ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ BÁNH mì

11 11 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:29

Nhóm 10 ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ BÁNH Vào tháng 4/2016, nhóm chúng tơi có khảo sát 100 bạn sinh viên trường đại học nông lâm Tp.HCM, với mục tiêu tham gia thảo luận vấn giá loại hàng hóa làm sở tham khảo cho việc học môn kinh tế vi mô Nghiên cứu thực nhằm mô tả cầu Pepsi mức giá cao thị trường giá thấp giá thị trường, hệ số co giãn theo giá, theo thu nhập, theo sản phẩm thay thế, 1) ĐẶT VẤN ĐỀ: Đôi với doanh nghiệp, chiến lượt giá chiến lượt quan trọng, ảnh hưởng rât lớn đến kêt hiệu kinh doanh Theo thuyết co giãn cầu theo giá kinh tế vi mô, việc tăng hay giảm giá ảnh hưởng lớn đến doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh Theo thuyết này, doanh nghiệp bị giảm doanh thu tăng giá cầu co giãn nhiều Ngược lại, hàng hóa hay dịch vụ có độ co giãn cầu theo giá ít, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ tăng doanh thu tăng giá Ngồi ra, chiến lượt giá doanh nghiệp ảnh hưởng đến thặng dư (lợi ích) người tiêu dùng Vào 4/2016, nhóm chúng tơi khảo sát lượng mua mặt hàng “bánh mì” với giá thị trường 10.000 đồng/ổ, với giá tăng 20% từ 10.000 đồng/ổ đến 12.000 đồng/ổ với giá giảm 20% từ 10.000 đồng/ổ 8.000 đồng/ổ Từ thuyết thực tiễn trên, nghiên cứu thực nhằm: (1) xây dựng đường cầu mặt hàng bánh mì, (2) đo lường mức độ co giãn cầu theo giá mặt hàng bánh mì, (3) đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng hàng bánh lợi ích người tiêu dùng, (4) phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Việc khảo sát vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề khảo sát 2) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a) Phương pháp thu thập số liệu: Để có số liệu nhằm đạt mục tiêu khảo sát đưa ra, khảo sát chủ yếu sử dụng số liệu có từ phương pháp khảo sát trực tiếp Theo bảng khảo sát lấy ý kiến trực tiếp 125 bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Kết sau tuần khảo sát (nhóm chúng tơi gồm người, người khảo sát 25 người) thu kết 125 câu trả lời khác Với số liệu tiêu chí sau: Giá sản phẩm hành, Giá sản phẩm thay thế, Mức giá (thấp hơn-cao hơn), Lượng mua mức giá (hiện hành, thấp hơn, cao hơn), Lượng mua thu nhập (tăng- giảm) Bảng 1: Số liệu trung bình từ 125 ý kiến (sp chính: bánh mì, sp thay thế: bánh bao): Lượng mua/tháng thu nhập Thu nhập /tháng (tr Cao đ) Tăng Giảm (10-40%) (30%) (30%) 12000 7.16 2.1 10.88 9.632 Số lượng/tháng mức giá Nội dung khảo sát Trung bình Thấp (10-40%) 8000 12.848 Hiện hành 10000 10.104 b) Phương pháp phân tích: Với mục tiêu khảo sát giới hạn trên, khảo sát sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính đơn giản dựa công thức đo lường hệ số co giãn Xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, nhằm kiểm định yếu tố như: -Thu nhập người dùng có ảnh hưởng đến định cầu -Lượng bánh tăng hay giảm giá thay đổi 30% -Thu nhập thay đổi lượng bánh thay đổi nào? Ngoài ra, việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay (mặt hàng bánh bao) có ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiếp tục dùng lượng cơm hộp nào? Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu bao gồm: thu nhập, giá hàng hóa đó, giá hàng hóa liên quan, c) Một số giả định cho khảo sát: Giá bánh 10000 đồng/ổ, giả định tăng lên 20% 12000 đồng/ổ, giảm xuống 20% 8000 đồng/ổ Mặt hàng thay Lượng mua/tháng giá hàng thay t Tăng (30%) 13000 10.28 Giả (30% 700 7.6 chọn bánh bao với giá hành 10000 đồng/ổ, theo giả định trên: giá bánh bao tăng 30% 13000 đồng/cái giảm 30% 7000 đồng/cái Khảo sát khảo sát 125 bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Dù khơng đảm bảo tính đại diên kết sở tham khảo tốt khía cạnh ứng dụng thuyết phân tích vấn đề thực tế, với số mẫu tương đối (125 mẫu khảo sát) Một số kết kết làm sở tham khảo có giá trị cho việc học nghiên cứu mơn kinh tế vi mơ Vì trên, khảo sát giả định mẫu khảo sát mang tính đại diện, phân tích kết luận để dựa sở giả định KẾT QUẢ KHẢO SÁT: 3.1 phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng bánh a) Cầu cá nhân Theo thuyêt, cầu mô tả mối quan hệ lượng cầu giá Ở cấp độ cá nhân, cầu mơ tả số lượng hàng hóa dịch vụ mà cá nhân muốn mua hay sử dụng mức giá khác Trong việc khảo sát này, tăng giá từ 10000 đồng - 12000 đồng xem xét biến động giá cầu, với hai mức giá 10000 đồng 12000 đồng Về lượng, sinh viên tiếp tục dùng mặt hàng bánh xem có lượng gói hàng hóa Sau tăng giá, sinh viên từ bỏ dùng mặt hàng bánh tình hiểu giảm lượng từ xuống Kết khảo sát sinh viên dùng mặt hàng bánh cho thấy, sau mặt hàng bánh tăng giá từ 10000 đơng - 12000 đồng, có 11 sinh viên từ bỏ mặt hàng bánh mì, 114 sinh viên tiếp tục dùng (nhưng nhìn chung dùng với số lượng giảm đi),lượng trung bình/tháng giảm từ 10.104 ổ (khoảng 10 ổ) xuống 7.16 ổ (khoảng ổ) Do vậy, cầu hai nhóm đối tượng khác Đối với người tiếp tục sử dụng mặt hàng bánh mì, hiểu lượng hàng hóa khơng đổi có tăng giá Ngược lại, người không dùng mặt hàng bánh nữa, lượng dùng mặt hàng bánh thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể (Excel sheet 3) b) Cầu thị trường Theo thuyết, cầu thị trường tổng tất cầu cá nhân thị trường Như phần đề cập việc khảo sát tất sinh viên trường dùng mặt hàng bánh không thể, việc nghiên cứu phân tích cầu thị trường với giả định thị trường gồm 125 sinh viên khảo sát Việc phân tích với giả định dù khơng phản ánh tổng cầu thi trường, việc sử dụng kết đẻ ước lượng tỉ lệ phần trăm thay đổi lượng theo tỉ lệ thay đổi giá suy rộng, trường hợp mẫu mang tính đại diện Kết khảo sát cho thấy tăng giá từ 10000 đồng - 12000 đồng làm cho 11 sinh viên từ bỏ dùng mặt hàng, khiến lượng trung bình/tháng mặt hàng bánh giảm từ 10.104 ổ (khoảng 10 ổ) xuống 7.16 ổ (khoảng ổ) Điều phản ứng luật cầu ''giá tăng, lượng giảm, hay lượng giá có mối quan hệ nghịch biến'' Điều thể rõ qua biểu cầu, đường cầu hàm cầu hình (Excel sheet 3) Như vậy, từ kết khảo sát trường hợp từ bỏ dùng mặt hàng bánh mì, biểu cầu, đường cầu hai dạng hàm cầu xác định Các hình thức thể cầu làm sở cho phân tích độ co dãn cầu phân tích tác động tăng giá đến thu nhập thặng dư tiêu dùng 3.2 Hệ số co dãn cầu theo giá yếu tố tác động a) Đo lường hệ số co dãn Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co dãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co dãn Hệ số co dãn mặt hàng bánh Ed=-1,876 b) Một số yếu tố tác động mức độ co giãn Như vậy, hệ số co dãn cầu theo giá mặt hàng bánh bao 125 sinh viên khảo sát -1,876 Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co dãn nhiều, với |Ed|=1,876>1 Kết dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng bánh giảm tăng giá Mức độ giảm doanh thu ứng với mức độ tăng giá mặt hàng bánh phân tích phần sau Tình trạng co dãn nhiều mặt hàng nước mía hiểu với luận từ thực tiễn sau: Thứ nhất, mặt hàng bánh mặt hàng thơng thường, khơng thiết yếu số sinh viên Do vậy, tăng giá, số sinh viên từ bỏ dùng mặt hàng bánh Điều khiến lượng giảm nhiều giá tăng, dẫn đến mức độ co dãn cao Thứ hai, mặt hàng bánh khơng phải mặt hàng dùng mà sinh viên lựa chon Vì giá mặt hàng bánh tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng bánh bao (sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng bánh tăng giá dễ hiểu Thứ ba, mặt hàng bánh bao dễ tìm mua giá hợp nguyên nhân khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng bánh tăng giá Trường hợp nhóm tơi ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng bánh giá tăng chọn mặt hàng bánh bao giải pháp thay Thứ tư, mức giá 10000 đồng - 12000 đồng số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, số sinh viên khác mức khiến họ phải suy nghĩ so với mức thu nhập họ Vì vậy, tỉ trọng mức giá sử dụng mặt hàng bánh cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co dãn Thứ năm, tâm ''chống độc quyền'' lí khiến tỉ lệ giảm lượng thấp tỉ lệ tăng giá Khi đồng loạt chổ bán bánh tăng giá người tiêu dùng bị tác động đổi qua sử dụng măt hàng thay Ngoài trên, số khác khiến hệ số co dãn không cao Những khơng hồn tồn ý chủ quan, mà phần dựa vào kết khảo sát, ( Excel sheet 5,6) 3.3 Tác động sách tăng giá doanh thu doanh nghiệp thặng dư tiêu dùng a) Tác động đến doanh thu doanh nghiệp Như phần đề cập, cầu mặt hàng bánh co dãn nhiều doanh thu nhà bán mặt hàng bánh bị giảm Khi giá tăng từ 10000 đồng -12000 đồng, doanh thu mặt hàng bánh giảm - doanh thu trung binh giảm 15.12 đồng (biểu doanh thu trung bình giảm từ 101.04 đơng (với giá 10000đơng lượng trung bình 10.104) xng 85.92 đồng (với giá 12000đồng lượng trung bình 7.16)), tương ứng tỉ lệ 17.42% Đây tỉ lệ giảm không lớn số nhỏ.Kết phân tích minh chứng cho thuyết hệ số co dãn Theo đó, doanh thu chắn giảm cầu co dãn nhiều, lượng giảm 17.42% giá tăng 20% mặt hàng nước mía b) Tác động đến thặng dư tiêu dùng Chính sách tăng giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà làm doanh thu mặt hàng bánh giảm 3.4 Các yếu tố định cầu Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu gồm: - Sự thay đổi thu nhập -Sự thay đổi giá hàng hóa liên quan -Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng - Qui mơ thị trường - Kỳ vọng, tiên đoán người tiêu dùng thay đổi liên quan đến giá mặt hàng nước mía Trong khn khổ nghiên cứu này, việc phân tích yếu tố khơng khả thi, thay đổi khác khơng diễn đồng thời với thay đổi giá Dù vậy, việc phân tích mối tương quan định từ bỏ hay tiếp tục sử dụng mặt hàng bánh tưng cá nhân với yếu tố phần cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến cầu a) Thu nhập sinh viên dùng mặt hàng nước mía Đối với mối cá nhân, thu nhập ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng Giả thuyết mối quan hệ đặt ''người có thu nhập thấp có xu hướng từ bỏ mặt hàng bánh nhiều người có thu nhập cao'' (dựa vào số liệu bảng khảo sát) b) Tính sẵn có mặt hàng thay ( mặt hàng dừa tắc) Mặt hàng bánh bao dễ tìm mua ảnh hưởng đến định họ giá sản phẩm tăng c) Sở thích/thị hiếu người sử dụng Sở thích/thị hiếu khái niệm trừu tượng khó đo lường Đối với mặt hàng bánh mì, sở thích sinh viên khác Đối với sinh viên thích dùng mặt hàng bánh giá tăng từ 10000 đồng - 12000 đồng họ khơng bỏ Điều phản ánh trung thành người tiêu dùng Kết luận khuyến nghị Tóm lại, từ số liệu khảo sát mặt hàng bánh mì, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng bánh mì, thuyết cho rằng, ''khi cầu co dãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá'' Cụ thể tăng giá mặt hàng nước mía từ 10000 đồng - 12000 đồng (20%), doanh thu từ 125 sinh viên khảo sat giảm 17.42% Suy tổng thể, phương pháp phân tích độ nhạy chiều, nghiên cứa ước lượng doanh thu mặt hàng bánh giảm nhiều từ định tăng giá Ngoài tác động trên, nghiên cứu tác động tiêu cực việc tăng giá đến thặng dư người tiêu dùng Tổng hợp tác động, kết nghiên cứa cho thấy khơng có lợi từ việc tăng giá xem xét mức giá 12000 đồng theo tháng Thực tế, quán bánh có mối lợi khác từ việc tăng nghiên cứu không đề cập, chẳng hạn tăng chất lượng mặt hàng bánh để củng cố uy tín, Phân tích yếu tố định đến cầu, nghiên cứu cho thấy yếu tố thu nhập giá mặt hàng thay nhân tố ảnh hưởng đến định từ bỏ hay tiết tục sử dụng mặt hàng bánh tăng giá Ngồi ra, nghiên cứu khác biệt định cầu nhóm đối tượng khác Với kết phân tích được, nghiên cứu xem sở tham khảo có giá trị cho người dạy học kinh tế vi mô, minh họa cho thuyết ví dụ thực tiễn Ngồi ra, vài kết nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo cho người kinh doanh đứng trước định điều chỉnh giá bán sản phẩm Người kinh doanh cần xem xét tính chất co dãn hàng hóa, trước đưa định giá Bên cạnh đó, người kinh doanh cần xem xét đặc điểm nhân học khách hàng để đưa định cho hợp Điều quan trọng lẽ khách hàng với đặc điểm cá nhân khác có phản ứng khác với điều chỉnh giá, phân tích Tuy nhiên, hạn chế dã đề cập phần 2, kết nghiên cứu hạn chế suy rộng cho tổng thể Những kết kết luận nghiên cứu trường hợp 125 sinh viên khảo sát, chưa đủ độ tin cậy để suy rộng cho tổng thể Vì lẽ đó, nghiên cứu qui mơ lớn hơn, phân tích sâu cần quan tâm nghiên cứu ... b) Cầu thị trường Theo lý thuyết, cầu thị trường tổng tất cầu cá nhân thị trường Như phần đề cập việc khảo sát tất sinh viên trường dùng mặt hàng bánh mì khơng thể, việc nghiên cứu phân tích cầu. .. hàng bánh mì, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho lý thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng bánh mì, lý thuyết cho rằng, ''khi cầu. .. lựa chon Vì giá mặt hàng bánh mì tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng bánh bao (sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng bánh mì tăng giá dễ hiểu Thứ ba, mặt hàng bánh bao dễ tìm mua giá hợp lý nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ BÁNH mì , ỨNG DỤNG lý THUYẾT cầu TRONG VIỆC NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TĂNG GIÁ BÁNH mì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay