Nghệ thuật thuyết phục bằng tâm lý cam kết

16 9 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:13

Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Đề tài Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Insert or Drag and Drop your Image Thành viên nhóm Đặng Văn An – 20150003 Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Vũ Thành Tâm – 20163619 Vũ Ngọc Long – 20162542 Nguyễn Đức Phương – 20163229 Nguyễn Đức Trung – 20153976 Hoàng Trung Du – 20150574 Nguyễn Văn Hoàng – 20151546 Ninh Ngọc Luyên – 20142747 GVHD: Ths Bùi Ngọc Sơn Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Thành Công Thuyế t Phục 1.Nghệ thuật thuyết phục Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Thuyết phục là đưa tình tiết, kiện, phân tích, giải thích làm cho người khác thấy đúng, thấy hợp lý mà tin theo, làm theo • Nghệ thuật thuyết phục khả sử dụng công cụ để thuyết phục người khác làm theo việc 1.Nghệ thuật thuyết phục “vũ khí” gây ảnh hưởng thuyết phục tâm lý Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Thiện cảm (Liking) Đáp trả (Reciprocity) Bằng chứng xã hội (Social Proof) Cam kết quán (Commitment & Consistence) Uy quyền (Authority) Khan (Scarcity) Nguyên tắc Cam kết Cam kết gì? Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Cam kết cam đoan làm hứa lời nói văn cách cơng khai tự nguyện Nguyên tắc Cam kết Lời cam kết yếu tố then chốt Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • "Mọi người khơng muốn người khác cho người thất hứa họ làm theo mà cam kết cơng khai với người khác“ • Con người thường hành động quán với họ cam kết cố gắng tránh né hình ảnh người khơng qn Nguyên tắc Cam kết Các hình thức cam kết Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • hình thức cam kết cam kết lời nói cam kết văn bản(giấy) • Một cam kết viết tay phát huy hiệu việc gây thay đổi thật mang tính cá nhân chúng dễ dàng đưa cơng chúng • Cam kết công khai thường làm cho hành động người trở nên quán 10 Nguyên tắc Cam kết Ứng dụng nguyên tắc cam kết Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Trong sống Khả thuyết phục ảnh hưởng người khác giúp bạn đạt điều bạn muốn sống kỹ quan trọng bạn cần phát triển 12 Nguyên tắc Cam kết Ứng dụng nguyên tắc cam kết Kinh doanh Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Trong kinh doanh Cam kết yếu tố then chốt việc tạo lòng tin cho khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, công ty, doanh nghiệp 13 Cam kết 2.Vai trò,lợi ích Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Trong ngoại giao -Tạo nên niềm tin cảm giác an toàn hợp tác,kí kết văn chiến lược -Thúc đẩy q trình hợp tác diễn nhanh chóng 12 Cam kết 2.Vai trò,lợi ích Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Quyết định đến thành công -Bằng nghệ thuật thuyết phục bạn lơi kéo người lựa chọn giải pháp theo hướng mong muốn -Tạo niềm tin cho người làm theo định 13 Rèn luyện kỹ thuyết phục  Lập luận rõ ràng Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết  Thể tính ưu nhược điểm vấn đề  Thể tính chuyên gia  Thể hợp lý  Tự tin 14 Kết luận Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Hành vi người điểu chỉnh nhiều nguyên tắc khác nhau, nguyên tắc cam kết quán có sức mạnh to lớn • Sự hiểu biết rõ nguyên tắc giúp vận dụng việc tác động tới hành vi thân người khác cách hiệu 15 Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Than k You Give us any questions nhom9@student.hust.edu 16 ...Đề tài Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Insert or Drag and Drop your Image Thành viên nhóm Đặng Văn An – 20150003 Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Vũ Thành Tâm –... – 20142747 GVHD: Ths Bùi Ngọc Sơn Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết Thành Công Thuyế t Phục 1 .Nghệ thuật thuyết phục Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Thuyết phục là đưa tình tiết, kiện, phân tích,... Cam kết gì? Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • Cam kết cam đoan làm hứa lời nói văn cách công khai tự nguyện Nguyên tắc Cam kết Lời cam kết yếu tố then chốt Nghệ thuật thuyết phục: Cam kết • "Mọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật thuyết phục bằng tâm lý cam kết , Nghệ thuật thuyết phục bằng tâm lý cam kết , Nguyên tắc Cam kết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay