Phân tích chi phí, lợi ích phân loại chất thải rắn sinh hoạt

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:14

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG BỘ MƠN: KINH TẾ MƠI TRƯỜNG Chủ đề: Phân tích chi phí, lợi ích phân loại chất thải rắn sinh hoạt GVGD: THS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NHÓM: Tổng quan Khái niệm CBA – cost benefit analysis phương pháp nhằm so sánh lợi ích mang lại hoạt động phát triển chi phí hậu hoạt động phát triển gây Chất thải rắn CTR chất thải thể rắn, gồm CTR thông thường nguy hại CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH Bước Xác định mục tiêu, quy mô, thời gian thực phương án đề  Tìm phương án giảm thiểu hàm lượng rác khơng khả sử dụng, từ giảm đến mức tối đa tác động có hại cho mơi trường theo hướng phát triển bền vững    Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 năm Bước 2: Nhận diện chi phí, lợi ích phương án PHƯƠNG ÁN -thải Thu gom, vận chuyển rác - Chôn lắp rác thải bãi rác Chi - Xử lí chế biến doanh phí nghiệp chế biến phân bón - Ơ nhiễm mơi trường Lợi ích - Giảm phí chơn lắp rác thải, giảm diện tích sử dụng cho mục đích chơn lắp rác, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường bãi rác - Tăng doanh thu từ rác tái chế - Tăng doanh thu cho nhà PHƯƠNG ÁN -thải Thu gom, vận chuyển rác - Thiệt hại ô nhiễm môi trừơng - Việc làm cho người làm nghề thu gom phế liệu - Lợi ích hộ gia đình đươc hưởng dịch vụ thu gom rác - Doanh thu doanh nghiệp chế biến phân bón kiếm từ rác hữu - Thu nhập cho người làm nghề thu gom phế liệu Bước 3: Đánh giá chi phí, lợi ích phương án Nhà máy chế biến phân Cầu Diễn Bãi rác Nam Sơn CHI PHÍ CỦA PHƯƠNG ÁN CĨ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) •  Phí thu gom Phí vận chuyển Phí xử lý chế biến Phí thiệt hại mơi trường = Phí chơn lấp rác = Chi phí Năm Vận chuyển rác Xử lý rác thải Thiệt hại môi Thu gom rác sinh hoạt thải sinh hoạt trường Xây dựng bãi chôn lấp rác thải 2011 1315374.692 291628.6754 27738.61944 480000 26724.66152 2012 1278147.122 283375.0349 26953.56436 452830.1887 27526.40135 2013 1241973.135 275354.9845 26190.72741 427198.2912 28352.19319 2014 1206822.951 267561.9188 25449.48039 403017.2559 29202.75897 2015 1172667.583 259989.4129 24729.21214 380204.9584 30078.84201 2016 1139478.87 252631.2197 24029.32859 358683.923 30981.20695 2017 1107229.472 245481.2788 23349.25323 338381.0594 31910.64294 2018 1075892.794 238533.6989 22688.42556 319227.4145 32867.96288 2019 1045443.012 231782.7463 22046.30048 301157.9382 33854.00178 2020 1015854.999 225222.856 21422.34848 284111.2625 34869.62156 Tổng 11598884.63 2571561.826 244597.2601 3744812.292 306368.2932 •  LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CÓ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) Doanh thu từ rác tái chế = Doanh thu cho nhà máy chế biến phân bón = (đơn giá – giá thành)*khối lượng sản phẩm thu hồi = Lợi ích thu từ hộ gia đình = LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CĨ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) Năm Lợi ích Tái chế Phân bón Hộ gia đình 2011 480000 693648.84 149568 2012 452830.1887 674017.3019 141101.8868 2013 427198.2912 654941.3314 133114.9875 2014 403017.2559 636405.254 125580.1769 2015 380204.9584 618393.7646 118471.865 2016 358683.923 600892.057 111765.9104 2017 338381.0594 583885.6966 105439.5381 2018 319227.4145 567360.6094 99471.26237 2019 301157.9382 551303.2604 93840.81356 2020 284111.2625 535700.3443 88529.06939 Tổng 3744812.292 6116548.459 1166883.51 CHI PHÍ CỦA PHƯƠNG ÁN KHƠNG PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) •Phí   thu gom Phí vận chuyển Phí xử lý chế biến Phí thiệt hại mơi trường = Phí chơn lấp rác = CHI PHÍ CỦA PHƯƠNG ÁN KHÔNG PHÂN LOẠI RÁC Năm Thu gom 2011 1315374.75 Vận chuyển Xử lí 349147.8834 28957.12759 Thiệt hại môi Xây dựng bãi trường chôn lấp 480000 35507.62161 CP hội việc làm 540000 2012 1278147.094 339266.3755 28137.58922 452830.1887 34502.69258 509433.9623 2013 1241973.265 329664.4347 27341.23719 427198.2912 33526.19495 480598.0776 2014 1206823.049 320334.3424 26567.43135 403017.2559 32577.34376 453394.4128 2015 1172667.698 311268.2761 25815.52292 380204.9584 31655.34347 427730.5781 2016 1139478.848 302458.7897 25084.89433 2017 11071564.6 358683.923 30759.43681 403519.4133 293898.6506 24374.94577 338381.0594 29888.88827 380678.6918 2018 1075892.814 285580.7751 23685.08971 319227.4145 29042.97744 359130.8414 2019 1045443.03 277498.2803 23014.75532 301157.9382 28221.00435 338802.6805 2020 1015854.93 269644.5655 22363.39516 284111.2625 27422.29771 319625.1703 3078762.373 255341.9886 3744812.292 4212913.828 Tổng 21563220.1 313103.801 LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CĨ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) •Lợi   ích hộ gia đình = Thu từ rác hữu = Thu nhập cho người gom phế liệu = LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CĨ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) Lợi ích hộ hưởng dịch vụ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 339001.9336 319813.1449 301710.5141 284632.5604 268521.2834 253321.9655 238982.9863 225455.6475 212694.007 200654.7236 2644788.766 Thu nhập cho Lợi nhuận người gom phế phân vi sinh liệu 26942.502 26179.98113 25439.03346 24719.06339 24019.46725 23339.67047 22679.11495 22037.25404 21413.55663 20807.51335 237577.1567 480000 452830.1887 427198.2912 403017.2559 380204.9584 358683.923 338381.0594 319227.4145 301157.9382 284111.2625 3744812.292 Bước Lựa chọn lãi suất chiết khấu: Là cách tính tổng dòng lợi ích ròng tương lai thành giá trị quy đổi tương đương 2011 Hiện 2015 2020 Bước Tính tốn lợi ích ròng phương án PHƯƠNG ÁN Năm Chi phí (CP) Lợi ích (LI) 2011 2141466.648 1323216.84 NPV = LI – CP PHƯƠNG ÁN Chi phí (CP) Lợi ích (LI) NPV = LI - CP -818249.8084 2748987.383 845944.4356 -1903042.947 2012 2068832.311 1267949.377 -800882.9339 2642317.902 798823.3147 -1843494.588 2013 1999069.331 1215254.61 -783814.7212 2540301.501 754347.8388 -1785953.662 2014 1932054.365 1165002.687 -767051.6783 2442713.835 712368.8797 -1730344.956 2015 1867670.008 1117070.588 -750599.4205 2349342.377 672745.7091 -1676596.668 2016 1805804.548 1071341.89 -734462.6578 2259985.305 635345.559 -1624639.746 2017 1746351.706 1027706.294 -718645.4123 12138786.91 600043.1607 -11538743.75 2018 1689210.296 986059.2863 -703151.0096 2092559.912 566720.316 -1525839.596 2019 1634283.999 946302.0122 -687981.9866 2014137.689 535265.5018 -1478872.187 2020 1581481.088 908340.6762 -673140.4114 1939021.621 505573.4995 -1433448.122 Tổng 18466224.3 11028244.26 -7437980.04 33168154.42 6627178.215 -26540976.21 Bước Phân tích độ nhạy PHƯƠNG ÁN Nă m Chi phí (CP) Lợi ích (LI) PHƯƠNG ÁN NPV = LI CP Chi phí (CP) Lợi ích (LI) NPV = LI – CP 2011 522652.08 784753.96 262101.88 1122326.255 520242.6888 -602083.5662 2012 476000.05 714748.08 238748.03 1044187.787 491307.2336 -552880.5534 2013 433536.64 651026.12 217489.48 971632.4679 463995.1369 -507637.331 2014 394884.33 593021.77 198137.44 904249.4875 438214.9213 -466034.5662 2015 359699.69 540219.87 180520.18 841659.2261 413880.2732 -427778.9529 2016 327670.36 492151.80 164481.44 783510.9098 390909.7592 -392601.1506 2017 298512.13 448391.28 149879.15 729479.8639 369226.5368 -360253.3271 2018 271966.55 408550.55 136584.00 679266.448 348758.1082 -330508.3398 2019 247798.43 372276.82 124478.39 632593.1558 329436.066 -303157.0898 2020 225793.87 339249.19 113455.32 589203.3681 311195.8669 -278007.5012 Tổng 3558514.13 5344389.49 1785875.2 8298108.969 4077166.591 -4220942.378 Bước 7: Đề xuất, định Sử dụng PA1 tiết kiệm đất 994.78148 m2 NPV 1> NPV2 -7437980.04 > -26540976.21 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ... nhằm so sánh lợi ích mang lại hoạt động phát triển chi phí hậu hoạt động phát triển gây Chất thải rắn CTR chất thải thể rắn, gồm CTR thơng thường nguy hại CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH Bước... 313103.801 LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CÓ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) Lợi   ích hộ gia đình = Thu từ rác hữu = Thu nhập cho người gom phế liệu = LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN CĨ PHÂN LOẠI RÁC (TỪ 2011-2020) Lợi ích. .. Nhận diện chi phí, lợi ích phương án PHƯƠNG ÁN -thải Thu gom, vận chuyển rác - Chôn lắp rác thải bãi rác Chi - Xử lí chế biến doanh phí nghiệp chế biến phân bón - Ơ nhiễm mơi trường Lợi ích - Giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chi phí, lợi ích phân loại chất thải rắn sinh hoạt , Phân tích chi phí, lợi ích phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay