Thiết kế phần mềm hướng đối tượng VISITOR PATTERN

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:12

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Thiết Kế Phần Mềm Hướng Đối Tượng VISITOR PATTERN GVHD: Nguyễn Trần Thi Văn  ĐẶT VẤN ĐỀ  ĐỊNH NGHĨA  CẤU TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN NỘI DUNG  TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ  ƯU ĐIỂM & KHUYẾT ĐIỂM  LĨNH VỰC ÁP DỤNG  CÁC MẪU LIÊN QUAN  CHƯƠNG TRÌNH DEMO ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỊNH NGHĨA  Là mẫu thiết kế thuộc Behavior Pattern  Cho phép định nghĩa thao tác (operations) tập đối tượng (object) không kiểu mà không làm thay đổi định nghĩa lớp đối tượng  Định nghĩa operations lớp visitors Khi nên sử dụng Visitor Pattern ?  Tạo chức với đối tượng có sẵn lớp mà không cần thay đổi lớp CẤU TRÚC   Element: ConcreteVisitor: ObjectStructure: ConcreteElement: Visitor: interface Override lại operation Là Có Đưathể 1rainterface liệt 1lại Visit kêAccept operation định thành nghĩa phần cho Accept cha lớp cha, operation ConcreteVisitor operation Mỗi phương thức lớp có Các Cung Operation operation mang cấp nhận visitor giao dạng mang diện nhiệm vụcầu xử lý đối thực visitor mức đối gửi số yêu cao làVisit phép sốcác Visistor Visitor thể lớp tương ứng thăm Nó cho thành phép phần visitor Có định thể lớp làcụ thể composite thành phần Visit sưu tập danh sách hay tập hợp CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ  Cung cấp thiết kế linh hoạt, việc mở rộng chức mà không làm thay đổi cấu trúc đối tượng  Các hành động thực ConcreteVisitor CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ  Accept định nghĩa lớp ảo với tham số truyền có kiểu visitor  Cấu trúc đối tượng thay đổi Việc thay đổi lớp cấu trúc đối tượng yêu cầu xác định lại interface cho tất visitor ƯU ĐIỂM  Làm cho việc thêm operation dễ dàng  Các thuật toán, cách sử dụng cấu trúc liệu ẩn thông qua việc sử dụng visitorVisitor tập hợp phương thức liên quan lại với KHUYẾT ĐIỂM 10  Việc thêm lớp ConcreteElement khó  Phá vỡ tính đóng góiVisitor Visit ( Warrior ) Visit ( Monster ) Visit ( Wizard ) Damaged Visit ( Warrior ) Visit ( Monster ) Visit ( Wizard ) Move Visit ( Warrior ) Visit ( Monster ) Visit ( Wizard ) Reduce Damage Visit ( Warrior ) Visit ( Monster ) Visit LĨNH VỰC ÁP DỤNG  Người dùng muốn thực thao tác đối tượng cần lớp cụ thể chúng  Muốn định nghĩa operation cấu trúc  Muốn tránh “làm hỏng” lớp chúng thực operation 11 CÁC MẪU LIÊN QUAN Composite: 12 13 14 CHƯƠNG TRÌNH DEMO TÀI LIỆU THAM KHẢO  Design Patterns Elements of Reusable ObjectOriented Software – GangsOfFour  Head First Design Patterns  https://katatunix.wordpress.com/2015/01/26/visitor-pa ttern-chuyen-vieng-tham-ky-bi /  https:// 15 16 Cảm ơn thầy bạn lắng nghe ! ... (operations) tập đối tượng (object) không kiểu mà không làm thay đổi định nghĩa lớp đối tượng  Định nghĩa operations lớp visitors Khi nên sử dụng Visitor Pattern ?  Tạo chức với đối tượng có sẵn... trúc đối tượng  Các hành động thực ConcreteVisitor CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ  Accept định nghĩa lớp ảo với tham số truyền có kiểu visitor  Cấu trúc đối tượng thay đổi Việc thay đổi lớp cấu trúc đối. .. Visistor Visitor thể lớp tương ứng thăm Nó cho thành phép phần visitor Có định thể lớp làcụ thể composite thành phần Visit sưu tập danh sách hay tập hợp CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ  Cung cấp thiết kế linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế phần mềm hướng đối tượng VISITOR PATTERN , Thiết kế phần mềm hướng đối tượng VISITOR PATTERN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay