Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN  Mơn học : CƠNG NGHỆ PHẦN MỀM XÁC ĐỊNH YÊU CẦU Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản bán hàng GVHD: Mai Tuấn Khôi Lớp sáng thứ 2, tiết - I Sơ đồ chức II Phân tích nghiệp vụ Nghiệp vụ quản trị viên STT Tên nghiệp vụ Đăng nhập Đổi mật Thông tin cá nhân Đăng xuất Thêm KH Tạo đơn hàng Loại nghiệp vụ Mã qui định Mã biểu mẫu Ghi QD-ND-DN BM-DN Lưu trữ QD-NDBM-TTCN Lưu trữ DMK QD-ND- Lưu trữ DMK QD-ND-DX QD-NDBM-TTKH Lưu trữ TKH QD-ND- BM-TTHD Lưu trữ THD QD-ND- BM-TTSP Lưu trữ USP QD-ND- BM-TTKH BM-TTCN Thêm,xóa,sửa sản phẩm Thêm,xóa,sửa khách hàng Thêm,xóa,sửa Lưu trữ UKH QD-ND-UK BM-TTK 10 kho Thêm,xóa,sửa Lưu trữ QD-ND- 11 thơng tin NV Thêm,xóa,sửa Lưu trữ UNV QD-ND-DH BM-TTDH 12 đơn hàng Điều chuyển Lưu trữ QD-ND- BM-TP 13 kho Xuất/nhập kho Lưu trữ DCK QD-ND- BM-TP 14 15 Kiểm kê Báo cáo bán Lưu trữ Tra cứu XNK QD-ND-KK BM-TP QD-NDBM-BC 16 hàng Báo cáo kho Tra cứu BCBH QD-ND- BM-BC Tra cứu BCK QD-ND- BM-BC Tra cứu BCTC QD-ND- BM-DS BM-DS BM-TTNV 17 Báo cáo tài 18 Danh sách sản 19 phẩm Danh sách Tra cứu DSSP QD-ND- 20 khách hàng Danh sách kho Tra cứu DSKH QD-ND- BM-DS 21 Danh sách Tra cứu DSK QD-ND- BM-DS 22 nhân viên Danh sách đơn Tra cứu DSNV QD-ND- BM-DS hàng DSDH 2.Nghiệp vụ nhân viên STT Tên nghiệp vụ Đăng nhập Đổi mật Thông tin cá nhân Đăng xuất Thêm KH Tạo đơn hàng Loại nghiệp vụ Mã qui định Mã biểu mẫu Ghi QD-ND-DN BM-DN Lưu trữ QD-NDBM-TTCN Lưu trữ DMK QD-ND- Lưu trữ DMK QD-ND-DX QD-NDBM-TTKH Lưu trữ TKH QD-NDTHD BM-TTCN BM-TTHD STT Mã qui Tên quy định Mô tả chi tiết Đăng nhập Kiểm tài khoản tồn tại, Đổi mật tên đăng nhập, mật Mật tối thiểu kí tự, tối định QD-ND- DN QD-ND- DMK QD-ND- DMK QD-ND- DX QD-ND- TKH QD-ND- THD QD-ND- biểu mẫu Thêm,xóa,sửa Tùy chỉnh nội dung theo biểu USP QD-ND- sản phẩm mẫu Thêm,xóa,sửa Tùy chỉnh nội dung theo biểu UKH QD-ND- khách hàng mẫu Thêm,xóa,sửa Tùy chỉnh nội dung theo biểu 10 UK QD-ND- kho mẫu Thêm,xóa,sửa Tùy chỉnh nội dung theo biểu 11 UNV QD-ND- thơng tin NV mẫu Thêm,xóa,sửa Tùy chỉnh nội dung theo biểu 12 DH QD-ND- đơn hàng Điều chuyển mẫu Thêm thông tin theo biểu DCK kho mẫu(di chuyển sản phẩm QD-ND- Xuất/nhập kho) Thêm thông tin theo biểu XNK kho mẫu(thêm, chuyển sản phẩm Kiểm kê vào kho) Thêm thông tin theo biểu 13 14 QD-ND- Thông tin cá nhân Đăng xuất Trở lại trang đăng nhập Thêm KH Thông tin theo biểu mẫu, Tạo đơn hàng KK 15 16 17 đa 24 kí tự Nội dung xem quy định phần bắt buộc Thông tin đơn hàng theo mẫu(thống kê thông tin sản QD-ND- Báo cáo bán phẩm) Thêm thông tin theo biểu BCBH hàng mẫu(Thống kê kết đơn QD-ND- Báo cáo kho hàng) Thêm thông tin theo biểu BCK mẫu(Thống kê sản phẩm QD-ND- Báo cáo tài kho) Thêm thơng tin theo biểu BCTC mẫu(Thống kê doanh số bán Ghi 3.Bảng quy định công thức liên quan Danh sách biểu mẫu 4.1 BN-DN 4.2 BM-DS 4.3 BM-TTCN 4.4 BM-TTKH 4.5 BM-TTHD 4.6 BM-TTSP 4.7 BM-TTK 4.8 BM-BC 4.9 BM-TP ... mẫu, Tạo đơn hàng KK 15 16 17 đa 24 kí tự Nội dung xem quy định phần bắt buộc Thông tin đơn hàng theo mẫu(thống kê thông tin sản QD-ND- Báo cáo bán phẩm) Thêm thông tin theo biểu BCBH hàng mẫu(Thống... phẩm Thêm,xóa,sửa khách hàng Thêm,xóa,sửa Lưu trữ UKH QD-ND-UK BM-TTK 10 kho Thêm,xóa,sửa Lưu trữ QD-ND- 11 thơng tin NV Thêm,xóa,sửa Lưu trữ UNV QD-ND-DH BM-TTDH 12 đơn hàng Điều chuyển Lưu trữ... BM-TP 13 kho Xuất/nhập kho Lưu trữ DCK QD-ND- BM-TP 14 15 Kiểm kê Báo cáo bán Lưu trữ Tra cứu XNK QD-ND-KK BM-TP QD-NDBM-BC 16 hàng Báo cáo kho Tra cứu BCBH QD-ND- BM-BC Tra cứu BCK QD-ND- BM-BC Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng , Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay