Các quá trình lọc, chế biến dầu thô

108 11 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 10 LỜI MỞ ĐẦU 11 A TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔCÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ 12 I TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ 12 I.1 Dầu thô 12 I.2.Thành phần hóa lý 12 I.3 Các đặc trưng hóa lý 13 I.3.1 Tỷ trọng 13 I.3.2 Điểm vẩn đục điểm chảy 13 I.3.3.Độ nhớt 13 I.3.4 Áp suất bão hòa điểm chớp cháy 14 I.3.5 Thành phần cất 14 II CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ 14 II.1 Sản phẩm lượng 14 II.1.1 Khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG 14 II.1.2 Xăng .15 II.1.3 Nhiên liệu phản lực 15 II.1.4 Nhiên liệu diesel 15 II.1.5 Dầu đốt dân dụng (Fuel Oil Domestic - FOD) Error! Bookmark not defined II.1.5 Dầu đốt công nghiệp - FO 16 II.2 Sản phẩm phi lượng 16 II.2.1 Dung môi hydrocarbon 16 II.2.2 Naphtha 17 II.2.3 Dầu nhờn 17 II.2.4 Sáp paraffin 18 II.2.5 Bitume 18 III CHỨC NĂNG CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU 18 IV NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 21 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý I PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN 22 I.1 Cân vật chất 22 I.1.1 Phần trăm thể tích (%V) phần trăm khối lượng (%m) 22 I.1.2 Xác định tỷ trọng độ API 23 I.1.3 Lưu lượng khối lượng lưu lượng thể tích 27 I.2 Hàm lượng lưu huỳnh (%S) 28 I.3 Chỉ số octane – RON 32 I.4 Nhiệt độ sơi trung bình phân đoạn 32 I.5 Khối lượng phân tử trung bình phân đoạn 33 I.6 Áp suất bão hòa Reid –RVP 34 I.7 Chỉ số cetane 35 I.8 Hằng số Watson 36 I.9 Độ nhớt 36 I.10 Điểm chảy 37 I.11 Điểm chớp cháy 38 I.12 Tổng kết cho phân xưởng chưng cất khí 38 I.12.1 Tính chất phân đoạn dầu mỏ phân xưởng 38 I.12.2 Cân vật chất phân xưởng 39 II Phân xưởng chưng cất chân không 40 II.1 Mục đích 40 II.2 Nguyên liệu sản phẩm 40 II.3 Cân vật chất 40 II.4 Tính chất phân đoạn 41 II.4.1 Tỷ trọng 41 II.4.2 Hàm lượng lưu huỳnh 41 II.4.3 Nhiệt độ sơi trung bình phân đoạn VD 42 II.4.4 Độ nhớt 42 II.4.5 Điểm chớp cháy 42 II.4.6 Khối lượng phân tử 42 III Phân xưởng HDS 44 III.1 Tổng quan phân xưởng HDS 44 III.1.1 Mục đích .44 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý III.1.2 Các điều kiện tiến hành trình 44 III.2 Nguyên liệu 44 III.3 Tính tốn lượng H2 tiêu thụ 46 III.3.1 Lượng H2 để khử S .46 III.3.2 Lượng H2 để no hóa Aromatic 47 III.3.3 Lượng H2 để no hóa olefin 47 III.3.4 Tổng lượng H2 tiêu thụ 47 III.4 Tính tốn lượng khí xăng thu 47 III.5 Sản phẩm sau trình HDS 50 III.6 Cân vật chất – Tính chất phân đoạn sản phẩm khử lưu huỳnh 50 III.6.1 Phân đoạn LGO 50 III.6.3 Phân đoạn HGO 50 III.6.4 Phân đoạn LCO 51 III.6.5 Phân đoạn VD 51 IV Phân xưởng cracking xúc tác - FCC 52 IV.1 Tổng quan phân xưởng FCC 52 IV.2 Nguyên liệu 53 IV.3 Cân vật chất 53 IV.4 Ổn định áp suất bão hòa xăng FCC 55 IV.5 Cân vật chất chung cho phân xưởng FCC 56 V Phân xưởng giảm nhớt 56 V.1 Mục đích 56 V.2 Nguyên liệu 56 V.3 Sản phẩm 57 V.4 Cân vật chất cho phân xưởng giảm nhớt 58 V.5 Các đặc điểm sản phẩm 58 VI Phân xưởng Reforming xúc tác 58 VI.1 Tổng quan phân xưởng Reforming xúc tác 58 VI.1.1 Mục đích .58 VI.1.2 Nguyên liệu 58 VI.1.3 Sản phẩm 59 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý VI.1.4 Hiệu suất thu sản phẩm .60 VI.2 Cân vật chất 60 VII Cân vật chất chung nhà máy 61 C PHỐI TRỘN SẢN PHẨM 64 I Giới thiệu phương pháp 64 II Mục đích 64 III Phương pháp phối trộn 64 IV Các tính chất đặc trưng cho sản phẩm 64 IV.1 Tỷ trọng 64 IV.2 Hàm lượng lưu huỳnh 64 IV.3 Chỉ số octane 64 IV.4 Áp suất bão hòa 65 IV.5 Chỉ số cetane 65 IV.6 Chỉ số trộn lẫn điểm chớp cháy 65 IV.7 Chỉ số trộn lẫn độ nhớt 65 IV.8 Chỉ số trộn lẫn điểm chảy 66 V Các ràng buộc 66 VI Bước tiến hành 67 VI.1 Nguyên tắc 67 VI.2 Tiến hành 67 VII Phối trộn sản phẩm Error! Bookmark not defined VII.1 Propane thương phẩm Butane thương phẩmError! Bookmark not defined VII.2 Xăng RON 95 69 VII.3 Xăng RON 92 70 VII.4 Nhiên liệu phản lực –Jet A1 71 VII.5 Nguyên liệu hóa dầu 72 VII.6 Dầu Diesel 72 VII.7 Dầu đốt công nghiệp 74 VII.8 Bitume 75 D CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY 78 I Năng lượng tiêu thụ cho phân xưởng 78 II Năng lượng thu từ trình đốt cháy nhiên liệu 79 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý III Cân phối trộn sản phẩm 80 E KẾT LUẬN 82 F PHỤ LỤC 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang Đồ án cơng nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Khoảng nhiệt độ phân đoạn sản phẩm lấy từ tháp chưng cất khí 22 Bảng 2: Phần trăm thể tích phần trăm khối lượng phân đoạn 23 Bảng 3: Tỷ trọng phân đoạn khí .23 Bảng 4: Tỷ trọng phân đoạn xăng nhẹ .24 Bảng 5: Tỷ trọng phân đoạn xăng nặng .24 Bảng 6: Tỷ trọng phân đoạn kerosene .25 Bảng 7: Tỷ trọng phân đoạn gasoil 25 Bảng 8: Tỷ trọng phân đoạn cặn chưng cất khí .26 Bảng 9: Bảng tỷ trọng phân đoạn AD 26 Bảng 10: Lưu lượng phân đoạn DA 27 Bảng 11: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn xăng nhẹ 28 Bảng 12: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn xăng nặng .28 Bảng 13: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn kerosene 29 Bảng 14: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn lighgasoil 29 Bảng 15: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn highgasoil .30 Bảng 16: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn AR 30 Bảng 17: Hàm lượng lưu huỳnh phân đoạn .31 Bảng 18: Hệ số chuyển đổi TPB-ASTM theo Riazi .31 Bảng 19: Giá trị tmav thu 32 Bảng 150: khối lượng phân tử trung bình phân đoạn 33 Bảng 21: Áp suất bão hòa TVV phân đoạn LN HN 34 Bảng 22: Hệ số chuyển đổi đường cong TBP sang ASTM .34 Bảng 163: Chỉ số Cetane phân đoạn .35 Bảng 174: Hằng số KW phân đoạn .35 Bảng 25: Độ nhớt phân đoạn .36 Bảng 26: Điểm chảy phân đoạn 37 Bảng 27: Điểm chớp cháy phân đoạn 37 Bảng 28: Tính chất phân đoạn dầu mỏ 37 Bảng 29: Cân vật chất phân xưởng chưng cất khí 38 Bảng 30: Nguyên liệu .40 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang Đồ án cơng nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Bảng 31: Các phân đoạn sản phẩm 41 Bảng 32: Kết tính tốn cho bảng sau 41 Bảng 33: Cân vật chất phân xưởng VD 42 Bảng 34: Bảng tổng kết tính chất phân đoạn phân xưởng chưng cất chân không 43 Bảng 35: Nguyên liệu phân xưởng HDS 43 Bảng 36: Lượng H2 tiêu thụ để khử S .45 Bảng 37: Lượng H2 tiêu thụ để no hóa Aromatic 46 Bảng 38: Lượng H2 tiêu thụ để no hóa olefin 47 Bảng 39: Tổng lượng H2 tiêu thụ .47 Bảng 40: Hiệu suất thu khí thành phần phân đoạn khí 47 Bảng 41: Hiệu suất thu khí phân xưởng HDS 48 Bảng 42: Hiệu suất thu xăng phân xưởng HDS 48 Bảng 43: Tính chất sản phẩm phân xưởng HDS 48 Bảng 44: Tính chất LGO khử S 49 Bảng 45: Tính chất HGO khử S .49 Bảng 186: Tính chất VD khử S .50 Bảng 47 Tính chất LCO khử S .50 Bảng 48: Đặc điểm nguyên liệu FCC 52 Bảng 49: Tra ở biểu đồ cho kết .53 Bảng 50: Hiệu suất thu khí khơ (C2-) 53 Bảng 51: Hiệu suất thu khí 54 Bảng 52: Lưu huỳnh phân đoạn 54 Bảng 53: Cân vật chất phân xưởng FCC 55 Bảng 54: Tính chất phân đoạn sản phẩm FCC 55 Bảng 55: Cân vật chất phân xưởng giảm nhớt 57 Bảng 56: Đặc điểm sản phẩm phân xưởng giảm nhớt .57 Bảng 57: Tính chất nguyên liệu 58 Bảng 58 :Hiệu suất thu khí hydrocarbon H2(Tra theo biểu đồ trình CCR )59 Bảng 59: Cân vật chất phân xưởng reforming xúc tác 59 Bảng 60: Cân vật chất chung nhà máy 61 Bảng 61: Nhu cầu sản phẩm 69 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Bảng 62: Tiêu chuẩn kỹ thuật 69 Bảng 63: Phối trộn propane, butane thương phẩm 69 Bảng 64: Bản phối liệu xăng RON 95 .69 Bảng 65: Bảng phối liệu xăng RON 92 .69 Bảng 66: Bảng phối liệu Jet A1 70 Bảng 67: Bảng phối liệu cho nguyên liệu hóa dầu 71 Bảng 68: Bảng phối liệu dầu Diesel 71 Bảng 69: Bảng phối liệu cho FO2 73 Bảng 70: Bảng phối trộn Bitume .74 Bảng 71: Năng lượng yêu cầu cung cấp cho nhà máy .75 Bảng 72: Lượng nhiên liệu tiêu tốn ứng với RON xăng reformat 76 Bảng 73: Năng lượng phần dư cung cấp .77 Bảng 74: Cân phối trộn sản phẩm .78 Bảng 75: Assay dầu thô 106 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang Đồ án cơng nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Đồ thị tra Δtmavtheo tv S 84 Hình 2: Độ nhớt động học - hiệu suất thu cặn (%) khối lượng 85 Hình 3: Mass molarie - hiệu suất thu xăng C5+ theo % khối lượng 86 Hình 4: Biểu đồ xác định điểm chảy cặn 87 Hình 5: Biểu đồ xác định độ nhớt nhiệt độ khác 88 Hình 6: Đồ thị tiên đoán độ nhớt động học theo Kw API 89 Hình 7: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo thể tích nguyên liệu 91 Hình 8: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng 10RVP thành phần khí khơ 92 Hình 9: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí %S sản phẩm 93 Hình 10: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng Reformate 95 Hình 11: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí 96 Hình 12: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo VVH 97 Hình 13: Hiệu suất thu phân đoạn C1 - C5 98 Hình 14: Hiệu suất thu xăng (80oC - 150oC) - %S bị khử 99 Hình 15: Biểu đồ xác định lượng H2 tiêu thụ cho việc no hóa Aromatic 100 Hình 16: Biểu đồ xác định lượng H2 để khử 1%S lượng H2 để no hóa olefine 101 Hình 17: VISCOSITE DES MELANGES EN VOL - đồ thị xác định số độ nhớt 103 Hình 18: Đồ thị xác định số điểm chảy BIPP 105 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang Đồ án cơng nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Mô tả Ý nghĩa LN Light Naphtha Xăng nhẹ HN Heavy Naphtha Xăng nặng KER Kerosene Kerosene (dầu lửa) LGO Light Gas Oil Gasoil nhẹ HGO Heavy Gas Oil Gasoil nặng AR Atmospheric Residue Cặn chưng cất khí VD Vacuum Distillate Phần cất chân không VR Vacuum Residue Cặn chưng cất chân không LCO Light Cycle Oil Gasoil cracking xúc tác HCO Heavy Cycle Oil Cặn cracking xúc tác ADU Atmospheric Distillation Unit Phân xưởng chưng cất khí VDU Vacuum Distillation Unit Phân xưởng chưng cất chân không FCC Fluid Catalytic Cracking PX cracking xúc tác tầng sôi CR Catalytic Reforming Phân xưởng reforming xúc tác HDS Hydro DeSufurization Phân xưởng xử lý lưu huỳnh VB Vis-Breaking Phân xưởng giảm nhớt tF Flash point Nhiệt độ điểm chớp cháy tP Pour point Nhiệt độ điểm chảy SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 10 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Các biểu đồ sử dụng để tính tốn cân vật chất cho phân xưởng RC: SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 94 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 2: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng Reformate SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 95 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 3: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí Các biểu đồ sử dụng để tính toán cân vật chất cho phân xưởng HDS SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 96 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 4: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo VVH SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 97 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 5: Hiệu suất thu phân đoạn C1 - C5 SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 98 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 6: Hiệu suất thu xăng (80oC - 150oC) - %S bị khử SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang 99 Đồ án cơng nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 7: Biểu đồ xác định lượng H2 tiêu thụ cho việc no hóa Aromatic SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang 100 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 8: Biểu đồ xác định lượng H2 để khử 1%S lượng H2 để no hóa olefine SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang 101 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Các biểu đồ sử dụng q trình phối trộn: SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hồng Thị Khai Trang 102 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 9: VISCOSITE DES MELANGES EN VOL - đồ thị xác định số độ nhớt SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 103 Đồ án công nghệ SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai GVHD: TS Lê Thị Như Ý Trang 104 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Hình 18: Đồ thị xác định số điểm chảy BIPP SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 105 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý Bảng 575: Assay dầu thô Phân đoạn GAZ LN HN KER LGO HGO VD SVTH: Nhiệt độ, oC -88.6 -42.1 -11.7 -0.5 27 27.8 36.2 70 85 100 120 135 150 160 175 190 205 220 235 245 250 265 280 295 310 315 325 343.3 355 370 375 385 400 415 430 %V on crude 0.02 0.36 0.21 1.08 0.75 0.02 1.54 2.98 1.64 2.10 2.80 2.80 2.80 1.90 3.00 2.80 2.30 2.50 2.50 1.73 0.87 2.70 2.80 2.90 2.80 0.90 1.80 3.30 2.10 2.60 0.87 1.73 2.40 2.50 2.40 %m cum 0.02 0.38 0.59 1.67 2.42 2.44 3.98 6.96 8.60 10.70 13.50 16.30 19.10 21.00 24.00 26.8 29.10 31.60 34.10 35.83 36.70 39.40 42.20 45.10 47.90 48.80 50.60 53.90 56.00 58.60 59.47 61.20 63.60 66.10 68.50 Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai on crude 0.01 0.21 0.14 0.74 0.54 0.02 1.14 2.34 1.34 1.75 2.38 2.43 2.47 1.70 2.72 2.57 2.14 2.33 2.35 1.64 2.46 2.59 2.73 2.85 2.77 0.90 2.69 3.36 2.18 2.72 0.91 1.81 2.52 2.64 2.56 oAPI SG(d6060) d154 %S 0.01 0.22 0.36 1.10 1.64 1.66 2.80 5.14 6.48 8.23 10.61 13.04 15.51 17.21 19.93 246.8 147.1 119.8 110.8 95.3 94.9 92.7 79.90 71.3 67.5 63.2 59.6 56.0 53.7 51.1 0.3740 0.5079 0.5631 0.5840 0.6238 0.6250 0.6311 0.67 0.6977 0.7111 0.7268 0.7405 0.7547 0.7640 0.7749 0.3733 0.5069 0.5619 0.5828 0.6225 0.6311 0.6299 0.67 0.6963 0.7096 0.7253 0.7390 0.7532 0.7625 0.7734 0 0 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.032 0.044 0.058 22.5 49.1 0.7835 0.7819 0.069 24.64 26.97 29.32 30.96 31.78 34.37 37.10 39.95 42.72 43.62 45.41 48.77 50.95 53.67 54.58 56.39 58.91 61.55 64.11 46.7 46.3 44.8 43.8 43.3 41.2 38.5 36.9 35.9 35.5 34.6 31.4 27.8 27.0 26.9 26.8 26.3 25.3 24.0 0.7941 0.7958 0.8026 0.8072 0.8095 0.8193 0.8324 0.8403 0.8453 0.8475 0.8519 0.8686 0.8883 0.8927 0.8931 0.8939 0.8967 0.9024 0.9100 0.7925 0.7942 0.8010 0.8056 0.8079 0.8177 0.8307 0.8386 0.8436 0.8458 0.8502 0.8669 0.8865 0.8910 0.8913 0.8921 0.8949 0.9006 0.9082 0.087 0.120 0.180 0.253 0.290 0.550 0.860 1.040 1.190 1.243 1.350 1.820 2.130 2.200 2.213 2.240 2.260 2.280 2.310 cum Trang 106 Đồ án công nghệ VR SVTH: 445 455 475 490 510 520 535 550 565 565+ GVHD: TS Lê Thị Như Ý 2.30 1.60 2.90 2.20 2.60 1.50 1.60 1.70 1.50 70.80 72.40 75.30 77.50 80.10 81.60 83.20 84.90 86.40 2.47 1.72 3.14 2.40 2.85 1.65 1.77 1.89 1.67 66.58 68.30 71.44 73.84 76.69 78.34 80.11 82.00 83.67 23.0 22.2 21.5 20.3 19.6 19.2 18.2 17.6 16.7 0.9159 0.9206 0.9248 0.9321 0.9365 0.9390 0.9452 0.9490 0.9548 0.9140 0.9188 0.9230 0.9303 0.9346 0.9371 0.9433 0.9471 0.9529 2.370 2.420 2.460 2.570 2.660 2.740 2.800 2.860 2.940 13.60 100.00 16.33 100.00 6.5 1.0254 1.0233 4.100 Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 107 Đồ án công nghệ GVHD: TS Lê Thị Như Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ môn Kỹ Thuật Dầu & Khí, Hướng dẫn đồ án cơng nghệ 1, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng [2] J –P Wauquier,1995, Crude Oil Petroleum Products Process Flowsheets Petroleum Refining 1, Institu Franỗais du Pộtrole, Technip [3] J –P Wauquier,1995, Conversion processes – Petroleum Refining 3, Institu Franỗais du Pộtrole, Technip [4] M R Riazi, 2005, Characterizatuon and Properties of Petroleum Fractions SVTH: Nguyễn Đăng Hùng - Hoàng Thị Khai Trang 108 ... NHÀ MÁY LỌC DẦU Dầu thơ khai thác lên có giá trị sử dụng hạn chế, phải trải qua trình chế biến nhà máy lọc dầu để tạo sản phẩm có chất lượng tốt hơn, giá trị sử dụng cao Quá trình chế biến chia... MỎ I TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ I.1 Dầu thơ Dầu thơ loại nhiên liệu hóa thạch, hình thành qua trình biến đổi lâu dài, với hoạt động kiến tạo biến đổi hóa học lòng đất hay lòng biển Dầu thơ có nguồn... trọng dầu thơ nằm khoảng từ 0.7 – Việc hiểu biết tỷ trọng loại dầu thô đóng vai trò quan trọng mua bán dầu thơ, chuyển đổi đơn vị định hướng công nghệ chế biến, lưu trữ, vận chuyển Tỷ trọng dầu thô
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quá trình lọc, chế biến dầu thô, Các quá trình lọc, chế biến dầu thô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay