slide phát triển bền vững

41 8 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:23

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BM Khoa học Môi trường Khoa Môi trường, ĐH KHTN, ĐHQGHCM Chu kỳ đồng cỏ lớn bền vững Một hệ thống mang tính bền vững khơng có nghĩa nằm yên chỗ Cuộc sống suốt kỷ này? Có lẽ vấn nạn tương lai kết thất bại việc giải vấn đề tại, điều mà chưa nghĩ tới Hệ thống bền vững • Trong trường hợp, nghiên cứu Phát triển bền vững quan tâm tới tương lai lồi người mơi trường tự nhiên - Đáp ứng nhu cầu người ngày tương lai • Tính bền vững có sắc thái trị Chúng ta nợ hệ tương lai gì? Nền văn minh tiếp tục đại khái khơng? Dự đốn tương lai • Những giới hạn tăng trưởng, 1972 o Dự đoán 1992: khơng dầu hỏa o Phỏng đốn sai đến mức thảm hại • NHƯNG, muốn đánh giá tương lai, cần đưa đoán o Đánh giá đoán: tốt hay tồi o Làm để phân biệt đốn Hãy suy nghĩ bạn cho vấn đề quan trọng bối cảnh PTBV Viết điều thực cần quan tâm cho kỷ Chủ đề bền vững: giới thiệu WCED 1987 Our common future Dân số NAS BSD 1999 Our common journey Dân số Kofi Annan 2002 WSSD: an achievable agenda Sức khỏe An ninh lương thực Nơng nghiệp Nơng nghiệp Lồi hệ sinh thái Tài nguyên sinh vật Đa dạng sinh học Năng lượng Năng lượng Năng lượng Công nghiệp Công nghiệp Thách thức đô thị Các thành phố Nước Nguồn nước Năng lượng Nơng nghiệp Dân số Earth system Ví dụ: suy sụp giống ong mật • sâu bệnh • thuốc trừ sâu • lây truyền ong bệnh qua đường vận chuyển Dân số Thế giới tăng trưởng với hàm số mũ Cơng thức IPAT • Tác động gia tăng dân số đến tài ngun mơi trường I=P×T I=PxCxE I (Impact) : Tác động dân số lên môi trường P (Population) : Số dân A (Affluence) : Sự sung túc T (Technology) : Cơng nghệ Phương trình tác động bền vững SI = P I= P SI (Sustainability Impact) P (Population) C/P = C (Consumption) I/C = E (Effects) 2SI = 2SI = ẵSI = ì C/P ìC × I/C ×E : Tác động bền vững : Số dân : Tiêu thụ bình quân đầu người : Tác động tiêu thụ đơn vị tài nguyên 2P × C/P P × 2C/P P × C/P × I/C × I/C × I/2C Giới hạn IPAT SI = P × C/P × I/C Sự gia tăng dân số ln có hại cho mơi trường IPAT khơng phù hợp mở rộng đến tương lai I=PxAxT • Các thơng số độc lập với • Thực tế, dân số tăng: o Khả phát minh công nghệ cao có tính “chuyển hướng” thay đổi o Thay đổi cách tiêu dùng • Trong TƯƠNG LAI: khơng ẩn số “tác động môi trường” nằm đâu với mức dân số tăng I= • P(A,T) x A(P,T) x T (A,P) Một môi trường tồi tệ: dân số đông, sung túc giảm, công nghệ khác tầm thấp  với QUÁ KHỨ, khó áp dụng cho TƯƠNG LAI Giảm “trải nghiệm nhân bản” • Những người bạn biết nào? Các mối quan hệ có giá trị cho bạn, người bạn quen biết?  Có nhiều người mức cộng hưởng hạnh phúc nhiều  Thuộc chất: dân số cao điều tốt • Làm để sống có ý nghĩa người thể khả mình? • Muốn người tự thể khả thân đòi hỏi số lượng tiêu thụ, sung túc Tiêu thụ điều tốt, phản ánh qua nhiều số o GDP: thước đo mức tiêu dùng cá nhân, thước đo tương đối hợp lý “phát triển người” o có tương quan xác với thơng số giáo dục, nhân quyền, y tế, phúc lợi xã hội, chí đến số hạnh phúc quốc gia Thận trọng với IPAT • Tiêu thụ, dân số: tiêu cực, tích cực • Khơng phải tất mức tiêu thụ ngang o Nhiều hàng hóa đại: tác động MT VD: ebooks • Giáo dục: làm giảm dần tác động MT IPAT: o nhiều ý tưởng hữu ích o khơng có sức tiên đốn o thận trọng máy móc nhìn vào tương lai Chỉ số phát triển bền vững Sustainable development indicators (SDI) • Cách đo lường bền vững • Ảnh hưởng quan điểm trị, bất đồng ngành, tổ chức • Phát triển khu vực công tư nhân: hiệu thực hạn chế Chỉ số Là độ đo tổng hợp mức cao, tính toán từ tiêu, tiêu Là tiêu nhóm thành tập hợp liên quan với theo nhiều chiều Thơng tin tính tốn từ số liệu thống kê thể hướng thay đổi hay trạng thái đối tượng nghiên cứu Toàn số liệu thống kê quan có thẩm quyền Tồn liệu định tính định lượng thu thập lĩnh vực quan tâm Chỉ số Bộ tiêu Các tiêu Số liệu thống kê Dữ liệu thô Đặc điểm chung Chỉ số PTBV Cảnh báo vấn đề trước trở nên xấu Giúp nhận cần phải thực để sửa chữa vấn đề Xây dựng minh bạch trách nhiệm Phản ánh ý thức mục đích Minh họa mối quan hệ Hiển thị xu hướng Cách tiếp cận 10 11 "Daly Rules" approach Natural Step approach Ecological footprint approach Anthropological-cultural approach Circles of Sustainability approach Global Reporting Initiative Index Energy, Emergy and Sustainability Index Environmental Sustainability Index IISD Sample Policy Framework Sustainability dashboard WBCSD approach 12 13 14 15 16 Life-cycle assessment Sustainable enterprise approach Sustainable livelihoods approach FAO types of sustainability "Development sustainability" approaches Chúng ta có trải nghiệm Biến đổi khí hậu Chúng ta sống sót bối cảnh Biến đổi khí hậu? ... Con người trung tâm phát triển bền vững Kinh tế, xã hội mơi trường có lợi Bảo vệ cải thiện chất lượng môi trường phải coi yếu tố tách rời trình phát triển Quá trình phát triển phải bảo đảm đáp... kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển bền vững đất nước Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ mơi trường với bảo đảm quốc phòng, an ninh... giống ong mật • sâu bệnh • thuốc trừ sâu • lây truyền ong bệnh qua đường vận chuyển Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai Our Common
- Xem thêm -

Xem thêm: slide phát triển bền vững , slide phát triển bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay