làm thế nào để có project thành công

23 8 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:16

Làm th đ Project thành cơng? M c tiêu M c tiêu c a project N m v ng qui trình s n xu t ph n m m Rèn luy n k n ng vi t mã Rèn luy n tính kiên trì c a ng i l p trình Rèn luy n k n ng làm vi c nhóm Rèn luy n k n ng trình bày Rèn luy n thái đ nghiêm túc v i công vi c Ph m vi đ tài C n h n ch đ tài nh Phân công đ ng u t t c m i vi c Làm quen v i C# N i dung Phân nhóm Review l i đ tài xác đ nh tên ph m vi đ tài Gi i thi u qui trình làm Project Các trình cơng vi c c n hồn thành, vai trò thành viên Hãy t o thành nhóm phát tri n M t s v n đ thuy t trình Tr l i h i đ ng nh th nào? Ch n nhóm tr ng Gi ng viên review l i danh sách nhóm th tách, ghép nhóm n u c n Ch n Tr ng nhóm Review đ tài Xác đ nh tên đ tài L u ý đ t tên quy cách Tr ng nhóm mơ t tóm t t đ tài cho GV Gi ng viên xác đ nh ph m vi đ tài tùy thu c vào th i gian ngu n l c c a nhóm Qui trình làm Project Thi t k Kh o sát Phân L a ch n tích yêu tài c u Phát Tri n – Th c thi Ki m th Cài t Giai đo n l a ch n đ tài Thành l p nhóm b u tr L a ch n đ tài tài đ Tính m i m - Tính đ c đáo Tính th c ti n Tính k th a Tính cân b ng Tính đ o đ c ng nhóm c ch n đáp ng: Giai đo n l a ch n đ tài Tr ng nhóm: ng i ch u trách nhi m su t q trình th c hi n d án, đ i di n cho nhóm làm vi c v i gi ng viên phân công công vi c cho t ng thành viên nhóm, tr c ti p tham gia vào công vi c c a nhóm, đ m b o ti n đ c a d án, đ m nhi m trình bày bu i b o v Phân công công vi c cho thành viên cách đ ng đ u Thi t l p rule/standard làm vi c cho nhóm Thi t l p TKB h c nhóm: H c t p trung Giai đo n Kh o sát - Phân tích yêu c u Kh o sát đ thu th p thông tin: C n n m thông tin sau: Th c tr ng c a h th ng t i doanh nghi p M c đích phát tri n h th ng m i gì? i t ng s d ng h th ng nh ng ai? Nghi p v hàng ngày c a nh ng đ i t ng h th ng? c t yêu c u h th ng Mô hình hóa h th ng v i s đ use case Xây d ng mơ hình ERD: Xác đ nh th c th Xác đ nh quan h gi a th c th Yêu c u h th ng Yêu c u ph n c ng: C u hình t i thi u Yêu c u ph n m m: Môi tr ng đ ng d ng th c thi Giai đo n Thi t k Li t kê t t c giao di n c a bi u m u báo cáo: D a vào đ c t yêu c u h th ng mô t ph n phân tích, nhóm li t kê t t c bi u m u báo cáo h th ng Thi t k giao di n c a bi u m u báo cáo: Nhóm ti n hành s d ng NetBean đ thi t k L u ý giai đo n ch a code, ch a b y b t l i Thi t k s đ t ch c: Khi ng i dùng truy c p vào ng d ng th c hi n thao tác s d ng nh nh n vào m t nút hay m t menu, link, … ng d ng s ph i hi n th form thông tin t ng ng Giai đo n Thi t k Thi t k h th ng th c đ n: D a vào s th c thi t k h th ng th c đ n đ h th ng, Thi t k c s d li u logic: D a vào k t qu phân tích đ thi t k bi u đ quan h th c th (ERD) Thi t k c s d li u m c v t lý: Thi t k m c v t lý cho table Ch rõ field, ki u d li u, ràng bu c,… Giai đo n Phát tri n-Vi t mã Cài đ t c s d li u: T b ng di n gi i giai đo n thi t k , sinh viên s d ng h qu n tr C s d li u SQL server đ t o c s d li u th c s L p trình thao tác v i c s d li u: K t n i CSDL - Th c thi câu truy v n đ c thi t k - Thi t l p thông s setting cho ng d ng n u c n Thi t k giao di n l p trình theo m u t o L u ý vi c b y b t l i trình l p trình Giai đo n Phát tri n-Th c thi L p trình x lý s ki n: Sinh viên d a vào s đ tr ng thái đ l p trình ph ng th c x lý s ki n phát sinh ch ng trình Giai đo n Ki m th - Cài đ t Ki m th đ n v : Cá nhân code ch c n ng trách nhi m ki m th yêu c u nh thi t k Ki m th b ph n ki m th v i tích h p: Tr ng nhóm tích h p tồn hành c a thành viên ti n hành tích h p đ xem module tích h p t t khơng? Còn l i khơng? Ki m th h th ng: Tr ng nhóm ti n hành ki m th tồn b h th ng đ tìm hi u xem ng d ng ch y t t môi tr ng hay ch a? Giai đo n Ki m th - Cài đ t óng gói tri n khai ng d ng: Sau xây d ng xong, nhóm nhi m v build mã ngu n thành ng d ng hồn ch nh (có file jar ch rõ l p ch a main()) Khi b o v , sinh viên c n trình bày ng d ng đ c tri n khai Ki m th bàn giao: Tr ng nhóm ph i h p v i nhóm khác th c hi n cài đ t ki m th đ c l p Vi t tài li u: Tr ng nhóm phân cơng thành viên vi t tài li u h ng d n tài li u cài đ t Giai đo n B o v N p b n c ng báo cáo cu i cho gi ng viên, n p s n ph m đóng gói đ a CD/DVD LMS Tr ng nhóm th c hi n H i đ ng g m thành viên: Gi ng viên h GV ph n bi n ng d n Th i gian b o v cho m i nhóm: t i đa 20 phút M c đ nh tr ng nhóm (project leader) s trình bày Tuy nhiên h i đ ng th h i t ng thành viên nhóm, tùy vào nh ng ph n vi c mà t ng thành viên đ m nhi m i m c a t ng thành viên khác nhau, d a m nhóm m b o v c a t ng thành viên Các m c th i gian n p Giai đo n 1: Các b ng phân tích yêu c u mô t giai đo n “Kh o sát – Phân tích yêu c u” Giai đo n Các b ng thi t k mô t giai đo n “Thi t k ” Giai đo n Nhóm sinh viên ph i n p tồn b mã ngu n c a ng d ng S n ph m cu i Nhóm sinh viên ph i n p toàn b s n ph m bao g m Tài li u thi t k (b n c ng m m), đ a source code Làm vi c nhóm “ n v i m i ch b t đ u; gi m i quan h v i ti n tri n; làm vi c đ c v i m i thành cơng” John D Rockefeller Nhóm làm vi c gì? Nhóm làm vi c Nhóm t p h p nh ng ng i ki n th c, k n ng khác cam k t th c hi n m t m c tiêu chung M t s v n đ thuy t trình V n đ : Khơng ph i nói gì? Mà Ng i nghe c m nh n nh th nào? M t s v n đ thuy t trình ASK Ki n th c (Knowledge) Tr l i h i đ ng nh th nào? H i đ ng ai? H i đ ng làm gì? Giúp đ nhìn th y nh ng ch ch a hồn ch nh, thi u sót ánh giá k t qu làm đ c Bi t nhìn nh n v n đ m t cách tích c c Bi t đ n đâu tr l i đ n - khơng bi t nh h tr t h i đ ng tinh th n c u ti n Thay l i k t Chúc em thành công tr thành qua d án này! ng ... nhóm làm vi c v i gi ng viên phân công cơng vi c cho t ng thành viên nhóm, tr c ti p tham gia vào công vi c c a nhóm, đ m b o ti n đ c a d án, đ m nhi m trình bày bu i b o v Phân công công vi... source code Làm vi c nhóm “ n v i m i ch b t đ u; gi m i quan h v i ti n tri n; làm vi c đ c v i m i thành cơng” John D Rockefeller Nhóm làm vi c gì? Nhóm làm vi c Nhóm t p h p nh ng ng i có ki n... túc v i công vi c Ph m vi đ tài C n h n ch đ tài nh Phân công đ ng u t t c m i vi c Làm quen v i C# N i dung Phân nhóm Review l i đ tài xác đ nh tên ph m vi đ tài Gi i thi u qui trình làm Project
- Xem thêm -

Xem thêm: làm thế nào để có project thành công , làm thế nào để có project thành công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay