Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

32 1 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

Chương : Cơ sở lý luận kiểm soát nội hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Tín dụng quan hệ kinh tế có chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị ( hình thức giá trị vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian định oothu hồi lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Tín dụng ngâ hàng : giao dịch tài sẩn ( tiền hàng hóa) ngân hàng bên vay ( cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác ) , ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên vay thời gian dịnh theo thỏa thuận , bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho ngân hàng đến đến hạn toán 1.1.2 Khái niệm vai trò hoạt đơng tín dụng Vai trò hoạt động tín dụng Tín dụng ngân hàng góp phần giải mâu thuẫn giữ nhà đầu tư nhà tiết kiệm Nâng cao hiệu sử dụng vốn Thúc đẩy trình giao lưu kinh tế quốc tế 1.1.3 Các hình thức cấp tín dụng NHTM Mơt : Cho vay theo ( cho vay lần) Phương thức cho vay lần áp dụng cho vay để bổ sung nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt sản xuất kinh doanh không ổn định , nhu cầy vay trả khơng thường xun có nhu cầu đề nghị vay vốn lần khách hàng khơng có tín nhiệm cao ngân hàng quan hệ tín dụng mà ngân hàng nhận thấ cần phải áp dụng cho vay lần để giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng vốn vay chặt chẽ, an toàn Phương thức cho vay lần áp dụng phổ biến cho vay ngắn hạn cho vay trung dài hạn Việc cho vay khoản vay riêng biệt khơng có liên hệ , phụ thuộc , vay khách hàng Đặc trưng hình thức vay lầ vay khách hàng phải ký kết hợp đồng tín dụng riêng có nội dung nhưu số tiền vay , lãi suất thời hạn ,… Hai cho vay theo hợp đồng tín dụng : Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng phương thức cho vay mà việc cho vay thu nợ vào trình nhập xuất vật tư hàng hóa, ngân hàng cho vay doanh nghiệp có nhu cầu phát sinh để nhập vật tư hàng hóa ngân hàng thu nợ doanh nghiệp có thu nhập từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Theo phương thức cho vay khách hàng ngân hàng xác định cho hạn mức tín dụng trì khoảng thời gian định để làm cho việc phát triển vay Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng thường áp dụng cho doanh nghiệp mà trình hoạt động sản xuất kinh doanh họ thường xuyên có nhu cầu vay trả, tốc độ ln chuyển vốn tín dụng nhanh, có tín nhiệm với ngân hàng quan hệ tín dngj tức vay vốn trả nợ sòng phẳng Ba nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá Chiết khấu giấy tờ có giá nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước đến hạn tốn Chiết khấu loại hình tín dụng gián tiếp, ngân hàng trả trước cho giấy tờ có giá chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyền quyền sở hữu giấy tờ có giá cho ngân hàng Đối tượng chiết khấu : hối phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu , công trái, sổ tiết kiệm, chứng tiền gửi … Điều kiện chiết khấu với giấy tờ có giá : Thuộc quyền sở hữu hợp phát người xin chiết khấu, giấy tờ có giá chưa đến hạn tốn, giấy tờ có giá phải hợp pháp phép chuyển nhượng, giấy tờ có giá phải phù hợp nội dung nguyên vẹn hình thức khả tốn giấy tờ có giá đến hạn đảm bảo Bốn : Nghiệp vụ cho thuê tài Cho thuê tài ( financial leasing ) hoạt động tài trợ tín dụng trung dài hạn thơng qua việc cho thuê máy móc thiết bị động sản khác đó, bên cho thuê cam kết cung cấp MMTĐ hoạc động sản theo yêu cầu bên thuê nắm quyền sở hữu tài sản cho thuê Ben thuê quyền sử dụng tài sản cho thuê phải toán tiền thuê suốt thời hạn thuê mà hai bên thỏa thuận thống khác bên Khi kết thúc thời hạn cho thuê bên thuê chuyển quyền sở hữu, mua lại tiếp tục thuê tài sản theo điều kiện thỏa thuận hợp đồng thuê mua Năm là:Nghiệp vụ bảo lãnh Theo luật dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN điều 366 có địn nghĩa : “ Bảo lãnh việc người thứ ( gọi người bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( goi người nhận bảo lãnh ) thực trả cho bên có nghĩa vụ ( gọi bên bảo lãnh ) đến thời hạn mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ Như nghiệp vụ BLNH cam kết văn bản, hình thức cấp tín dụng chữ ký, thời điểm tham gia bảo lãnh , ngân hàng không trự tiếp xuất vốn mà dùng khả tài uy tín để đảm bảo thực nghĩa vụ cam kết từ trước 1.1.4 Rủi ro tín dụng Rủi ro khả xảy biến cố không lường trước, xảy làm cho kết thực tế khác với kết kỳ vọng theo kế hoạch Rủi ro xuất bất ngờ đe dọa sống doanh nghiệp, nhiên muốn có lợi nhuận cao doanh nghiệp buộc phải chấp nhận rủi ro Vì vậy, để tồn phát triển để đứng vững cạnh tranh doanh nghiệp phải đối đầu với rủi ro xảy tiên liệu phán đốn rủi ro xảy tìm biện pháp phòng ngừa hạn chế nhằm giảm thiểu thiệt hại rủi ro gây Rủi ro tín dụng loại rủi ro phổ biến hoạt động ngân hàng thương mại thị trường tài , rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn thường xuyên xảy hậu nặng với hoạt động ngân hàng khoản vay thường chiếm nửa giá trị tổng tài sản tạo từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu ngân hàng, hoạt động tín dụng tạo phần lớn thu nhập cho ngân hàngsong mang lại thiệt hại nặng nề, có dẫn đến phá sản ngân hàng Rủi ro tín dụng rủi ro phức tạp quản lý phòng ngừa khó khan Nó đòi hỏi ngân hàng phải có giải pháp đồng , hữu hiệu hạn chế, ngăn ngừa bớt rủi ro, giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy 1.2 kiểm sốt nội hoạt động tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu nhiệm vụ kiểm soát nội NHTM Theo định nghĩa viện kiểm toán quốc tế : Kiểm soát nội tập hợp bao gồm sách, quy trình quy đinh nọi , thông lệ , cấu, tổ chức ngân hàng , thiết lập tổ hức thực nhằm đạt mục tiêu ngân hàng đảm bảo phòng ngừa phát xử lý kịp thời rủi ro xảy Mục tiêu kiểm soát nội Ngân hàng thương mại Bảo đảm cho ngân hàng tuân thủ háp luậ quy định, quy trình nội về quản lý hoạt động chuẩn mực đạo đức ngân hàng đặt Đảm bảo độ tin cậy, tính trung thực thơng tin tài phi tài Bảo vệ, quản lý sử dụng tài sản nguồn lự cách kinh tế hiệu Hỗ trợ thực mục tiêu Ban lãnh đạo ngân hàng đề Nhiệm vụ kiểm soát ngân hàng thương mại Một ngân hàng thiếu sót hệ thống xử lý nghiệp vụ Các thủ tục kiểm sốt kiểm sốt thiế kế cho lường nghiệp vụ kinh tế xảy nguyên tắc quy định , nhằm ngăn chặn kịp thời sai sót, nhầm lẫn vơ tình hay cố ý gây thất tiền tài sản ngân hàng, gây thiệt lại kinh doanh.Thí dụ để ngăn chặn thất thoát tiền bạc , ngân hàng quy định khoản thu chi trước thủ quỹ thực phải qua xét duyệt kiểm toán, kiểm soát viên, kế toán trưởng Hai là: Bảo vệ ngân hàng trước thất thoát tai sản Ngân hàng phải giữ lựng tiền mặt lớn đủ loại bao gồm tienf mặt phương tiện chuyển nhượng, đòi hỏi phải quản lý mặt vật chất tỏng khâu lưu trữ chuyển tiền lý ngân hàng cần phải thiết lập quy trình hoạt động, xác địn rõ giới hạn tự nhân lập hệ thống kiểm sốt nội chặt chẽ với tài sản Ngồi đặc trưng trên, hâu hết tài sản ngân hàng đếm , tài sản phần lớn bao gồm giá trị lớn khoản phải thu ( phải thu tiền vay, thu tiền lãi, khoản dự phòng phải thu khó đòi) tài sản ngoại bảng ( cam kết bảo lãnh cam kết cho vay ) đòi hỏi ngân hàng phải đặt biệt trọng đến việc thiết lập quy trình chặt chẽ đảm bảo kiểm soát đầy đủ tài sản nợ có ngân hàng Ba : đảm bảo việc chấp hành sách kinh doanh Cơ cấu kiểm soát nội cần thiết lập bao gồm thủ tục đảm bảo sách kinh doanh ngân hàng tất nhân viên ngân hàng chấp hành Chẳng hạn cần phải thiết kế biện pháp kiểm tra để đảm bảo cán tín dụng sx thực khoản vay theo quy định ngân hàng, kế toán giao dịch thực uqy trình ngân hàng quy định mở tài khoản , chuyển tiền… 1.2.2 Các yếu tố kiểm soát nội ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Mơi trường kiểm sốt Mơi trường kiểm sốt: tập hợp quan điểm, cách thức điều hành lãnh đạo , cơng tác kế hoạch, tính trung thực giá trị đạo đức, cấu tổ chức máy, hệ thống chinhsachs, quy chế quy trình, thủ tục kiểm sốt, sách nhân phản ánh quan điểm tồn diện người quản lý cấp cao nhất, người lãnh đạo , chủ sở hữu đơn vị vấn đề kiểm sốt quan trọng đơn vị Mơi trường kiểm sốt tạo phong thái doanh nghiệp có ảnh hưởng đến ý thức kiểm sốt nhân viên Nó nên móng cho yếu tó lại hệ thống kiểm sốt nội Các nhân tố mơi trường kiểm sốt : Tính trực giá trị đạo đức: Sự hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội trước tiên vào tính trực việc tôn trọng giá trị đọa đức người có liên quan đến q trình kiểm soát Để đáp ứng yêu cầu nhà quản lý cấp cao phải xây dựng chuẩn mực đạo đức đơn vị cư xử đắn để ngăn cản khơng cho thành viên có hành vi thiếu đạo đức phạm pháp Muốn nhà quản lý cần phải làm gương cho cấp việc tuân thủ chuẩn mực cần phải phổ biến quy định đến thành viên thể chế thích hợp Một cách khác để nâng cao tính trực tôn trọng giá trị đạo đức phải loại trừ giảm thiểu sức ép hay điều kiện dẫn đến nhân viên có hành vi thiếu trung thực Đảm bảo lực : đảm bảo cho nhân viên có kỹ hiểu biết cần thiết để thực nhiệm vụ ,nếu khơng chắn họ sễ thực nhiệm vụ giao khơng hiệu Do dó nhà quản ý nên tuyển dụng nhân viên có trình độ đào tạo kinh nghiệm phù hợp Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán : Một lựa chọn ngaanhangf nhiều quốc gia thiết lập ủy ban kiểm toán độc lập để giúp hội đồng quản trị thực nhiệm vụ họ Đây ủy ban bao gồm thành viên ngồi hội đồng quản trị khơng tham gia vào việc điều hành đơn vị ủy ban iểm tốn có đóng góp quan trọng cho việc thực tiện mục tiêu đơn vj , thông qua việc giám sát tuân thủ pháp luật, giám sát việc lập báo cáo tài chính, giữ dự độc lập kiểm tốn nội Do chức quan trọng tạo nên hữu hiệu ủy ban kiểm toán hội đồng quản trị có ảnh hưởng đến mơi trường kiểm sốt Đối với đặc thù ngân hàng thương mại mơi trường kiểm sốt cần xây dựng theo hướng sau: Môi trường kiểm soát ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm sốt nội bộ, Mức độ độc lập chi nhánh công ty trực thuộc ngân hàng cần gia tăng Sự phân cấp, phân quyền hội đồng quản trị với tổng giám đốc, giám đốc ban hội sở với giám đốc đơn vị thành viên cần gắn với trách nhiệm cụ thể Hạn chế chồng chéo điều hành tác nghiệp phận , chế tập thể định cần áp dụng linh hoạt Hội đồng quan trị cần trao quyền tương ứng Tuy nhiên ngân hàng Nhà nước nắm số cổ phần kiểm soát đa số vấn đề phát dinh ngân hàng phải báo cáo xin phép Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài Điều gây khó khăn cho cơng tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát quản lý trách nhiệm định không thuộc phạm vi nội ngân hàng Ban kiểm soát trực thuộc HĐQT trao trách nhiêm thực toàn diện hoạt động kiểm soát nội Ban kiểm soát phải xây dựng có độc lập tương phận kiểm tra, đặc biệt HĐQT ban giám đốc Ban kiểm tra nội thuộc Tổng giám đốc tổ chwucs thống từ Hội sở đến đơn vị thành viên 1.2.2.2 quy trình đánh giá rủi ro Quy trinh đánh gía rủi ro quy trình Ngân hàng để định phân tích rủi ro đói với việc hồn thành mục tiêu, làm sở cho việc định quản lý Bao gồm việc xác định mục tiêu đơn vị , nhận dạng rủi ro , phân tích đánh giá rủi ro Các rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro tín dụng Theo định nghĩa The World Bank, rủi ro tín dụng ( credit risk) nguy mà người vay khơng thể chi trả tiền lãi hoăc hồn trả vốn gốc so vói thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng , Đây thuộc tính vốn có hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng tức việc chi trả bị trì hỗn tồi tệ khơng hồn trả tồn Điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ gây ảnh hưởng tới khả khoản ngân hàng Một số hình thức rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất tỏng rủi ro đặc thù NHTM Rủi ro lãi suất khả thu nhập giảm chênh lệch lãi suất giảm lãi suất thị trường thay đổi dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác cấu trúc kỳ hạn tài sản nguồn vốn, quy mô kỳ hạn Rủi ro lãi suất xảy hai trường hợp trường hợp sau: Thời gian cho vay với lãi suất cố định dài vay với lãi suất cố định , rủi ro xảy lãi suất thị trường tăng lên Thời hạn cho vay với lãi suất cố định ngắn vay với lãi suất cố định rủi ro xảy lãi suất thị trường giảm xuống Sự không phù hợp kỳ hạn tài sản có tài sản nợ với biến động bất lợi lãi suất nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai Nó gắn liền với hoạt động kinh doanhdòng tiền vào dòng tiền sử dụng loại đồng tienf khác Tuy nhiên biến động tỷ giá gây rủi ro Rủi ro giá Rủi ro giá rủi ro giá trị tài sản ngân hàng (tài sản sở hữu tài sản đảm bảo) biến động Rủi ro xuất tất chủng loại tài sản, từ bất động sản đến cổ phiếu, trái phiếu Rủi ro chiến lược Rủi ro chiến lược phát sinh từ đổi thay môi trường hoạt động ngân hàng phạm vi rộng mặt kinh doanh tài Rủi ro chiến lược phát sinh từ hoạt động thân ngân hàng Chẳng hạn, chiến lược mở rộng thị trường, thâm nhập vào thị trường mà ngân hàng chưa có nghiên cứu đầy đủ thơng tin thiếu nguồn lực đủ trình độ cần thiết để khai thác, nắm bắt thị trường ngân hàng rơi vào tình trạng thua lỗ Rủi ro pháp lý Rủi ro pháp lý rủi ro mà ngân hàng bị khởi kiện từ khách hàng phát sinh trình hoạt động kinh doanh bình thường, chẳng hạn ngân hàng từ chối cấp hạn mức cho vay mà theo khách hàng lalf vơ lý Tuy nhiên, có trường hợp ngân hàng bị kiện với lý tách biệt với hoạt động kinh doanh ngân hàng việc ngân hàng tài rợ chó hoạt động, dự án khách hànghoạt động gây nhiễm mơi trường … Rủi ro uy tín Là rủi ro nhìn nhận, đánh giá khơng tốt dư luận ngân hàng gây khó khan nghiêm trọng hoạt động nói chung ngân hàng Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp nghững tổn thất xảy trục trặc trình vận hành hoạt động kinh doanh NHTM nhưn sai lệch thông tin xử lý thông tin , bất hợp lý quy trình, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp phận chức ngân hàng 1.2.2.3 Hoạt động kiểm soát Là sách thủ tục đảm bảo cho thị nhà quản lý thực Các sách thủ tục thực thi hành động với mục đích giúp kiểm sốt rủi ro mà dơn vị hay gặp pahri Có nhiều loại hoạt động kiểm sốt khác thực phân chia trách nhiệm đầy đủ, kiểm sốt q trình xử lý thơng tin nghiệp vụ , kiểm soát vật chất, kiểm tra độc lập việc thực , phân tích phán xét lại việc thực phân chia trách nhiệm đầy đủ, kiểm sốt q trình xử lý thơng tin nghiệp vụ, kiểm soát vật chất , kiểm tra độc lập việc thực phân tích sốt xét lại việc thực Quy trình kiểm sốt : Các hoạt động kiểm soát ngân hàng tienf hành theo quy trình cụ thể gồm bước: (1) (2) (3) thiết lập sách cho mục tiêu kiểm soát thự thủ tục kiểm soát tương ứng với sách xác minh việc sahcs có tn thủ hay khơng Mục tiêu hoạt động kiểm soát ngân hàng: mục tiêu kiểm soát tổng quát mảng hoạt động doanh nghiệp nói hugn Ngân hàng nói riêng thường hướng tới ba khía cạnh sau đây: Sự đáng tin cậy thơng tin tài chính: Sự tuân thủ pháp luật quy định hành; tính hiệu lực hiệu hoạt động Cụ tể hóa mục tiêu này, hoạt động kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại nhằm vào yếu tố sau Tính có thực: cấu kiểm sốt khơng cho phép ghi chép nghiệp vụ khơng có thực vào sổ sách ngân hàng, hợp đồng cho vay không , tài sản đảm bảo khơng có thực Sự phê chuẩn: đảm bảo nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng phải có phê chuẩn hợp lý kiểm sốt viên Giám đốc Tính đầy đủ : bảo đảm việc phản ánh trọn vẹn nghiệp vụ kinh tế phát sinh khơng bỏ ngồi sổ sách, đặc biệt nghiệp vụ thu nợ , giải chấp tài sản đảm bảo… Sự đánh giá : đảm bảo khơng có sai phạ việc tính tốn khoản giá chi phí khâu thẩm định ( phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư người vay) đánh giá giá trị tài sản đảm bảo Sự phân loại : đảm bỏ nghiệp vụ ghi chép theo sơ đồ tài khoản ghi nhận dắn loại sổ sách kế tốn Tính kỳ : dảm bảo việc ghi sổ nghiệp vụ phát sinh thực kịp theo quy định Quá trình chuyển số tổng hợp xác: số liệu kế tốn ghi vào số phải cộng chuyển sổ đắn, tổng hợp xác báo cáo tài ngân hàng Tính hiệu : hoạt đọng tín dụng phải đem lại thu nhập cho ngân hàng , làm gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu ngân hàng Để đạt mục tiêu trên, hoạt động kiểm soát ngân hàng phải thiết kế theo nguyên tắc Nguyên tắc phân công phân nhiệm : nguyên tắc yêu cầu trách nhiệm công việc cần phân chia cụ thể cho nhiều phận cho nhiều người phận Việc pahan công phân hiệm rõ ràng tạo chun mon hóa cơng việc, sai sót xảy xảy thường dễ phát có kiểm tra chéo Nguyên tắc phân quyền định: Trong hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại ln chưa đựng rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng xảy khoản vay có giá trị lớn gây tổn thất lớn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần phân chia quyền định tín dụng cách cụ thể cấp bậc, vị trí có quyền định Món vay lớn cần cấp thẩm quyền cao để phê duyệt Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: quy địn cách ly thích hợp trách nhiệm nghiệp vụ có liên quan nhằm ngăn ngừa sai phạm hành vi lạm dụng quyền hạn nghiệp vụ liên quan cần phân chia trách nhiệ cho cá nhân khác , không phụ thuộc lẫn Nguyên tắc kiểm soát chéo : nghiệp vụ cần kiểm tra giám sát chéo cán phòng ban, phòng ban khác Nguyên tắc kiểm soát độc lập thường xuyên : Nguyên tắc yêu cầu ban kiểm soát ngân hàng cần phải tổ chức độc lập với phòng ban , hoạt động khác Báo cáo kiểm soát ngân hàng cần lập cách trung thự định kỳ thường xuyên Tuân thủ theo nguyên tắc thủ tục kiểm soát Ban giám đóc ngân hàng thiết lập bao gồm Lâp so sánh, xoát xét số liệu, phê chuẩn tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng Kiểm tra tính xác số liệu tính tốn qua q trình thẩm định Kiểm tra ứng dụng môi trường hệ thống thông tin máy tính sử dugnj quản trị thơng tin tín dụng, nhưn viecj thiết lập kiểm sốt thay đổi chương trình máy tính tru cập vào hồ sư liệu khoản vay khách hàng vay Kiểm tra số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế tốn chi tiết có thay đổi hạch tốn liệu tín dụng (gốc lãi đến hạn phải thu, giải ngân, thu nợ gốc lãi , xuất nhập giá trị tài sản đảm bảo) Kiểm tra phê duyệt tài liệu khoản vay có liên quan đến việc xuất tiền khỏi quỹ ngân hàng Đối chiếu số liệu tín dụng nội với nguồn thơng tin bên ngồi: thủ tục ngày khơng giống q trình nhận diện đánh giá rủi ro thực Đây trình kiểm tra lại thơng tin có nhằm chứng minh tính có thật thơng tin So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ sách : thủ tục thường tiến hành với tài sẩn đảm bảo cho khoản vay ( sản phẩm hàng hóa, máy móc thiết bị ) Yêu cầu báo cáo định kỳ phân tích, so sánh số liệu tính tốn thực tế với dự toán kế hoạch 1.2.2.4 Giám sát kiểm sốt : Là q trình đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội Việt thực thông qua việc đánh giá thường xuyên, đánh giá riêng lẻ, hay kết hợp hai hình thức Đánh giá thường xuyên: tai j chi nhánh ban lãnh đạo ác lãnh đạo phòng ban thực giám sát hoạt đọng cán đơn vị Các cấp lãnh đạo thực viecj đánh giá cách thường xuyên tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hoạt động kiểm soát đơn vị dựa sở đánh giá rủi ro xảy ra, rủi ro xảy từ xác định hạn chế, tồn kiểm soát nội Đánh giá riêng lẻ: lãnh đạo cao đơn vị thực việc đánh giá đột xuất, rà sốt phần hay tồn quy trình để đánh giá hiệu đưa biện pháp cải tiến Kiểm toán nội : phần quan trọng công tác giám sát kiểm sốt nội Ngân hàng đánh giá cách đọc lập phù hợp tuân thủ hoạt động kiểm soát thiết lập Kiểm toán nội thường tổ chức thành phận độc lập trực thuộc cấp quản trị cao ( Đại hội cổ đông mà đại diện Hội đồng quản trị ) ủ r ộ â p tí b đ B iệ v ô c g h n õ d o e :T ậ L tú ế k m ể ự Quy trình kiểm tốn ngân hàng thương mại 1.2.2.5 Hệ thống thông tin trao đổi thông tin Là hệ thống xây dựng nhằm hỗ trợ việc xác định, nắm bắt trao đổi thông tin theo hình thức khn khổ thời gian tạo điều kiện cho thành viên thực nhiệ vụ Hệ thống thơng tin báo cáo bao gồm hệ thống thông tin, chế giao tiếp kênh thông tin cấp phận ngân hàng Mục đích hệ thống kế tốn hận biết ,thu thập phân loại , ghi sổ báo cáo nghiệp vụ kinh tế tài tổ chức đó, thỏa mãn thơng tin kiểm tra Hệ thống thông tin trao đổi chịu trách nhiệm thu thập ghi nhận tất thông tin hoạt động diễn ngồi có ảnh hưởng đến lợi ích ngân hàng 1.2.3: Những hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng thương mai Ở đơn vị kể ngân hàng, dù đầu tư nhiều thiết kế, vận hành hệ thống hẹ thống kiểm soát nội khơng thể hồn tồn hữu hiệu Bởi xây dựng hệ thống hệ thống kiểm sốt nội khơng hể hồn tồn hữu hiệu Bởi xây dựng hệ thống hồn hảo cấu trúc, hiệu thật phụ thuộc vào nhân tố chủ yếu người, phụ thuộc vào lực làm việc tính tin cậy lực lượng nhân Nói cách khác kiểm sốt nội giúp hạn chế tối đa sai phạm cho Ngân hàng, tồn hạn chế tiềm tàng xuất phát từ nguyên nhân sau Những hạn chế xuất phát từ thân người vơ ý, bất cẩn, đãng trí, đánh giá hay ước lượng sai, hiểu sau dẫn cấp báo cáo cấp Khả đánh lừa, lẩn tránh nhân viên thông qua thông đồng với hay với phận bên đơn vị Hoạt động kiểm soát thường nhằm vào nghiệp vụ thường xuyên phát sinh mà ý đến nghiệp vụ khơng thường xun sai phạm nghiệp vụ thường hay bị bỏ qua Yêu cầu thường xuyên hết người quản lý chi phí bỏ cho hoạt động kiểm soát nhỏ giá trị thiệt hại ước tính sai sót gian lận gây Ln có khả cá nhân có trách nhiệm kiểm sốt lạm dụng quyền hạn nhằm phục vụ mưu đồ riêng Chương : Thực trạng kiểm sốt nội hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Hà 2.1 Tổng quát hoạt động VIETINBANK Thái Hà 1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh VIETINBANK Thái Hà * Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK): - Lĩnh vực hoạt động kinh doanhNgân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích  Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói VIETINBANK tới khách hàng  Chứng khốn: cung cấp đa dạng dịch vụ mơi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh tồn quốc  Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trò chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… Quy mô mạng lưới  Mạng lưới ngân hàng: VIETINBANK có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc với 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm - Công nghệ  Luôn đổi ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến Cùng với sách, quy định tín dụng ban hành văn hướng dẫn cập nhật đầy đủ liên tục cẩm nang tín dụng nội ngân hàng để cán chi nhánh trụ sở dễ dàng truy cập, tìm hiểu, trao đổi, bàn luận, hướng dẫn giải đáp thắc mắc, từ áp dụng sách tín dụng vào thực tế hoạt động nghiệp vụ đơn vị cách xác hiệu Ngồi quy định khung tín dụng, VIETINBANK thường xun ban hành văn đạo hoạt động tín dụng, cảnh báo RRTD thời kỳ để kịp thời định hướng hoạt động tín dụng tồn hệ thống số trường hợp có biến động thị trường bất lợi phát yếu tố rủi ro cần cảnh báo Kết luận:Nhìn chung, quy trình cấp tín dụng VIETINBANK thể chế hóa tương đối đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực trạng khách hàng sở hạ tầng kinh tế Theo đó, quy định, sách tín dụng bao gồm tồn diện nội dung cần thiết mà ngân hàng cần thực q trình phê duyệt tín dụng 2.2.3 Hoạt động kiểm sốt Trong quy trình tín dụng cá nhân VIETINBANK Thái Hà thiết lập hoạt động giai đoạn quy trình VIETINBANK Thái Hà quy định sử dụng hoạt động kiểm soát sau : - Phê duyệt Phân chia nhiệm vụ Phân quyền định Đánh giá hoạt động Xử lý thơng tin Các kiểm sốt vật chất hệ thống camera, khóa két 2.2.4 Hệ thống thơng tin truyền thơng - Hệ thống thơng tin kế tốn VIETINBANK nói chung VIETINBANK chi nhanh Thái Hà nói riêng tiến tới việc xây dựng hệ thống thông tin nội đại, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng - Hệ thống corebanking VIETINBANK Silverlake (SIBS) Hiện hệ thống SIBS có 155 BDS tham gia với số lượng khách hàng hoạt động đến thời điểm khoảng triệu khách hàng, số lượng tài khoản lớn khoảng triệu Hàng ngày, hệ thống phải xử lý khoảng 2,5 triệu giao dịch trực tuyến 1,5 triệu tài khoản loại - Hệ thống SIBS hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ đại ngân hàng với phân hệ tiền gửi (Deposit), tiền vay/tín dụng (Loan), quản lý thơng tin khách hàng (CIF), hoạch toán kế toán tổng hợp (GL), toán/ chuyển tiền (RM) số phân hệ khác Tài trợ thương mại (TF), ATM - Hệ thống Internet Banking Mobile Banking bao gồm chức chính: Vấn tin loại tài khoản ngân hàng; Chuyển khoản nội VIETINBANK liên ngân hàng; Thanh tốn hóa đơn; Đặt lệnh toán định kỳ tương lai; Tra cứu thông tin ngân hàng tỷ giá lãi suất, điểm đặt ATM, Thanh toán lương; gửi tiền tiết kiệm; Đặt lệnh yêu cầu dịch vụ để ngân hàng thực đề nghị rút vốn, giải ngân, trả nợ, in kê - Hệ thống toán: bật hệ thống toán song biên Hiện tại, hệ thống hoạt động hiệu kết nối với hầu hết ngân hàng tổ chức tài lớn (Vietinbank, Agribank, VCB, Techcombank, Citibank, Ngân hàng phát triển, SCB, Kho bạc Nhà nước), giúp VIETINBANK ngồi việc có thêm kênh tốn với ngân hàng giúp giảm thời gian tốn cho giao dịch (do khơng qua trung gian), tăng thời gian toán ngân hàng - Hệ thống hỗ trợ kinh doanh bao gồm: Hệ thống CRM hệ thống Contact Center, Hệ thống thông tin báo cáo MIS, Hệ thống Treasury Hệ thống toán : bật hệ thống toán song biên Hiện hệ thống hoạt động hiệu kết nối với hầu hết ngân hàng tổ chức tài lớn giúp VIETINBANK ngòa việc có them kênh tốn với ngân hàng giúp giảm thời gian tốn cho giao dịch( không qua trung gian) tăng thời gian tốn ngân hàng Trao đổi thơng tin Giao tiếp nhân viên chi nhánh Mỗi cán tổng chi nhánhđều có tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống máy chi nhánh, tài khoản kèm với tài khoản mail nội chi nhánh Các nhân viên trao đổi hình thức gửi mail nội Các phòng ban chi nhánh thiết kế theo vòng tròn gần nhau, nhân viên lại qua phòng khác để trao đổi trực tiếp Mỗi phòng trang bị hệ thoogns máy in , nhân vien in văn để trao đổi với Với bàn làm việc có điện thoại kết nối chung với hệ thống, nhân viên gọi điện cho thơng qua điện thoại chi nhánh Trao đổi thông tin từ xuống từ lên Thông qua tin nội VIETINBANK nhân viên cập nhật tình hình tin tức chi nhánh, chủ trưởng sách chuyển trực tiếp hệ thoogns máy tính cán nhân viên Mỗi thứ hàng tuần có hợp dể phổ biến sách từ hội sở, quy định văn Các cán nhân viên phản ánh trực tiế với ban lãnh đạo thông qua văn Kết luận : Ưu điểm VIETINBANK Thái Hà xây dựng cho hệ thống thơng tin đại, trực tuyến có hệ thống bảo mật tiên tiến, hệ thống kế toán xây dựng chuẩn mực kế toán hành Nhược điểm VIETINBANK chưa tổ chức phòng ban, phận riêng chuyên bietj phụ trách hệ thống thông tin chi nhánh mà gặp cố chủ yếu thuê đơn vị bên nhờ can thiệp hội sở, điểu dẫn đến việc chẫm trễ có cố thơng tin xảy 2.2.5 Giám sát kiểm soat Đối với ban kiểm tra giám sát Hoạt động Giám sát : Hoạt ddoognj giám sát bước đầu phát huy hiệu Định kỳ tháng , quý ban kiểm tra Giám sát thực gián sát đánh giá triển khai tiến độ kết thực nội dung đạo , điều hành HDDQT chủ tịch HĐQT, đồng thời thực chuyên đề giám sát kết thực kế hoạch chương trình lớn VIETINBANK qua đề xuất với HĐQT kiến nghị ban điều hành bổ sung , điều chỉnh kịp thời vấn đề bất hợp lý thực tiễn hoạt đọnghoạt động tín dụng Cơng tác kiểm tra trực tiếp : Ban kiểm tra Giám sát làm đầu mối triển khai nhiều kiểm tra đơn vị Thông qua công tác kiểm tra phát số sai sót lỗi tác nghiệp cơng tác tín dụng đơn vị kiến nghị đơn vị chỉnh sửa kịp thời Đối với Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt tập trung hồn thiện máy, rà soát , sửa đổi, bổ sung hệ thoogns quy chế ,quy định , quy trình nội bộ, bước triển khai kiểm toán nội số lĩnh vực hoạt động trọng yếu ngân hàng Xây dựng , sửa đổi bổ sung quy trình kiểm tốn hoạt động tín dụng , xây dựng quy định kiểm tốn nội hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu xây dựng nội dung, yêu cầu , phương pháp, cách thức kiểm toán đánh gái hệ thống kiểm sốt nội lĩnh vực tín dụng Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật , điều lệ lĩnh vực hoạt động tín dụng Ngân hàng chuẩn hóa hoạt động xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi Kết luận : ưu điểm VIETINBANK xây dựng hệ thoogns giám sát kiểm soát thường xuyên định kỳ Nhược điểm : hoạt đông giám sát chủ yếu thực hội sở , chi nhánh chưa quán triệt rõ 2.3 Các hoạt động kiểm soát thiết kế quy trình tín dụng Bước 1: Tiếp thị khách hàng lập báo cáo đề xuất thẩm định phê duyệt tín dụng Khách hàng -Tiếp thị khách hàng -Phỏng vấn khách hàng Đồng ý - Đối chiếu với chiến lược , sách, Sản phẩm tín dụng để xác định dịch vụ , sản phẩm phù hợp Quyết định không xem xét cho vay thông báo với khách hàng Hướng dẫn hồ sơ vay vốn Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng Thu thập, phân tích thẩm định khách hàng, phương án sản xuất, trả nợ Lập báo cáo đề xuất thẩm định phê duyệt tín dụng Từ chối Có ý kiến đồng ý hoạc từ chối cho vay Chuyển thực bước Các cán quan hệ KHDN tiếp cận tìm hiểu xác định nhu cầu tư vấn cho khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm ngân hàng hoàn thiện toàn hồ sơ Quy định kiểm soát: quy định sách cho sản phẩm cụ thể để cán QHKH tiếp cận tìm kiếm thông tin phù hợp Cán QHKH thực thu thập thông tin khách hàng liên quan đề nghị cấp tín dụng ( thơng tin tài doanh nghiệp , BCTC vòng năm gần doanh nghiệp , thông tin lĩnh vực SXKD phương án vay, tài sản đảm bảo) đối chiếu hồ sơ gốc khách hàng khách hàng cung cấp thẩm định hồ sơ vay phương án trả nợ khách hàng Quy định phương án thẩm định cụ thể theo sản phẩm đối tượng khách hàng, việc thẩm định TSĐB phải áp dụng phương pháp quan sát, đánh giá thực tế tận mắt Qui định cụ thể nội dụng mà cán QHKH cần thẩm định Trước tiên qquy trình cho kiểm sốt viên, kiểm sốt viên kiểm tra tính khả thi phương án cho vay, kế họa giải ngân , tình hình tài khách hàng, đề xuất phương án cho vay( lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, kế hoạch trả nợ khách hàng, đối chiếu với CIC Ra định có ý kiến vào báo cáo đề xuất tín dụng ký vào hồ sơ cán quan hệ khách hàng trình Kiểm sốt viên tiếp tục trình hồ sơ cho trưởng phòng quan hệ khách hàng, trưởng phòng quan hệ khách hàng xem xét khối lượng cho vay có thuộc thẩm quyền quyeets định ký vào hồ sơ Bước : phê duyệt cấp tín dụng Khách hàng Từ chối đồng ý Quyết định cho vay theo thẩm quyền Đồng ý Chuyển thực bước Chưa đủ thẩm quyền So Quyết định cho vay theo thẩm quyền Đồng ý Chuyển thực bước Sơ đồ tín dụng bước Trưởng phòng QHKH tiếp nhận hồ sơ khách hàng báo cáo đè xuất tín dụng QHKD Quy định thẩm quyền định tín dụng Trưởng phòng QHKH : định vay tỷ VND Phó giám đốc phụ trách bán lẻ từ tỷ -5 tỷ VND Hội đồng tín dụng : tỷ VND Trường hợp vay < tỷ VND : trưởng phòng quan hệ KH phê duyệt hồ sơ định cho vay theo đugns thẩm quyền quy định thực ký vào hồ sơ vay Trườn hợp vượt thẩm quyền Trưởng phòng quan hệ khách hàng trình hồ sơ cho giám độc phụ trách chi nhánh phê duyệt Trường hợp vay tỷ VNĐ : Họp hội đồng tín dụng phê duyệt khoản vay, thành viên hội đồng tín dụng bao gồm Giám đốc chi nhánh phó giám đốc chi nhánh Trưởng phòng quan hệ khách hàng cá nhân doanh nghiệp Trưởng phòng quản lý tín dụng Trưởng phòng quản lý rủi ro Bước : Soạn thảo, ký kết hợp đồng vào hệ thống SIBS Sơ đồ tín dụng bước Khách hàng Soạn thảo hợp đồng Công chứng chứng thực Hợp đồng (ký hợp đồng) Đăng ký giao dịch bảo đảm Thực thủ tục liên quan đến TSĐB Ký Hợp đồng liên quan theo thẩm quyền Nhập thông tin vào hệ thống SBS Bàn giao toàn Hồ sơ liên quan đến khoản vay Chuyển thực Bước Lưu giữ hồ sơ theo quy định Cán quản lý phòng quan hệ khách hàng thực soạn hợp đồng thực thủ tục liên quan (đánh giá tài sản đảm bảo, bảo cáo phân tích rủi ro nợ xấu) xin chữ ký trưởng phòng quan hệ khách hàng Bàn giao hồ sơ cho Cán phòng Quản lý tín dụng Bước Giải ngân Khách hàng Nhận hồ sơ đề nghị giải ngân từ khách hàng, kiểm tra mục đích điều kiện lập để xuất giải ngân Nhập thông tin vào hệ thống SBS Trình trưởng phòng kiểm sốt Trả lại hồ sơ chứng từ cho khách hàng Không đủ điều kiện Kiểm tra chứng từ lam giải ngân Kiểm tra nội dung chứng từ giải ngân NH Lưu giữ hồ sơ Theo quy định Thực tốn/ Hạch tốn kế tốn Cấp có thẩm quyền phê duyệt Lập tờ trình giải ngân Trả lại hồ sơ chứng từ cho khách hàng Sơ đồ quy trình tín dụng Bước Cán QHKH lập đề xuất giải ngân, kê rút vốn trình Trưởng phòng QHKH duyệt sau hồ sơ chuyển cho phòng quản trị tín dụng nhập thơng tin vào hệ thống SIBS, lưu trữ hồ sơ Cán QTTD trình trường phòng QTTD phê duyệt Sau kê rút vốn chuyển cho phòng dich vụ khách hàng để tiến hành giải ngân cho khách hàng Tại phòng dịch vụ khách hàng, kiểm soát viên đối chiếu kê rút vốn với điều khoản hợp đồng tín dụng nhập vào hệ thống sau ký chứng từ cho phép giải ngân Chuyển hồ sơ cho phận kho quỹ giải ngân tiền mặt, chuyển giao dịch viên giải ngân chuyển khoản Bước : theo dõi kiểm tra khách hàng khoản vay Cán QHKH thực : Kiểm tra đánh giá khoản vay Thực phân loại nợ Theo dõi, rà sốt phát rủi ro Lập báo cáo phân tích rủi ro,nợ xấu Đề xuất biện pháp phòng ngừa Thực biện pháp phòng ngừa Trình lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng kiểm sốt Cấp có thẩm quyền phê duyệt Thông báo nợ đến hạn Thông báo trạng thái khoản nợ hạn Trích lập DPRR Đề nghĩ CBHKH kiểm tra soát đánh giá khoản vay Báo cáo thống kê Sơ đồ tín dụng bước Cán phòng quan hệ khách hàng lập báo cáo phân tích tín dụng rủi ro trình trưởng phòng QHKH duyệt Cán bọ QHKH cán QTTD phối hợp đánh giá khoản vay khách hàng, tisnhtoans trích lập dự phòng lập báo cáo thống kê Báo cáo phân tích tín dụng rủi ro lập có sử dụng hệ thống phần mềm máy tín Có đối chiếu cán quan hệ khách hàng cán quản lý tín dụng Bước Thu nợ lãi phí Khách hàng Tiếp nhận chứng từ trả nợ khách hàng Lập giấy đề nghị thu nợ Thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Trả lại hồ sơ chứng từ cho khách hàng Chuyển nợ hạn Kiểm tra số nợ gốc, lãi phí Thực hiệnphải bútthu tốn thu Theo dõi Hợp đòng hệ thống Khi nợ đến hạn phải trả Trình lãnh đạo Ban, Phòng Nhập vào hệ thống SBS nợ gốc lãi phí Đơn đốc thực bút thu nợ Cáctốn bút tốn ngoại bảng có liên quan Phối hợp Trả hồ sơ lý hợp chứng đồng từ cho khách hàng Lưu trữ hồ sơ Cán phòng giao dịch phối hợp với QHKH để dơn đốc thu nợ đến hạn khách hàng Cán phòng giao dịch khách hàng thực theo dõi khoản vay hệ thống máy tính, liên lạc với khách hàng đến trả nợ trích tiên trực tiếp từ tài khoản khách hàng Tài khoàn khách hàng phải theo dõi đòng thời cán QHKH cán DVKH tránh việc thu nợ nhầm Thông báo trước cho khach hàng thời điểm đến hạn trả nợ Đầu tháng danh sách khách hàng đến hạn trả nợ cán DVKH gửi cho cán QHKH đối chiếu Quy định cụ thể cấp có thẩm quyền phê duyệt việc trả nợ trước hạn Cán QHKH đánh giá lạiTSĐB hàng kỳ 2.4 Đánh giá hạn chế hệ thống kiểm sốt nộ thơng tin tín dụng VIETINBANK Thái HÀ Khảo sát việc thực kiểm sốt hoạt động tín dụng VIETINBANK Thái Hà Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tín dụng cho vay doanh nghiệp phát sinh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 10/8/2018 -Số hồ sơ: 34 hồ sơ -Số tiền: ~108 tỷ đồng Qua kiểm tra phận kiểm tra, kiểm toán nội chuyên trách phát số trường hợp sai sót xảy điển hình như: + Hồ sơ pháp lý khách hàng chưa lưu đầy đủ theo quy định, thiếu điều lệ hoạt động, định bổ nhiệm chức danh Giám Đốc, kế toán trưởng, hồ sơ pháp lý dùng photocopy không qua cơng chứng + Số liệu báo cáo tài chưa hồn chỉnh, số liệu tài doanh nghiệp cung cấp đến ngày xin vay không trùng với số liệu báo cáo tài cung cấp + Thiếu biên họp góp vốn vào doanh nghiệp, biên góp vốn bổ sung + Sau cho vay không tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vaykiểm tra biên kiểm tra sơ sài, khả trả nợ khách hàng + Hồ sơ bảo đảm tiền vay, thiếu biên xác định giá trị tài sản chấp, cho vay vượt giá trị tài sản bảo đảm, nhận chấp khơng có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản + Thiếu chứng từ hố đơn chứng minh mục đích sử dụng vốn giải ngân + Thiếu thông báo đề nghị phong tỏa số tiền ký quỹ tài khoản + Thiếu bảo hiểm tài sản + Hợp đồng bão lãnh khơng thỏa thuận với khách hàng phí bảo lãnh + Thiếu chữ ký người bán người mua bảng kê mua hàng + Phương án, dự án sản xuất, kinh doanh không phù hợp + Báo cáo thẩm định đơn giản, không thẩm định chi tiết để thấy rõ hiệu tính khả thi dự án, phương án vay vốn + Đăng ký máy cho vay theo phương thức cho vay lần; hợp đồng tín dụng, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo thẩm định tái thẩm định xác định cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng + Việc ghi chép hồ sơ vay vốn chưa thống nhất, chưa thể đầy đủ, nội dung yêu cầu tiêu chí quy định, sử dụng mẫu biểu khơng theo quy định hành + Xác định thời hạn cho vay chưa phù hợp + Thiếu phụ lục hợp đồng theo dõi nợ vay; giấy nhận nợ phụ lục hợp đồng không ghi thời hạn trả nợ + Một số hồ sơ thiếu dấu, chữ ký khách hàng, chữ ký trưởng phòng chữ ký giám đốc Qua thực tế hoạt động chi nhánh VIETINBANK Thái Hà, rút ưu điểm hạn chế kiểm soát nội hoạt động tín dụng sau: Ưu điểm Hình thành cấu tổ chức, đội ngũ cán thực cơng tác kiểm sốt nội bộ, việc chấp hành quy trình cho vay thực nghiêm túc quy định hành, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội triển khai có kế hoạch, thực quy trình nghiệp vụ Cán kiểm tra, kiểm sốt nội bám sát quy trình nghiệp vụ, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội thực thường xuyên theo kế hoạch, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tài sản chi nhánh Cán kiểm tra, kiểm soát nội áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp giám sát trực tiếp hàng ngày trình thực quy trình nghiệp vụ tín dụng, kiểm sốt trước, sau cho vay, kiểm tra đột xuất để phát ngăn chặn từ đầu rủi ro xảy hoạt động tín dụng ngân hàng Bên cạnh kết đạt trên, hoạt động kiểm sốt nội hoạt động tín dụng VIETINBANK Thái Hà hạn chế sau: Mơi trường kiểm sốt - - - Những vi phạm ( vi phạ đạo đức hành nghê, thối hóa biến chất,, trình độ nghiệp vụ yếu kém, câu kết thông đồng,…) ột số cán nhân viên ngân hàng khơng hệ thống kiểm sốt nội phát kip thời phát không ban lãnh đạo ngân hàng kịp thời có tường hợp vi phạm phát sau kiểm toán khuyến cáo cho Ban lãnh đạo ngân hàng biết không xử lý kịp thời dẫn đến thất hàng ngàn tỷ đồng gây thiệt hại khơng nhỏ cho ngành ngân hàng, chí phá sản ngân hàng Các nhân viên thuộc phận nhiều trường hợp nhân viên khơng đủ lực trình độ chuyên môn đạo đức phận khác chuyển sang Cơ chế lương thưởng chưa hợp lý dẫn đến tình trạng nhân viên khơng phấn đấu dễ dẫn đến gian lận Chưa thực chế phân cơng phân nhiệm hòa tồn: Cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ xin vốn vay khách hàng cán ngân hàng thẩm định hồ sơ xin vay vốn cán kiểm tra trình sử dụng vốn vay khách hàng sau giải ngân, cán tiếp nhận quản lý thơng tin khách hàng Với quy trình nghiệp vụ này, trường hợp khoản vay sai quy trình nghiệp vụ yếu , thơng đồng cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng đuyệt khoản vay không ngăn ngừa, không sớm đượ phát không sửa sai kịp thời Quy trình đánh giá rủi ro Những phản ứng , hành động với rủi ro phát chậm chế sách VIETINBANK Thái Hà cồng kềnh chậm chạp Chưa đánh giá hết rủi ro tín dụng khoản vay hạn chế sở liệu đầu vào( độ tin cậy thơng tin tài thấp , tiêu chưa cụ thể ) Các hoạt động kiểm soát Cơ chế kiểm soát nội VIETINBANK trọng đến cơng tác kiểm sốt xử lý kiểm sốt bảo vệ tài sản mà chưa ý đến công tác kiểm soát quản lý kiểm soát tổng quát Nói cách khác, kiểm sốt nội chưa làm tốt chức ngăn chặn giám sát mà thực chức kiểm tra, phát xử lý vấn đề phát sinh Các hoạt động kiểm soát thiết kế áp dụng theo định từ hội sở , hoạt động kiểm soát thiết lập chư gắn với tình hình hoạt động thực tế chi nhánh dẫn đến việc thực hoạt động kiểm sốt mang tính máy móc Hệ thống thông tin trao đổi thông tin Hệ thống kế toán- phận cấu thành quan trọng chế kiểm soát nội VIETINBANK trình chuyển đổi Hoạt động kinh doanh lĩnh vực đặc thù, VIETINBANK áp dụng hệ thống kế toán tương đối khác biệt với doanh nghiệp sản xuất Hệ thống thông tin chưa cập nhật kịp thời máy tính chi nhánh chạy hệ điều hành cũ cấu hình thấp Giám sát kiểm sát Chi nhánh chưa có phận giám sát độc lập mà việc giám sát chủ yếu ban lãnh đạo đơn vị thực điều dễ dẫn đến tình trạng chủ quan, tin tưởng cấp Chương : số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội Hồn thiện sở pháp lý Hoàn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng; quy định, sách quản lý loại hình tổ chức tín dụng hoạt động ngân hàng, đồng thời, đổi nội dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát phù hợp với phát triển công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu Chuẩn mực quốc tế Giám sát Ngân hàng Hoàn thiện mơi trường kiểm sốt: Sẽ tảng cho việc xây dựng thành phần lại KSNB Xây dựng hệ thống KSNB đầy đủ, hiệu quả; phối hợp phận liên quan, bổ sung công cụ quản lý tiên tiến, giảm thiểu sai sót mang tính đạo đức nghề nghiệp Hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro: Cần xây dựng phận quản lý rủi ro trì hoạt động phận với kênh thơng tin đầy đủ nhằm phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro kịp thời để tránh, không ngăn ngừa phát Xây dựng hệ thống lỗi, sai phạm nghiệp vụ Hồn thiện hoạt động kiểm sốt Cần phải quy định rõ ràng công việc vị trí tổ chức; kiểm sốt q trình xử lý thơng tin kiểm sốt hoạt động trung tâm liệu, kiểm soát phần mềm hệ thống, hệ thống quản trị sở liệu, kiểm soát việc truy cập hệ thống Hồn thiện hệ thống thơng tin truyền thơng Hiện đại hóa hệ thống CNTT, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động yêu cầu quản trị, điều hành ngân hàng Hoàn thiện giám sát kiểm sốt Để đảm bảo tính minh bạch tăng cường giám sát HĐQT, ngân hàng cần phải tách bạch chức giám sát HĐQT với chức điều hành kinh doanh Ban Điều hành, thành viên HĐQT không nên trực tiếp phê duyệt giao dịch kinh tế cụ thể  khách hàng   giải ngân… Đánh giá hệ thống KSNB dựa tuyến phòng thủ: Tuyến phòng thủ lớp trực tiếp giao dịch với Tuyến phòng thủ thứ hai khối phê duyệt Tuyến phòng thủ thứ ba hệ thống phòng ban giám sát sau thực giao dịch, ... cho vay mà theo khách hàng lalf vơ lý Tuy nhiên, có trường hợp ngân hàng bị kiện với lý tách biệt với hoạt động kinh doanh ngân hàng việc ngân hàng tài rợ chó hoạt động, dự án khách hàng mà hoạt. .. cáo tài ngân hàng Tính hiệu : hoạt đọng tín dụng phải đem lại thu nhập cho ngân hàng , làm gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu ngân hàng Để đạt mục tiêu trên, hoạt động kiểm soát ngân hàng phải... Các hoạt động kiểm soát Cơ chế kiểm soát nội VIETINBANK trọng đến công tác kiểm soát xử lý kiểm soát bảo vệ tài sản mà chưa ý đến cơng tác kiểm sốt quản lý kiểm sốt tổng qt Nói cách khác, kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng , Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng , Chương 1 : Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại, 2 kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng NHTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay