CƠ cấu KINH tế VIỆT NAM

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:20

Đề Tài: CẤU KINH TẾ VIỆT NAM NHÓM Lớp: Kinh tế phát triển 1(116)_2 Giảng Viên: Lê Huỳnh Mai Mục lục Phần I Khung lý thuyết Khái niệm cấu ngành kinh tế Phân loại cấu ngành kinh tế Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế Nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Phần II THỰC TRẠNG CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 trở trước ( Nền kinh tế bao cấp) cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 đến năm 1990 cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991-2000 cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001- đến Phần III Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam Lời nói đầu Chuyển dịch cấu kinh tế mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng phát triển kinh tế, vừa kết trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn định vừa yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quốc gia lên trình độ Để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia giai đoạn dài, cấu kinh tế chuyển dich cần phải xem xét tổng quát để rút ưu nhược điểm, phát điểm mạnh, xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế nhanh Dưới lãnh đạo Đảng quản lý hiệu nhà nước nên kinh tế nước ta chuyển biến mạnh mẽ Nếu trước đây, nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân chiếm tỷ lệ lao động vào nơng nghiệp lớn, kinh tế ta phát triển đồng hơn, tỷ trọng Công nghiệp Dịch vụ tổng sản phẩm kinh tế quốc dân chiếm khối lượng đáng kể đóng góp lớn vào phát triển kinh tế chung đất nước Tuy nhiên Sự chuyển dịch kinh tế cần phải chuyển biến mạnh mẽ nữa, theo xu hướng: Chuyển dịch cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cấu thành phần kinh tế, chuyển dịch cấu vùng lãnh thổ Mục tiêu nghiên cứu: Tổng quát: Tìm hiểu đánh gia tình hình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2015 Trong phạm vi chương trình tiếp cận nhóm xin trình bày nét chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam Đưa thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế làm rõ vấn đề Đối tượng nghiên cứu: Nền Kinh Tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Trên Lãnh Thổ nước Việt Nam Thời gian: 1980 – 2015 Đối tượng đề tài: Cấu Ngành Kinh Tế Việt Nam PHẦN I LÍ THUYẾT I, sở lý thuyết Khái niệm cấu kinh tế: tổng thể phận hợp thành kinh tế mối quan hệ chủ yếu định tính định lượng, ổn định phát triển phận với hay toàn hệ thống điều kiện sản xuất xã hội khoảng thời gian định Phân loại 2.1 cấu ngành kinh tế: Thể quan hệ mặt định lượng định tính ngành kinh tế Mặt định lượng quy mơ tỷ trọng sản lượng, lao động, vốn cuẩ ngành tổng thể kinh tế Mặt định tính thể vị trí vai trò ngành hệ thống kinh tế quốc dân Nền kinh tế chia thành nhóm ngành bản: nơng nghiệp, công nghiệp dịch vụ 2.2 cấu kinh tế vùng: Trong quốc gia, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác nên trình phát triển hình thành vùng kinh tế sinh thái khác cấu vùng- lãnh thổ kinh tế phân công lao động xã hội theo lãnh thổ phạm vi nước, coi nhân tố hàng đầu để tăng trưởng phát triển bền vững ngành kinh tế phân bổ vùng Nước ta phân chia thành nhiều vùng kinh tế khác vùng kinh tế trọng điểm: vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ phía Nam vùng KTTĐ vùng Đồng sơng Cửu Long Theo góc độ khác, cấu vùng phân theo khu vực thành thị nông thôn Xu hướng phổ biến di chuyển dân cư từ nông thôn thành thị phát triển khác kinh tế, mức sống, thu nhập 2.3 cấu thành phần kinh tế: Đây dạng cấu phản ánh tính chất xã hội hóa tư liệu sản xuất tài sản kinh tế Xét nguồn gốc, loại hình sở hữu sở hữu cơng xộng sở hữu tư nhân Tuy nhiên nước ta phân hóa ta phân thành thành phần: • • • • • • Thành phần kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế tập thể Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ Thành phần kinh tế tư nhân Kinh tế hỗn hợp Kinh tế vốn đầu tư nước ngồi 2.4 cấu khu vực thể chế: Nền kinh tế phân chia dựa sở vai trò phận cấu thành sản xuất kinh doanh khu vực thể chế: • • • • • Khu vực nhà nước: bao gồm đơn vị, tổ chức chức điều hành, quản lí hành pháp, luật pháp, quản lí nhà nước đảm bảo an ninh quốc phòng, Nguồn kinh phí để chi tiêu ngân sách nhà nước cấp phát Khu vực tài chính: bao gồm tổ chức chức kinh doanh tiền tệ bảo hiểm ngân hàng, công ti tài chính, cơng ti bn bán cổ phần, tín phiếu kho bạc, công ty xổ số, công ty bảo hiểm,…Nguồn kinh phí để chi tiêu dựa kết sản xuất kinh doanh Khu vực phi tài chính: bao gồm đơn vị công ti hay doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, công ty trách nhiệm hữu hạn,…có chức sản xuất bán hàng hóa dịch vụ thị trường Nguồn kinh phí chi tiêu dựa vào kết sản xuất kinh doanh Khu vực hộ gia đình: đơn vị tiêu dùng cuối cùng, vừa đơn vị chức sản xuất sản phẩm Khu vực vô vị lợi phục vụ cho hộ gia đình: nguồn tài dựa vào qun góp tự nguyện tổ chức từ thiện, cứu trợ,… khơng mục tiêu lợi nhuận 2.5 cấu tái sản xuất: Dựa theo góc độ phân chia tổng thu nhập kinh tế theo tích lũy tiêu dùng Phần thu nhâp dành cho tích lũy tăng chiếm tỉ trọng cao điều kiện cung cấp vốn lớn cho trình tái sản xuất mở rộng kinh tế Tỷ trọng thu nhập dành cho tích lũy ngày cao xu phù hợp trình phát triển, việc gia tăng tỷ trọng thu nhập dành cho tích lũy tái đầu tư phải tác dụng dẫn đến gia tăng mức thu nhập dành cho tiêu dùng cuối tương lai kết q trình tích lũy 2.6 cấu thương mại quốc tế: Cùng với xu hướng tồn cầu hóa, thương mại quốc tế ngày phát triển Hầu giới thưc sách kinh tế mở với hoạt động bật xuất nhập Chính thành phần hoạt động ngoại thương dấu hiệu đánh giá phát triển nước Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế 3.1 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành Chuyển dịch cấu ngành kinh tế trình tạo thay đổi phận kinh tế ngành( số lượng, tỷ trọng, vị trí) làm cho cấu ngành kinh tế chuyển dịch từ dạng sang dạng khác ngày hồn thiện hơn, phù hợp với mơi trường phát triển Biểu hiện: thay đổi số lượng ngành thay đổi tỷ trọng ngành tổng thể • thay đổi vị trí, mối quan hệ ngành( cơng nghiệp dịch vụ dần trở thành vai trò chủ đạo kinh tế) • thay đổi nội ngành: tăng tỷ trọng mặt hàng giá trị cao, chất lượng tốt • • Xu hướng chuyển dịch: • giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ • • • tốc độ tăng ngành dịch vụ xu nhanh tốc độ tăng công nghiệp tăng dần tỷ trọng ngành sản phẩm dung lượng vốn cao gia tăng với tốc độ ngày lớn, tỷ trọng ngành sản phẩm dung lượng lao động cao giảm dần Xu mở cấu kinh tế 3.2 Chuyển dịch cấu kinh tế vùng lãnh thổ Phát huy vai trò vùng kinh tế trọng điểm mức tăng trưởng cao, tích luỹ lớn, đồng thời tạo điều kiện phát triển vùng khác sở phát huy mạnh vùng, liên kết với vùng trọng điểm tạo mức tăng trưởng khá, Quan tâm phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường quốc phòng- an ninh vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo trọng vùng tây nguyên, tây bắc, tây nam sách hỗ trợ nhiều cho vùng khó khăn để phát triển cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, xố đói giảm nghèo, đưa vùng vượt qua tình trạng phát triển 3.3 Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế Chú trọng phát triển hình thức tổ chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu, thành phần kinh tế khác nhau, nước nước ngồi Phát triển mạnh hình thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động sử dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội.Chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội quốc gia yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cấu kinh tế 4.1 Các yếu tố nước Điều kiện tự nhiên: bao gồm đất đai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, … Lao động: với định hướng cấu kinh tế đòi hỏi phải trình độ lao động phù hợp, trang thiết bị đầy đủ cho lao động làm việc Nhu cầu thị trường: chuyển dịch cấu kinh tế phải dựa nhu cầu thị trường đặt ra, sản phẩm sản xuất phải đáp ứng yêu cầu người Định hướng phát triển nhà nước: nhà nước chủ thể quan trọng kinh tế, nhận thức chủ trương nhà nước kinh tế, nhận định xu hướng vạch hướng nhà nước định lớn đến phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế nước 4.2 Các yếu tố nước 4.2.1.Xu tồn cầu hóa quốc tế hóa lực lượng sản xuất -Xu tồn cầu hóa kinh tế tạo dịch chuyển luồng vốn , lao động cơng nghệ - Xóa bỏ hàng rào bảo hộ, gia nhập tổ chức hiệp định thương mại (WTO, TPP, FTA,…) - Hình thành chuỗi sản xuất liên kết nhiều quốc gia giới 4.2.2 Thành tựu cách mạng khoa học công nghệ bùng nổ thông tin - Mạng Internet biến giới “phẳng “ giúp cho thị trường toàn cầu trở thành thị trường quốc gia - Hệ thống thông tin kết nối tòan cầu giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt thơng tin từ định hướng sản xuất , thay đổi cấu sản xuất PHẦN II.THỰC TRẠNG CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN 2012 cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 trở trước ( Nền kinh tế bao cấp) Tên gọi khác: kinh tế kế hoạch hoá tập trung Trước năm 1986, kinh tế Việt Nam kinh tế bao cấp Kinh tế bao cấp kinh tế bao gồm thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể cá thể, mà giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc doanh Trong thời kì này, khơng tồn kinh tế tư nhân, khơng hoạt động thương mại buôn bán tự thị trường Kinh tế bao cấp hoạt động theo kiểu toàn dân làm cho nhà nước nhà nước bao cấp cho toàn dân, người làm theo lực hưởng theo nhu cầu Do cấu kinh tế tỷ trọng nông nghiệp chiếm phần lớn Bảng cấu GDP theo nhóm ngành Việt Nam năm 1980 (%) Việt Nam 1980 Nông nghiệp 50,0 Công nghiệp 23,1 Dịch vụ 26,9 Theo thống kê năm 1980 ta thấy kinh tế kế hoạch hóa tập trung GDP ngành nơng nghiệp chiếm tới 50% , chiếm phần lớn cấu ngành Trong trình phát triển, cấu ngành kinh tế quốc gia chuyển dịch theo hướng tỷ trọng nơng nghiệp xu hướng giảm đi, tỷ trọng ngành cơng nghiệp dịch vụ ngày tăng lên cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 đến năm 1990 Việt Nam bước vào thực công đổi từ năm 1986 bối cảnh kinh tế - xã hội phức tạp Bên cạnh yếu tố thuận lợi nhiểu yếu tố khơng thuận lợi tầm vĩ mô ( cân nghiêm trọng tổng cung tổng cầu , lạm phát phi mã siêu lạm phát , thâm hụt ngân sách thâm hụt cán cân thương mại , sai lầm nghiêm trọng sách kinh tế , … ) cấp độ vi mô ( trước hết hoạt động hiệu xí nghiệp quốc doanh hợp tác xã nơng nghiệp ) yếu tố nước yếu tố quốc tế ( trước hết sụp đổ Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu , vốn nguồn viện trợ bạn hàng chủ yếu Việt Nam Kết vào thời điểm xảy tình trạng khủng hoảng kinh tế sâu sắc , sản xuất đình đốn , mức sống đại đa số nhân dân ngày bị giảm sút Từ đại hội thứ IV Đảng , đổi chế quản lý nông nghiệp nước ta bắt đầu phát triển Bảng Tăng trưởng cấu ngành kinh tế thời kỳ 1986-1990 Theo: niên giám thống kê Phân tích: - Tỷ trọng nơng nghiệp cấu GDP tăng mạnh từ 36.11%(1986) lên 42.07%(1989) 38.74%(1990) tỷ trọng cơng nghiệp giảm mạnh từ 30.06% (1986) xuống 23.07%(1990) - Tuy tỷ trọng ngành tăng , giảm , song số tuyệt đối nhóm ngành GDP tăng lên Do làm kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng với số đáng khích lệ năm 1986 tăng 2.33% đến năm 1990 tăng 5.1% , tốc độ tăng trung bình 4.34% Trong , tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp năm (1986-1990) 2.83% , công nghiệp 4.96% , dịch vụ 6% Tương ứng , tỷ trọng nông nghiệp GDP tăng từ 36.11%(1986) lên 42.07%(1989) 38.74(1990), công nghiệp giảm từ 30.06%(1986) xuống 22.67%(1990) , dịch vụ tăng từ 33.83% (1986) lên 38.59%(1990) Nhận xét: Qua số liệu cho thấy , năm đổi giai đoạn 86-90 chuyển dịch cấu kinh tế nước ta diễn khu vực nơng nghiệp dịch vụ , cơng nghiệp chuyển dịch chưa nhiều Về , kinh tế nước ta nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu , nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn giai đoạn Ở thời kỳ chuyển dịch cấu kinh tế ngành diễn theo chiều hướng tăng tỷ trọng nghành nông nghiệp dịch vụ , giảm tỷ trọng công nghiệp Đây chiều hướng phát triển bất lợi q trình cơng nghiệp hóa cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991-2000 a Giai đoạn 1991 - 1995: GDP bình quân tăng 8,2%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,3%/năm; nông nghiệp tăng 4,5%/năm; lĩnh vực dịch vụ tăng 12%/năm; tổng sản lượng lương thực năm (1991 - 1995) đạt 125,4 triệu tấn, tăng 27% so với giai đoạn 1986 - 1990 Nhận xét: - - Đất nước khỏi tình trạng trì trệ, suy thối Nền kinh tế tiếp tục đạt thành tựu quan trọng: khắc phục tình trạng trì trệ, suy thoái, tốc độ tăng trưởng đạt tương đối cao, liên tục toàn diện, hầu hết tiêu chủ yếu vượt mức Hầu hết lĩnh vực kinh tế đạt nhịp độ tăng trưởng tương đối “Nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng kéo dài 15 năm, số mặt chưa vững chắc, song tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” b Giai đoạn 1996 - 2000: Đây giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng kinh tế thời kỳ mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặc dù chịu tác động khủng hoảng tài - kinh tế khu vực (giai đoạn 1997 - 1999) thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp, đặt kinh tế nước ta trước thử thách khốc liệt, nhiên, Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1996 - 2000 đạt 7%; đó, nơng, lâm, ngư nghiệp tăng 4,1%; công nghiệp xây dựng tăng 10,5%; ngành dịch vụ tăng 5,2% “Nếu tính giai đoạn 1991 - 2000 nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 7,5% So với năm 1990, GDP năm 2000 tăng hai lần” Bảng 3.Tăng trưởng cấu kinh tế thời kì 1991-2000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 I.Tỷ lệ tăng GDP(%) 1.Nông-lâmngư nghiệp 2.Công nghiệp xây dựng 3.Dich vụ 5.96 8.65 8.07 8.84 9.54 9.34 8.15 5.8 4.5 6.79 2,17 7.08 3.82 3.92 4.95 4.4 4.32 3.53 5.2 4.63 9.04 14.0 6.98 13.1 9.19 14.0 10.2 13.3 12.6 7.14 8.63 6.5 4.93 2.3 10.0 5.32 II.Cơ cấu ngành 100 (%) 1.Nông -lâm- 40.5 ngư nghiệp 2.Công nghiệp- 23.8 xây dựng 100 100 100 10.0 100 14.4 8.8 100 100 100 100 100 33.9 29.9 27.4 27.2 27.8 25.8 25.8 25.4 24.5 27.3 28.9 28.9 28.8 29.7 32.1 32.5 34.5 36.7 3.Dịch vụ 38.8 41.2 43.7 44.0 42.5 42.1 41.7 40.1 38.8 Nguồn: Niêm giám thống kê 8.26 35.7 Qua bảng số liệu ta thấy, tốc độ tăng bình quân nhóm ngành kinh tế cách nhau, tăng trưởng nhanh thuộc nhóm ngành cơng nghiệp sau đến dịch vụ, thấp nông nghiệp tốc độ tăng trưởng GDP nơng nghiệp bình qn giai đoạn (1991-1998) 4,2%, công nghiệp 12,4% dịch vụ 8,5%.Tương ứng với hình thành xu hướng nâng cao tỷ trọng tốc độ phát triển công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp Năm 1991 tỷ trọngcủa nông nghiệp GDP 40,5%, đến năm 1999 giảm xuống 25,4%, bùvào gia tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ Năm 1991 tỷtrọng công nghiệp GDP 23,8%, dịch vụ 35,7%, đến năm 1999 tăng lên tương ứng 34.5% 40,1% Nhận xét: cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, gắn sản xuất với thị trường • • • Tỷ trọng GDP nơng nghiệp giảm dần cấu trồng trọt chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng sản phẩm suất hiệu kinh tế cao, sản phẩm giá trị xuất Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng nhanh liên tục với thiết bị, công nghệ ngày đại Nơng nghiệp biến đổi quan trọng Đã chuyển từ độc canh lúa, suất thấp thiếu hụt lớn sang khơng đủ dùng nước, xuất gạo với khối lượng lớn, đứng thứ hai giới, góp phần vào an ninh lương thực quốc tế; xuất cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản với khối lượng lớn đứng thứ hạng cao giới Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất đời sống: ngành du lịch, bưu viễn thơng phát triển với tốc độ nhanh; ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp lý; bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Ưu điểm: Chuyển biến tích cực: chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp háo đại hóa, nghĩa tỷ trọng vai trò ngành cơng nghiệp dịch vụ xu hướng tăng nhanh , tỉ trọng ngành nơng nghiệp xu hướng giảm Hạn chế: Sự chuyển dịch cấu nhóm ngành lớn hướng nhìn chung diễn chậm chạp Tỉ trọng nông nghiệp kinh tế nước ta cao , nước ta nước công nghiệp lạc hậu chậm phát triển Để đạt mục tiêu trở thành nước cơng nghiệp cần thời gian dài Nguyên nhân: • • • Nước ta bước vào đổi kinh tế, thực chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện khó khăn , xuất phát điểm thấp ta lại tư tưởng nóng vội muốn đốt cháy giai đoạn Chúng ta chưa xác định sản phẩm mũi nhọn chủ lực nước Chưa tạo động lực cạnh tranh thiếu sách lâu dài Yếu tố vốn trọng lao động nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội mà chưa coi trọng • Sự tăng trưởng nhanh ngành công nghiệp chưa thực xuất phát từ tăng trưởng xuất lao động ngành cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015 Bảng cấu GDP theo ngành từ năm 2001-2015 (Đơn vị tính: %) Nơng,lâm, ngư nghiệp Cơng nghiệp, xây dựng Dịch vụ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 23.24 23.03 22.54 21.76 20.9 20.4 20.3 21.99 20.91 20.58 22.01 21.65 38.13 38.49 39.57 40.2 41.0 41.54 41.58 39.91 40.24 41.09 40.23 40.65 38.63 38.48 37.99 38.04 38.1 38.06 38.12 38.1 38.85 38.33 37.76 37.7 2013 18.38 38.31 43.31 2014 18.12 38.5 43.28 2015 17 33.25 39.73 Nguồn: Tổng cục thống kê Nhận xét: Vẫn giai đoạn trước đó, giai đoạn cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, theo tỷ trọng nơng nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệpxây dựng tăng, tỷ trọng dịch vụ giữ mức cao Xu hướng chuyển dịch: • • • Tỷ trọng ngành nơng lâm ngư nghiệp xu hướng giảm từ 23.34% năm 2001 xuống 18,12% năm 2014, năm 2015 17% Tỷ trọng cơng nghiệp xu hướng tăng từ 38.13% năm 2001 lên 41.58% năm 2007 , sau xu hướng phát triển khơng ổn định đến năm 2015 33.25% Tỷ trọng ngành dịch vụ 38.63 phát triển không ổn định tăng giảm qua năm , năm 2015 39,73% Hạn chế: • • • So với yêu cầu đề ra, tốc độ dịch chuyển cấu kinh tế chậm chất lượng chưa cao Ngành nông nghiệp xu hướng giảm dần đóng góp tỷ lệ lớn cấu GDP Tỷ trọng nơng nghiệp chiếm 20%, trình độ kỹ thuật cơng nghệ nhìn chung mức trung bình Giai đoạn 2009-2015, tỷ trọng dịch vụ GDP biến động không ổn định, chưa thể xu chuyển dịch rõ ràng hướng tới cấu đại, khu vực nhiều hội tiềm phát triển III Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam A Các giải pháp dài hạn Lựa chọn mô hình cơng nghiệp hóa Trong lịch sử cơng nghiệp hóa (CNH) giới đại mơ hình CNH phổ biến: CNH thay hàng nhập hướng xuất Cơng nghiệp hóa thay hàng nhập khẩu: cố gắng sản xuất sản phẩm trước phải nhập khẩu, thay phải nhập lấy việc tự sản xuất làm mục tiêu Các biện pháp kinh tế - hành thường áp dụng cho mơ hình : Bảo hộ hàng hóa sản xuất nước hàng rào thuế quan phi thuế quan nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu, dành thị trường cho nhà sản xuất nước, kể trạng thái độc quyền thị trường nội địa; Định giá đồng nội địa cao nhằm làm cho xuất khơng lợi bán hàng thị trường nước; Thiết lập cấu kinh tế “cân đối” theo nghĩa đủ ngành sản xuất nước, xuất phát từ nhu cầu tự cân đối sản xuất tiêu dùng Vì xét chế mơ hình “ lẩn tránh” cạnh tranh quốc tế, xét cấu mơ hình gần gũi với mơ hình CNH chế KHH tập trung mà nước XHCN VN theo đuổi CNH hướng xuất sản xuất với mục tiêu nhu cầu thị trường, phương châm mơ hình sản xuất thị trường cần mà lợi khơng phải xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng nước Tuy nhiên cạnh tranh thị trường giới nước “đến muộn” q trình cơng nghiệp hóa khơng phải dễ dàng Để sản phẩm sức cạnh tranh, thị trường giới nhà cung cấp phải lực, kiến thức lĩnh để đối mặt với thách thức đầy rủi ro thị trường Các sách khuyến khích xuất thường gồm: không đánh thuế xuất khẩu, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, trợ giá xuất khẩu, hỗ trợ sách giảm bớt thủ tục hành chính, nghiên cứu xúc tiến mở rộng thị trường từ phía quản lý nhà nước Tư tưởng cách tiếp cận sách thực CNH, HĐH nước ta tầm ngắn hạn trung hạn năm đầu kỉ XXI là: triệt để quán việc áp dụng sách mơ hình CNH hướng xuất đồng thời giảm bớt nhiều phạm vi biện pháp thay nhập sở nhắc kĩ kết dài hạn Xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế Điểm đột phá cho sách thơng tin thị trường minh bạch, công khai, dễ tiếp nhận kinh tế thị trường Để thực biện pháp cần: Thiết lập chế thu thập, xử lý cung cấp thơng tin thống nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp - Xây dựng mạng lưới quan tổ chức liên thông thực nhiệm vụ - Trong giai đoạn đầu để xây dựng hệ thống thông tin đầu tư nhà nước chủ yếu, đầu tư sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội - Khai thông huy động nguồn lực cho phát triển chuyển dịch cấu ngành kinh tế Điểm đột phá cho giải pháp luật hóa vốn đầu tư từ loại tài sản cố định nâng cao lực xã hội Giải pháp khai thơng nguồn vốn sẵn xã hội tạo lập chế quyền sở hữu để đưa tài sản dân chúng vào hệ thống tài sản sở hữu hợp pháp tức xây dựng hoàn thiện thể chế thị trường đặc biệt nhần mạnh nội dung quyền tài sản hệ thống pháp luật Bên cạnh lực xã hội ( hay vốn xã hội ) đào tạo tay nghề nâng cao trình độ cho người lao động để họ tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác nên kinh tế chuyển dịch cầu ngành Mở rộng thị trường Kết hợp mở rộng thị trường thị trường quốc tế với tăng sức mua thị trường nước đặc biệt ý tới thị trường nông thôn Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường giải pháp thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế vào nhân tố đầu vào từ phía cung mà phải vào xu hướng vận động nhu cầu thị trường để lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm tiến hành đầu tư tức bổ sung thêm cách tiếp cận từ phía cầu để nghiên cứu đề xuất giải pháp sách chuyển dịch cấu kinh tế Nâng cao thu nhập cho nông dân cần coi điểm then chốt để khởi động thị trường nước vào thời điểm Để giải vấn đề này, hướng giải đẩy mạnh q trình thị hóa Cần chương trình hành động cụ thể liên quan đến nhiều lĩnh vực cần triển khai thống : • • • Đối chế độ quản lý hộ theo kiểu phân biệt thành phố nơng thơn Tích cực phát triển thành phố, Tăng đầu tư sở hạ tầng B Các giải pháp trực tiếp Cần lựa chọn mơ hình phát triển hợp lý, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành • • Gắn chiến lược phát triển ngành với chiến lược sản phẩm chiến lược thịtrường doanh nghiệp thuộc ngành Đánh giá đầy đủ nguồn lực, hội, thách thực, khả cạnh tranh Phát triển mạnh mẽ thị trường • • Phát triển đồng loại thị trường: sản phẩm, nguyên vật liệu, công nghệ,thông tin, lao động, vốn - bao gồm thị trường chứng khốn Nhà nước doanh nghiệp phải trách nhiệm phát triển thị trườngtrong nước nước Đầu tư, chuyển dịch cấu đầu tư nâng cao hiệu đầu tư • • Đầu tư trọng điểm, tránh tràn lan Hướng ưu tiên đầu tư cho xây dựngkết cấu hạ tầng đầu tư cho ngành trọng điểm, mũi nhọn Chuyển hướng từ đầu tư theo chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu tấtcả ngành kinh tế, đưa nhanh tiến kỹ thuật thiết bị máy móc vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trườngtrong nước nước ngồi Đổi phát triển cơng nghệ • • Tập trung đổi công nghệ cho số ngành kinh tế mũi nhọn: khai thác chế biến dầu khí, điện tử - tin học, chế biến thuỷ sản, dệt may Đi vào công nghệ tiên tiến đại với số ngành nhu cầu, điều kiện khả như: bưu viễn thơng, cơng nghệ sinh học, cơng nghệvật liệu • Đối với vùng nơng thơn rộng lớn cần đại hố công nghệ truyền thốngvà áp dụng công nghệ phù hợp Về sở hạ tầng: Phát triển nâng cấp hệ thống sở hạ tầng điện đường giao thông, tạo điều kiện để đưa khoa học - kỹ thuật thông tin thị trường đến người sảnxuất, gắn công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp Về sách vĩ mơ: Tiếp tục hồn thiện đổi sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước, trướchết sách tài chính, tiền tệ Vai trò điều tiết vĩ mơ Nhà nước nềnkinh tế trị trường chủ yếu nhờ vào việc sử dụng sách tài Thơng quachính sách Nhà nước tăng thuế nháng ngành, nghệ, lĩnh vựckhông cần thiết; ngược lại, giảm miễn thuế ngành nghề, dịchvụ thực ích cho kinh tế quốc dân, phục vụ đắc lưc cho trình chuyểnđổi cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Về quan hệ quốc tế: • Phát triển kinh tế đối ngoại tất ngành lĩnh vực: thương mại, đầu tư, hợp tác với nước tổ chức quốc tế, nhằm mở rộng thị trường, thu hút vốn, khoa học công nghệ kinh nghiệm phục vụ yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nước ta Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hố, đại hố nước ta cần nhiều vốn Vì vậy, cần tận dụng thời thu hút nguồn vốn đầu tư,viện trợ, cho vay ưu đãi nước tổ chức quốc tế • Trong tranh thủ tập trung thu hút nguồn vốn tài trợ phát triển thức ODA, vốn vay ADB,WB, cần ý sử dụng nguồn vốn hiệu Thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào ngành vùng trọng điểm tác dụng thúc đẩy nhanh q trình chuyển đổi cấu kinh tế nước, công nghiệp, du lịch, xây dựng sở hạ tầng chuyển giao cơng nghệ, muốn vậy, cần đơn giản hố thủ tục cấp giấy phép miễn giảm thuế vào nhóm ngành • C Giải pháp cụ thể theo nhóm ngành: • Hồn thiện chế sách, định hướng phát triển ngành Với nông nghiệp: - tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo hướng kinh tế thị trường đại Đẩy mạnh tăng suất trồng vật nuôi,tăng suất ruộng đất, suất lao động, giảm chi phí Hồn thiện cấu sản xuất nơng nghiệp theo hướng phát triển tồn diện sở chun mơn hóa, tập trung hóa Phát triển liên kết ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, xây dựng vùng nguyên liệu vững chắc, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến Xây dựng loại hình kinh tế phù hợp nơng nghiệp( vd mơ hình VAC, ) Thực sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020: sách đầu tư, tín dụng, thị trường, ruộng đất,… Bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nơng nghiệp • Với cơng nghiệp: - Tập trung phát triển ngành cơng nghiệp tiềm cạnh tranh tương lai - Thu hút vốn, đầu tư nước ngồi để thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Thực sách nhập cơng nghệ • Với dịch vụ: - - Đa dạng hóa ngành dịch vụ, mở rộng thi trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế đời sống xã hội Nâng cao chất lượng, quy mô hiệu hoạt động ngành du lịch Nâng cao chất lượng, tăng khối lượng độ an toàn vận tải khách, hàng hóa tất loại hình vận tải, biện pháp tích cực để giải tốt vấn đề vân tải hành khách công cộng thành phố lớn Phát triền nhanh loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, kiểm tốn ngành tư vấn pháp luật, dịch vụ trí tuệ, tin học, Tài liệu tham khảo PGS TS Nguyễn Ngọc Sơn- Ts Bùi Đức Tuân-2012- Giáo trình Kinh Tế Phát Triển Trang Tổng cục thống kê Việt Nam https://voer.edu.vn/m/co-cau-kinh-te-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te/58a5e44444 4.https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-chuyen-dich-co-cau-nganh-kinh-te-voi-phat-trienkinh-te-viet-nam-giai-doan-1990-2005-82393/ 6.http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-thuc-trang-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-nganhnong-nghiep-viet-nam-1986-2002-79012/ http://luanvan.co/luan-van/de-tai-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-cua-viet-nam-thuctrang-va-giai-phap-17158/ ... Cơ cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 trở trước ( Nền kinh tế bao cấp) Cơ cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 đến năm 1990 Cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991-2000 Cơ cấu kinh tế. .. Khái niệm cấu ngành kinh tế Phân loại cấu ngành kinh tế Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế Nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Phần II THỰC TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM... thay đổi cấu sản xuất PHẦN II.THỰC TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN 2012 Cơ cấu kinh tế Việt Nam thời kì từ năm 1986 trở trước ( Nền kinh tế bao cấp) Tên gọi khác: kinh tế kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ cấu KINH tế VIỆT NAM , CƠ cấu KINH tế VIỆT NAM , B. Các giải pháp trực tiếp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay