NHU cầu OXY hóa học

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG BỘ MƠN : HĨA PHÂN TÍCH GIẢNG VIÊN : LÊ TỰ THÀNH CHỦ ĐỀ : NHU CẦU OXY HĨA HỌC ĐỊNH NGHĨA Nhu cầu oxy hóa học (COD – viết tắt từ tiếng Anh: Chemical Oxygen Demand): + Là lượng oxy để oxy hoá chất hữu nước + Lượng oxy tương ứng với hàm lượng chất hữu bị oxy hóa tác nhân oxy hóa mạnh PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Phương pháp permanganat: Cho lượng dư xác KMnO4/ mơi trường acid mạnh để oxy hóa hợp chất hữu Lượng dư KMnO4 sau phản ứng xác định acid H2C2O4 KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O  => Không oxy hóa hồn tồn hợp chất hữu Phương pháp bicromat Hầu hết hợp chất hữu bị phân hủy đun nóng với hỗn hợp K2Cr2O7 / môi trường acid mạnh PTHH: Chất hữu + Cr2O72- + H+ → CO2 + H2O + Cr3+ Lượng dư Cr2O72- chuẩn độ dd muối Mohr với chất thị Ferroin Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O Chất thị chuyển từ màu xanh lam sang đỏ cam Trở ngại chất vơ  Một số ion vơ bị oxy hóa điều kiện thí nghiệm COD gây sai số Cl ion gây sai số lớn 6Cl- + Cr2O72- + 14H+ → 3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O Khắc phục: dùng HgSO4 Hg2+ + 2Cl- ↔ HgCl2  Để oxy hóa hồn tồn nước có mặt nhiều chất hữu mạch thẳng, hydrocacbua thơm pyridin, pyrimidin khó bị oxy hóa, cần phải có chất xúc tác tham gia Ý NGHĨA ,CHỈ TIÊU VÀ ỨNG DỤNG Chỉ tiêu COD: + Nước sinh hoạt 10mg/l + Nước sinh hoạt phải xử lí: 15mg/l + Nước tưới tiêu, thủy lợi: 30mg/l lượng + Giao thơng thủy, mục đích với chất nước thấp: 50mg/l +Phần lớn ứng dụng COD xác định khối lượng các chất nhiễm hữu cơ tìm thấy trong nước bề mặt ,ví dụ con sơng hay hồ, nước thải, nước sinh hoạt,…… ... NGHĨA Nhu cầu oxy hóa học (COD – viết tắt từ tiếng Anh: Chemical Oxygen Demand): + Là lượng oxy để oxy hoá chất hữu nước + Lượng oxy tương ứng với hàm lượng chất hữu bị oxy hóa tác nhân oxy hóa. .. KMnO4/ mơi trường acid mạnh để oxy hóa hợp chất hữu Lượng dư KMnO4 sau phản ứng xác định acid H2C2O4 KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O  => Khơng oxy hóa hồn tồn hợp chất hữu... Một số ion vơ bị oxy hóa điều kiện thí nghiệm COD gây sai số Cl ion gây sai số lớn 6Cl- + Cr2O72- + 14H+ → 3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O Khắc phục: dùng HgSO4 Hg2+ + 2Cl- ↔ HgCl2  Để oxy hóa hồn tồn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: NHU cầu OXY hóa học , NHU cầu OXY hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay