Các lệnh giải tích trong matlab

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN GIẢI TÍCH Giáo viên hướng dẫn: Cơ Xn Mỹ Lớp: Dự thính L07 Mùa hè năm 2018 Danh sách thành viên nhóm Họ tên Huỳnh Nhật Hào Trần Nguyên Uy Bùi Văn Quốc Võ Thái Hợp Nguyễn Vũ Dũng Trần Cao Nhân Lê Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Quốc Bảo Vũ Thanh Thảo MSSV Các lệnh giải tích matlab Phụ lục: 1* Các lệnh tính thường gặp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lệnh lim Lệnh diff Lệnh int Lệnh quad Lệnh rsum Lệnh taylor Lệnh factorial Lệnh compose Lệnh finverse 2* Các lệnh dùng biểu thức 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Lệnh subs Lệnh eval Lệnh simplify Lệnh solve Lệnh dsolve Lệnh char Lệnh input Lệnh disp Lệnh sym2poly Lệnh poly2sym 3* Các lệnh vẽ đồ thị 3.1 3.2 3.3 Lệnh ezplot Lệnh ezplot3 Lệnh plot 3.3 Các lệnh thiết lập cho đồ thị Các lệnh tính thường gặp 1.1 Lệnh lim - Dùng để tính giới hạn hàm số - Cú pháp: limit(f,a) limit(f,x,a) limit(f,a,’left’), limit (f,a,’right’) - Ví dụ: 1.2 Lệnh diff - Dùng tính đạo hàm - Cú pháp: diff(f) diff(f,x) -Ví dụ: 1.2 Lệnh int - - 1.3 Tính tích phân Cú pháp: int(f), int(f,x) Int(f,a,b), int(f,x,a,b) Ví dụ: Lệnh quad - Dùng tính sấp sỉ tích phân xác định - Cú pháp: quad(f,a,b) Ví dụ: 1.4 1.5 Lệnh rsums - Tổng Rienmman f [a,b], xuất dạng bar (đồ thị) - Cú pháp: rsums(f,a,b ) rsums(f, [a,b]) - Ví dụ: Lệnh taylor - Khai triển taylor cho hàm đểm xác định - - 1.6 1.7 Cú pháp: taylor(f,n) taylor(f,n,x0) Ví dụ: Lệnh factorial - Tính giai thừa N! - Cú pháp: factorial(N) - Ví dụ: Lệnh compose - Hàm hợp - Cú pháp: compose(f,g) compose(f,g,’u’,’v’) - 1.8 Ví dụ: Lệnh finverse -Tìm hàm ngược - Cú pháp: finverse(f) -Ví dụ: Các lệnh dùng biểu thức 2.1 Lệnh subs - Tìm giá trị hàm điểm - Cú pháp: subs(f,x,a) subs(f,’x’,a) - Ví dụ: 2.2 Lệnh eval - Trả giá trị biểu thức dạng thập phân - Cú pháp: eval(biểu thức số) - Ví dụ: 2.3 Lệnh simplify - Viết biểu thức dạng ngắn gọn - Cú pháp: simplify(biểu thức) - Ví dụ: 2.4 Lệnh solve - Giải phương trình f(x)= - Cú pháp: solve(‘f(x)’) solve(hàm, biến) - Ví dụ: 2.5 Lệnh dsolve - Giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân với biến - Cú pháp: dsolve(f,x0) - Ví dụ: 2.6 Lệnh char - Chuyển biến định sang dạng chuỗi (string) - Cú pháp: char biến cần chuyển - Ví dụ: 2.7 Lệnh imput - Nhập liệu số từ bàn phím với thơng báo nằm ‘ ‘ - Cú pháp: input(‘thông báo’) - Ví dụ: 2.8 Lệnh disp - Xuất chuỗi giá trị hình - Cú pháp: disp(‘string’) disp(x) - Ví dụ: 2.9 Lệnh sym2poly - Trả vector hệ số đa thức theo bậc từ cao đến thấp - Cú pháp: sym2poly(hàm) Ví dụ: 2.10 Lệnh poly2sym - Trả đa thức có hệ số tương ứng với phần tử vector a - Cú pháp: poly2sym(a) - Ví dụ: Các lệnh vẽ đồ thị 3.1 Lệnh ezplot - Vẽ hàm số f với dạng hàm tham số, hàm theo biến x - Cú pháp: ezplot(x(t),y(t),[t1,t2]) ezplot(f,[x1,x2]) - Ví dụ: 3.2 Lệnh ezplot3 - Vẽ đường cong tham số 3D - Cú pháp: ezplot3(x(t),y(t),z(t)) - Ví dụ: 3.3 Lệnh plot - Vẽ đồ thị f theo x, x miền theo (2), tính chất (3) - Cú pháp: plot(x,f,tính chất) - Ví dụ: 3.4 Các lệnh thiết lập cho đồ thị - Lệnh surf(x,y,z): Vẽ mặt cong - Lệnh surfc(x,y,z): Vẽ mặt cong với đường mức - Lệnh meshgrid(x,y): Tạo ma trận lưới với vector x y - Lệnh set(gca,’ytick’,[y1,y2, ]), set(gca,’xtick’,[x1,x2, ]):Định giá trị đặt trục y, x - Lệnh xlabel(‘str’) ylabel(‘str’) zlabel(‘str’): Gán tên cho trục Ox Oy Oz - Lệnh title(‘string’), legend Trong q trình trình bày có sai sót xin bạn góp ý Xin cảm ơn ... MSSV Các lệnh giải tích matlab Phụ lục: 1* Các lệnh tính thường gặp 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Lệnh lim Lệnh diff Lệnh int Lệnh quad Lệnh rsum Lệnh taylor Lệnh factorial Lệnh compose Lệnh. .. 2* Các lệnh dùng biểu thức 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Lệnh subs Lệnh eval Lệnh simplify Lệnh solve Lệnh dsolve Lệnh char Lệnh input Lệnh disp Lệnh sym2poly Lệnh poly2sym 3* Các lệnh. .. Lệnh poly2sym 3* Các lệnh vẽ đồ thị 3.1 3.2 3.3 Lệnh ezplot Lệnh ezplot3 Lệnh plot 3.3 Các lệnh thiết lập cho đồ thị Các lệnh tính thường gặp 1.1 Lệnh lim - Dùng để tính giới hạn hàm số - Cú pháp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh giải tích trong matlab , Các lệnh giải tích trong matlab

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay