phát triển bền vững ôn thi

23 5 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BM Khoa học Môi trường Khoa Môi trường, ĐH KHTN, ĐHQGHCM Chu kỳ đồng cỏ lớn bền vững Một hệ thống mang tính bền vững khơng có nghĩa nằm yên chỗ Hệ thống bền vững • Trong trường hợp, nghiên cứu Phát triển bền vững quan tâm tới tương lai loài người môi trường tự nhiên - Đáp ứng nhu cầu người ngày tương lai • Tính bền vững có sắc thái trị Chủ đề bền vững: giới thiệu WCED 1987 Our common future Dân số NAS BSD 1999 Our common journey Dân số Kofi Annan 2002 WSSD: an achievable agenda Sức khỏe An ninh lương thực Nơng nghiệp Nơng nghiệp Lồi hệ sinh thái Tài nguyên sinh vật Đa dạng sinh học Năng lượng Năng lượng Năng lượng Công nghiệp Công nghiệp Thách thức đô thị Các thành phố Nước Nguồn nước Năng lượng Nông nghiệp Dân số Earth system Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai Our Common Future, 1987 United Nations, Rio, 1992 vấn đề khái niệm PTBV Mọi người muốn trì xã hội mà đáp ứng nhu cầu họ Một hệ sinh thái có khả tự trì để hỗ trợ cho sống người loài khác Một cân hệ tương lai, điều kiện hệ Lịch sử PTBV Trước 1990 1972 Hội nghị LHQ "Con người Môi trường" (Stockhom, Thụy Điển) “Những giới hạn tăng trưởng” CLB Rome Lịch sử PTBV Mục tiêu PTBV Kinh tế Môi trường Xã hội Mục tiêu PTBV đạt đầy đủ vật chất, giàu có tinh thần văn hóa, bình đẳng công dân đồng thuận xã hội, hài hòa người tự nhiên • Môi trường bền vững • Kinh tế bền vững • Xã hội bền vững Mơ hình PTBV Vòng lẩn quẩn mơ hình PT khơng bền vững Nguyễn Đình Hòe, 2007 Mơ hình cột Kinh tế Khả chịu đựng Tính hợp lý Mơi Tínhthikhả Xã hội trường Bền vững Dân số Thế giới tăng trưởng với hàm số mũ Cơng thức IPAT • Tác động gia tăng dân số đến tài nguyên môi trường I=P×A×T I=PxCxE I (Impact) : Tác động dân số lên môi trường P (Population) : Số dân A (Affluence) : Sự sung túc T (Technology) : Công nghệ Phương trình tác động bền vững SI = P I= P SI (Sustainability Impact) P (Population) C/P = C (Consumption) I/C = E (Effects) 2SI = 2SI = ½SI = × C/P ×C × I/C ×E : Tác động bền vững : Số dân : Tiêu thụ bình quân đầu người : Tác động tiêu thụ đơn vị tài nguyên 2P × C/P P × 2C/P P × C/P × I/C × I/C × I/2C Giới hạn IPAT SI = P × C/P × I/C Sự gia tăng dân số ln có hại cho mơi trường IPAT không phù hợp mở rộng đến tương lai I=PxAxT • Các thơng số độc lập với • Thực tế, dân số tăng: o Khả phát minh cơng nghệ cao có tính “chuyển hướng” thay đổi o Thay đổi cách tiêu dùng • Trong TƯƠNG LAI: không ẩn số “tác động môi trường” nằm đâu với mức dân số tăng I= • P(A,T) x A(P,T) x T (A,P) Một môi trường tồi tệ: dân số đông, sung túc giảm, công nghệ khác tầm thấp  với QUÁ KHỨ, khó áp dụng cho TƯƠNG LAI Chỉ số phát triển bền vững Sustainable development indicators (SDI) • Cách đo lường bền vững • Ảnh hưởng quan điểm trị, bất đồng ngành, tổ chức • Phát triển khu vực công tư nhân: hiệu thực hạn chế Đặc điểm chung Chỉ số PTBV Cảnh báo vấn đề trước trở nên xấu Giúp nhận cần phải thực để sửa chữa vấn đề Xây dựng minh bạch trách nhiệm Phản ánh ý thức mục đích Minh họa mối quan hệ Hiển thị xu hướng ...Chu kỳ đồng cỏ lớn bền vững Một hệ thống mang tính bền vững khơng có nghĩa nằm n chỗ Hệ thống bền vững • Trong trường hợp, nghiên cứu Phát triển bền vững quan tâm tới tương lai lồi... Mơi trường bền vững • Kinh tế bền vững • Xã hội bền vững Mơ hình PTBV Vòng lẩn quẩn mơ hình PT khơng bền vững Nguyễn Đình Hòe, 2007 Mơ hình cột Kinh tế Khả chịu đựng Tính hợp lý Mơi Tínhthikhả Xã... thức đô thị Các thành phố Nước Nguồn nước Năng lượng Nông nghiệp Dân số Earth system Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai Our
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển bền vững ôn thi , phát triển bền vững ôn thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay