Vai trò của công nghệ thông tin trong kiểm soát nội bộ ngân hàng viettinbank

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

Đề tài: Vai trò cơng nghệ thơng tin kiểm soát nội ngân hàng Viettinbank Bài làm: Những nội dung I Cơ sở lý luận kiểm soát nội hệ thống Ngân hàng thương mại Lịch sử phát triển hệ thống lý luận kiểm soát nội 1.1 Bản chất vai trò kiểm sốt nội 1.1.1 Bản chất kiểm sốt nội 1.1.2 Vai trò kiểm sốt nội 1.2 Các thành phần cấu thành kiểm soát nội Đặc điểm ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến việc thiết kế vận hành hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại 2.2 Cơ sở pháp lý kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3 Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Thực trạng hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thương mại Việt Nam II Tổng quan vai trò hệ thống cơng nghệ thơng tin kiểm soát nội ngân hàng Viettinbank Tổng quan hệ thống kiểm soát nội ngân hàng Viettinbank Vai trò hệ thống cơng nghệ thơng tin việc kiểm sốt nội Ngân hàng Vietinbank II.1 Lưu trữ cung cấp thông tin ngân hang II.2 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm soát nội II.3 Tăng cường lực quản lí quản trị rủi ro II.4 Tự động hóa q trình quản lý quản trị nghiệp vụ II.5 Tự động hóa q trình quản lý quản trị nghiệp vụ Mục tiêu đề để phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin kiểm sốt nội Ngân hàng Vietinbank III Giải pháp khắc phục phát triển hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng Vietinbank Việt Nam I Cơ sở lý luận kiểm soát nội hệ thống Ngân hàng thương mại Lịch sử phát triển hệ thống lý luận kiểm soát nội 1.1 Bản chất vai trò kiểm sốt nội 1.1.1 Bản chất kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội hệ thống sách thủ tục thiết lập nhằm đạt bốn mục tiêu sau: bảo tài sản đơn vị, bảo vệ độ tin cậy thông tin, bảo đảm thực chế độ pháp lý bảo đảm hiệu hoạt động Theo đó, kiểm sốt nội chức thường xuyên đơn vị, tổ chức sở xác định rủi ro xảy khâu cơng việc để tìm biện pháp ngăn chặn hiệu nhằm thực có hiêu tất mục tiêu đặt đơn vị a Bảo vệ tài sản đơn vị Tài sản đơn vị bao gồm tài sản hữu hình tài sản vơ hình chúng mát, hư hại khơng sử dụng hợp lý Vì kiểm sốt nội giúp cho nhà quản lý sử dụng hiệu tài sản đơn vị b Bảo đảm độ tin cậy thông tin Thông tin kinh tế tài quan trọng cho việc hình thành định nhà quản lý, từ ảnh hưởng to lớn hoạt động cơng ty Do đó, thơng tin cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời thời gian, tính tin cậy hoạt động kinh doanh phản ánh đầy đủ khách quan nội dung hoạt động kinh tế tài c Đảm bảo việc thực chế độ pháp lý Bất kỳ đơn vị ngồi điều lệ cơng ty phải tuân thủ nguyên tắc, sách Nhà nước đề Các chế độ pháp lý thường xuyên sửa đổi, bổ sung có ảnh hưởng vĩ mơ đến hoạt động doanh nghiệp d Bảo đảm hiệu hoạt động lực quản lý Hiệu hoạt động lực quản lý định tồn doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kiểm sốt nội Bản chất hệ thống kiểm soát nội giúp doanh nghiệp thực hiệu mục tiêu đề Vì vậy, hệ thống kiểm sốt nộivai trò quan trọng việc điều hành doanh nghiệp KSNB bao gồm 05 thành phần: Mơi trường kiểm sốt; quy trình đánh giá rủi ro đơn vị; hệ thống thơng tin liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, bao gồm quy trình kinh doanh có liên quan, trao đổi thơng tin; hoạt động kiểm soát giám sát kiểm soát Với mục tiêu bảo vệ tài sản đơn vị, hệ thống KSNB phát thiệt hại, sai sót, vi phạm việc sử dụng tài sản đơn vị Từ đó, hệ thống KSNB đề biện pháp để bảo vệ tài sản hữu hiệu sử dụng hợp lý nguồn tài sản doanh nghiệp Thơng tin tài phận cấu thành quan trọng hệ thống thông tin đơn vị Nếu hệ thống thông tin sai lệch so với thực tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đơn vị Các nhà quản lý khơng nắm hoạt động cơng ty mình, từ đề phương án hoạt động sai lầm, đẩy cơng ty vào tính trạng phá sản Hệ thống KSNB doanh nghiệp trì kiểm tra việc tn thủ sách có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngăn chặn phát kịp thời gian lận sai sót hoạt động doanh nghiệp Hệ thống KSNB phát thông tin khơng xác, khơng đáng tin cậy, quản lý doanh nghiệp vào xác định tình hình doanh nghiệp, từ xây dựng kế hoạch chiến lược hợp lý hiệu Bên cạnh hệ thống KSNB giúp cho nhà quản lý xem xét hiệu lực quản lý doanh nghiệp, tìm điểm yếu hoạt động khơng hiệu Từ đưa biện pháp giải tình hình Hệ thống KSNB đóng vai trò quan trọng mọt doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiêu hơn, giúp doanh nghiệp phát triển hướng kinh doanh, giảm thiểu sai sót rủi ro quản lý hoạt động doanh nghiệp 1.2 Các thành phần cấu thành kiểm soát nội Hệ thống KSNB cấu thành dựa phận cụ thể sau: a Mơi trường kiểm soát: bao gồm chức quản trị quản lý, quan điểm, nhận thức hành động Ban Quản trị Ban Giám đốc liên quan đến KSNB tầm quan trọng KSNB hoạt động đơn vị b Quy trình đánh giá rủi ro đơn vị: hoạt động nhận diện, đánh giá rủi ro kinh doanh, từ định hành động thích hợp nhằm đối phó với rủi ro c Hệ thống thơng tin trao đổi thông tin: hoạt động nhận diện, đánh giá rủi ro kinh doanh, từ định hành động thích hợp nhằm đối phó với rủi ro d Các hoạt động kiểm sốt: hoạt động liên quan tới mục tiêu rủi ro xác định rõ ràng thường xác định thông qua thủ tục doanh nghiệp đo lường dễ dàng e Giám sát kiểm sốt: quy trình đánh giá hiệu hoạt động KSNB giai đoạn Đặc điểm ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến việc thiết kế vận hành hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình trung gian tài đóng vai trò vơ quan trọng kinh tế Sức khỏe hệ thống ngân hàng có ảnh hưởng lớn tới vững mạnh hệ thống tài quốc gia kinh tế nói chung Trong năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đổi cách mơ hình tổ chức, chế điều hành nghiệp vụ Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ yếu điều hành hoạt động nghiệp vụ NHTM hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ tài Do vậy, hoạt động kinh doanh ngân hàng mang đặc điểm khác biệt so với loại hình doanh nghiệp khác Đây loại hình kinh doanh có nhiều rủi ro, dễ bị tổn thương có gian lận sai sót, Vì vậy, hoạt động kiểm sốt nội (KSNB) tốt trợ giúp cho nhà quản lý ngân hàng việc ngăn chặn gian lận sai sót, mặt khác KSNB tốt trợ giúp cho kiểm tốn độc lập có chứng tin cậy việc đánh giá tính trung thực hợp lý tình hình tài ngân hàng 2.2 Cơ sở pháp lý kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam Hệ thống kiểm soát nội thiết kế ngân hàng thương mại phải đảm bảo định chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng tuân thủ mức Ngày 29/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 44/2011/TT-NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngồi Trong có số nội dung đáng ý, cụ thể: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải thường xun kiểm sốt việc chấp hành pháp luật quy định nội bộ; trực tiếp kiểm soát hoạt động nghiệp vụ tất lĩnh vực trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị nghiệp công ty TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi TCTD phải thường xun kiểm sốt việc chấp hành pháp luật quy định nội cơng ty liên kết tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Khi phát sai phạm, vướng mắc hoạt động kinh doanh TCTD, chi nhánh ngân hàng nước phải kịp thời hoạch định thực biện pháp khắc phục Định kỳ năm, Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD, chi nhánh ngân hàng nước phải tiến hành tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị, phận điều hành, kinh doanh, tác nghiệp hoạt động nghiệp vụ Đồng thời, lập báo cáo kết tự kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội gửi cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; NHNN chi nhánh) thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Riêng quỹ tín dụng nhân dân gửi cho NHNN chi nhánh 2.3 Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Hoạt động hệ thống KSNB phần không tách rời hoạt động ngày ngân hàng Hệ thống KSNB ngân hàng thiết lập nhằm mục đích thực mục tiêu, sách ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật, NHNN ngân hàng Bên cạnh để đảm bảo tính hiệu lực hiệu hệ thống KSNB NHTM việc thiết kế vận hành hệ thống KSNB cần tuân thủ nguyên tắc sau: Tính hiệu lực; tính đầy đủ tồn diện; tính hợp lý; tính thận trọng; tính kịp thời; tính hiệu Hệ thống KSNB NHTM cần xây dựng theo định hướng rủi ro nhằm đảm bảo mục tiêu, chiến lược đã đề Đánh giá quản trị rủi ro ngân hàng, kiểm soát rủi ro thực cấp độ vi mô - NHTM, cấp độ vĩ mô - chi nhánh ngân hàng trung ương Nhìn chung hệ thống KSNB NHTM Việt Nam đã xây dựng phù hợp với yêu cầu mặt pháp luật Các hạn chế:  Một số cán ngân hàng, có lãnh đạo cấp cao ngân hàng, chưa thực coi trọng tính trực giá trị đạo đức  Chức quản trị rủi ro, nhận diện, đánh giá ứng phó với rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng hệ thống KSNB hạn chế  Các nguyên tắc thiết kế hoạt động kiểm soát chưa tuân thủ đầy đủ  Vai trò giám sát kiểm tốn nội hệ thống KSNB hạn chế, chưa phát kịp thời khiếm khuyết hệ thống KSNB để khắc phục Nguyên nhân hạn chế:  Chưa có hướng dẫn mơ hình, phương pháp đánh giá hệ thống KSNB NHTM Việt Nam  Hệ thống KSNB hạn chế, chưa theo kịp phát triển hoạt động ngân hàng  Sự thiếu hụt nhân có kinh nghiệm lĩnh vực kiểm tốn: Hiện có nhiều NHTM số lượng kiểm tốn viên ít, khơng phù hợp với quy mô  Thiếu đánh giá hệ thống KSNB từ phía cơng ty kiểm tốn độc lập  Kỹ xét đốn vấn đề q trình kiểm tốn kiểm tốn viên nội nhiều hạn chế  Việc bất cập hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp quy định pháp lý liên quan  Việc phối hợp quan quản lý Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…), NHTM, cơng ty kiểm tốn chưa chặt chẽ Thực trạng hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thương mại Việt Nam Công nghệ thơng tin xuất đã đóng vai trò quan trọng thiếu quản trị điều hành hoạt động ngân hàng thương mại Sự phát triển Internet đã làm thay đổi cách thức quản lý giao dịch từ thao tác thủ công truyền thống sang giao dich điện tử đã ảnh hưởng đến nhu cầu bên hữu quan ngân hàng - Các ưu điểm dễ nhận thấy CNTT giúp phát triển dịch vụ nhờ cơng nghệ mang tính tự động hóa giúp cải tiến dịch vụ sản phẩm; nhờ CNTT phát triển thị trường mới, hình thức giao dịch hiệu với chi phí thấp… - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngân hàng cần có lộ trình định nhằm đem lại hiệu cao, giảm chi phí, tăng suất: Đầu tư sở vật chất Công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng điều hành, tác nghiệp; ứng dụng toàn diện nâng cao lực quản lý sản xuất; đầu tư biến đổi ngân hàng tạo lợi cạnh tranh - Nâng cấp, phát triển CNTT ngân hàng thương mại tương lai dễ dàng chi phí bỏ sử dụng hiệu Với nhiều sản phẩm CNTT phần mềm dùng thử, phầm mềm miễn phí, phần mềm thương mại với nhiều giá khác biệt, bắt buộc ngân hàng phải hiểu muốn từ hệ thống CNTT, từ định việc dùng phần mềm mã nguồn mở, phần mềm miễn phí, phần mềm giá rẻ hay phần mềm cao cấp… - Hiện nay, công nghệ thông tin thiếu quản trị kinh doanh ngân hàng Các ngân hàng tự động hóa phương thức hoạt động linh hoạt tạo nên ưu giá dịch vụ phù hợp thị trường Đây giai đoạn đầu tư công nghệ thông tin định tồn lâu dài ngân hàng Ở nhiều NHTM, với đặc điểm quy mô lớn, cấu tổ chức bao gồm nhiều chi Hầu hết NHTM đã trọng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ thống thông tin quản lý nội bộ, nâng cấp ngân hàng lõi phù hợp với quy mô hoạt động yêu cầu quản trị điều hành ngân hàng: xây dựng hệ thống dự phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ vào quy trình quản lý đại Việc xây dựng quy trình cơng nghệ thơng tin tiến hành NHTM đa số chuyên gia công nghệ thơng tin Tuy nhiên, có số phận chưa đảm bảo việc thực quy trình cán có trình độ chun mơn IV Tổng quan vai trò hệ thống cơng nghệ thơng tin kiểm soát nội Ngân hàng Viettinbank Tổng quan hệ thống kiểm soát nội ngân hàng Viettinbank Xét quy mô, VietinBank sở hữu sở liệu coi lớn ngân hàng Việt Nam Trong trình hoạt động, liệu ngân hàng phát sinh ngày nhiều, VietinBank cần sử dụng nguồn liệu cách có hiệu nhằm phục vụ cho công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, hỗ trợ định hoạch định chiến lược kinh doanh, việc lưu trữ Dữ liệu DN giúp VietinBank xây dựng tảng liệu công nghệ mạnh mẽ tin cậy, giúp đáp ứng yêu cầu nhu cầu phát triển mở rộng VietinBank tương lai Nếu hệ thống Core Banking trái tim giữ nhịp đập khơng ngừng nghỉ hệ thống kho liệu doanh nghiệp khối óc minh mẫn sáng suốt dẫn dắt thành công nối tiếp thành công Được biết, xác định công nghệ tảng phục vụ chiến lược kinh doanh, chuyển đổi mơ hình thực sứ mệnh “ngân hàng số hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế” tầm nhìn “đến năm 2018, trở thành tập đồn tài ngân hàng đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế”, sau trình đánh giá nhà thầu cung cấp giải pháp Datawarehouse hàng đầu giới, VietinBank đã lựa chọn giải pháp Datawarehouse nhà thầu liên danh ETC Tech Mahindra sử dung công nghệ SAP Tổ chức thông tin, liệu kho liệu phù hợp với mơ hình tổ chức VietinBank nhằm cung cấp thông tin cách kịp thời, xác hướng thơng tin đến đối tượng sử dụng, trọng tăng cường chức bảo mật thơng tin, liệu phù hợp với sách bảo mật thông tin Vietinbank Thông tin, liệu tổ chức khoa học cung cấp góc nhìn đa chiều phù hợp với đối tượng khai thác phân tích thơng tin Thơng tin, liệu phải đảm bảo độ rộng bao quát tất lĩnh vực kinh doanh tổ chức theo hướng chủ đề kinh doanh phục vụ đáp ứng nhu cầu thông tin cho khối, đơn vị… Đồng thời đảm bảo độ sâu thông tin tổ chức phân cấp nhiều chiều phân tích tạo nhiều góc nhìn thông tin cho nhiều cấp đối tượng khác Thông tin lưu trữ phải đảm bảo yếu tố lịch sử để cung cấp đủ lượng thông tin, liệu cần thiết phục vụ cho mơ hình phân tích, dự báo đánh giá hành vi khách hàng, mô hình dự báo, cảnh báo rủi ro… 2.2 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Bộ máy Kiểm tra Kiểm soát nội (KTKSNB) đã chuyển đổi mơ hình thành cơng, hồn thành vai trò “Bác sĩ gia đình” chi nhánh (CN), đóng góp lớn cho phát triển VietinBank VietinBank tiếp tục đổi nâng cao hiệu hoạt động máy kiểm tra kiểm soát nội thơng qua hồn thiện chế sách nâng cao ứng dụng chương trình kiểm sốt hoạt động Kết đảm bảo lỗi không tuân thủ phát kịp thời, rủi ro lớn đã nhận diện sớm, vấn đề chế, quy trình, hệ thống đã nghiên cứu chỉnh sửa, hỗ trợ giám sát, góp phần nâng cao suất hiệu Nền tảng công nghệ vững đã trở thành bệ đỡ cho kế hoạch mục tiêu mà VietinBank theo đuổi Ví năm 2014, VietinBank tổ chức thẻ Diner Club Discover (DCI) đánh giá ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt đáp ứng đầy đủ chương trình bảo mật liệu ngành cơng nghiệp thẻ tốn (Payment Card Industry Data Security Standards), tiêu chuẩn quốc tế bảo mật liệu toán thẻ Cũng theo đánh giá DCI, VietinBank ngân hàng đầu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế đầy đủ kinh nghiệm, lực quản trị rủi ro bảo mật thơng tin Với mơ hình tốn mới, thành lập từ tháng 10/2014, đến Trung tâm Thanh tốn VietinBank đã xây dựng thành cơng mơ hình quản lý xử lý tập trung Và sau tháng vào hoạt động, Trung tâm Thanh toán đã đạt kết khả quan: giao dịch chuyển tiền đến xử lý tự động 80%; khối lượng giao dịch tăng 12% doanh số hoạt động toán tăng 62% so với kỳ năm trước; Triển khai thành công dịch vụ nộp thuế điện tử, hải quan online phạm vi toàn quốc Trong bối cảnh nước rút chiến lược CNTT giai đoạn 20102015, lãnh đạo VietinBank tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đảm bảo tiến độ chất lượng dự án Chiến lược CNTT, dự án trọng điểm đại hóa ngân hàng thay Corebanking, kho liệu doanh nghiệp…; phát triển ứng dụng CNTT hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng; ứng dụng CNTT vào công tác quản trị vận hành ngân hàng, cung cấp cơng cụ quản lý nội cho phòng ban nghiệp vụ nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu cơng việc Đây tiền đề để VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu kinh doanh lực cạnh tranh, chinh phục mục tiêu trở thành NHTM có quy mơ tổng tài sản lớn Việt Nam vào năm 2017, có tầm cỡ khu vực, chiếm lĩnh thị phần số phân khúc khách hàng doanh nghiệp xây dựng Thương hiệu số ngân hàng Bán lẻ; Đẩy mạnh hoạt động toán - trở thành ngân hàng toán Việt Nam 2.3 Tăng cường lực quản lí quản trị rủi ro Quản trị rủi ro (QTRR) từ lâu đã trở thành chức cốt lõi quản trị ngân hàng Nhiều năm nay, VietinBank coi trọng QTRR với mục tiêu cân lợi nhuận - rủi ro, đảm bảo tăng trưởng kinh doanh an tồn, hiệu quả, góp phần xây dựng trì ổn định bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam Vì việc đầu tư vấn đề bảo mật, an tồn thơng tin, cần có hệ thống bảo vệ nhiều lớp để bảo vệ liệu ngân hàng lẫn thông tin khách hàng đặt lên hàng đầu Hỗ trợ xử lý luồng cơng việc có khối lượng giao dịch lớn Nhờ Vietinbank tận dụng mạnh đặc tính quản lý hệ thống tiên tiến, khả quản lý công suất bảo mật nhằm bảo vệ liệu ngân hàng trước rủi ro, nhu cầu dịch vụ ngân hàng truyền thống đại Việt Nam ngày mở rộng Từ ngân hàng có chủ động có cơng cụ cần thiết để phát triển theo hướng cạnh tranh sáng tạo xây dựng môi trường CNTT thông minh để mở rộng quy mơ, tăng cường hiệu chi phí lượng Là ngân hàng tiên phong Việt Nam công tác quản lý rủi ro hoạt động (RRHĐ), VietinBank nỗ lực không ngừng việc thường xuyên cập nhật thông lệ quốc tế để có ứng dụng hiệu cho ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam công tác quản trị rủi ro Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng VietinBank xây dựng để đưa cảnh báo mức độ rủi ro khách hàng cho ngân hàng, từ chủ động biện pháp xử lý hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng hệ thống Nợ xấu vấn đề quan trọng bậc ngân hàng quan tâm Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng VietinBank xây dựng để đưa cảnh báo mức độ rủi ro khách hàng cho ngân hàng, từ chủ động biện pháp xử lý hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng hệ thống Được triển khai toàn hệ thống từ tháng 10/2014, Hệ thống EWS VietinBank trội nhờ khả tích hợp nhiều nguồn thơng tin khách hàng thơng qua hệ thống Kho Dữ liệu doanh nghiệp - EDW, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, nguồn thơng tin thống đáng tin cậy từ bên ngồi Từ đó, ngân hàngthơng tin đầy đủ khách hàng tình hình tài khách hàng với VietinBank tổ chức tín dụng khác; tình trạng pháp lý, cấu tổ chức, nhân khách hàng, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh; môi trường, ngành nghề kinh doanh, nguồn trả nợ, vị trí địa lý, tài sản đảm bảo Hệ thống EWS có khả hiệu chỉnh tham số thơng qua mơ hình thống kê từ có đánh giá xác rủi ro tín dụng khách hàng biện pháp xử lý phù hợp Sản phẩm có đầu tư lớn giao diện, xây dựng hình trực quan giúp cho người dùng dễ dàng nhận thấy rủi ro khách hàng Theo số liệu thốngngân hàng lớn giới, việc triển khai hệ thống giám sát tín dụng hệ thống cảnh báo sớm hiệu giúp phát sớm khả không trả nợ vay khách hàng trước thời điểm xảy vỡ nợ thực (trước khoảng tháng) Số liệu thốngngân hàng phát triển tốt hệ thống giám sát tín dụng giảm thiểu khoảng 60% tổn thất, mức trung bình ước tính khơng có hệ thống giám sát hiệu khoảng 20% Việc triển khai hệ thống EWS VietinBank thể rõ nỗ lực ngân hàng việc tiếp cận chuẩn quốc tế, nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro quản lý nợ Với tiềm lực công nghệ mạnh đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm, VietinBank đã tự phát triển hệ thống EWS, tiết kiệm chi phí đầu tư lớn giảm thiểu thời gian phát triển dự án lớn Trong năm 2016, hệ thống EWS VietinBank chỉnh sửa, nâng cấp để vận hành với hệ thống Core Banking Core SunShine Phiên sản phẩm dự kiến không dựa thơng tin thức từ hệ thống nội bộ, Trung tâm thơng tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước (CIC), quan thuế, báo cáo tài khách hàng mà thu thập thơng tin phi cấu trúc từ mạng xã hội, từ trang web uy tín từ có thơng tin đầy đủ khách hàng VietinBank không ngừng nghiên cứu, cải tiến, mở rộng mơ hình tiêu khách hàng để có đánh giá xác khách hàng, từ cải thiện chất lượng tín dụng ngân hàng 2.4 Tự động hóa q trình quản lý quản trị nghiệp vụ VietinBank đã tích cực triển khai, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hầu hết công tác cán nhằm nâng cao hiệu quả, tính xác giảm chi phí cho cơng tác nhân Khái niệm “Quản lý nhân tốt” gắn liền với quản lý thông tin nhân đầy đủ, xác kịp thời Các doanh nghiệp giới có nhận thức rõ ràng tầm quan trọng công tác nhân sự, đầu tư đáng kể vào việc đại hóa hệ thống quản lý thơng tin nhân Chính mà hãng phần mềm lớn giới đã phát triển nhiều sản phẩm phần mềm QLNS đại, xây dựng dựa quy trình, thơng lệ QLNS Các sản phẩm thiết kế chuyên gia nhà quản lý hàng đầu công ty lớn Những hệ thống QLNS mới, đại không giúp quản lý thông tin cung cấp thơng tin “bị động” cho người dùng, mà giúp phận nhân sự, người quản lý “chủ động” tương tác trực tiếp với người lao động thông qua chương trình; giúp tự động tổng hợp, báo cáo thống kê; tự tổng hợp phân tích để đưa cảnh báo sớm hoạt động nhân sự; giúp phân tích rủi ro, dự đốn trước tình hình biến động nhân Thời gian qua, thực đạo Chủ tịch HĐQT VietinBank việc đẩy mạnh đại hóa tồn diện cơng tác tổ chức cán dự án chiến lược CNTT (từ 2010), Khối Nhân đã tích cực đầu phối hợp với phòng ban nghiệp vụ, Trung tâm CNTT đối tác thực triển khai thành cơng nhiều chương trình đại hóa cơng tác QLNS, quản lý tiền lương đào tạo nhân viên Trong thời gian ngắn (3 năm), tốc độ tăng trưởng hiệu thống Ngành Ngân hàng Việt Nam Các chương trình hệ điều hành hoàn tất, ứng dụng ngay, mang lại giá trị cao, thúc đẩy công tác nghiệp vụ, tự động hóa điều kiện VietinBank Các dự án có nhiều sáng kiến nhằm rút ngắn thời gian tiết kiệm chi phí triển khai diện rộng chương trình tới CBNV Các chương trình cấp độ toàn hàng, triển khai tới tất đơn vị, chi nhánh, công ty tới CBNV tồn hệ thống, qua giúp công tác nhân giảm thời gian xử lý, giảm chi phí góp phần truyền thơng hiệu sách nhân VietinBank tới CBNV tồn hệ thống Cơ sở tốt cho việc đại hóa chuẩn hóa cơng tác nhân VietinBank theo thông lệ giới Từ triển khai đến nay, VietinBank đã quản lý vận hành tốt chương trình, khơng ngừng nghiên cứu cải tiến hồn thiện chương trình, quy trình, liệu báo cáo hệ thống nhằm giảm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu cơng tác cán Theo lộ trình triển khai tới, PS trở thành “Hệ thống lõi nhân sự”, cung cấp cách thống thông tin cấu tổ chức thông tin nhân cho hệ thống CNTT khác, theo giúp đồng việc định danh đối tượng mạng lưới người hệ thống CNTT; giúp tích hợp báo cáo quản lý dễ dàng đặc biệt giảm rủi ro định danh người dùng, cấp quyền truy cập theo hồ sơ cán 2.5 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng lực kinh doanh Với tâm nỗ lực đóng góp vào trình phát triển nhanh mạnh CNTT mục tiêu vươn thị trường khu vực, đội ngũ CNTT VietinBank đã nâng cấp nhiều dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt VietinBank đơn vị tiên phong Việt Nam giới thiệu cung cấp sản phẩm dịch vụ thẻ tiên tiến đại, thành viên tổ chức thẻ quốc tế VietinBank đã phát triển mạng lưới gần 2.000 ATM, gần 30.000 POS toàn quốc, với gần 14 triệu thẻ ghi nợ gần 700.000 thẻ tín dụng quốc tế VietinBank ngân hàng triển khai hệ thống thu phí đường khơng dừng, cơng nghệ mang tính tiên phong, đột phá mang lại nhiều lợi ích cho xã hội Bên cạnh đó, VietinBank triển khai mạnh mẽ dịch vụ Internet Banking, SMS Banking với dịch vụ tiện ích cao đại dịch vụ toán cước viễn thông, vận tải qua mạng, SMS… VietinBank cung cấp ứng dụng Mobile App VietinBank iPay giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, an tồn bảo mật Các dịch vụ mở rộng toán hoá đơn chuyển khoản tự động hệ thống, chuyển tiền từ thiện qua dịch vụ iPay, tất toán tiết kiệm trực tuyến iPay Mobile Banking thực nhanh chóng, thuận tiện Từ ngày 2/2/2017, Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) thức đưa vào vận hành sử dụng hệ thống CoreBanking (Core SunShine) Đây hệ thống công nghệ tiên tiến, hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ đại, đa dạng Giải pháp tích hợp đa kênh đồng nhất, cung cấp thị trường sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, đại Thông qua tài khoản nhất, hệ thống tích hợp đa kênh, đa tiền tệ, hỗ trợ giao dịch 24/7 góp phần gia tăng tiện dụng nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng VietinBank Một điểm bật hệ thống Core SunShine VietinBank cung cấp “kênh tự phục vụ chuyên nghiệp dành cho khách hàng Tài trợ thương mại” Khách hàng chủ động thực giao dịch Tài trợ thương mại, nhận kết thực giao dịch qua Internet mà khơng cần đến trụ sở ngân hàng Đặc biệt, nhóm dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking) bổ sung thêm nhiều tính giúp khách hàng có thêm nhiều tiện ích, an tồn bảo mật, đồng thời tiết kiệm thời gian giao dịch ngân hàng Ngoài ra, hệ thống cung cấp khả tự động cảnh báo rủi ro SMS, email khách hàng có thay đổi tài khoản, thông tin cá nhân hay có bất thường đăng nhập sử dụng dịch vụ Chính thức vận hành hệ thống Core SunShine với sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp đại, VietinBank mong muốn tiếp tục đồng hành Quý Khách hàng, không ngừng Quý Khách hàng “Nâng giá trị sống” Mục tiêu đề để phát triển hệ thống công nghệ thông tin kiểm soát nội Ngân hàng Vietinbank Bước vào năm 2017, với nỗ lực cao nhất, toàn hệ thống VietinBank bám sát mục tiêu đã đề ra, tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục mạnh mẽ, khẳng định vị dẫn đầu thị trường, sở đảm bảo hiệu kiểm sốt chất lượng tài sản tồn hệ thống Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ đại, đặc biệt hệ thống công nghệ thông tin đột phá phục vụ cho việc đẩy mạnh chuyển dịch cấu thu nhập, nâng cao lực cạnh tranh thị trường Đặc biệt, VietinBank không ngừng chuẩn hóa mặt hoạt động, nâng cao lực quản trị rủi ro, phát triển sở hạ tầng, đại hóa cơng nghệ thơng tin theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, tạo tảng vững hướng tới mục tiêu ngân hàng đạt chuẩn khu vực vào năm 2018 Chiến lược phát triển trung dài hạn Mục tiêu trung, dài hạn VietinBank trở thành ngân hàng hàng đầu khu vực thông qua việc nâng cao lực cạnh tranh, lực quản trị, phát triển mạnh mẽ mặt hoạt động, mở rộng mạng lưới vươn tầm khu vực quốc tế, trở thành cầu nối quan trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế chiến lược Việt Nam quốc gia giới Đồng thời với đó, VietinBank nỗ lực nâng cao giá trị thương hiệu nước VietinBank nhận định rõ ràng cải biến mơ hình kinh doanh phương thức bán hàng nhân tố đột phá đảm bảo tăng trưởng bền vững, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng trước sóng hội nhập dự báo ngày mạnh mẽ thời gian tới Đồng thời, VietinBank nắm bắt linh hoạt kịp thời xu hướng tài kinh tế phát triển khu vực giới với phát triển cơng nghệ Ngành Tài - Ngân hàng để đẩy mạnh đại hóa, đẩy nhanh hoạt động số hóa ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ đại có hàm lượng cơng nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường Các mục tiêu phát triển bền vững Với vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank không đơn theo đuổi mục tiêu kinh doanh hiệu tăng trưởng lợi nhuận mà hướng đến lợi ích to lớn gắn phát triển với kinh tế - xã hội đất nước, góp phần Đảng, Chính phủ thực cải thiện môi trường xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thực tốt công tác an sinh xã hội VietinBank tiếp tục khẳng định vị ngân hàng đầu thực nghĩa vụ với cộng đồng, công tác an sinh xã hội, đồng hành doanh nghiệp triển khai dự án xanh, dự án bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, sở hạ tầng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thể triết lý “Nâng giá trị sống” V.Giải pháp khắc phục phát triển hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng Vietinbank Việt Nam Hoàn thiện sở pháp lý Hoàn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng; quy định, sách quản lý loại hình tổ chức tín dụng hoạt động ngân hàng, đồng thời, đổi nội dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát phù hợp với phát triển công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu Chuẩn mực quốc tế Giám sát Ngân hàng Hoàn thiện mơi trường kiểm sốt: Sẽ tảng cho việc xây dựng thành phần lại KSNB Xây dựng hệ thống KSNB đầy đủ, hiệu quả; phối hợp phận liên quan, bổ sung công cụ quản lý tiên tiến, giảm thiểu sai sót mang tính đạo đức nghề nghiệp Hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro: Cần xây dựng phận quản lý rủi ro trì hoạt động phận với kênh thông tin đầy đủ nhằm phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro kịp thời để tránh, không ngăn ngừa phát Xây dựng hệ thống lỗi, sai phạm nghiệp vụ Hồn thiện hoạt động kiểm sốt Cần phải quy định rõ ràng công việc vị trí tổ chức; kiểm sốt q trình xử lý thơng tin kiểm sốt hoạt động trung tâm liệu, kiểm soát phần mềm hệ thống, hệ thống quản trị sở liệu, kiểm soát việc truy cập hệ thống Hồn thiện hệ thống thơng tin truyền thơng Hiện đại hóa hệ thống CNTT, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động yêu cầu quản trị, điều hành ngân hàng Hoàn thiện giám sát kiểm sốt Để đảm bảo tính minh bạch tăng cường giám sát HĐQT, ngân hàng cần phải tách bạch chức giám sát HĐQT với chức điều hành kinh doanh Ban Điều hành, thành viên HĐQT không nên trực tiếp phê duyệt giao dịch kinh tế cụ thể Đánh giá hệ thống KSNB dựa tuyến phòng thủ:  Tuyến phòng thủ lớp trực tiếp giao dịch với khách hàng  Tuyến phòng thủ thứ hai khối phê duyệt  Tuyến phòng thủ thứ ba hệ thống phòng ban giám sát sau thực giao dịch, giải ngân… Tài liệu tham khảo:  Cổng thông tin Ngân hàng Công Thương Việt Nam  Baomoi.com Hệ thống công nghệ thông tin KSNB  An ninh tiền tệ truyền thông  TÀI CHÍNH - quan tài  Tạp chí ngân hàng ... Tổng quan vai trò hệ thống cơng nghệ thơng tin kiểm sốt nội Ngân hàng Viettinbank Tổng quan hệ thống kiểm soát nội ngân hàng Viettinbank Ngân hàng Công Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại hàng đầu... cơng nghệ thơng tin kiểm sốt nội Ngân hàng Vietinbank III Giải pháp khắc phục phát triển hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng Vietinbank Việt Nam I Cơ sở lý luận kiểm soát nội hệ thống Ngân hàng. .. hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…), NHTM, cơng ty kiểm tốn chưa chặt chẽ Thực trạng hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thương mại Việt Nam Công nghệ thông tin xuất đã đóng vai trò quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công nghệ thông tin trong kiểm soát nội bộ ngân hàng viettinbank , Vai trò của công nghệ thông tin trong kiểm soát nội bộ ngân hàng viettinbank

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay