TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ

98 24 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:32

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU A TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ I TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ I.1 Dầu thô I.2.Thành phần hóa lý I.3 Các đặc trưng hóa lý I.3.1 Tỷ trọng I.3.2 Điểm vẩn đục điểm chảy I.3.3 Độ nhớt I.3.4 Áp suất bão hòa điểm chớp cháy I.3.5 Thành phần cất II CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ II.1 Sản phẩm lượng II.1.1 Khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG II.1.2 Xăng 10 II.1.3 Nhiên liệu phản lực 10 II.1.4 Nhiên liệu diesel 11 II.1.5 Dầu đốt công nghiệp - FO 12 II.2 Sản phẩm phi lượng 12 II.2.1 Dung môi hydrocarbon 12 II.2.2 Naphtha 13 II.2.3 Dầu nhờn 13 II.2.4 Sáp paraffin 13 II.2.5 Bitume 13 III CHỨC NĂNG CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU 14 IV NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 17 I PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN 18 I.1 Cân vật chất 18 I.1.1 Phần trăm thể tích (%V) phần trăm khối lượng (%m) 18 I.1.2 Xác định tỷ trọng độ API 19 Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý I.1.3 Lưu lượng khối lượng lưu lượng thể tích 22 I.2 Hàm lượng lưu huỳnh (%S) 23 I.3 Chỉ số octane – RON 27 I.4 Nhiệt độ sôi trung bình phân đoạn 27 I.5 Khối lượng phân tử trung bình phân đoạn 28 I.6 Áp suất bão hòa Reid –RVP 29 I.7 Chỉ số cetane 30 I.8 Hằng số Watson 31 I.9 Độ nhớt 31 I.10 Điểm chảy 32 I.10 Điểm chảy 32 I.11 Điểm chớp cháy 33 I.12 Tổng kết cho phân xưởng chưng cất khí 33 I.12.1 Tính chất phân đoạn dầu mỏ phân xưởng 33 I.12.2 Cân vật chất phân xưởng 34 II Phân xưởng chưng cất chân không 35 II.1 Mục đích 35 II.2 Nguyên liệu sản phẩm 35 II.3 Cân vật chất 36 II.4 Tính chất phân đoạn 36 II.4.1 Tỷ trọng 36 II.4.2 Hàm lượng lưu huỳnh 37 II.4.3 Nhiệt độ sơi trung bình phân đoạn VD 37 II.4.4 Độ nhớt 37 II.4.5 Điểm chớp cháy 37 II.4.6 Khối lượng phân tử 38 III Phân xưởng HDS 39 III.1 Tổng quan phân xưởng HDS 39 III.1.1 Mục đích 39 III.1.2 Các điều kiện tiến hành trình 39 III.2 Nguyên liệu 40 III.3 Tính toán lượng H2 tiêu thụ 41 Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý III.3.1 Lượng H2 để khử S 41 III.3.2 Lượng H2 để no hóa Aromatic 42 III.3.3 Lượng H2 để no hóa olefin 42 III.3.4 Tổng lượng H2 tiêu thụ 42 III.4 Tính tốn lượng khí xăng thu 43 III.5 Sản phẩm sau trình HDS 44 III.6 Cân vật chất – Tính chất phân đoạn sản phẩm khử lưu huỳnh 45 III.6.1 Phân đoạn LGO 45 III.6.3 Phân đoạn HGO 45 III.6.4 Phân đoạn LCO 45 III.6.5 Phân đoạn VD 46 IV Phân xưởng cracking xúc tác - FCC 46 IV.1 Tổng quan phân xưởng FCC 46 IV.2 Nguyên liệu 47 IV.3 Cân vật chất 48 IV.4 Ổn định áp suất bão hòa xăng FCC 49 IV.5 Cân vật chất chung cho phân xưởng FCC 50 V Phân xưởng giảm nhớt 50 V.1 Mục đích 50 V.2 Nguyên liệu 50 V.3 Sản phẩm 51 V.4 Cân vật chất cho phân xưởng giảm nhớt 51 V.5 Các đặc điểm sản phẩm 52 VI Phân xưởng Reforming xúc tác 52 VI.1 Tổng quan phân xưởng Reforming xúc tác 52 VI.1.1 Mục đích 52 VI.1.2 Nguyên liệu 52 VI.1.3 Sản phẩm 53 VI.1.4 Hiệu suất thu sản phẩm 54 VI.2 Cân vật chất 54 VII Cân vật chất chung nhà máy 55 Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý C PHỐI TRỘN SẢN PHẨM 56 I Giới thiệu phương pháp 56 II Mục đích 56 III Phương pháp phối trộn 56 IV Các tính chất đặc trưng cho sản phẩm 56 IV.1 Tỷ trọng 56 IV.2 Hàm lượng lưu huỳnh 56 IV.3 Chỉ số octane 56 IV.4 Áp suất bão hòa 57 IV.5 Chỉ số cetane 57 IV.6 Chỉ số trộn lẫn điểm chớp cháy 57 IV.7 Chỉ số trộn lẫn độ nhớt 57 IV.8 Chỉ số trộn lẫn điểm chảy 58 V Các ràng buộc 58 VI Bước tiến hành 59 VI.1 Nguyên tắc 59 VI.2 Tiến hành 59 VII Phối trộn sản phẩm 60 VII.1 Propane thương phẩm Butane thương phẩm Error! Bookmark not defined VII.2 Xăng RON 95 62 VII.3 Xăng RON 92 63 VII.4 Nhiên liệu phản lực –Jet A1 64 VII.5 Nguyên liệu hóa dầu 65 VII.6 Dầu Diesel 66 VII.8 Dầu đốt công nghiệp 67 VII.8 Bitume 68 VII.9 Dầu đốt công nghiệp FO2 69 D CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG NHÀ MÁY 70 I Năng lượng tiêu thụ cho phân xưởng 70 II Năng lượng thu từ trình đốt cháy nhiên liệu 71 III Cân phối trộn sản phẩm 72 Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý E KẾT LUẬN 74 F PHỤ LỤC 76 Hình 1: Đồ thị tra Δtmavtheo tv S 76 Hình 2: Độ nhớt động học - hiệu suất thu cặn (%) khối lượng 77 Hình 3: Mass molarie - hiệu suất thu xăng C5+ theo % khối lượng 78 Hình 4: Biểu đồ xác định điểm chảy cặn 79 Hình 5: Biểu đồ xác định độ nhớt nhiệt độ khác 80 Hình 6: Đồ thị tiên đoán độ nhớt động học theo Kw API 81 Hình 7: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo thể tích nguyên liệu 82 Hình 8: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng 10RVP thành phần khí khơ 83 Hình 9: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí %S sản phẩm 84 Hình 10: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng Reformate 85 Hình 11: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí 86 Hình 12: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo VVH 87 Hình 13: Hiệu suất thu phân đoạn C1 - C5 88 Hình 14: Hiệu suất thu xăng (80oC - 150oC) - %S bị khử 89 Hình 15: Biểu đồ xác định lượng H2 tiêu thụ cho việc no hóa Aromatic 90 Hình 16: Biểu đồ xác định lượng H2 để khử 1%S lượng H2 để no hóa olefine 91 Hình 17: VISCOSITE DES MELANGES EN VOL - đồ thị xác định số độ nhớt 92 Hình 18: Đồ thị xác định số điểm chảy BIPP 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý LỜI MỞ ĐẦU Kể từ năm đầu kỷ 20, dầu mỏ bắt đầu khám phá nguồn tài nguyên xem “vàng đen”, ln ln thể vai trò chủ đạo việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giới, nguồn tài nguyên đánh giá thay vài kỷ tới Cho đến nay, dầu thô nghiên cứu chế biến thành nhiều phân đoạn phù hợp với mục đích sử dụng người, từ phân đoạn này, người ta sử dụng nguồn nhiên liệu, chất đốt hay sản phẩm phi lượng khác Cùng với đời động đốt trong, loại động ô tô, tàu thủy, hàng không, phân đoạn sản phẩm dầu mỏ trở thành nguồn nhiên liệu tốt, động lực phát triển kinh tế giới Hơn nữa, với phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt hóa học, dầu mỏ trở thành nguồn ngun liệu phong phú cho ngành cơng nghiệp hóa dầu, sản xuất sản phẩm phi lượng Hầu sản phẩm có mặt đời sống hàng ngày làm từ sản phẩm hóa dầu: giày da, túi nhựa, dược phẩm…Các sản phẩm lượng phi lượng ngày đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn, chủ yếu tiêu chuẩn môi trường Do vậy, xu hướng nghiên cứu, khám phá công nghệ phù hợp, tìm tòi vật liệu xúc tác nhiều ưu điểm để xử lý nguồn dầu thô chất lượng ngày thấp, tỷ trọng lớn, thành phần chứa nhiều tạp chất sang sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với mơi trường Vì vậy, việc hiểu yêu cầu kiến thức q trình lọc, chế biến dầu thơ, xác định nhu cầu loại sản phẩm, từ định hình suất phân đoạn, tính tốn lượng cần thiết Nhiệm vụ khơng tính tốn từ dầu thơ đến suất sản phẩm, mà tối ưu hóa mặt lượng, chi phí đầu tư thiết bị Trong đồ án này, sinh viên củng cố kiến thức làm quen với việc tối ưu hóa tốn kinh tế kỹ thuật Đồ án hoàn thành nhờ vào giúp đỡ tận tình cô Lê Thị Như Ý Qua chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô mơn Kỹ thuật dầu khí, bạn lớp 15H5 anh chị khóa nhiệt tình góp ý giúp đỡ Trang ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý A TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ I TỔNG QUAN VỀ DẦU THƠ I.1 Dầu thơ Dầu thơ loại nhiên liệu hóa thạch, hình thành qua trình biến đổi lâu dài, với hoạt động kiến tạo biến đổi hóa học lòng đất hay lòng biển Dầu thơ có nguồn gốc từ vật liệu hữu nguồn xác sinh vật chất mùn qua trình lắng đọng trầm tích tích tụ tạo nên mỏ dầu.Hiện tồn hai quan điểm lý giải nguồn gốc hình thành dầu thơ: lý thuyết nguồn gốc vô nguồn gốc hữu Tuy nhiên, quan điểm lý thuyết hữu chấp nhận nhiều cả, giải thích phù hợp thành phần hóa học dầu thơ cho thấy rõ ràng hình thành dầu thơ gắn liền với q trình vận động địa chất Dầu thơ chất lỏng nhớt có màu thay đổi, từ xanh đến nâu đen, có mùi H2S, nhựa thơng hay đơn giản mùi hydrocacbon Các tính chất đặc trưng dầu thô thay đổi giới hạn rộng: chúng thay đổi theo mỏ theo vị trí khác mỏ Dầu thô thường tồn trạng thái lỏng điều kiện thường, gồm lượng nhỏ giọt nước lơ lửng trạng thái hệ phân tán keo.Một số trường hợp ngoại lệ dầu thô tồn trạng thái rắn nhiệt độ thường I.2.Thành phần hóa lý Xét thành phần nguyên tố, người ta nhận thấy dầu thô tạo thành chủ yếu từ cacbon hydro, số nguyên tố xem dị tố như: S, N, O kim loại(chủ yếu V Ni) Hàm lượng nguyên tố cho bảng đây: Nguyên tố C H S O N Me % khối lượng 80 – 90 10 - 14 0,05 - - - 0-0,15 Các tính chất đặc trưng dầu thơquan hệ mật thiết với thành phần hóa học Dầu thơ hỗn hợp phức tạp nhiều loại hydrocacbon hợp chất phi hydrocacbon, bao gồm hợp chất dị vòng, khống vơ cơ, hợp chất hữu đại phân tử như: nhựa, asphaltene Ba loại hydrocacbon đơn dầu thơ là: parafine, naphtene, aromatic; ngồi có hydrocacbon lai hợp tạo nên từ ba họ hydrocacbon Mặt khác, hợp chất phi hydrocacbon chứa dị tố O, N, S, Me Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý chiếm lượng nhỏ định tính chất chất lượng dầu thô Dựa vào thành phần tương đối loại hydrocacbon mà người ta phân chia tên loại dầu thô theo họ hydrocacbon chiếm chủ yếu, chẳng hạn dầu parafinic, naphtenic, aromatic, loại lai hợp napteno-parafinic, parafino-naphtenic…Tuy nhiên, việc phân chia cho phép tiên đốn tính chất dầu thơ, tính phức tạp mà người ta phân loại theo phương pháp I.3 Các đặc trưng hóa lý I.3.1 Tỷ trọng Tỷ trọng dầu thô khác mỏ khác nhau, kể vỉa vỉa khác mỏ.Tỷ trọng dầu thô nhỏ tỷ số H/C lớn Tỷ trọng dầu thơ nằm khoảng từ 0.7 – Việc hiểu biết tỷ trọng loại dầu thô đóng vai trò quan trọng mua bán dầu thơ, chuyển đổi đơn vị định hướng công nghệ chế biến, lưu trữ, vận chuyển Tỷ trọng dầu thô thể tỷ trọng d154, tỷ trọng tiêu chuẩn (Specific Gravity) hay độ API (American Petroleum Institute, Viện dầu mỏ Hoa Kỳ) Tỷ trọng tiêu chuẩn (S) tỷ số khối lượng thể tích chất lỏng 600F khối lượng nước có thể tích nhiệt độ Độ API sử dụng rộng rãi để đo tỷ trọng dầu thơ,tính theo cơng thức sau: ο API = 141.5 - 131.5 S60 60 I.3.2 Điểm vẩn đục điểm chảy Khi dầu thô đưa trạng thái lạnh, người ta không quan sát thấy tượng chuyển tiếp rõ nét từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn chất lỏng tinh khiết mà xảy tượng sau: xuất gia tăng độ nhớt, sau nhiệt độ tiếp tục hạ xuống tinh thể nhỏ bắt đầu xuất Trong trường hợp dầu suốt, ta quan sát vẩn đục dạng đám mây Nhiệt độ vào thời điểm xuất đám mây gọi nhiệt độ vẩn đục (Cloud Point) dầu thô Nếu ta tiếp tục hạ nhiệt độ tinh thể tiếp tục gia tăng kích thước, dầu trở nên đặc đến lúc khơng khả lưu động Nhiệt độ thời điểm dầu thơ khơng khả lưu động gọi điểm chảy (Pour point) Sự tạo thành tinh thể dầu thô chủ yếu hợp chất n-parafine dễ kết tinh hạ nhiệt độ xuống thấp Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Điểm chảy dầu thô thường nằm khoảng từ -30oC đến 60oC.Việc xác định điểm vẩn đục điểm chảy cho phép điều kiện vận hành, tồn chứa, vận chuyển, công suất bơm I.3.3 Độ nhớt Việc đo độ nhớt nhiệt độ khác quan trọng cho phép tính tốn hao hụt nguyên liệu đường ống, hệ thống ống nhà máy lọc dầu, tính tốn cơng suất bơm hệ thống trao đổi nhiệt Sự biến đổi độ nhớt theo nhiệt độ loại dầu thô không giống Độ nhớt dầu parafinic tăng nhanh hạ nhiệt độ Độ nhớt động học dầu thô xác định phép đo thời gian chảy dầu ống mao quản có độ dài biết trước nhân với số nhớt kế, phụ thuộc vào loại nhớt kế khác Đơn vị độ nhớt động học cSt hay mm2/s I.3.4 Áp suất bão hòa điểm chớp cháy Người ta đánh giá áp suất dầu thô theo phương pháp áp suất Reid (RVP) Dầu thô khỏi giếng có áp suất đạt tới 20 bar, khó khăn cho điều kiện tồn chứa vận chuyển Do đó, dầu thơ phải đưa qua thiết bị phân ly để tách phần cấu tử nhẹ dầu thơ, giảm áp suất xuống bar Điểm chớp cháy có liên quan chặt chẽ đến áp suất dầu thơ Nó định điều kiện làm việc, tồn trữ, vận chuyển vận hành thiết bị Điểm chớp cháy thấp chứng tỏ hàm lượng hydrocacbon nhẹ dầu thô lớn I.3.5 Thành phần cất Biểu diễn thành phần phân đoạn dầu thô đường cong chưng cất TBP, đồ thị thể phần trăm chưng cất theo nhiệt độ Xác định đường cong TBP cho phép ta đánh giá hiệu suất thu hồi phân đoạn sản phẩm, từ hoạch định suất thu hồi theo loại dầu thô II CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ II.1 Sản phẩm lượng II.1.1 Khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG Hiện nay, LPG sử dụng cho mục đích: làm chất đốt, nhiên liệu cho động ngun liệu cho cơng nghiệp hóa dầu Trong đó, vai trò chủ yếu LPG Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý chất đốt, chiếm tới 70% LPG chất đốt có chất lượng tốt, cháy gần hồn tồn, tạp chất khí thải ô nhiễm Gần đây, LPG phát có số octane cao, nên đã, nghiên cứu làm nhiên liệu cho động cháy cưỡng bức.Nhược điểm chủ yếu nhiên liệu LPG độ hóa q lớn nhiệt trị cháy thể tích thấp xăng diesel LPG chia làm loại sản phẩm: propane thương mại butane thương mại; lưu trữ trạng thái lỏng áp suất 13 bar, nhiệt độ môi trường Hai dạng sản phẩm khác thành phần cấu tử tỷ trọng Các nguồn sản xuất LPG chủ yếu nhà máy lọc dầu: phân đoạn khí tách C2- từ phân xưởng chưng cất khí quyển, phần khí thu phân xưởng FCC giàu hydrocacbon C3, C4(loại olefin) Ngồi ra, LPG thu từ q trình cracking nhiệt, giảm nhớt, HDS,… II.1.2 Xăng Người ta phân biệt chủ yếu loại xăng thường xăng SUPER, tùy thuộc vào trị số octane nó, xăng SUPER có RON lớn nhiều Xăng động đơn sản phẩm q trình, mà phối trộn từ nhiều nguồn khác nhau, lấy từ trình khác Tùy thuộc chất lượng xăng, yêu cầu đặc tính dầu thơ mà nhà máy lọc dầu thiết kế trình nâng cao chất lượng nguồn phối liệu sở cho xăng Xăng sản phẩm thường chiếm lượng lớn nhà máy, chủ yếu xăng thu từ phân xưởng FCC với chất lượng trung bình, xăng tạo thành từ q trình reforming với RON lớn, ngồi có xăng ankylate, isomerate, xăng nhẹ từ phân xưởng chưng cất khí Người ta kết hợp thêm số phụ gia nhằm mục đích nâng cao chất lượng xăng cho trình tồn chứa, hoạt động động như: phụ gia tăng RON (phụ gia oxygene hay phụ gia kim), phụ gia ổn định chống oxy hóa… II.1.3 Nhiên liệu phản lực Nhiên liệu phản lực chủ yếu lấy từ phân đoạn Kerosene tháp chưng cất khí quyển, có khoảng nhiệt độ sơi từ 180oC – 250oC Phân đoạn Kerosene trích từ tháp chưng cất khí qua stripper dùng thiết bị đun sôi lại Yêu cầu quan trọng loại nhiên liệu khả làm việc nhiệt độ thấp, liên quan đến điểm kết tinh (Freezing point) hàm lượng nước có nhiên liệu Trang 10 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 9: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí %S sản phẩm SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 84 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Các biểu đồ sử dụng để tính tốn cân vật chất cho phân xưởng RC: Hình 2: Biểu đồ xác định hiệu suất thu xăng Reformate SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 85 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 3: Biểu đồ xác định hiệu suất thu khí SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 86 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Các biểu đồ sử dụng để tính tốn cân vật chất cho phân xưởng HDS Hình 4: Biểu đồ xác định hiệu suất chuyển hóa theo VVH SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 87 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 5: Hiệu suất thu phân đoạn C1 - C5 SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 88 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 6: Hiệu suất thu xăng (80oC - 150oC) - %S bị khử SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 89 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 7: Biểu đồ xác định lượng H2 tiêu thụ cho việc no hóa Aromatic SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 90 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 8: Biểu đồ xác định lượng H2 để khử 1%S lượng H2 để no hóa olefine SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 91 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Các biểu đồ sử dụng trình phối trộn: Hình 9: VISCOSITE DES MELANGES EN VOL - đồ thị xác định số độ nhớt SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 92 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Hình 18: Đồ thị xác định số điểm chảy BIPP SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 93 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 94 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý Bảng 395: Assay dầu thô NORM.VOL.PCT TEMP, 0C GAS LN HN KER -88.6 -42.1 -11.7 -0.5 20 27.8 36.2 62 70 85 100 120 135 150 160 165 175 190 205 220 on crude 0.02 0.36 0.21 1.08 0.56 0.21 1.54 2.27 0.71 1.64 2.1 2.8 2.8 2.8 1.9 2.8 2.3 2.5 cum 0.02 0.38 0.59 1.67 2.23 2.44 3.98 6.25 6.96 8.6 10.7 13.5 16.3 19.1 21 22 24 26.8 29.1 31.6 SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy NORM.WT.PCT on crude 0.01 0.21 0.14 0.74 0.41 0.15 1.14 1.79 0.55 1.34 1.75 2.38 2.43 2.47 1.7 0.91 2.72 2.57 2.14 2.33 cum 0.01 0.22 0.36 1.1 1.51 1.66 2.8 4.59 5.14 6.48 8.23 10.61 13.04 15.51 17.21 18.12 19.93 22.5 24.64 26.97 GRAVITY API 246.8 147.1 119.8 110.8 99.3 94.9 92.7 82.9 79.9 71.3 67.5 63.2 59.6 56 53.7 52.8 51.1 49.1 46.7 46.3 S 0.374 0.5079 0.5631 0.584 0.6131 0.625 0.6311 0.6599 0.6693 0.6977 0.7111 0.7268 0.7405 0.7547 0.764 0.7676 0.7749 0.7835 0.7941 0.7958 d154 %S 0.3733 0.5069 0.5619 0.5828 0.6119 0.6238 0.6299 0.6586 0.668 0.6963 0.7096 0.7253 0.739 0.7532 0.7625 0.7661 0.7734 0.7819 0.7925 0.7942 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.032 0.044 0.049 0.058 0.069 0.087 0.12 Trang 95 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ LGO HGO AD 235 238 250 265 280 295 310 318 325 343.3 355 370 372 385 400 415 430 445 455 475 490 510 520 535 545 GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý 2.5 0.52 2.08 2.7 2.8 2.9 2.8 1.44 1.26 3.3 2.1 2.6 0.35 2.25 2.4 2.5 2.4 2.3 1.6 2.9 2.2 2.6 1.5 1.6 1.13 34.1 34.62 36.7 39.4 42.2 45.1 47.9 49.34 50.6 53.9 56 58.6 58.95 61.2 63.6 66.1 68.5 70.8 72.4 75.3 77.5 80.1 81.6 83.2 84.33 SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy 2.35 0.49 1.97 2.59 2.73 2.85 2.77 1.43 1.26 3.36 2.18 2.72 0.36 2.72 2.52 2.64 2.56 2.47 1.72 3.14 2.4 2.85 1.65 1.77 1.26 29.32 29.81 31.78 34.37 37.1 39.95 42.72 44.15 45.41 48.77 50.95 53.67 54.03 56.39 58.91 61.55 64.11 66.58 68.3 71.44 73.84 76.69 78.34 80.11 81.37 44.8 44.5 43.3 41.2 38.5 36.9 35.9 35.2 34.6 31.4 27.8 27 27 26.8 26.3 25.3 24 23 22.2 21.5 20.3 19.6 19.2 18.2 17.8 0.8026 0.804 0.8095 0.8193 0.8324 0.8403 0.8453 0.8488 0.8519 0.8686 0.8883 0.8927 0.8929 0.8939 0.8967 0.9024 0.91 0.9159 0.9206 0.9248 0.9321 0.9365 0.939 0.9452 0.9478 0.801 0.8024 0.8079 0.8177 0.8307 0.8386 0.8436 0.8471 0.8502 0.8669 0.8865 0.891 0.8911 0.8921 0.8949 0.9006 0.9082 0.914 0.9188 0.923 0.9303 0.9346 0.9371 0.9433 0.9459 0.18 0.202 0.29 0.55 0.86 1.04 1.19 1.275 1.35 1.82 2.13 2.2 2.205 2.24 2.26 2.28 2.31 2.37 2.42 2.46 2.57 2.66 2.74 2.8 2.84 Trang 96 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ AR GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý 550 0.57 84.9 1.89 82 17.6 0.949 0.9471 2.86 565 1.5 86.4 1.67 83.67 16.7 0.9548 0.9529 2.94 565+ 13.6 100 16.33 100 6.5 1.0254 1.0233 4.1 SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 97 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ môn Kỹ Thuật Dầu & Khí, Hướng dẫn đồ án cơng nghệ 1, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng [2] J –P Wauquier,1995, Crude Oil Petroleum Products Process Flowsheets Petroleum Refining 1, Institu Franỗais du Pộtrole, Technip [3] J –P Wauquier,1995, Conversion processes – Petroleum Refining 3, Institu Franỗais du Pộtrole, Technip [4] M R Riazi, 2005, Characterizatuon and Properties of Petroleum Fractions SVTH: Hà Thọ Phú, Nguyễn Linh Tuấn, Lê Vũ Thảo Vy Trang 98 ... ý giúp đỡ Trang ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PGS LÊ THỊ NHƯ Ý A TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ I TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ I.1 Dầu thơ Dầu thơ loại nhiên liệu hóa thạch, hình thành qua trình... ta đánh giá hiệu suất thu hồi phân đoạn sản phẩm, từ hoạch định suất thu hồi theo loại dầu thô II CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ II.1 Sản phẩm lượng II.1.1 Khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG Hiện nay, LPG sử dụng... biệt hóa học, dầu mỏ trở thành nguồn nguyên liệu phong phú cho ngành công nghiệp hóa dầu, sản xuất sản phẩm phi lượng Hầu sản phẩm có mặt đời sống hàng ngày làm từ sản phẩm hóa dầu: giày da,
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ, TỔNG QUAN VỀ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay