Trình bày nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội việt nam tại hội nghị đại hội đảng lần thứ IV năm 1976

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

NHÓM 7: BÀI BÁO CÁO CHƯƠNG Thành viên: Nguyễn Thị Phương Anh (SP Sinh học ) Ninh Thị Doan (SP Sinh học) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SP Sinh học) Lại Thị Hằng (SP Sinh học) Nguyễn Thị Hồng (SP Sinh học) Chủ đề: Trình bày nội dung xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam hội nghị đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tổ chức từ ngày 14 đến 20/12/1976 thủ đô Hà Nội Tới dự có 1008 đại biểu thay mặt cho 1.550.000 đảng viên nước, có 214 đại biểu vào Đảng trước CM tháng Tám năm 1945, có 200 đại biểu bị đế quốc giam cầm , với nhiệm vụ là” thống đất nước nước lên Chủ nghĩa hội” Đại hội nghe diễn văn khai mạc đồng chí Tơn Đức Thắng, báo cáo trị BCH Trung ương đồng chí Lê Duẩn trình bày, phân tích tình hình mặt, báo cáo nêu lên ba đặc điểm lớn đất nước bước vào nghiệp xây dựng CNXH +)Một là, sau 20 năm xây dựng CNXH miền Bắc, đạt nhiều thành tựu: Xố bỏ giai cấp bóc lột, xác lập quan hệ sản xuất XHCN, xây dựng sở bước đầu sản xuất lớn XHCN, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện Tuy nhiên sản xuất nhỏ đặc điểm chủ yếu kinh tế miền Bắc Miền Nam vừa thoát từ hội thuộc địa kiểu mới, kinh tế sản xuất nhỏ Vì vậy, nước ta trình từ hội mà kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN +)Hai là, nước hồ bình độc lập, thống tiến lên CNXH với nhiều thuận lợi song gặp nhiều khó khăn hậu chiến tranh tàn dư chủ nghĩa thực dân gây +)Ba là, hoàn cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, song đấu tranh “ai thắng ai” cách mạng phản cách mạng diễn gay go phức tạp Các lực phản cách mạng quốc tế có nhiều âm mưu, hành động tinh vi thâm độc chống phá phong trào cộng sản quốc tế Tại đại hội xác định đường lối chung CM XHCN là: "Nắm vững chuyên vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hố, cách mạng khoa học - kỹ thuật then chốt; đẩy mạnh cơng nghiệp hố hội chủ nghĩa nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể hội chủ nghĩa, xây dựng sản xuất lớn hội chủ nghĩa, xây dựng văn hoá mới, xây dựng người hội chủ nghĩa; xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xố bỏ nghèo nàn lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trị trật tự hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hồ bình, độc lập, thống hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào đấu tranh nhân dân giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa hội" Trên sở đường lối chung, Báo cáo vạch đường lối kinh tế: "Đẩy mạnh cơng nghiệp hố hội chủ nghĩa, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa hội, đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn hội chủ nghĩa Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng cơng nghiệp nơng nghiệp nước(đã có điều chỉnh so với đại hội III : ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đồng thời sức phát triển nơng nghiệp tồn diện sức phát triển công nghiệp nhẹ) thành cấu kinh tế công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương cấu kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xác lập hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương trợ với nước hội chủ nghĩa anh em sở chủ nghĩa quốc tế hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với nước khác sở giữ vững độc lập, chủ quyền bên có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành nước hội chủ nghĩa có kinh tế cơng - nơng nghiệp đại, văn hố khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc" Tại đại hội xác định thành phần kinh tế miền là: + Miền Bắc: có thành phần kinh tế: Kinh tế XHCN, Kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ Kinh tế nông dân gia trưởng; + Miền Nam có thành phần kinh tế: Cả thành phần kinh tế miền Bắc, Kinh tế TBCN Kinh tế tư nhà nước * Đánh giá Đại hội: + Đây đại hội toàn thắng nghiệp giải phóng dân tộc, đại hội thống nước nhà nước lên hội chủ nghĩa Đại hội đề đường lối chung kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội nước ta Những phương hướng mục tiêu lâu dài Đại hội đề Bên cạnh thành tựu, Đại hội số hạn chế như: + Chưa tổng kết kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc + Chưa nhấn mạnh tính thiết việc khắc phục hậu chiến tranh + Dự kiến thời gian phấn đấu để hồn thành q trình đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn hội chủ nghĩa khoảng 20 năm không thực Như vậy, hạn chế lớn Đại hội chưa tìm tơn trọng quy luật khách quan xây dựng chủ nghĩa hội nước có hồn cảnh nước ta ... trật tự xã hội; xây dựng thành cơng Tổ quốc Việt Nam hồ bình, độc lập, thống xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào đấu tranh nhân dân giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội" Trên... tế: "Đẩy mạnh cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Ưu tiên phát triển công... nước nhà nước lên xã hội chủ nghĩa Đại hội đề đường lối chung kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Những phương hướng mục tiêu lâu dài Đại hội đề Bên cạnh thành tựu, Đại hội số hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội việt nam tại hội nghị đại hội đảng lần thứ IV năm 1976 , Trình bày nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội việt nam tại hội nghị đại hội đảng lần thứ IV năm 1976

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay