thảo luận cho thấy điểm quan trọng: Cuộc tranh luận sách tác động người nhập thị trường lao động địa tranh luận dấu hiệu chéo giá nhân tố người địa người nhập Tuy nhiên, khơng có lý thuyết phục cho giả định người nhập "tốt" "xấu" người địa Một số nhóm di dân người thay gần gũi sản xuất với số nhóm địa, bổ sung cho kỹ người khác Ví dụ, người di dân người bổ sung với người lao động da trắng có tay nghề, người thay cho người lao động Mỹ gốc Phi Do đó, có nhiều kết hợp khác bổ sung khả thay nhiều nhóm di dân nhóm địa Một số nhóm di dân người thay chặt chẽ sản xuất với số nhóm địa, bổ sung cho kỹ người khác Ví dụ, người nhập bổ sung với cơng nhân lành nghề da trắng, người thay cho người lao động châu Phi-Mỹ Kết có kết hợp khác bổ sung khả thay nhiều nhóm di dân nhóm địa Có thể thảo luận chúng tơi cho thấy cách đơn giản để xác định theo kinh nghiệm người nhập người xứ bổ sung hay thay sản xuất Nếu họ người thay thế, thu nhập người lao động xứ nên thấp họ trú thị trường lao động nơi người nhập có nguồn cung dồi Nếu chúng bổ sung, thu nhập xứ nên cao thành phố nơi di dân có xu hướng cụm Thực tế tất nghiên cứu thực nghiệm gần dựa ý nghĩa việc phân tích lý thuyết Các nghiên cứu thường so sánh thu nhập xứ thành phố nơi mà phần lớn số nhân lực phần đáng kể lực lượng lao động (ví dụ Los Angeles hay New với thu nhập xứ thành phố mà người di dân phần nhỏ số lực lượng lao động (như Pittsburgh hay Nashville) Tất nhiên, mức lương bổng xứ làm thay đổi thị trường lao động chí nhập khơng tồn Tính hợp lệ việc phân tích, điều phụ thuộc vào mức độ mà tất yếu tố khác tạo mức lương xứ thông qua thành phố kiểm sốt Những nhân tố gồm khác biệt địa lý kỹ người địa, khác biệt tiền lương khu vực, khác biệt hoạt động kinh tế Phương trình hồi quy điển hình ước tính nghiên cứu loại sau: Wj= βpj + biến khác(4-35) Trong wj tiền lương công nhân xứ thành phố j; pj phần trăm lực lượng lao động thành phố người nước ngồi sinh Hệ số β ước tính thay đổi tiền lương địa liên quan đến việc tăng tỷ lệ phần trăm công nhân thành phố người nước ngồi Hệ số sử dụng để tính tốn độ co giãn chéo giá mặt cắt Có nhiều nghiên cứu ước tính tác động người nhập vào hội kiếm tiền người lao động xứ Hoa Kỳ "Mối tương quan thành phố lương người lao động địa hành động người nhập việc phổ cập giáo dục chút tiêu cực, mức lương địa thấp thị trường lao độngngười nhập có xu hướng trú.Nhiều độ co giãn chéo nhân tố giá , nhiên, nhỏ.Nếu thành phố có 10 phần trăm nhiều người nhập thành phố khác, tiền lương địa thành phố với nhiều người nhập thấp 0,2 phần trăm Sự tăng gấp đôi số lượng người nhập thị trường lao động địa phương, đó, làm giảm mức lương phần trăm chứng cho thấy người nhập người xứ sản phẩm thay yếu sản xuất Người ta thường lập luận người Mỹ gốc Phi nhóm có tiến kinh tế bị cản trở nhập cảnh người nhập vào tiểu bang thống khiếu nại này, nhiên, không hỗ trợ bằng chứng thực nghiệm ngược lại số nghiên cứu báo cáo người Mỹ gốc Phi sống thành phố có số lượng di dân tương đối lớn thực có mức lương cao so với người sống thị trường lao động khác Người Do Thái có đáp ứng với nhập khơng? Thực tế hầu hết nghiên cứu Mỹ tìm thấy chứng tác động bất lợi nhập thu nhập xứ làm tăng hai câu hỏi quan trọng Tại chứng thực nghiệm lại khác với giả thuyết điển hình tranh luận sách nhập cư? chứng thực nghiệm dường không qn với hàm ý mơ hình cân cung-cầu đơn giản nhất? Dù nữa, thay đổi lớn nguồn cung, giống quan sát thấy dòng chảy mariel hay quan sát thấy gần triệu người nhập vào tiểu bang thập kỷ (như xảy vào năm 1980), ảnh hưởng đến mức lương thị trường lao động giải thích minh họa hình 4-18 người địa làm suy yếu tác động tiêu cực di dân lên thị trường lao động đặc biệt cách chuyển đến địa phương khác (a) Los Angeless (b) Pittsburgh 4-18: Thị trường lao động địa đáp ứng với việc nhập Nếu địa nhập thay thế, tiền lương xứ giảm người nhập vào Los Angeles Công nhân Los Angeles phản ứng cách chuyển sang Pittsburgh Cuối tất người xứ kiếm kết việc nhập cư, người xứ Los Angeles không tệ người xứ Pittsburgh Chúng sử dụng los angeles pittsburgh làm ví dụ Ban đầu, tiền lương xứ w0 giống hai thành phố (với cân xảy điểm PLA PPT tương ứng) Los angeles sau nhận dòng người nhập sản xuất, đường cầu lao động người lao động xứ los angeles giảm xuống, mức lương tự nhiên giảm xuống wLA Sự suy giảm tiền lương cân khiến số người địa chuyển đến pittsburgh, thành phố không nhận dòng chảy di dân Kết là, đường cung người lao động địa thay đổi hai thành phố Khi người xứ di chuyển khỏi los angeles đường cung cấp dịch chuyển sang trái, tiền lương xứ tăng nhẹ wLA Khi người địa chuyển sang pittsburgh đường cung thị trường chuyển sang bên phải, tiền lương người địa giảm xuống wPT Nếu di chuyển hai thành phố, người xứ di tiền lương lại hai thành phố Do định di tự nhiên dẫn đến trạng thái cân nơi người xứ thành phố với nhiều người nhập khơng xa lạ so với người xứ thành phố có người dân Kết luận này, nhiên, ngụy trang thực tế tất người xứ, nơi họ sinh sống, tồi tệ quảng cáo kết di dân Các chứng thực nghiệm cho thấy mơ hình di tự nhiên bị ảnh hưởng diện người nhập Có vẻ có mối tương quan tiêu cực tỷ lệ nhập người địa vào thành phố cụ thể diện người nhập thành phố Nói cách khác, người địa có khả di chuyển vào thành phố mà người nhập có xu hướng trú Kết cho thấy người địa đáp ứng gia tăng nguồn cung lao động di di cách di chuyển nơi khác Trong thực tế, di người địa làm ảnh hưởng di dân đến thị trường lao động đặc biệt làm cho khó xác định ảnh hưởng di dân cách nhìn vào tương quan cộng đồng Cũng ảnh hưởng người nhập vào thị trường lao động địa phương bị giảm sút khoản đầu tư vốn đổ vào khỏi khu vực tài trợ Các nhà kinh doanh muốn thành lập nhà máy sản xuất mới,như ví dụ,có lẽ muốn thiết lập khu nhà gần khu định người nhập cư, nơi có nhiều lao động giản đơn giá rẻ tìm kiếm cơng việc Điều làm tăng nhu cầu công nhân thành phố di dân làm giảm nhu cầu tiềm cho người lao động thành phố khác Sự chuyển động thủ đô đến thành phố có lợi tức đầu tư cao lại có hiệu để giải thể tác động di dân lên tồn kinh tế Do đó, công nhân doanh nghiệp đáp ứng nhập cảnh người nhập cách "bỏ phiếu đơi chân họ,” có lý để mong đợi mối tương quan hội thị trường lao động người xứ diện người nhập so sánh lao động địa phương thị trường ẩn dấu tác động "vĩ mô" người nhập Một số nghiên cứu gần bắt đầu ghi nhận tác động vĩ mô Như thấy chương 8, năm 1980 chứng kiến gia tăng sâu sắc khoảng cách lương công nhân lành nghề khơng kĩ năng.Ví dụ, khoảng cách lương sinh viên tốt nghiệp đại học người bỏ học trung học tăng 10% suốt thập kỷ Một nghiên cứu gần cho dòng chảy người nhập có trình độ học vấn thấp góp phần làm tăng khác biệt thu nhập nhóm giáo dục " Vào năm 1980, có 13% người bỏ học có trình độ cao sinh nước Tuy nhiên, đến năm 1988, gần phần ba số người bỏ học cao người nước sinh Ngược lại, ảnh hưởng nhập việc cung cấp lao động có trình độ cao khiêm tốn Tỷ lệ người lao động nước sinh số sinh viên đại học tăng từ đến 11 phần trăm thời kỳ Kết thay đổi cung tiền lương lập luận có lẽ khoảng 1/3 khoảng cách lương sinh viên tốt nghiệp đại học học sinh bỏ học trung học dòng chảy số người nhập có kỹ III Chi phí điều chỉnh nhu cầu lao động: Mơ hình nhu cầu lao động mà chúng tơi đưa chương giả định doanh nghiệp điều chỉnh việc làm môi trường kinh tế thay đổi Một công ty muốn điều chỉnh quy mô lực lượng lao động, nhiên, thấy tốn để có thay đổi nhanh chóng Một công ty đặt số lượng lớn lao động, ví dụ, chắn từ chi phí đáng kể kinh nghiệm kiến thức công nhân biến khỏi dây chuyền sản xuất Tương tự vậy, công ty muốn mở rộng việc làm (có lẽ phản ứng với gia tăng giá sản phẩm) thấy việc thuê thêm nhân công tốn Cơng ty phải xử lý hồ sơ xin việc thông qua nhân viên ...(a) Ngư i nhập cư ngư i địa thay (b)Ngư i nhập cư ngư i địa bổ sung 4-17: ảnh hưởng nhập cư thu nhập việc làm ngư i địa (a) Nếu địa nhập cư thay thế, giảm giá trị sản phẩm cận biên ngư i địa, ... cắt Có nhiều nghiên cứu ước tính tác động ngư i nhập cư vào h i kiếm tiền ngư i lao động xứ Hoa Kỳ "M i tương quan thành phố lương ngư i lao động địa hành động ngư i nhập cư việc phổ cập giáo dục... ph i, tiền lương ngư i địa giảm xuống wPT Nếu di chuyển hai thành phố, ngư i xứ di cư tiền lương l i hai thành phố Do định di cư tự nhiên dẫn đến trạng th i cân n i ngư i xứ thành phố v i nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: I tác động của người nhập cư vào tiền lương của người bản địa , I tác động của người nhập cư vào tiền lương của người bản địa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay