Vai trò của dịch vụ trong phát triển kinh tế

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

Kinh tế phát triển TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN MƠN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đề tài: Vai trò dịch vụ phát triển kinh tế Người hướng dẫn: TH.S Phạm Ngọc Tuấn NHÓM 05 Page Kinh tế phát triển MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.1Khái niệm dịch vụ: 1.2Đặc tính dịch vụ 1.3Phân loại dịch vụ 1.4Vai trò dịch vụ kinh tế 2.1 Thực trạng dịch vụ Việt Nam 11 2.2 Ưu điểm nhược điểm nghành dịch vụ Việt Nam .15 2.2.1 Ưu điểm .15 2.2.2 Nhược điểm 15 2.3 Để ngành dịch vụ phát huy vai trò việc tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam cần quan tâm vấn đê 16 2.3.1 Định hướng vấn đề .16 2.3.2 Giải pháp phát triển 17 2.3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao hiểu biết xã hội dịch vụ phát triển ngành dịch vụ 17 2.3.2.2 Giải pháp 2: Đảm bảo thực đầy đủ vai trò chức Nhà nước phát triển ngành dịch vụ mặt nguyên tắc 18 2.3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao suất ngành dịch vụ coi giải pháp ưu tiên hàng đầu 19 2.3.2.4 Giải pháp 4: Khuyến khích sáng tạo ngành dịch vụ 20 2.3.2.5 Giải pháp 5: Thúc đẩy cạnh tranh ngành dịch vụ .20 2.3.2.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh xuất dịch vụ 21 2.3.2.7 Giải pháp 7: Xây dựng hồn thiện hệ thống luật pháp, sách thể chế phù hợp tạo thuận lợi cho phát triển ngành dịch vụ 23 2.3.2.8 Giải pháp 8: Phát triển ngành dịch vụ ưu tiên .24 Page Kinh tế phát triển 2.3.2 Giải pháp 9: Xây dựng “vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐ nông nghiệp” mở để tăng cường tác động lan tỏa ngành dịch vụ toàn kinh tế 25 Page Kinh tế phát triển PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm dịch vụ: Có nhiều cách định nghĩa dịch vụ: Adam Smith định nghĩa rằng, "dịch vụ nghề hoang phí tất nghề cha đạo, luật sư, nhạc công, ca sĩ ôpêra, công Công việc tất bọn họ tàn lụi lúc sản xuất ra" Từ định nghĩa này, ta nhận thấy Adam Smith có lẽ muốn nhấn mạnh đến khía cạnh "không tồn trữ được" sản phẩm dịch vụ, tức sản xuất tiêu thụ đồng thời C Mác cho : "Dịch vụ đẻ kinh tế sản xuất hàng hoa, mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi lưu thông thông suốt, trôi chảy, liên tục để thoả mãn nhu cần ngày cao người dịch vụ ngày phát triển" Như vậy, với định nghĩa trên, C Mác nguồn gốc đời phát triển dịch vụ, kinh tế hàng hóa phát triển dịch vụ phát triển mạnh Còn theo nhóm biết dịch vụ vốn mệnh danh ngành công nghiệp không khói, mang lại giá trị kinh tế cao cho quốc gia Hiện nay, phát triển dịch vụ xu hướng hàng đầu, mũi nhọn mà quốc gia trọng Điểm khác biệt lớn ngành dịch vụ sản phẩm mà tạo mang tính phi vật chất Do mà có nhiều khái niệm dịch vụ theo nghĩa rộng hẹp khác nhau, đồng thời cách hiểu nghĩa rộng nghĩa hẹp khác 1.2 Đặc tính dịch vụ Dịch vụ có đặc tính sau đây: - Tính vơ hình( hay tính phi vật chất) Tính vơ hình thể chỗ người ta khơng thể dùng giác quan để cảm nhận tính chất lý hóa dịch vụ (Ví dụ dịch vụ bưu viễn thơng: khơng hình dáng loại hình dịch vụ đó) - Tính khơng thể tách rời q trình cung ứng tiêu thụ dịch vụ diễn đồng thời (Người cung ứng dịch vụ bắt đầu cung ứng dịch vụ lúc người tiêu dùng bắt đầu trình tiêu dùng dịch vụ, mà người tiêu Page Kinh tế phát triển dùng dịch vụ chấm dứt trình tiêu dùng dịch vụ lúc mà người cung ứng dịch vụ chấm dứt trình cung ứng dịch vụ) - Tính khơng đồng khó có tiêu chuẩn chung để đánh giá chất lượng dịch vụ (Thậm chí loại hình dịch vụ khơng có tiêu chí để đánh giá chất lượng chất lượng sản phẩm nói chung đánh giá trước tiên thể qua số kỹ thuật, nhiên dịch vụ mang tính vơ hình nên khó có số kỹ thuật chất lượng dịch vụ thể thỏa mãn, hài lòng người tiêu dùng – hài lòng người tiêu dùng khác nhau, thay đổi nhiều) - Tính lưu trữ Tính khơng thể cất trữ hệ tính vơ hình khơng thể tách rời Ở nhà cung cấp dịch vụ không cất trữ dịch vụ họ cất trữ khả cung cấp dịch vụ cho lần 1.3 Phân loại dịch vụ 1.3.1 Theo lĩnh vực trình tái sản xuất Ai biết, trình tái sản xuất xã hội bao gồm ba khâu theo trật tự truyền thống là: sản xuất, lưu thơng (thương mại) tiêu dùng Còn trật tự theo quan điểm Marketing ngược lại hoạt động sản xuất kinh tế thị trường phải nhu cầu giới tiêu dùng Do vậy, toàn dịch vụ chia theo ba khâu là: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ thương mại dịch vụ sản xuất (hình 9.2) Trong lĩnh vực lại bao gồm dịch vụ cụ thể Page Kinh tế phát triển Về bản, cách phân loại đơn giản khái quát kịp thời loại dịch vụ, thể tính hệ thống tương đối rõ ràng Tuy nhiên khơng có cách phân loại hồn thiện đầy đủ được, cách phân loại mang tính tương đối 1.3.2 Theo phương thức thực Mc Graw Hill chia toàn dịch vụ hai nhóm lớn: nhóm dịch vụ thực máy móc nhóm dịch vụ thực người (do lao động trực tiếp người) Từng nhóm lại chia tiểu nhóm Ví dụ nhóm dịch vụ thực máy móc gồm: tự động hố, máy móc kết hợp với người (MM kết hợp CN), hệ thống điều khiển Từ đó, tiểu nhóm lại chia dịch vụ cụ thể (Hình 9.3) Page Kinh tế phát triển Ưu điểm bật cách phân loại hàm lượng công nghệ hay đặc điểm cơng nghệ dịch vụ, từ có sở để đánh giá chất lượng dịch vụ định giá dịch vụ 1.3.3 Một số cách phân loại khác Ngồi ra, nhiều cách phân loại khác như: – Theo mục đích kinh doanh, có Dịch vụ mục đích Dịch vụ mục đích phi lợi nhuận (mục đích nhân đạo) thể lợi chia ra: nhuận, – Theo chế độ sở hữu, người Dịch vụ phủ (dịch vụ Dịch vụDịch vụ kết hợp phủ tư nhân thực ta chia ra: nước), nhân, phân loại: bản, – Theo nội dung hoạt động Những dịch Những dịch vụ bổ sung, hỗ trợ… kinh vụ doanh, nhà Page Kinh tế phát triển Nhìn chung, có nhiều cách phân loại khác nhau, dựa theo tiêu thức lựa chọn Tuỳ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu mục tiêu kinh doanh thực tế trường hợp cụ thể để lựa chọn cách phân loại thích hợp 1.4 Vai trò dịch vụ kinh tế Đầu tiên ta tìm hiểu cấu ngành dịch vụ : Dịch vụ bao gồm tập hợp hoạt động kinh tế, rộng lớn phức tạp Đó hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt người, chia thành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất dịch vụ cơng cộng Vai trò dịch vụ phát triển kinh tế 1.4.1 Dịch vụ sản xuất đời sống Nhờ có hoạt động vận tải thương mại mà ngành kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp công nghiệp cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; đồng thời sản phẩm ngành tiêu thụ Các hoạt động dịch vụ tạo mối liên hệ ngành sản xuất, vùng nước nước ta với nước Các ngành dịch vụ thu hút ngày nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân đem lại nguồn thu nhập lớn cho kinh tế Page Kinh tế phát triển 1.4.2 Vai trò ngành dịch vụ - thương mại trình Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa Lĩnh vực thương mại dịch vụ nói chung bao gồm lĩnh vực nhạy cảm có vai trò ngày quan trọng kinh tế Việc đẩy mạnh mở cửa lĩnh vực cần xem xét cách tồn diện để xác định tiến hành bước giải pháp phù hợp Nhằm mặt góp phần thành phố nước thực thành cơng tiến trình mở cửa, mặt khác góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Hoạt động thương mại dịch vụ có vị trí, vai trò quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta: - Thương mại dịch vụ góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thơng, phân phối hàng hóa, thúc đẩy thương mại hàng hóa phát triển phạm vi quốc gia quốc tế Thật vậy, dịch vụ - thương mại cầu nối yếu tố “đầu vào” “đầu ra” trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm Bn bán quốc tế, đặc biệt bn bán hàng hóa lưu hành khơng có dịch vụ vận tải? Dịch vụ tốn? Chính đời phát triển dịch vụ vận tải vận tải đường bộ, đường khơng, đường biển góp phần khắc phục trở ngại địa lý, đẩy nhanh tốc độ lưu thơng hàng hóa, thúc đẩy nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa từ Quốc gia đến quốc gia khác, từ khu vực đến khu vực địa lý khác Các dịch vụ ngân hàng cho phép khâu toán diễn cách có hiệu quả, giúp hai bên xuất nhập đạt mục đích quan hệ buôn bán Các dịch vụ viễn thông, thông tin có vai trò hỗ trợ cho hoạt động thương mại việc kích cầu, rút ngắn thời gian định mua hàng người tiêu dùng Các dịch vụ dịch vụ đại lý, buôn bán, bán lẻ giữ vai trò trung gian kết nối người sản xuất với người tiêu dùng; đồng thời góp phần đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hóa, rút ngắn thời gian hàng hóa lưu thơng, giúp nhà sản xuất nhanh chóng thu hồi vốn để đầu tư tái sản xuất Như vậy, dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động thương mại hàng hóa - Thương mại dịch vụ tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển Thơng qua hoạt động dịch vụ - thương mại thị trường, chủ thể kinh doanh mua bán sản phẩm, góp phần tạo trình tái sản xuất tiến hành liên tục dịch vụ lưu thơng, dịch vụ thơng suốt Có thể nói, khơng có dịch vụ - thương mại sản xuất hàng hóa khó phát triển - Trong trình CNH - HĐH đất nước, thương mại dịch vụ trở thành yếu tố quan trọng trình sản xuất nhu cầu dịch vụ xuất phát từ nhà sản xuất họ nhận thấy rằng, để tồn cạnh tranh khốc liệt thị trường nội địa thị trường nước ngoài, phải Page Kinh tế phát triển đưa nhiều yếu tố dịch vụ vào trình sản xuất để hạ giá thành nâng cao chất lượng dịch vụ khoa học, kỹ thuật công nghệ - Sự tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ động lực cho phát triển kinh tế, có tác động tích cực phân cơng lao động xã hội Nền kinh tế phát triển thương mại dịch vụ phong phú, đa dạng Hiện nay, phát triển thương mại dịch vụ phản ánh trình độ phát triển kinh tế quốc gia Người ta thấy rằng, trình độ phát triển kinh tế nước cao tỷ trọng dịch vụ - thương mại cấu ngành kinh tế nước lớn Dịch vụ phát triển thúc đẩy phân công lao động xã hội chun mơn hóa, tạo điều kiện cho lĩnh vực sản xuất khác phát triển - Thông qua mua bán hàng hóa, dịch vụ thị trường, khả tiêu dùng, nâng cao mức tiêu thụ hưởng thụ cá nhân doanh nghiệp tăng lên góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường lao động phân công lao động xã hội - Trong xu hội nhập quốc tế, thị trường nước liên hệ chặt chẽ với thị trường nước thong qua hoạt động ngoại thương, điều dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ, phong phú, đa dạng chắn mở rộng thị trường thu hút yếu tố đầu vào, đầu thị trường Chính điều này, dịch vụ - thương mại thực cầu nối gắn kết thị trường nước với thị trường nước, phù họp với xu hội nhập mở cửa nước ta - Dịch vụ thương mại thể cạnh tranh chủ thể kinh doanh thị trường mua bán hàng hóa dịch vụ Quan hệ chủ thể kinh doanh quan hệ bình đẳng mặt lý thuyết, thuận mua vừa bán Cho nên hoạt động dịch vụ - thương mại đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải động, sáng tạo, kể nghệ thuật để không ngừng nâng cao khả cạnh tranh hàgn hóa dịch vụ thị trường, góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng điều làm tảng vững giúp doanh nghiệp tồn phát triển cạnh tranh khốc liệt Page 10 Kinh tế phát triển lượt, gấp gần 1,6 lần so với năm 2010 Mở rộng miễn thị thực cho người Việt Nam định cư nước ngồi cơng dân nhiều nước để khuyến khích phát triển thương mại, đầu tư du lịch Mạng lưới cấu đào tạo hợp lý hơn; quy mô, chất lượng công tiếp cận giáo dục cải thiện Ứng dụng khoa học đổi cơng nghệ có bước tiến bộ, lĩnh vực nông nghiệp, thông tin truyền thông, y tế, xây dựng Thị trường khoa học cơng nghệ có bước phát triển, giá trị giao dịch tăng 13,5%/năm Số lượng sáng chế giải pháp hữu ích đăng ký bảo hộ gấp gần 2,2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010 Chỉ số đổi sáng tạo toàn cầu Việt Nam năm 2015 tăng 19 bậc so với năm 2010 Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu giao thơng, lượng, thủy lợi, đô thị, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tạo diện mạo cho đất nước Công tác y tế dự phòng chất lượng khám chữa bệnh nâng lên Giảm tải bệnh viện đạt kết tích cực Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện Ứng dụng kỹ thuật đại vào khám chữa bệnh đạt nhiều kết Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 75% Chất lượng, phương thức thông tin ngày đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu thơng tin người dân, thông tin đối ngoại phục vụ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Các dịch vụ tài ngân hàng tiếp tục phát triển, đa dạng hóa đại hóa Hoạt động xử lý nợ xấu cấu lại ngân hàng thương mại cổ phần yếu đẩy mạnh Đến tháng 9-2015, nợ xấu 2,9% (tháng 9-2012 17,43%) giảm 17 tổ chức tín dụng Các cơng ty tài chính, chứng khốn, bảo hiểm bước cấu lại; công tác kiểm tra, giám sát Page 12 Kinh tế phát triển tăng cường; thông tin ngày công khai, minh bạch; hiệu hoạt động cải thiện Thanh khoản an toàn hệ thống bảo đảm Quy mơ thị trường chứng khốn tăng, mức vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt khoảng 33% GDP thị trường trái phiếu đạt khoảng 23% vào cuối năm 2015 59 nước công nhận Việt Nam kinh tế thị trường Quan hệ thị trường thương mại tự với 55 quốc gia kinh tế, có 15 quốc gia Nhóm G-20 Tuy nhiên, phát triển dịch vụ nhiều hạn chế, có tốc độ tăng thấp giai đoạn trước Các ngành dịch vụ thâm dụng tri thức, khoa học cơng nghệ phát triển chậm Các ngành dịch vụ mang tính chất "động lực" hay "huyết mạch", có hàm lượng tri thức cao, tài chính-tín dụng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chiếm tỷ trọng nhỏ GDP tồn kinh tế Hệ thống phân phối nhiều bất cập, chi phí trung gian lớn, chưa kết nối thơng suốt, hiệu chưa bảo đảm hài hồ lợi ích khâu từ sản xuất đến tiêu thụ; chất lượng dịch vụ thấp, tính chun nghiệp chưa cao Các dịch vụ khoa học công nghệ chưa thực gắn kết với nhu cầu hoạt động ngành kinh tế, xã hội, chậm đưa vào ứng dụng kết nghiên cứu Thị trường khoa học cơng nghệ sơ khai Cơ sở vật chất đầu tư cho khoa học công nghệ chưa tương xứng Đóng góp khoa học cơng nghệ vào q trình CNH, HĐH chưa cao Vị trí Việt Nam kinh tế tri thức toàn cầu thấp Những số kinh tế tri thức (KEI) Việt Nam nửa bảng xếp hạng Năm 2012, số KEI Việt Nam 3,51 thuộc nhóm trung bình thấp Chỉ số sáng tạo Việt Nam năm 2013 đạt 34,82 xếp thứ 76 141 quốc gia Page 13 Kinh tế phát triển Chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo nhìn chung thấp so với yêu cầu; cấu đào tạo chưa hợp lý, cân đối bậc học, ngành nghề, vùng lãnh thổ Dịch vụ y tế hạn chế lượng chất Việc bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm nhiều yếu Tệ nạn xã hội số nơi diễn biến phức tạp Nhiều biểu xấu đạo đức, lối sống gây xúc nhân dân Tai nạn giao thông nghiêm trọng; ùn tắc giao thơng thị lớn khắc phục chậm Chất lượng tín dụng chưa cao, xử lý nợ xấu cấu lại ngân hàng thương mại cổ phần yếu nhiều khó khăn Du lịch chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử chậm Bảo đảm an tồn, an ninh thơng tin mạng nhiều bất cập Sự gắn kết cơng nghiệp-nơng nghiệp với dịch vụ nhiều bất cập Các dịch vụ đối ngoại phát triển vừa thiếu quy hoạch vừa tiền chưa hiệu quả, chưa phát huy hết lợi chuẩn bị tốt điều kiện cho chủ động hội nhập Thống kê cho thấy, đóng góp ngành Dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày tăng Cụ thể: Giai đoạn 1991-1995, ngành Dịch vụ có mức tăng trưởng nhanh, đạt 8,6%; Giai đoạn 1996-2000 tốc độ chậm lại song đạt 5,7%; Giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,31%/năm, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP tăng từ 79,42% năm 2010 lên 82,5% năm 2015; Năm 2016, GDP ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, đó, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ đà tăng trưởng với 6,98% với đóng góp số ngành có tỷ trọng lớn như: Bán bn bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt mức tăng 8,28% so với năm 2015; Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 7,79%; Hoạt động kinh doanh bất động sản cải thiện với mức tăng 4,00%, cao mức tăng 2,96% năm trước; Dịch vụ lưu trú ăn uống có mức tăng trưởng cao 6,70% so với mức tăng 2,29% năm 2015 Năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 640 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,6% (thấp mức tăng 7,6% kỳ năm 2016); Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng đầu năm ước tính đạt 75,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với kỳ năm trước; Doanh thu du lịch lữ hành Page 14 Kinh tế phát triển tháng đầu năm ước tính đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% tổng mức tăng 5,1% so với kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác tháng ước tính đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức tăng 7,2% so với kỳ năm 2016… 2.2 Ưu điểm nhược điểm nghành dịch vụ Việt Nam 2.2.1 Ưu điểm Thời gian qua, nước ta định hướng tập trung phát triển ngành Dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao công nghệ thông tin, truyền thơng, logistics, hàng khơng, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử Mạng lưới thương mại dịch vụ nhờ phát triển mạnh phạm vi nước, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thị trường khoa học cơng nghệ có bước phát triển, giá trị giao dịch tăng 13,5%/năm Nhiều cơng trình hạ tầng thiết yếu giao thông, lượng, thủy lợi, đô thị, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, tạo diện mạo cho đất nước 2.2.2 Nhược điểm Tuy nhiên, phát triển dịch vụ nhiều hạn chế, tốc độ tăng chưa bền vững Ngành Dịch vụ chưa thể vai trò chủ đạo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng kinh tế So với nước khu vực giới, quy mô chất lượng dịch vụ Việt Nam thấp; Tốc độ chuyển dịch cấu GDP kinh tế theo hướng dịch vụ hóa chậm, so với năm trước, tỷ trọng ngành Dịch vụ GDP không thay đổi mức độ tác động lan tỏa thấp Hiện ngành Dịch vụ đóng góp khoảng 40% GDP, tỷ lệ thấp nhiều so với nước khu vực giới Ở hầu hết quốc gia giới, đặc biệt nhóm nước phát triển, dịch vụ đánh giá khu vực trọng điểm cho phát triển kinh tế, thơng thường dịch vụ đóng góp từ 70-80% GDP Trường hợp Trung Quốc cho thấy kinh tế đứng thứ hai giới, đến kinh tế nước không đơn dựa vào sản xuất mà hướng đến dịch vụ có giá trị gia tăng cao Trong q trình đại hố kinh tế, dịch vụ tài nói chung, đặc biệt thị trường chứng khốn, chăm sóc y tế, kinh doanh nhỏ, giáo dục, Page 15 Kinh tế phát triển vui chơi giải trí, văn hố, khoa học nghiên cứu đóng góp 50% GDP Trung Quốc năm 2015 Tại Việt Nam, ngành dịch vụ dụng tri thức, khoa học công nghệ phát triển chậm Các ngành dịch vụ mang tính chất “động lực” hay “huyết mạch”, có hàm lượng tri thức cao như: Tài - tín dụng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế… chiếm tỷ trọng nhỏ GDP toàn kinh tế thấp so với nhiều quốc gia khu vực, phản ánh chất lượng tăng trưởng khơng cao Bên cạnh đó, hệ thống phân phối nhiều bất cập, chi phí trung gian lớn, chưa kết nối thông suốt, hiệu chưa bảo đảm hài hồ lợi ích khâu từ sản xuất đến tiêu thụ; Chất lượng dịch vụ thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao; Các dịch vụ khoa học công nghệ chưa thực gắn kết với nhu cầu hoạt động ngành kinh tế, xã hội, chậm đưa vào ứng dụng kết nghiên cứu Thực tế cho thấy, thị trường khoa học cơng nghệ Việt Nam sơ khai; Cơ sở vật chất đầu tư cho khoa học công nghệ chưa tương xứng; Đóng góp khoa học cơng nghệ vào q trình cơng nghiệp hố, đại hố chưa cao; Ứng dụng cơng nghệ thơng tin, xây dựng phủ điện tử chậm; Bảo đảm an tồn, an ninh thơng tin mạng nhiều bất cập; Sự gắn kết công nghiệp - nông nghiệp với dịch vụ nhiều bất cập; Các dịch vụ đối ngoại phát triển vừa thiếu quy hoạch vừa tiền chưa hiệu quả, chưa phát huy hết lợi chuẩn bị tốt điều kiện cho chủ động hội nhập… Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp ngành Dịch vụ tăng nhanh quy mô nhỏ giá trị gia tăng bình qn doanh nghiệp dịch vụ có xu hướng giảm Có thể nói, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ đa phần doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ 2.3 Để ngành dịch vụ phát huy vai trò việc tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam cần quan tâm vấn đê 2.3.1 Định hướng vấn đề Để ngành dịch vụ phát huy vai trò việc tạo động lực phát triển kinh tế tập trung vào cải cách cấu kinh tế, chuyển đổi phương thức, mơ hình tăng trưởng theo hướng bền vững, chuyển đổi từ mơ hình tăng trưởng dựa vào đầu tư xuất sang mô hình tăng trưởng Page 16 Kinh tế phát triển cân hơn, chủ yếu dựa vào tiêu dùng nội địa ngành Dịch vụ, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung phát triển ngành kinh tế trọng điểm, ngành Dịch vụ ưu tiên phát triển cơng nghệ cao Việt Nam nghiên cứu tận dụng kinh nghiệm Trung Quốc bối cảnh đẩy mạnh tái cấu gắn với đổi mơ hình tăng trưởng Theo đó, cần đẩy mạnh phát triển ngành Dịch vụ vừa theo chiều rộng, vừa theo chiều sâu, theo hướng đại, với tốc độ bình quân 7-7,5%/năm, cao tốc độ tăng khu vực sản xuất GDP mục tiêu đề Cần nâng cao chất lượng đa dạng hóa loại hình dịch vụ gắn với việc phát triển khoa học cơng nghệ vai trò kinh tế tri thức, phát triển dịch vụ trung gian nhằm tăng cường kết nối bổ trợ ngành kinh tế, thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hoá kinh tế nhằm đưa tỷ trọng dịch vụ đạt 45% GDP vào năm 2020 Để thực mục tiêu này, ngày 21/02/2017, Chương trình hành động Chính phủ ban hành (kèm theo Nghị 27/NQ-CP Chính phủ) thực Nghị 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố XII số chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế Nghị số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 Quốc hội kế hoạch cấu lại kinh tế giai đoạn 2016-2020 tiếp tục khẳng định cấu lại phát triển nhanh ngành Dịch vụ Theo đó, Chính phủ chủ trương trì tốc độ tăng trưởng ngành Dịch vụ cao tốc độ tăng trưởng GDP; Tập trung phát triển số ngành Dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức cơng nghệ cao như: tài chính, ngân hàng; hàng hải, logistics; dịch vụ kỹ thuật dầu khí; hàng khơng; dịch vụ thương mại; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ; loại dịch vụ kiểm tốn, tư vấn, pháp lý… Bên cạnh đó, thực có hiệu chương trình phát triển du lịch quốc gia, tạo chuyển biến mạnh để đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước 2.3.2 Giải pháp phát triển 2.3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao hiểu biết xã hội dịch vụ phát triển ngành dịch vụ Nhằm nâng cao hiểu biết công chúng, cộng đồng doanh nghiệp giới hoạch định sách ngành dịch vụ tầm quan trọng Page 17 Kinh tế phát triển ngành dịch vụ kinh tế xã hội, Chính phủ cần tổ chức chiến dịch toàn quốc tuyên truyền phát triển ngành dịch vụ với nội dung bản: - Nhấn mạnh tính chất liên ngành, liên lĩnh vực ngành dịch vụ tính lan tỏa ngành ngành kinh tế khác cần thiết phải phối hợp quản lý điều tiết để phát triển ngành - Xác định rõ ràng, xác hành động Chính phủ, quan thuộc Chính phủ, địa phương, cá nhân người tiêu dùng cộng đồng doanh nghiệp để khai thác hội phát triển vượt qua khó khăn, thách thức ngành dịch vụ, đặc biệt ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển - Chia sẻ kinh nghiệm kỹ phát triển ngành dịch vụ để khuyến khích học tập thay đổi tập quán quản lý, kinh doanh tiêu dùng dịch vụ xã hội 2.3.2.2 Giải pháp 2: Đảm bảo thực đầy đủ vai trò chức Nhà nước phát triển ngành dịch vụ mặt nguyên tắc Thứ nhất, dịch vụ mang tính chất độc quyền tự nhiên độc quyền Chính phủ (xuất phát từ nguyên nhân lịch sử) cần thiết khó tránh khỏi.Thứ hai, loại dịch vụ mặt chất dịch vụ cơng hay hàng hóa cơng cần chuyển cho khu vực kinh tế tư nhân cung cấp thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm điều tốt hiệu Tại kinh tế chuyển đổi hội nhập Việt Nam, Nhà nước (cả trung ương địa phương) có truyền thống vừa người cung cấp, vừa người ban hành quy định liên quan đến dịch vụ Các doanh nghiệp nhà nước kiểm soát phần lớn thị trường ngành dịch vụ mà nước khác thường cho phép tự cạnh tranh (cho phép khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ) Vì thế, vấn đề khó Việt Nam tìm điểm cân tối ưu tham gia khu vực nhà nước khu Page 18 Kinh tế phát triển vực tư nhân ngành dịch vụ Với định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định vai trò Nhà nước sau: ‐ Xây dựng giám sát việc thực thi luật pháp, sách quy định điều tiết phát triển ngành dịch vụ ‐ Cung cấp loại hình dịch vụ cơng theo nghĩa hàng hóa cơng (thí dụ: quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước) ‐ Tham gia cung cấp số loại hình dịch vụ bản, cần thiết cho việc đảm bảo cơng xã hội ổn định phát triển (thí dụ: giáo dục, y tế) Theo đó, Nhà nước cần phải đảm bảo người dân khơng tiếp cận với dịch vụ có chất lượng tốt mà có giá hợp lý ‐ Thúc đẩy nhận thức xã hội vấn đề liên quan đến phát triển ngành dịch vụ (thí dụ: chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, phổ cập giáo dục ) ‐ Đảm bảo thực cam kết quốc tế q trình tự hóa ngành dịch vụ theo hướng có lợi, tạo điều kiện thúc đẩy xuất dịch vụ ‐ Tập trung nguồn vốn định hướng cho phát triển số ngành dịch vụ ưu tiên 2.3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao suất ngành dịch vụ coi giải pháp ưu tiên hàng đầu Năng suất toàn kinh tế nói chung ngành dịch vụ nói riêng Việt Nam thấp so với bình diện chung giới khu vực, ngành dịch vụ đóng vai trò ngày quan trọng động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Vì thế, cần coi sách “nâng cao suất” giải pháp ưu tiên hàng đầu Giải pháp “nâng cao suất” ngành dịch vụ nhằm hai mục tiêu: - Thúc đẩy ngành dịch vụ Việt Nam phát triển nhanh, hiệu cạnh tranh theo chiều sâu dài hạn - Nâng cao suất từ nâng cao sức cạnh tranh toàn kinh tế Việt Nam Page 19 Kinh tế phát triển 2.3.2.4 Giải pháp 4: Khuyến khích sáng tạo ngành dịch vụ Phát minh sáng tạo yếu tố then chốt việc nâng cao suất ngành dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng tốt Ở Việt Nam, số ngành dịch vụ phát triển đến ngưỡng bão hòa khía cạnh khai thác lợi nguồn vốn lao động nên cần tập trung vào việc nâng cao suất cách phát triển sáng tạo Tuy nhiên, để khuyến khích sáng tạo ngành dịch vụ, Việt Nam cần có quan điểm thực dụng, thực tế nên thực tốt vấn đề sau: ‐ Sáng tạo hoàn cảnh thực tế Việt Nam không nên tập trung vào việc tạo hồn tồn mà việc áp dụng cách sáng tạo khn mẫu có (ở giới) phù hợp với hồn cảnh thực tế đất nước Nói cách khác, mục tiêu thúc đẩy phát minh sáng tạo ngành dịch vụ phải tính đến lực thực tế khả hấp thu sáng tạo ‐ Cần thiết lập khung khổ luật pháp thuận lợi cho sáng tạo thông qua việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ‐ Cần thành lập khu cơng nghệ cao, trung tâm nghiên cứu triển khai (R&D) liên ngành lớn thay để sở phân tán nhằm hình thành nơi phát minh sáng tạo ‐ Do tính chất xã hội hóa thực tiễn cao nên phần lớn phát minh sáng tạo cần thị trường thúc đẩy (do nhà cung cấp dịch vụ khách hàng) thay thực theo chế độ cấp phát xin‐cho Nhà nước kinh phí 2.3.2.5 Giải pháp 5: Thúc đẩy cạnh tranh ngành dịch vụ Một rào cản phát triển nhiều ngành dịch vụ Việt Nam độc quyền bán độc quyền Nhà nước Hạn chế cạnh tranh ngành dịch vụ khiến chất lượng dịch vụ không cao giá thành lại cao, đồng thời không tạo hội cho khu vực kinh tế tư nhân lẫn nước tham gia vào cung cấp dịch vụ Page 20 Kinh tế phát triển Vì thế, Chính phủ cần phải dỡ bỏ rào cản có tính chất “sở hữu” nói ngành dịch vụ hai giải pháp bản: - Cổ phần hóa tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước ngành dịch vụ khơng mang tính chất độc quyền tự nhiên không hoạt động ngành dịch vụ Chính phủ - Thực cơng khai, minh bạch thông qua đấu thầu cạnh tranh việc mua sắm dịch vụ Chính phủ doanh nghiệp nhà nước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dịch vụ tư nhân vừa nhỏ phát triển Việt Nam học hỏi kinh nghiệm sau nước khác nhằm thúc đẩy cạnh tranh khu vực dịch vụ, thông qua: Thứ nhất, thực trình chuyển đổi mang tính chất “nội sinh,” có nghĩa áp dụng sáng kiến, phương pháp tập quán kinh doanh để làm thay đổi chuyển hóa khu vực cơng cung cấp dịch vụ theo mơ hình kinh doanh nhiều Thứ hai, mở rộng cạnh tranh giai đoạn “hạ nguồn” khâu “thượng nguồn” trình sản xuất cung ứng dịch vụ bản, có dịch vụ cơng Ở giai đoạn “hạ nguồn” việc phân phối lẻ, dịch vụ công cung cấp thành phần kinh tế tư nhân Tuy nhiên, nhà nước kiểm sốt giai đoạn “thượng nguồn,” thí dụ thơng qua việc kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng, cấp phép… 2.3.2.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh xuất dịch vụ Chính phủ cần thực số công việc cụ thể: Thúc đẩy xuất dịch vụ theo phương thức cung cấp dịch vụ cho cơng ty nước ngồi Việt Nam thông qua: - Xây dựng hệ thống luật pháp quy định thân thiện với FDI, thích ứng với hình thức đầu tư sở hữu, dễ tuân thủ - Quan tâm đến việc điều chỉnh quy tắc “thực tế” hoạt động kinh doanh với việc cải cách luật pháp nói chung - Nâng cấp kỹ chun mơn; ý đến việc đào tạo nhân lực - Hỗ trợ công ty vừa nhỏ xuất kỹ quản lý công ty Page 21 Kinh tế phát triển Thúc đẩy xuất dịch vụ theo phương thức cung cấp dịch vụ cho du khách đến Việt Nam thông qua: - Xây dựng chiến lược nhằm tận dụng lợi du lịch biến Việt Nam thành trung tâm du lịch quốc tế - Xây dựng sở hạ tầng thân thiện với môi trường để thu hút du khách; nâng cấp phát triển mạnh hệ thống giao thông - Phát triển hoạt động liên quan đến văn hóa‐thể thao, coi trọng du lịch vùng nông thôn; iv) đào tạo đội ngũ nhân viên thành thạo tiếng Anh Thúc đẩy xuất dịch vụ theo phương thức cung cấp dịch vụ cho phương tiện nước ngồi tạm thời q cảnh qua Việt Nam thơng qua: - Xây dựng vị Việt Nam với tư cách trung tâm hậu cần kinh doanh Tiểu vùng Mê Kông; - Phát triển dịch vụ bảo dưỡng tàu thuyền máy bay - Thành lập quan hệ đối tác với nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu giới để tham gia vào mạng lưới quốc tế học tập kinh nghiệm Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại xuất nhập thông qua: - Phát triển phương tiện vận tải hàng không đường thủy - Nâng cao lực bảo hiểm tài cho thương mại Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước Việt Nam (đang có mặt) thơng qua - Xây dựng chế bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài; - Đơn giản hóa thuận lợi hóa dịch vụ phủ để thu hút nhà đầu tư vào ngành dịch vụ Việt Nam - Thiết lập văn phòng đại diện thương mại để quảng bá Việt Nam trước nhà đầu tư Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ điện tử Việt Nam cho khách hàng nước ngồi thơng qua: - Phát triển công ty hoạt động lĩnh vực Internet Page 22 Kinh tế phát triển - Đơn giản hóa quy định thành lập công ty vừa nhỏ hoạt động quốc tế cơng ty - Khuyến khích sử dụng máy tính Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ lao động tạm thời Việt Nam cho khách hàng nước thông qua: - Kết hợp thỏa thuận xuất lao động với đào tạo kỹ năng; - Chính phủ hỗ trợ cho dịch vụ tìm kiếm nhà tuyển dụng lao động nước việc đàm phán hợp đồng; - Giải vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, nhập học cho trẻ em, thị thực… Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước cơng ty Việt Nam nước ngồi thơng qua việc hỗ trợ xuất dịch vụ công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, vận tải, kiến trúc, giải trí, nhà hàng… Thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngồi chi nhánh cơng ty Việt Nam nước ngồi thơng qua: - Hỗ trợ thiết lập dây chuyền phân phối Việt Nam nước ngồi; xây dựng dây chuyền thơng qua hình thức nhượng quyền thương mại thiết lập đối tác cơng ty nước ngồi - Thiết lập chi nhánh công ty Việt Nam nước ngồi cơng cụ hữu hiệu để có hợp đồng với phía nước ngồi - Ưu tiên dịch vụ liên quan đến máy tính, tư vấn kỹ thuật, nhà hàng, y tế… 2.3.2.7 Giải pháp 7: Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp, sách thể chế phù hợp tạo thuận lợi cho phát triển ngành dịch vụ Vai trò Chính phủ phải tạo mơi trường thể chế sách thuận lợi phát triển ngành dịch vụ thay mơi trường gây trở ngại kìm hãm phát triển ngành Thông lệ cho thấy, bên cạnh việc tập trung vào số ngành dịch vụ ưu tiên cụ thể, Chính phủ nên Page 23 Kinh tế phát triển có biện pháp tạo thuận lợi mang tính chất áp dụng xun suốt cho toàn ngành dịch vụ, cụ thể: ‐ Đổi tư pháp lý nước phù hợp với tư pháp lý quốc tế Cần ý trước tiên việc đổi tư kinh tế, tư pháp lý, đổi phương pháp, tác phong, cách thức xử lý vấn đề pháp lý‐kinh tế‐chính trị quan nhà nước liên quan đến ngành dịch vụ Xây dựng ban hành Chiến lược tổng thể phát triển toàn diện khu vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020 cần thiết nhằm giúp quan, tổ chức, cá nhân tham gia xác định rõ định hướng để có kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tới ‐ Xây dựng, hồn thiện thực thi pháp luật sách phát triển ngành dịch vụ nước phù hợp với thông lệ quốc tế Trong đó, cần trọng bảo đảm tính minh bạch, công khai tăng cường chế giám sát cưỡng chế thực thi pháp luật ‐ Cải tiến công tác quản lý nhà nước ngành dịch vụ, đặc biệt lĩnh vực quy định tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; thiết lập mạng lưới ngành dịch vụ liên quan; xây dựng chế chia sẻ thông tin; đổi lập kế hoạch để đảm bảo phối hợp tốt; hoàn thiện hệ thống theo dõi đánh giá; xây dựng lực cho cán quản lý nhân viên bộ/cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước ngành dịch vụ ‐ Hỗ trợ để nâng cao vai trò hiệp hội dịch vụ, cho phép hiệp hội có quyền “kiểm định” chất lượng dịch vụ; phát triển hiệp hội dịch vụ theo hướng “chun mơn hóa” lĩnh vực “chun nghiệp hóa” hoạt động dịch vụ; tích cực tham gia việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, kiểm sốt dịch vụ vận động sách 2.3.2.8 Giải pháp 8: Phát triển ngành dịch vụ ưu tiên Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Chính phủ cần ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển nhanh có hiệu số ngành dịch vụ định tạo hiệu ứng “lan tỏa,” thúc đẩy kéo theo phát triển ngành kinh tế khác Trong trường hợp Việt Nam, có hai cấp độ tập trung nguồn lực phát triển: Page 24 Kinh tế phát triển Ở cấp độ thứ tập trung nguồn lực phát triển ngành dịch vụ “ưu tiên.” Sáu ngành dịch vụ mà Việt Nam cần ưu tiên phát triển là: công nghệ thông tin truyền thơng (ICT), tài chính, nhóm ngành dịch vụ hậu cần (vận tải‐giao nhận‐lưu kho), du lịch, giáo dục dịch vụ kinh doanh Đây ngành có nhiều tiềm tăng trưởng lực cạnh tranh chúng đóng vai trò quan trọng kinh tế Ở cấp độ thứ hai tập trung nguồn lực phát triển ngành dịch vụ ưu tiên “đột phá.” Trong số sáu ngành dịch vụ “ưu tiên” kể phân ngành ngân hàng ngành dịch vụ tài chính, phân ngành khoa học công nghệ, tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu‐triển khai, ngành dịch vụ kinh doanh phân ngành giáo dục đại học sau đại học ngành dịch vụ giáo dục phân ngành dịch vụ mang tính chất “đột phá” chiến lược Tính đột phá thể khả to lớn ngành tác động đến phát triển nhảy vọt khu vực dịch vụ 2.3.2 Giải pháp 9: Xây dựng “vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐ nông nghiệp” mở để tăng cường tác động lan tỏa ngành dịch vụ toàn kinh tế Các “vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐nông nghiệp” trung tâm phát triển dịch vụ, đồng thời nôi sáng tạo, trung tâm suất cực tăng trưởng ngành dịch vụ nói riêng tồn kinh tế nói chung Các vùng liên kết mở tạo mối liên kết chặt chẽ ngành dịch vụ với ngành dịch vụ với ngành sản xuất, gồm nông nghiệp công nghiệp, làm hạt nhân hay đầu tàu thúc đẩy phát triển bền vững toàn kinh tế theo hướng phát triển kinh tế tri thức “Vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐nông nghiệp” mở xem tập hợp gồm cấu phần có mối quan hệ tương tác tùy thuộc với tạo thành tổng thể liên kết chặt chẽ Trong “vùng” này, không tồn mối liên kết chặt chẽ ngành dịch vụ với mà ngành dịch vụ với ngành công nghiệp nông nghiệp kinh tế Sở dĩ vùng liên kết gọi “mở” ngành dịch vụ có mối quan Page 25 Kinh tế phát triển hệ trao đổi với môi trường xung quanh với ngành sản xuất khác kinh tế, với kinh tế nước ngồi hay chịu tác động mơi trường luật pháp sách chung “Vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐nông nghiệp” mở tạo điều kiện cho mối quan hệ gắn kết yếu tố đầu vào quan trọng sản xuất trình tái sản xuất sức lao động‐xã hội, gồm: trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu, quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành dịch vụ, khu dân cư đô thị, doanh nghiệp dịch vụ ưu tiên doanh nghiệp công nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không gian dịch vụ‐công nghiệp‐nông nghiệp Trung tâm “vùng” Công viên Khoa học, Vườn ươm Doanh nhân, Khu Công nghệ cao… kết tương tác tác động lan tỏa lẫn ngành dịch vụ ưu tiên (cung cấp dịch vụ trung gian), trường đại học (cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao), viện/trung tâm nghiên cứu (cung cấp công nghệ phát minh, sáng chế), doanh nghiệp công nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đưa nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu‐ triển khai), quan quyền hiệp hội ngành dịch vụ (cung cấp sở hạ tầng “mềm” khung khổ điều tiết phù hợp), khu dân cư đô thị (cung cấp điều kiện sống, sinh hoạt, giải trí thuận tiện, đại…) Xét giác độ phát triển kinh tế vùng “Vùng liên kết dịch vụ‐công nghiệp‐nông nghiệp” mở với đặc điểm kể cần phải hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm mơ hình Khu kinh tế tự kiểu Page 26 ... cao người dịch vụ ngày phát triển" Như vậy, với định nghĩa trên, C Mác nguồn gốc đời phát triển dịch vụ, kinh tế hàng hóa phát triển dịch vụ phát triển mạnh Còn theo nhóm biết dịch vụ vốn mệnh... chia thành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất dịch vụ cơng cộng Vai trò dịch vụ phát triển kinh tế 1.4.1 Dịch vụ sản xuất đời sống Nhờ có hoạt động vận tải thương mại mà ngành kinh tế nông, lâm,... ngành dịch vụ phát huy vai trò việc tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam cần quan tâm vấn đê 2.3.1 Định hướng vấn đề Để ngành dịch vụ phát huy vai trò việc tạo động lực phát triển kinh tế tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của dịch vụ trong phát triển kinh tế , Vai trò của dịch vụ trong phát triển kinh tế , PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, 3 Phân loại dịch vụ, 4 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế, 1 Thực trạng dịch vụ tại Việt Nam, 3 Để ngành dịch vụ phát huy được vai trò của mình trong việc tạo động lực phát triển kinh tế thì Việt Nam cần quan tâm những vấn đê

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay