Trình bày đường lối ngoại giao của đảng

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

Nhóm 4: Nguyễn Thị Hạnh Đồng Thị Hương Vũ Thị Nhật Lệ Nguyễn Thu Hà Khương Thị Bảo Yến Phạm Lê Phương Uyên Đường lối ngoại giao Đảng thông qua Đại hội Toàn quốc lần VII I,Hoàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng diễn từ ngày 24 đến ngày 27 tháng năm 1991 bối cảnh tình hình quốc tế nước có diến biến phức tạp: - Tình hình quốc tế : có thay đổi lớn, tác động sâu sắc đến nước ta Đang diễn công liệt lực thù địch đế quốc phản động vào lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc , chủ nghĩa xã hội nhằm tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội thủ đoạn thâm độc ; khủng hoảng toàn diện hệ thống xã hội chủ nghĩa dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước Đông Âu ( 1989 – 1990) Chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô đứng trước thử thách nghiêm trọng dẫn tới thất bại vào nửa cuối năm 1991 So sánh lực lượng diễn bất lợi cho lực lượng cách mạng giới Ở nước, sau năm thực đường lối đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực , song chưa thoát khỏi khủng hoảng mặt khác trước khủng hoảng sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa tác động không nhỏ đến lập trường, tư tưởng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội phận cán bộ, đảng viên nhân dân II, Nội dung Trình bày đường lối ngoại giao đảng thông qua đại hội toàn quốc lần thứ VII : - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng ( tháng – 1991) đề chủ trương “ hợp tác bình đẳnglơi với tất nước , khơng phân biệt chế độ trị - xã hội khác , sở nguyên tắc - - - - tồn hòa bình “ , với phương châm “ Việt Nam muốn làm bạn với tất nước cộng đồng giới , phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển “ Đại hội VII đổi trị đối ngoại với đối tác cụ thể Với Lào Campuchia , thực đổi phương thức hợp tác , trọng hiệu tinh thần bình đẳng Với Trung Quốc , Đảng chủ trương thúc đẩy vai trò bình thường hóa quan hệ , bước mở rộng văn hóa Việt – Trung Trong quan hệ với khu vực , chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị với nước Đông Nam Á Châu Á – Thái Bình Dương , phấn đấu cho Đơng Nam Á hòa bình , hữu nghị hợp tác Đối với Hoa Kỳ , Đại hội nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội đc Đại hội lần thứ VII Đảng thông qua , xác định quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nước giới đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Các Hội nghị Trung ương ( khóa VII) tiếp tục cụ thể hóa quan điểm Đại hội VII lĩnh vực đối ngoại Trong , Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VII ( tháng 6-1992) nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa , đa phương hóa quan hệ quốc tế Mở rộng cửa để tiếp thu vốn , công nghệ , kinh nghiệm quản lí nước ngồi , tiếp cận thị trường giới , sở đảm bảo an ninh quốc gia , bảo vệ tài nguyên , môi trường , hạn chế đến mức tối thiểu mặt tiêu cực phát sinh trình mở cửa Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII ( tháng 1-1994) chủ trương triển khai mạnh mẽ đồng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ , rộng mở, đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại , sở tư tưởng chủ đạo : giữ vững nguyên tắc độc lập , thống chủ nghĩa xã hội đồng thời phải sáng tạo , động , linh hoạt phù hợp với vị trí , điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt Nam diễn biến tình hình giới khu vực , phù hợp với đặc điểm đối tượng III,Kết Nhờ đường lối ngoại giao này, quan hệ nước ta với nước ngày cải thiện, tình hình kinh tế-chính trị phát triển tốt theo Vì ngoại giao đóng vai trò quan trọng phát triển đất nước ta thời điểm đại hội tồn quốc thứ VII nói riêng xã hội nói chung ... với đặc điểm đối tượng III,Kết Nhờ đường lối ngoại giao này, quan hệ nước ta với nước ngày cải thiện, tình hình kinh tế-chính trị phát triển tốt theo Vì ngoại giao đóng vai trò quan trọng phát... tối thiểu mặt tiêu cực phát sinh trình mở cửa Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII ( tháng 1-1994) chủ trương triển khai mạnh mẽ đồng đường lối đối ngoại độc lập tự chủ , rộng mở, đa... triển “ Đại hội VII đổi trị đối ngoại với đối tác cụ thể Với Lào Campuchia , thực đổi phương thức hợp tác , trọng hiệu tinh thần bình đẳng Với Trung Quốc , Đảng chủ trương thúc đẩy vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày đường lối ngoại giao của đảng , Trình bày đường lối ngoại giao của đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay