BÀI tập KIỂM TRA GIỮA kì môn CHĂN NUÔI TRÂU bò

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

NHĨM BÀI TẬP KIỂM TRA GIỮA MƠN CHĂN NI TRÂU BỊ (A202-THỨ 4-TIẾT 10,11,12) DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HỌ VÀ TÊN LỚP MSV ĐỀ BÀI:Tính nhu cầu dinh dưỡng lên phần thức ăn cho lai hướng sữa có khối lượng = 485kg,năng suất sữa bình qn/ngày=12.5kg,tỉ lệ mỡ sữa = 3.3%.Bò mang thai lần tháng chửa thứ nuôi theo bán thâm canh.Mỗi ngày chăn thả 5h lại bị ni nhốt chuồng.Dự kiến khối lượng bê sơ sinh đạt 30kg BÀI LÀM 1.GIẢ SỬ : chăn ni vào mùa xn,ở Hưng n.Thời gian chuồng khơng có chỗ để lại,DM= 2.9% x W,G=0.175 (g) 2.NHU CẦU DUY TRÌ +,UFL= 1.4 + (0.6xW)/100=1.4 + (0.6x485)/100=4.31 (g) +,UFL hiệu chỉnh = UFL x % Hiệu chỉnh =4.31 x (20%x(5/24) + 5%x(19/24))=0.35 (g) +,PDI = 95 + 0.5 x W=95 +0.5x485=337.5 (g) +,Ca= (6xW)/100=(6x485)/100=29.1 (g) +,P= (5xW)/100==(5x485)/100=24.25 (g) 3.NHU CẦU SINH TRƯỞNG +,UFL= 3.5xG=3.5x0.175= 0.6125 (g) +,PDI= 280xG=280x0.175= 49 (g) +,Ca= 3.2xG=3.2x0.175=0.56 (g) +,P= 1.8xG=1.8x0.175= 0.135 (g) 4.NHU CẦU MANG THAI +,UFLmang thai= UFLduy trì x 20%=4.31x20%= 0.862 (g) +,PDI= 19.5x3= 58.5 (g) +,Ca= 2.25x3= 6.75 (g) +,P=0.75x3= 2.25 (g) 5.NHU CẦU TIẾT SỮA +,FCM= (0,4 + 0.15 x 3,3) x 12.5=11.188 (kg) +,UFL= 0.44x(0.4 + 0.15x%mỡ sữa thực tế)/1kg sữa tiêu chuẩn = 0.44x(0.4 + 0.15x3.3)x12.5= 4.923 (g) +,PDI= 48x(0.4 + 0.15x%mỡ sữa thực tế)/1kg sữa tiêu chuẩn = 48x(0.4 + 0.15x3.3)x12.5= 537 (g) +,Ca= 4.2xFCM= 4.2x11.188=46.99 (g) +,P= 1.7xFCM= 1.7x11.188=19.02 (g) 6.TỔNG CỘNG +,DM=2.9%xW=2.9%x485=14.065 (g) +,UFL=UFLduytrì+UFLhiệuchỉnh+UFLsinhtrưởng+UFLmangthai+UFLt.sữa = 4.31+0.35+0.6125+0.862+4.932= 11.058 (g) +,PDI= PDI duytrì+ PDI sinhtrưởng+ PDI mangthai+ PDI tiếtsữa = 337.5+49+58.5+537= 982 (g) +,Ca= Ca trì + Ca sinh trưởng + Ca mang thai + Ca tiết sữa = 29.1+0.56+6.75+46.69= 83.1 (g) +,P= P trì + P sinh trưởng + P mang thai + P tiết sữa = 24.25+0.315+2.25+19.02= 45.835 (g) 7.BẢNG PHỐI HỢP KHẨU PHẦN ĂN CHO Bước Thành phần Nhu cầu 48.5 14.065 11.058 982 83.1 45.835 Cỏ tranh 5.2 2.0072 0.923312 106.3816 3.21152 3.61296 0.882 0.71442 53.802 3.7044 5.0274 20.8 3.432 2.71128 133.848 19.5624 9.2664 Rơm 5.298 2.43708 206.622 23.841 13.7748 Vỏ bắp ngô 0.531 0.3717 29.205 0.6903 2.0178 Cám gạo 0.893 0.83942 75.905 2.1432 9.7337 Bã bia Cám hỗn hợp Proconco TAHH protein đậm đặc (guyo 68) 0.504 0.39816 100.296 1.3608 3.1248 0.901 0.901 115.328 12.614 7.208 0.5 0.449 0.4041 96.535 13.0659 2.5593 Rỉ mật 0.5 0.38 0.3914 9.88 1.178 0.494 Bột ngô 1.5 1.2855 1.5426 80.9865 2.8281 4.24215 48.5 16.5627 +2.498 11.63447 +0.576 1008.789 +26.79 84.19962 +1.1 61.06131 +15.226 Ngô non Cỏ voi(Tái sinh 45 ngày) Tổng Dư Khối lượng (Kg) DM (g) UFL (g) PDI (g) Ca (g) P (g) =>KHẨU PHẦN ĂN NGÀY/ĐÊM : - 5.2kg Cỏ tranh - 7kg Ngô non - 20.8kg Cỏ voi tái sinh 45 ngày - 6kg Rơm khô - 3kg Vỏ bắp ngô - 1kg Cám gạo - 2kg Bã bia - 1kg Cám hỗn hợp Proconco - 0.5kg TAHH protein đậm đặc (guyo 68) - 1.5kg Bột ngô - Đá liếm tự NHẬN XÉT : Lượng chất Protein,Ca,P…thừa thức ăn dùng bị rơi vãi,phối trộn thức ăn… ... nuôi theo bán thâm canh.Mỗi ngày chăn thả 5h lại bị ni nhốt chuồng.Dự kiến khối lượng bê sơ sinh đạt 30kg BÀI LÀM 1.GIẢ SỬ : Bò chăn ni vào mùa xn,ở Hưng n.Thời gian bò chuồng khơng có chỗ để lại,DM=...ĐỀ BÀI:Tính nhu cầu dinh dưỡng lên phần thức ăn cho bò lai hướng sữa có khối lượng = 485kg,năng suất sữa bình quân/ngày=12.5kg,tỉ lệ mỡ sữa = 3.3% .Bò mang thai lần tháng chửa thứ nuôi theo... 24.25+0.315+2.25+19.02= 45.835 (g) 7.BẢNG PHỐI HỢP KHẨU PHẦN ĂN CHO BÒ Bước Thành phần Nhu cầu 48.5 14.065 11.058 982 83.1 45.835 Cỏ tranh 5.2 2.0072 0.923312 106.3816 3.21152 3.61296 0.882 0.71442
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập KIỂM TRA GIỮA kì môn CHĂN NUÔI TRÂU bò , BÀI tập KIỂM TRA GIỮA kì môn CHĂN NUÔI TRÂU bò

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay