BÀI ôn tập THỰC HÀNH hệ PHÂN tán

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

BÀI ÔN TẬP THỰC HÀNH MÔN : HỆ PHÂN TÁN Nguyễn Minh Nhật 1.Lập trình UDP Bài 01 Client gởi đến Server phương trình có dạng: y = ax + bx + c = Trong đó a,b,c được nhập từ bàn phím thành chuỗi màn hình, mỗi giá trị cách dấu “ ; ” Yêu cầu Server giải phương trình này Viết chương trình hiển thị kết quả nghiệm của phương trình này màn hình Client theo kỹ thuật UDP Bài 02 Client tạo dãy số nguyên nhập tù bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Yêu cầu Server cho biết những số nào dãy là số hoàn thiện, và ở số hạng thứ mấy dãy Biết rằng số hoàn thiện là số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên của nó trừ chính nó thì bằng chính nó Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật UDP Ví dụ : 6=1+2+3 Bài 03 Viết chương trình chat đơn giản giữa máy tính qua kỹ thuật UDP Quá trình chat sẽ dừng máy gởi đến máy chuỗi “ STOP” Bài 04 Client gởi cho Server số nguyên k (k>=3) yêu cầu Server tạo dãy Fibonaci có phần từ đầu bằng và số phần từ dãy là k Client gởi tiếp số nguyên p dến Server, xác định p có tồn tại trng dãy Fibonaci hay không, nếu có thì ở vị trí nào dãy Yêu cầu : Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật UDP, Bài 05 Client nhập vào dãy số nguyên tùy ý tù bàn phím cùng dòng, mỡi sơ hạng cách bởi dấu “;” Sau đó gởi cho Server, yêu cầu Server sắp xếp số chẵn đầu dãy, số lẽ cuối daycx Viết chương trình hiển thị kết quả dãy sau sắp xếp màn hình Client theo kỹ thuật UDP Bài 07 Client gởi chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím cho Server: Yêu cầu Server : - Đảo chuỗi cho - Đếm số lần xuất hiện của các ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường) Bài 08 Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật UDP Client tạo dãy Fibonacci F(n) với F(1) = a, F(2) = b, sau đó gởi F(1), F(2) và k(k>2) là số phần tử dãy cho Server Tiếp đó, Client gởi số nguyên p, yêu cầu Server cho biết p có tồn tại dãy không, nếu tồn tại thì nó ở số hạng thứ mấy dãy Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật UDP các trường hợp sau : Các giá trị a,b, k và p được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau: File Input.txt a b k 1 256 1 346 125 p 34 45 2013 Bài 09 Để thực hiện dãy tính : S = 25*(a+b) – 6*( 3c- 2d), Client thực hiện gởi đến: + Server 1: các giá trị a và b, yêu cầu thực hiện tính tổng : a+b + Server 2: các giá trị c và d, yêu cầu thực hiện tính hiệu : 3c-2d Hiển thị kết quả của S màn hình Client theo kỹ thuật UDP các trường hợp sau : Các giá trị a,b,c,d được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau : File Input.txt a b 12 12 c 23 d 2.Lập trình TCP Bài 01 Client gởi đến Server phương trình có dạng: y = ax + bx + c = Trong đó a,b,c được nhập từ bàn phím thành chuỗi màn hình, mỗi giá trị cách dấu “ ; ” Yêu cầu Server giải phương trình này Viết chương trình hiển thị kết quả nghiệm của phương trình này màn hình Client theo kỹ thuật TCP Bài 02 Client tạo dãy số nguyên nhập tù bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Yêu cầu Server cho biết những số nào dãy là số hoàn thiện, và ở số hạng thứ mấy dãy Biết rằng số hoàn thiện là số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên của nó trừ chính nó thì bằng chính nó Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật TCP Ví dụ : 6=1+2+3 Bài 03 Viết chương trình chat đơn giản giữa máy tính qua kỹ thuật TCP Quá trình chat sẽ dừng máy gởi đến máy chuỗi “ STOP” Bài 04 Client gởi cho Server số nguyên k (k>=3) yêu cầu Server tạo dãy Fibonaci có phần từ đầu bằng và số phần từ dãy là k Client gởi tiếp số nguyên p dến Server, xác định p có tồn tại trng dãy Fibonaci hay không, nếu có thì ở vị trí nào dãy Yêu cầu : Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật TCP, Bài 05 Client nhập vào dãy sớ ngun tùy ý tù bàn phím cùng dòng, mỗi sô hạng cách bởi dấu “;” Sau đó gởi cho Server, yêu cầu Server sắp xếp số chẵn đầu dãy, số lẽ cuối daycx Viết chương trình hiển thị kết quả dãy sau sắp xếp màn hình Client theo kỹ thuậtTCP Bài 07 Client gởi chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím cho Server: Yêu cầu Server : - Đảo chuỗi cho - Đếm số lần xuất hiện của các ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường) Bài 08 Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật TCP Client tạo dãy Fibonacci F(n) với F(1) = a, F(2) = b, sau đó gởi F(1), F(2) và k(k>2) là số phần tử dãy cho Server Tiếp đó, Client gởi số nguyên p, yêu cầu Server cho biết p có tồn tại dãy không, nếu tồn tại thì nó ở số hạng thứ mấy dãy Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật TCP các trường hợp sau : Các giá trị a,b, k và p được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau: File Input.txt a b k 1 256 1 346 125 p 34 45 2013 Bài 09 Để thực hiện dãy tính : S = 25*(a+b) – 6*( 3c- 2d), Client thực hiện gởi đến: + Server 1: các giá trị a và b, yêu cầu thực hiện tính tổng : a+b + Server 2: các giá trị c và d, yêu cầu thực hiện tính hiệu : 3c-2d Hiển thị kết quả của S màn hình Client theo kỹ thuật TCP các trường hợp sau : Các giá trị a,b,c,d được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau : File Input.txt a b 12 12 c 23 d 3.Lập trình RMI Bài 01 Client gởi đến Server phương trình có dạng: y = ax + bx + c = Trong đó a,b,c được nhập từ bàn phím thành chuỗi màn hình, mỗi giá trị cách dấu “ ; ” Yêu cầu Server giải phương trình này Viết chương trình hiển thị kết quả nghiệm của phương trình này màn hình Client theo kỹ thuật RMI Bài 02 Client tạo dãy số nguyên nhập tù bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Yêu cầu Server cho biết những số nào dãy là số hoàn thiện, và ở số hạng thứ mấy dãy Biết rằng số hoàn thiện là số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên của nó trừ chính nó thì bằng chính nó Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật RMI Ví dụ : 6=1+2+3 Bài 03 Viết chương trình chat đơn giản giữa máy tính qua kỹ thuật RMI Quá trình chat sẽ dừng máy gởi đến máy chuỗi “ STOP” Bài 04 Client gởi cho Server số nguyên k (k>=3) yêu cầu Server tạo dãy Fibonaci có phần từ đầu bằng và số phần từ dãy là k Client gởi tiếp số nguyên p dến Server, xác định p có tồn tại trng dãy Fibonaci hay không, nếu có thì ở vị trí nào dãy Yêu cầu : Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật RMI Bài 05 Client nhập vào dãy số nguyên tùy ý tù bàn phím cùng dòng, mỡi sơ hạng cách bởi dấu “;” Sau đó gởi cho Server, yêu cầu Server sắp xếp số chẵn đầu dãy, số lẽ cuối daycx Viết chương trình hiển thị kết quả dãy sau sắp xếp màn hình Client theo kỹ thuật RMI Bài 07 Client gởi chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím cho Server: Yêu cầu Server : - Đảo chuỗi cho - Đếm số lần xuất hiện của các ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường) Bài 08 Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật RMI Client tạo dãy Fibonacci F(n) với F(1) = a, F(2) = b, sau đó gởi F(1), F(2) và k(k>2) là số phần tử dãy cho Server Tiếp đó, Client gởi số nguyên p, yêu cầu Server cho biết p có tồn tại dãy không, nếu tồn tại thì nó ở số hạng thứ mấy dãy Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật RMI các trường hợp sau : Các giá trị a,b, k và p được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau: File Input.txt a b k 256 1 346 125 p 34 45 2013 Bài 09 Để thực hiện dãy tính : S = 25*(a+b) – 6*( 3c- 2d), Client thực hiện gởi đến: + Server 1: các giá trị a và b, yêu cầu thực hiện tính tổng : a+b + Server 2: các giá trị c và d, yêu cầu thực hiện tính hiệu : 3c-2d Hiển thị kết quả của S màn hình Client theo kỹ thuật RMI các trường hợp sau : Các giá trị a,b,c,d được nhập từ bàn phím cùng dòng, mỡi giá trị cách bởi dấu “;” Quá trình được thực hiện nhiều lần cho đến dòng gởi có dạng “ stop” thì quá trình chấm dứt a,b,c,d, được nhập từ file input.txt (tạo sẵn máy ) có dạng sau : File Input.txt a b 12 12 o0o c 23 d ... thuậtTCP Bài 07 Client gởi chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím cho Server: Yêu cầu Server : - Đảo chuỗi cho - Đếm số lần xuất hiện của các ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường) Bài. .. RMI Bài 07 Client gởi chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím cho Server: Yêu cầu Server : - Đảo chuỗi cho - Đếm số lần xuất hiện của các ký tự (phân biệt chữ hoa và chữ thường) Bài. .. tồn tại trng dãy Fibonaci hay không, nếu có thì ở vị trí nào dãy Yêu cầu : Viết chương trình hiển thị kết quả màn hình Client theo kỹ thuật TCP, Bài 05 Client nhập vào dãy sớ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI ôn tập THỰC HÀNH hệ PHÂN tán , BÀI ôn tập THỰC HÀNH hệ PHÂN tán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay