Trình bày về đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại đại hội đảng lần IX

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

Nội dung thảo luận: Trình bày đường lối kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa hội đại hội Đảng lần thứ IX Trình bày Đường lối kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa đại hội Đảng lần IX Đại hội IX Đảng (4-2001) xác định kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Đó kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa Đây bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý, sang coi kinh tế thị trường chỉnh thể, sở kinh tế phát triển theo định hướng hội chủ nghĩa 1, Bối cảnh - Trước đổi mới, kinh tế vận hành theo chế kế hoạch hố, tập trung, hành bao cấp, nhận thức khơng chế thị trường, sản xuất hàng hoá vai trò thành phần kinh tế - Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới, thời gian tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn Đại hội VI Đảng (1986) kiên xoá bỏ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh tế, kinh doanh hội chủ nghĩa, thừa nhận tồn lại khách quan sản xuất hàng hố vai trò thị trường Đến Đại hội VII (1991), Đảng tiếp tục bổ sung tư khoa học kinh tế hàng hoá: “Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước” Đại hội VIII Đảng (1996) đưa quan niệm mới, quan trọng kinh tế hàng hóa chủ nghĩa hội: "Sản xuất hàng hóa khơng đối lập với chủ nghĩa hội, mà thành tựu phát triển vàn minh nhân loại, tồn khách quan, cần thiết cho công xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội xây dựng" Nhưng vào thời điểm Đại hội VIII chưa gọi kinh tế thị trường Như vậy, từ Đại hội VI (1986) đến hết nhiệm kỳ Đại hội VIII (2001) thời kỳ đổi toàn diện, cấu trúc chế vận hành kinh tế với nội dung nhận thức kế hoạch hoá, phát triển kinh tế hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa 2, Nội dung - Đến Đại hội IX (4-2001), khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thức sử dụng văn kiện Đảng Và từ đại hội này, Đảng xác định kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mô hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội(10), đồng thời làm rõ số khía cạnh liên quan đến nội hàm mơ hình kinh tế này: - Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa - Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững - Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thực phân phối chủ yếu theo kết lao động hiệu kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi hội - Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh ; khuyến khích phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật khơng cấm Nhóm Nội dung thảo luận: Trình bày đường lối kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa hội đại hội Đảng lần thứ IX - Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công hội bước phát triển - Nhà nước quản lý kinh tế pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách, sử dụng chế thị trường, áp dụng hình thức kinh tế phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, bảo vệ lợi ích nhân dân lao động, toàn thể nhân dân - Bên cạnh đó, Đảng ta rõ, để kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa vận hành thông suốt cần tiếp tục tạo lập đồng yếu tố thị trường; đổi nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế Nhà nước theo hướng hình thành vận hành thơng suốt, có hiệu thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa với nhiệm vụ thúc đẩy hình thành, phát triển bước hoàn thiện loại thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa, triệt để xoá bỏ bao cấp kinh doanh; đổi hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ trở ngại chế, sách thủ tục hành để huy động tối đa nguồn lực, tạo sức bật cho phát triển sản xuất, kinh doanh thành phần kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng giảm mạnh, tiến tới xoá bỏ phân biệt sách pháp luật đầu tư nước đầu tư nước ngồi; tạo mơi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh hợp tác để phát triển, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực(11) - Do đó, mơ hình kinh tế tổng qt nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội kế thừa nội dung trước đó, nội hàm mở rộng 3, Ý nghĩa  Tích cực - Có thể nói, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa bước phát triển tư lý luận kinh tế Đảng - từ nhận thức kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý, sang nhận thức kinh tế thị trường chỉnh thể, sở kinh tế phát triển thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội - Như vậy, lần sau 15 năm đổi mới, Đảng trình bày cách sáng rõ có hệ thống cấu trúc tổng thể mơ hình kinh tế nước ta - kinh tế thị trường hội chủ nghĩa với tính hướng đích, chế độ sở hữu, vai trò thành phần kinh tế, chế độ quản lý, chế độ phân phối, vai trò Nhà nước Đây bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý sang nhận thức mới, coi kinh tế thị trường chỉnh thể, sơ kinh tế phát triển theo định hướng hội chủ nghĩa  Tiêu cực - Vấn đề sở hữu, quản lý phân phối doanh nghiêp nhà nước chưa giải tốt, gây khó khăn cho phát triển làm thất thoát tài sản nhà nước cổ phần hóa Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác bị phân biệt đối xử Việc xử lý vấn đề liên quan đến đất đai nhiều vướng mắc Các yếu tố thị trường loại thị trường hình thành, phát triển chậm, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thơng suốt Thị trường tài chính, bất động sản, khoa học công nghệ phát triển chậm, quản lý Nhà nước loại thị trường nhiều bất cập Phân bổ nguồn lực quốc gia chưa hợp lý Cơ chế “xin-cho’ chưa xóa bỏ triệt để Chính sách tiền lương mang tính bình qn - Cơ cấu tổ chức, chế vận hành máy Nhà nước nhiều bất cập, hiệu quả, hiệu lực quản lý thấp Cải cách hành chậm, chưa đạt yêu cầu mục tiêu đặt Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu nghiêm trọng Nhóm ... luận: Trình bày đường lối kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội đại hội Đảng lần thứ IX - Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển - Nhà nước quản lý kinh. .. nói, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước phát triển tư lý luận kinh tế Đảng - từ nhận thức kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý, sang nhận thức kinh. .. quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý sang nhận thức mới, coi kinh tế thị trường chỉnh thể, sơ kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa  Tiêu cực - Vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày về đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại đại hội đảng lần IX , Trình bày về đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại đại hội đảng lần IX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay