Khấu hao tài sản cố định nhóm 11

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:26

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Khái niệm tài sản cố định : - Tài sản cố định tư liệu sản xuất chuyên dùng sản xuất kinh doanh, giá trị lớn dùng vào nhiều chu kì sản xuất Phân loại: Gồm loại + TSCĐ hữu hình tài sản hình thái vật chất cụ thể doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ (theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam) Ví dụ: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý, lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm, tài sản cố định khác + TSCĐ vơ hình tài sản khơng hình thái vật chất xác định giá trị doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ Ví dụ: Quyền sử dụng đất, quyền phát hành, quyền, sáng chế, nhãn hiện, tên thương mại, chương trình phần mềm, giấy phép nhượng quyền, tài sản cố định vơ hình khác + TSCĐ thuê tài TSCĐ mà doanh nghiệp thuê dài hạn bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu, tiền thu cho thuê đủ cho người cho thuê trang trải chi phí tài sản cộng với khoản lợi nhuận từ đầu tư Ví dụ : TSCĐ hữu hình th tài TSCĐ vơ hình th tài Nhiệm vụ : + Tổ chức kế toán ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu cách đầy đủ, kịp thời số lượng, trạng giá trị tài sản cố định có, tình hình tăng, giảm di chuyển tài sản cố định, kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng sử dụng tài sản cố định + Kế tốn tính tốn phân bổ xác mức khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn tài sản cố định chế độ qui định + Tham gia lập dự toán sửa chữ lớn tài sản cố định , giám sát việc sửa chữa tài sản cố định + Kế toán hướng dẫn, kiểm tra phân xưởng, phòng, ban thực đầy đủ chứng từ ghi chép ban đầu tài sản cố định, mở sổ sách cần thiết hạch toán tài sản cố định chế độ, phương pháp + Kế toán tham gia kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo quy định nhà nước, lập báo cáo tài sản cố định doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu kinh tế tài sản cố định Những tài khoản : TSCĐ hữu hình - 211 TSCĐ th tài – 212 TSCĐ vơ hình – 213 Hao mòn tài sản cố định - 214 Công thức nguyên giá TSCĐ NGTSCĐ = Giá mua – Các khoản + Các khoản thuế + Chi phí (hóa đơn ) giảm trừ ( trừ thuế liên quan hoàn lại ) Các cách khấu hao tài sản cố định : - PP trích khấu hao theo đường thẳng : CT xác định Mức trích khấu hao năm Nguyên giá tài sản cố định = Thời gian trích khấu hao - PP trích khấu hao theo số dư giảm dần điều chỉnh Mức trích khấu Giá trị lại Tỷ lệ khấu hao năm TSCĐ = TSCĐ X hao nhanh - PP trích khấu hao theo số lượng , khối lượng sản phẩm Mức trích khấu hao tháng TSCĐ Số lượng sản phẩm Mức trích khấu hao bình = sản xuất X quân tính cho đơn vị tháng sản phẩm Ví dụ cải tiến tài tài sản cố định: Bộ Tài cho biết, định mức xe tơ phục vụ công tác chung trang bị quan chia theo mức biên chế: - 4, - 7, - 12 biên chế… trang bị tương ứng 1,2,3 xe… Nhưng nay, số quan đại diện biên chế (khoảng 3,4 cán bộ), cán phải kiêm nhiều việc nên định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khó khăn Ngồi ra, quy định hành chưa tính đến việc sáp nhập số phận (thương vụ, xúc tiến đầu tư, quản lý lao động) vào quan đại diện thực tế đặc thù số quan đại diện Hiện 63/96 địa bàn quan đại diện phận sáp nhập phận thương vụ, đó: 41 địa bàn trụ sở nằm ngồi trụ sở quan đại điện; địa bàn khác thành phố với trụ sở quan đại diện; 40 địa bàn kim ngạch thương mại chiều từ 500 triệu USD/năm trở lên; hoạt động nhiều, tần suất sử dụng xe ô tô lớn, phần lớn phận thương vụ thường từ - cán Vì vậy, để chủ động hoạt động, phận thương vụ cần bố trí riêng xe tơ để phục vụ công tác, mà không sử dụng chung với đội xe ô tô quan đại diện Bên cạnh đó, theo quy định hành, xe tơ phục vụ công tác chung lý theo quy định nước sở tại, trường hợp pháp luật nước sở khơng quy định việc lý thực theo quy định pháp luật Việt Nam (xe ô tô phép thay sau sử dụng 15 năm) Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao, quy định khơng phù hợp đa số nước, xe tơ sử dụng lâu, mức phí bảo hiểm sửa chữa lớn, sử dụng xe thời hạn 15 năm để lý, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa mua bảo hiểm cho xe - năm đủ mua xe ô tô Đồng thời, số nước sở không quy định thời gian lý xe, lại quy định hạn chế việc sử dụng xe cũ Theo đó, xe sử dụng lâu năm bị cấm lưu hành vào ngày làm việc tuần nhiều (mức cấm từ 1- ngày) Thậm chí Trung Quốc, xe ô tô sử dụng 10 năm buộc phải dừng lưu hành… Xe sử dụng 10 năm lý Từ bất cập nêu trên, dự thảo nghị định vừa hoàn thiện, Bộ Tài trình Chính phủ điều chỉnh mức tiêu biên chế để xác định định mức sử dụng xe tơ nhóm biên chế Cụ thể, quan đại diện từ - biên chế trang bị xe; từ - biên chế xe; từ - 12 biên chế xe Các mức biên chế lại giữ nguyên theo quy định hành Trường hợp quan đại diện phận sáp nhập, định mức xe phận xác định tương ứng số lượng biên chế phận Về lý xe ô tô, Bộ Ngoại giao đề nghị điều kiện lý xe sử dụng 10 năm vận hành 200.000 km Riêng địa bàn hiểm trở, giao thơng lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, Bộ Ngoại giao đề nghị 150.000 km Tiếp thu ý kiến, Bộ Tài trình Chính phủ quy định thời hạn lý Ngoài ra, xe chưa hết hạn sử dụng bị hư hỏng mà sửa chữa việc sửa chữa khơng hiệu (dự tốn chi phí sửa chữa lớn 30% so với nguyên giá) phép lý Ngồi ra, q trình hồn thiện dự thảo, Bộ Tài nhận ý kiến đóng góp từ Bộ Tư pháp Theo này, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không quy định phân cấp trường hợp điều chỉnh giá mua xe phục vụ công tác chung, khơng quy định cụ thể, tiêu chí, điều kiện điều chỉnh mức giá xe ô tô, dự thảo nghị định lại quy định cho phép trưởng, thủ trưởng quan trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài xem xét, định Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị quan chủ trì soạn thảo bỏ quy định Về vấn đề này, Bộ Tài cho biết, quy định mức giá trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung dự thảo nghị định áp dụng cho quan đại diện Việt Nam nước ngồi đóng địa bàn gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ với điều kiện, giá xe ô tô khác Đồng thời, qua phản ánh Bộ Ngoại giao, số nước bị cấm vận hay nước khơng thỏa thuận miễn thuế cho quan ngoại giao, nước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở khiến xe nhanh xuống cấp mức giá mua xe tô phục vụ công tác chung không bảo đảm mua loại xe phù hợp, sử dụng lâu dài Vì vậy, để tránh việc vụ phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, việc quy định thẩm quyền điều chỉnh mức giá trang bị xe ô tô dự thảo cần thiết phù hợp với tính chất đặc thù quan Việt Nam nước Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, dự thảo quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện trường hợp điều chỉnh mức giá mua xe Theo đó, trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, định giá mua xe ô tô cao không 10% mức giá quy định nghị định Trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô phục vụ cơng tác chung giá cao từ 10% đến không 20% so với mức giá quy định nghị định này, trưởng, thủ trưởng quan trung ương định sau ý kiến Bộ Tài chính; chủ tịch UBND cấp tỉnh định sau khí ý kiến thống thường trực HĐND cấp Với loại xe giá cao 20% so với quy định, Bộ trưởng Bộ Tài báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, định sở đề nghị văn trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh Khấu hao tài sản cố định A CÁC NGUYÊN TẮC BẢN CỦA KẾ TOÁN Trong kế tốn ngun tắc thừa nhận sau: Nguyên tắc sở dồn tích Nguyên tắc quán Nguyên tắc hoạt động liên tục Nguyên tắc thận trọng Nguyên tắc giá gốc Nguyên tắc trọng yếu Nguyên tắc phù hợp B PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUN TẮC KẾ TỐN LIÊN QUAN ĐẾN KHẤU HAO TÀI SẢN: Nguyên tắc giá gốc: Tài sản ghi nhận theo giá gốc Gía gốc tài sản hình thành theo số tiền khoản tương đương tiefn trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận.” Gía trị chi tiêu tài sản, cơng nợ, chi phí, phản ánh theo giá thời điểm mua tài sản đó, giá trịu thời điểm xác định giá tài sản tính theo giá thị trường Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua ngồi doanh nghiệp xác định dựa vào nguồn hình thành tài sản: Ngun giá = Gía mua tính hóa đơn + Chi phí lắp đặt, chạy thử - Chiết khấu giảm giá ( có) Nguyên tắc quán : Các sách phương pháp kế tốn doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế tốn năm Trường hợp thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết trình báo cáo tài Ví dụ: nhiều phương pháp tính khấu hao tài sản cố định; tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ Mỗi phương pháp mang lại số khác nhaiu chi phí lợi nhuận, áp dụng phương pháp tùy thuộc vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp tất phương pháp cơng nhận, theo nguyên tắc này, kế toán lựa chọn áp dụng phương pháp phải áp dụng quán kỳ kế toán - - - Nguyên tắc thận trọng: Nội dung : việc phải xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện không chắn Nguyên tắc thận trọng yêu cần việc ghi tăng vốn chủ sở hữu thực chứng chắn, việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải ghi nhận từ chứng khả xảy Nguyên tắc hoạt động liên tục: Nội dung: Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp ý định khơng buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục baaos cáo tài phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài Đặc điểm: giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục lien quan đến việc phản ánh tài sản, thu nhập, chi phí doanh nghiệp theo giá gốc không phản ánh theo giá thị trường Mặc dù, giá thị trường tài sản mà doanh nghiệp hoạt động liên tục nên tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bán nên giá thị trường tài sản không phù hợp không cần thiết để phản ánh Nếu phản ánh tài sản theo giá thực tế, báo cáo tài đơn vị phản ánh tình hình tài doanh nghiệp thời điểm mà thơi Ngun tắc làm sở cho phương pháp tính hao mòn để phân chia giá trị tài sản cố định vào chi phí hoạt động doanh nghiệp theo thời gian hoạt động Trường hợp, doanh nghiệp chuẩn bị bán, sát nhập, giải thể nguyên tắc hoạt động liên tục không vận dụng vào việc lập báo tài Ở đây, tài sản doanh nghiệp phản ánh theo giá thị trường C NGUYÊN TẮC TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP: Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định Doanh nghiệp tính vào chi phí trừ theo pháp luật thuế thỏa mãn điều kiện sau: – Đủ tiêu chuẩn tài sản cố định thuộc sở hữu Doanh nghiệp tài sản cố định thuê mua tài chính; – Tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phúc lợi cho người lao động Doanh nghiệp; – Tài sản đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định Pháp luật; – Được quản lý, theo dõi, hạch toán sổ sách kế toán Doanh nghiệp; – Khi toán khoản chi phí mua tài sản, phải chứng từ khơng dùng tiền mặt; – Mức trích khấu hao vượt mức hướng dẫn Thơng tư 45/2013/TT-BTC (về thời gian trích khấu hao; phương pháp trích khấu hao) Nguyên tắc trích khấu hao: – Các tài sản Doanh nghiệp phải trích khấu hao, bao gồm tài sản cho thuê hoạt động – Việc trích khấu hao ngày TSCĐ tăng thơi trích TSCĐ giảm – Cơng trình xây dựng hồn thành đưa vào sử dụng trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính, sau Doanh nghiệp xác định nguyên giá xác tài sản phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo hướng dẫn Thông tư 45 – Khi doanh nghiệp hoạt động lãi trích khấu hao nhanh tối đa không lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng – Doanh nghiệp trước sử dụng trích khấu hao tài sản, cần lập thông báo gửi quan thuế quản lý trực tiếp lựa chọn phương pháp trích khấu hao Các trường hợp chi phí khấu hao bị loại phần tồn khỏi chi phí trừ theo pháp luật thuế; – Vi phạm điều kiện hướng dẫn điểm 1, viết này; – Tài sản cố định khấu hao hết sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đánh giá lại nhằm góp vốn, điều chuyển tài sản); – Tài sản cố định khấu hao chưa hết, bị bị hư hỏng khơng khả sửa chữa; – TSCĐ vơ hình quyền sử dụng đất lâu dài thu tiền sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp – Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng/xe ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch khách sạn; oto dùng làm mẫu lái thử cho kinh doanh oto); D CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ, VIỆT NAMẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: IAS 16: Tài sản cố định hữu hình VAS 3: Tài sản cố định hữu hình IAS 17: Thuê tài sản VAS 6: Thuê tài sản IAS 38: Tài sản vơ hình VAS4 :Tài sản cố định vơ hình Quy định trích khấu hao tài sản cố định Bộ tài nhiều đổi tiến trình xây dựng hệ thống tài Bộ luận chưa phải hoàn hảo lẽ nước ta đà phát triển cải tiến kịp thời Bộ giúp kinh tế Việt Nam mặt ngày Hai lần đổi gần tài Thơng tư 147/2016 /TT-BTC vào năm 2013 Thông tư 28/2017/TT-BTC vào năm 2017 Theo thơng tin từ Bộ Tài chính, ngày 13/10/2016 quan ban hành Thông tư 147/2016 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 45/2013/TT-BTC: hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Theo đó, Thơng tư 147/2016 /TT-BTC số điểm đáng ý sau: Tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho th, bán khơng trích khấu hao Tài sản nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động doanh nghiệp vừa để bán, th phải tách riêng hạch tốn TSCĐ, đưa vào chi phí khấu hao phần tài sản doanh nghiệp sử dụng; Nếu tài sản dùng hỗn hợp khơng tách riêng phần TSCĐ cho th, bán tồn tài sản khơng hạch tốn TSCĐ, khơng trích khấu hao, tức khơng cơng nhận chi phí khấu hao hợp lý Bổ sung phân loại TSCĐ hữu hình, cụ thể: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: tài sản cố định doanh nghiệp hình thành sau q trình thi cơng xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, cơng trình trang trí cho nhà cửa, đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà Loại 2: Máy móc, thiết bị: tồn loại máy móc, thiết bị dùng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp máy móc chuyên dùng, thiết bị cơng tác, giàn khoan lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền cơng nghệ, máy móc đơn lẻ Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống thiết bị truyền dẫn hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải, ống dẫn khí Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: thiết bị, dụng cụ dùng công tác quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt Loại 5: Vườn lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: vườn lâu năm vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn ăn quả, thảm cỏ, thảm xanh ; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò Loại 6: Các tài sản cố định kết cấu hạ tầng, giá trị lớn Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho tổ chức kinh tế quản lý, khai thác Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: toàn tài sản cố định khác chưa liệt kê vào sáu loại Thông tư 147/2016 /TT-BTC quy định TSCĐ đầu tư từ vốn Nhà nước (TSCĐ loại quy định Khoản Điều 1) khơng phải trích khấu hao; lý, nhượng bán phải đồng ý văn quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước giá bán, lý nộp thăng vào Ngân sách Nhà nước Thông tư 147/2016 /TT-BTC hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 áp dụng từ năm tài 2016 Lần gần Bộ tài ban hành quy định Thơng tư 28/2017/TT-BTC Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 nhằm hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thơng tư 28 bãi bỏ khoản Điều Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thông tư sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ Điểm đ Khoản Điều Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Bộ Tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Theo đó, tài sản nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa dùng để bán cho thuê theo quy định pháp luật doanh nghiệp phải xác định hạch toán riêng phần giá trị nhà hỗn hợp theo mục đích sử dụng Cụ thể, phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dùng thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực ghi nhận giá trị phần tài sản (diện tích) tài sản cố định, quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định theo quy định Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để bán doanh nghiệp khơng hạch tốn tài sản cố định khơng trích khấu hao theo dõi tài sản để bán Tiêu thức để xác định giá trị loại tài sản phân bổ khấu hao tài sản mục đích sử dụng vào tỷ trọng giá trị phần diện tích theo mục đích sử dụng giá trị tốn cơng trình; vào diện tích thực tế sử dụng theo mục đích sử dụng để hạch toán Đối với doanh nghiệp nhà hỗn hợp mà khơng xác định tách riêng phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa để bán, th doanh nghiệp khơng hạch tốn tồn phần giá trị tài sản (diện tích) tài sản cố định khơng trích khấu hao theo quy định Đối với tài sản dùng chung liên quan đến cơng trình nhà hỗn hợp sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị loại tài sản giá trị khấu hao tài sản dùng chung phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị loại tài sản phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp Thơng tư 28/2017/TT-BTC hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 áp dụng từ năm tài 2016 Ví dụ 1: Sai phạm Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Nhiều tồn tài Từ năm 2013-2015, ACV trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) chưa quy định Sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (DN) để cổ phần hóa (tháng đến 12-2014), ACV trích khấu hao nhanh TSCĐ máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn không hướng dẫn Bộ Tài xử lý tài cổ phần hóa DN Khi nhập, tách nhóm tài sản, ACV xác định thời gian mức khấu hao tài sản không quy định, dẫn đến phản ánh chưa xác chi phí khấu hao tài sản nghĩa vụ tài với nhà nước Từ vi phạm trên, ACV tính, trích chi phí khấu hao TSCĐ khơng vào chi phí sản xuất kinh doanh 69 tỉ đồng Một số tài sản cố định tạm tăng thiếu hóa đơn chứng từ ACV tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh với gần 881 triệu đồng Do đó, ACV phải nộp bổ sung thuế thu nhập DN vào ngân sách số tiền 15 tỉ đồng Hiện ACV điều chỉnh chi phí khấu hao TSCĐ nộp ngân sách số tiền nói TTCP khẳng định cơng tác tốn cổ phần hóa ACV chậm, chưa hồn thành tốn cổ phần hóa nên nhiều tồn tài chưa xử lý kịp thời; việc đàm phán với cổ đông chiến lược đến thời điểm tra chưa thành cơng Vì vậy, mục tiêu nhà nước thoái vốn chưa đạt, trách nhiệm thuộc ACV Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Bộ GTVT Về tình trạng tơ đưa đón khách vào đường dẫn nhà ga (tạm dừng phút) phải nộp phí cho cảng hàng khơng q cao khiến người dân xúc, TTCP kết luận 21 cảng hàng khơng thu phí dịch vụ sai quy định Trong giai đoạn từ tháng đến 12-2015, tổng doanh thu từ thu phí vào 19/21 cảng hàng không gần 551 tỉ đồng Việc thu không quy định mang lại lợi ích cho ACV, cho nhà nước (khi ACV chưa cổ phần hóa) vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho hành khách chưa hướng khắc phục triệt để, trách nhiệm thuộc Bộ GTVT ACV Với sai phạm nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủchỉ đạo Bộ GTVT, ACV, UBND TP HCM, UBND tỉnh Bình Dương xử lý cá nhân, đơn vị liên quan Ví dụ 2: Từ trường hợp NHP bị phạt thuế, nhìn sang bất cập cách tính khấu hao tài sản cố định Khi doanh nghiệp bị xử lý vi phạm thuế, khơng nguy xảy đến kèm theo việc chịu khoản tiền phạt ảnh hưởng uy tín cơng ty thị trường, hay cắt margin sàn chứng khoán Mới đây, Cục thuế Hà Nội định xử lý vi phạm hành thuế qua tra CTCP Sản xuất Xuất Nhập NHP (Mã: NHP) với tổng mức phạt 511 triệu đồng Trong đó, gần 352 triệu đồng tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) giá trị gia tăng (GTGT) qua tra; tiền chậm nộp 84 triệu đồng; 70,5 triệu đồng tiền phạt khai sai mức 20% số thuế tăng thêm Lý truy thu khoản thuế TNDN, cục thuế Hà Nội giải thích, NHP kê khai chi phí mua hàng hóa đơn vị bỏ địa kinh doanh, không đủ hồ sơ theo quy định Năm 2014 hóa đơn đơn vị năm 2015 hóa đơn đơn vị bị bỏ địa kinh doanh Ngoài NHP kê khai chi phí tài khơng phục vụ sản xuất kinh doanh kỳ tra, kê khai chi phí trích khấu hao nhà xưởng tài sản chưa thuộc quyền sở hữu Công ty, chưa đủ điều kiện trích khấu hao NHP bị phạt mắc số lỗi liên quan đến hóa đơn kê khai khác… Bất cập quy định thời điểm tính khấu hao tài sản cố định Trò chuyện với ơng Lê Xn Nghĩa góc độ vừa chuyên gia kinh tế đồng thời Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) NHP, ông cho biết, bất cập nằm việc hiểu khác thời điểm bắt đầu tính khấu hao tài sản cố định “Nếu theo ngun tắc kế tốn sau hoàn tất việc mua bán tài sản đưa vào sản xuất kinh doanh cơng ty phải tính khấu hao tài sản ln Tuy nhiên, Việt Nam từ lúc hoàn tất thủ tục mua bán đến sang tên đổi chủ thường thêm khoảng thời gian Điều dẫn đến khác biệt áp dụng theo Luật Thuế”, ơng Nghĩa giải thích Ở Việt Nam, riêng việc sang tên tài sản chủ mua phải từ – năm, ông Nghĩa nói thêm Song trách bên làm thủ tục phải điều tra vấn đề liên quan đến nợ, hải quan, thuế hay nghiệp vụ ngân hàng… Đây khoảng thời gian dễ khiến doanh nghiệp trích khấu hao sai Bởi theo quan thuế, phải hoàn thành xong thủ tục giấy tờ sang tên bắt đầu tính khấu hao tài sản Như vậy, làm theo luật tính khấu hao, doanh nghiệp sớm muộn bị "sờ gáy" chưa đủ giấy tờ cần thiết Tuy nhiên đợi thủ tục giấy tờ sang tên đầy đủ, doanh nghiệp phải chịu thiệt khơng trích khấu hao tài sản từ – năm, qua khơng dòng tiền trở lại tái sản xuất kinh doanh Các cơng ty phải đứng trước tình lựa chọn chịu phạt, khơng tính khấu hao Ông Nghĩa lấy ví dụ trường hợp NHP Năm 2014, Cơng ty hợp đồng nhận chuyển nhượng nhà xưởng sử dụng nhà xưởng để hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên giá vào khoảng 14 tỷ đồng NHP trích khấu hao tài sản cố định nhà xưởng từ tháng 6/2014 Nhưng theo quan thuế, thời điểm NHP chưa trích khấu hao chưa định thu hồi đất hợp đồng thuê đất với nhà nước Kết NHP bị phạt dù không vi phạm, mặt khác quan thuế làm luật “Khơng sai trường hợp này, vấn đề khâu pháp lý chưa đồng nhất”, ơng Nghĩa nói "Doanh nghiệp khơng sai cách tính khấu hao, nhiên ph Ông Nghĩa cho biết trao đổi vấn đề với Vụ sách thuế, Bộ Tài Vụ thừa nhận lỗ hổng pháp lý cần xem xét thời gian tới Thực tế, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm thuế, khơng nguy xảy đến kèm theo việc chịu khoản tiền phạt Theo ông Nghĩa, nguy lớn doanh nghiệp việc ảnh hưởng đến uy tín cơng ty thị trường Riêng NHP ơng ccó khách hàng doanh nghiệp nước ngồi Do điều làm ơng băn khoăn việc khách hàng nghe thơng tin vi phạm thuế NHP hiểu sai ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngoài ra, nhiều hệ lũy liên quan công ty niêm yết bị cắt margin thị trường chứng khoán Gần đây, hàng loạt cổ phiếu hai sàn HOSE HNX bị thơng báo cắt margin vi phạm thuế góp mặt nhiều ơng lớn PLC, DTL, PXS, VNF… Đáng ý trường hợp cổ phiếu PDR TDH khiến cho nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng bị cắt margin đột ngột ... TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: IAS 16: Tài sản cố định hữu hình VAS 3: Tài sản cố định hữu hình IAS 17: Thuê tài sản VAS 6: Thuê tài sản IAS 38: Tài sản vơ hình VAS4 :Tài sản cố định vơ hình Quy định. .. ) Các cách khấu hao tài sản cố định : - PP trích khấu hao theo đường thẳng : CT xác định Mức trích khấu hao năm Nguyên giá tài sản cố định = Thời gian trích khấu hao - PP trích khấu hao theo số... mức khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn tài sản cố định chế độ qui định + Tham gia lập dự toán sửa chữ lớn tài sản cố định , giám sát việc sửa chữa tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Khấu hao tài sản cố định nhóm 11 , Khấu hao tài sản cố định nhóm 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay