NHẬP cư và mức LƯƠNG LAO ĐỘNG tại CHỔ

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:25

Trường đại học Nông Lâm Tp HCM Khoa Kinh tế NHẬP MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG TẠI CHỔ GVHD: Nguyễn Văn Cường Nhóm 5: Nội dung: Tác động người nhập vào tiền lương người địa Áp dụng sách tác động người di dân lên tiền lương người địa Chi phí điều chỉnh nhu cầu lao động TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Liệu nhập có ảnh hưởng đến thu nhập người lao động xứ gia tăng số lượng phụ nữ lực lượng lao động có ảnh hưởng đến nhu cầu loại công nhân khác? TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Độ co giãn chéo giá cho biết phần trăm thay đổi tiền lương đầu vào i thay đổi phần trăm số lượng đầu vào j • Trong thị trường cạnh tranh, mức lương đầu vào i giá trị sản phẩm biên TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA Pịj= 0 đầu vào i j yếu tố bổ sung Với Pij độ co giản chéo i mức lương đầu vào j số lượng công nhân TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Độ co giãn chéo giá nhân tố xác định hồn tồn xảy với sản phẩm cận biên đầu vào nguồn cung đầu vào khác thay đổi ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA Người nhập người địa nhóm thay  Lao động thay đổi nào?  Tiền lương sao? Lương(dolla r) S W0 W1 D1 D0 Lao động E1 E0 ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA Người nhập người địa nhóm bổ sung  Lao động nhóm thay đổi nào?  Lương sao? Lương (dollar) S W0 W1 D0 E1 E0 D1 Lao động ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Nếu địa nhập thay thế, nhập làm giảm giá trị sản phẩm cận biên người địa, làm giảm đường cầu cho người lao động địa, giảm mức lương việc làm người địa Nếu người địa người nhập bổ sung, nhập làm tăng giá trị sản phẩm cận biên người xứ, làm tăng đường cầu, tăng tiền lương việc làm người địa ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Phương trình hồi quy điển hình Wj= βpj + biến khác Trong đó:wj tiền lương công nhân xứ thành phố j pj phần trăm lực lượng lao động thành phố người nước ngồi sinh β ước tính thay đổi tiền lương địa liên quan đến việc tăng tỷ lệ phần trăm cơng nhân thành phố người nước ngồi ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA • Người địa làm suy yếu tác động tiêu cực di dân lên thị trường lao động đặc biệt cách chuyển đến địa phương khác ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI DI DÂN LÊN TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA Los angeles Bittsburgh Lương Lương S0 S S1 W0 W0 W1 W1 D0 D D1 Lao động E1 E0 Lao động E0 E1 CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU LAO ĐỘNG • Các doanh nghiệp điều chỉnh việc làm môi trường kinh tế thay đổi? CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU LAO ĐỘNG  Một công ty muốn điều chỉnh quy mô lực lượng lao động, nhiên, thấy tốn để có thay đổi nhanh chóng  Một công ty đặt số lượng lớn lao động, ví dụ, chắn từ chi phí đáng kể kinh nghiệm kiến thức công nhân biến khỏi dây chuyền sản xuất  Một công ty muốn mở rộng việc làm thấy việc th thêm nhân cơng tốn ... dung: Tác động người nhập cư vào tiền lương người địa Áp dụng sách tác động người di dân lên tiền lương người địa Chi phí điều chỉnh nhu cầu lao động TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA... • Liệu nhập cư có ảnh hưởng đến thu nhập người lao động xứ gia tăng số lượng phụ nữ lực lượng lao động có ảnh hưởng đến nhu cầu loại công nhân khác? TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA... thay đổi tiền lương đầu vào i thay đổi phần trăm số lượng đầu vào j • Trong thị trường cạnh tranh, mức lương đầu vào i giá trị sản phẩm biên TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP cư và mức LƯƠNG LAO ĐỘNG tại CHỔ , NHẬP cư và mức LƯƠNG LAO ĐỘNG tại CHỔ , Trường đại học Nông Lâm Tp. HCM Khoa Kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay