xây dựng website quản lý bán sách

42 9 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN BÁN SÁCH STT Tên MSSV Nguyễn Tuấn Vũ 16110527 Bùi Công Hiếu 16110324 Lê Minh Hổ 16110337 TPHCM 2018 Công nghệ phần mềm BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT - Nhiệm vụ Use case diagram Nghiệp vụ guest Trình bày báo cáo Nghiệp vụ admin Biểu mẫu Nghiệp vụ user Các nghiệp vụ chức Thực Nguyễn Tuấn Vũ Kết Hoàn thành tốt Lê Minh Hổ Hoàn thành tốt Bùi Cơng Hiếu Hồn thành tốt Cơng nghệ phần mềm Use case diagram Công nghệ phần mềm Xét nghiệp vụ Guest STT Tên nghiệp vụ Loại nghiệp vụ Đăng kí Lưu trữ Đăng nhập Lưu trữ Quên mật Tra cứu Tìm sách Tra cứu Xem thơng tin Lưu trữ sách Mua sách Tương tác Thêm sách vào Lưu trữ giỏ hàng Quản giỏ Tra cứu hàng Trang chủ Tra cứu Quy định Biểu mẫu QD_Guest_Dangki QD_Guest_dangnhap QD_Guest_QuenMK QD_Guest_Timsach QD_Guest_Xemttsach BM_DangKy BM_DangNhap BM_QuenMK BM_Timsach BM_XemTTSach QD_Guest_Muasach QD_Guest_Themsach BM_Muasach BM_ThemSachVaoGio QD_Guest_QLGH BM_QuanLyGioHang QD_Guest_TC Danh sách quy định nghiệp vụ Guest STT Mã quy định QD_Guest_Dangki Tên quy định Đăng kí tài khoản BM_TrangChu_Guest          Ghi Mô tả Khi khách hàng muốn trở thành user khách hàng cần đăng kí tài khoản Khi khách hàng đăng ký tài khoản khách hàng cần tiến hành điền vào biẻu mẫu thông tin cần thiết User Password khách hàng nên ghi nhớ để tiến hành đăng nhập lần sau User chuỗi ký tự không trùng lắp Là chuỗi ký tự chữ số không chứa ký tự đặc biệt Mật chuổi ký tự có quy định số ký tự, cần nhập lần Tên, mail, địa chuỗi ký tự SĐT chuỗi số Giới tính lựa chọn mục cố định Ngày sinh kiểu date Ghi Công nghệ phần mềm QD_Guest_dangnhap Đăng nhập vào tài khoản user QD_Guest_QuenMK Lấy lại mật quên QD_Guest_Timsach Tìm sách QD_Guest_Xemttsach Xem thông tin sách  Khi khách hàng muốn đăng nhập vào website khách hàng cần phải nhập tài khoản mật hệ thống, sai tài khoản mật hình tiến hành xuất thông báo  Khi click vào quên mật khách hàng cần điền xác user, sđt email mà khách hàng đăng kí để hệ thống tiến hành cung cấp lại mật quên  Khi truy cập vào website với vai trò guest bạn tìm kiếm sách nằm hệ thống cách nhập chuổi từ khóa vào khung tìm kiếm hình chủ Khi nhập hệ thống nhận diện tìm kiếm list tên có liên quan trùng lập với chuỗi nhập đễ xuất Trong trường hợp khơng tìm thấy hệ thống xuất thơng báo khơng tìm thấy - Khi guest muốn xem thông tin sách nằm giao diện hình, người dùng cần click vào khung chứa sách để xem, click vào Công nghệ phần mềm QD_Guest_Muasach Mua sách - QD_Guest_Themsach Thêm sách vào giỏ - QD_Guest_QLGH Quản giỏ hàng - QD_Guest_TC Xem hình trang chủ - - hình xuất chi tiết thông tin sách click Khi guest muốn mua sách cần click sách hình button mua ngay, sau hình bảng thơng tin cần thiết để người dùng điền tiến hành toán Khi guest muốn mua nhiều đơn hàng khác nhau, khách hàng cần click vào sách button thêm vào giỏ hàng, sách thêm vào giỏ hàng Người dùng tốn tiếp tục mua Để quản giỏ hàng khách hàng cần click vào hình giỏ hàng bên góc phải hình để xem lại sách chọn hình, người dùng sửa số lượng, xóa toán đơn hàng Khi guest truy cập vào hình chủ hình chủ phần header gồm logo web, tìm kiếm, mục đăng nhập/ đăng kí, giỏ hàng Phần body gồm mục phân mục bên trái hình bố trí theo list dọc, bên phải tin tức hệ thống phân mục Công nghệ phần mềm - Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ Guest  BM_DangKy thơng tin sách mua tham khảo Phần footer gồm thông tin trang web, thông tin liên lạc mục hướng dẫn Công nghệ phần mềm  BM_DangNhap  BM_QuenMK Công nghệ phần mềm  BM_TimSach  BM_XemTTSach  BM_MuaSach Công nghệ phần mềm  BM_ThemSachVaoGio  BM_QuanLyGioHang Công nghệ phần mềm QD_GH_XoasachkhoiGH Xóa sách khỏi giỏ hàng hiển thị thông tin người dùng để tiến hành kiểm tra tốn  Để xóa sách khỏi giỏ hàng, người dùng cần chọn vào biểu tượng giỏ hàng, kiểm tra tìm thơng tin sản phẩm cần xóa, click vào button xóa chọn yes để tiến hành xóa Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ quản giỏ hàng  BM_ThanhToan Xét nghiệp vụ Xem thông tin cá nhân STT Tên nghiệp vụ Chỉnh sửa thông tin Loại nghiệp vụ Quy định Biểu mẫu Lưu trữ QD_TTCN_Sua BM_SuaTT Ghi Danh sách quy định nghiệp vụ Xem thông tin cá nhân STT Mã quy định Tên quy định 27 Mô tả Ghi Công nghệ phần mềm QD_TTCN_Sua Chỉnh sửa thông tin cá nhân Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ xem thông tin cá nhân  BM_SuaTT 28  Để tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng cần chọn mục chỉnh sửa hình, hệ thống cho phép người dùng thay đổi số thông tin không cố định hệ thống, sau chỉnh sửa hoàn tất người dùng cần click vào button lưu để tiến hành xác nhận chỉnh sửa Công nghệ phần mềm Xét nghiệp vụ Quản khách hàng STT Tên nghiệp vụ Loại nghiệp vụ Chỉnh sửa thông tin Lưu trữ Thống kê khách Thống kê hàng Xóa khách hàng Lưu trữ Quy định Biểu mẫu QD_QLKH_SuaTT QD_QLKH_TKKH BM_SuaKH BM_ThongkeKH Ghi QD_QLKH_XoaKH BM_XoaKH Danh sách quy định nghiệp vụ Quản khách hàng STT Mã quy định QD_QLKH_SuaTT Tên quy định Chỉnh sửa thông tin khách hàng 29 Mô tả  Để tiến hành chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng, admin cần bấm vào button chỉnh sửa chọn thông tin người dùng cần chỉnh sửa để tiến hành cập nhật thông tin, sau chỉnh sửa Ghi Cơng nghệ phần mềm hồn tất admin cần click lưu để xác nhận QD_QLKH_TKKH Thống kê khách hàng QD_QLKH_XoaKH Xóa khách hàng Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ quản khách hàng  BM_ThongKeKH  BM_XoaKH 30  Để thống kê khách hàng, admin cần click vào chức thống kê để tiến hành nhập điều kiện thống kê tiến hành thống kê  Để xóa khách hàng, admin cần tìm thơng tin khách hàng cần xóa cick vào button xóa, sau xác nhận để xóa Cơng nghệ phần mềm  BM_SuaKH Xét nghiệp vụ Quản kho sách 31 Công nghệ phần mềm STT Tên nghiệp vụ Xem kho Nhập Loại nghiệp vụ Tra cứu Lưu trữ Quy định Biểu mẫu Ghi QD_QLKS_Xemkho BM_Xemkho QD_QLKS_Nhap BM_Nhapsach Danh sách quy định nghiệp vụ Quản kho sách STT Mã quy định QD_QLKS_Xemkho Tên quy định Xem kho Nhập sách QD_QLKS_Nhap Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ quản kho sách  BM_Nhapsach 32 Mô tả  Để xem kho sách admin cần truy cập vào nghiệp vụ quản kho sách lướt hình để xem lại thơng tin sách nhập kho  Để nhập sách admin cần truy cập vào nghiệp vụ quản kho sách sau click vào biểu tượng dấu “+” đầu trang, sau hệ thống trả bảng nhập thơng tin sách, admin cần nhập yêu cầu Sau bấm lưu để tiến hành nhập sách Ghi Công nghệ phần mềm  BM_XemKho 33 Công nghệ phần mềm Xét nghiệp vụ Xem kho STT Tên nghiệp vụ Sửa thơng tin Xóa sách Loại nghiệp vụ Quy định Biểu mẫu Lưu trữ QD_XK_SuaTT BM_Suasach Lưu trữ QD_XK_Xoa BM_XoaSach Ghi Danh sách quy định nghiệp vụ Xem kho STT Mã quy định QD_XK_SuaTT Tên quy định Chỉnh sửa thông tin sách Xóa sách QD_XK_Xoa Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ Xem kho  BM_SuaSach 34 Mô tả  Trên hình, thơng tin sách chứa ô vuông phân mục, để chỉnh sửa admin cần nhấp vào button chỉnh sửa hệ thống cho phép admin xem chi tiết chỉnh sửa thông tin sách Sau hoàn tất, admin cần click lưu để tiến hành cập nhật  Trên hình, thơng tin sách chứa ô vuông phân mục, để chỉnh sửa admin cần nhấp vào button xóa hệ thống hỏi xác nhận,admin cần click ok để tiến hành xóa sách Ghi Cơng nghệ phần mềm  BM_Xoasach 35 Công nghệ phần mềm Xét nghiệp vụ Quản đơn hàng STT Tên nghiệp vụ Tìm kiếm Hủy Loại nghiệp vụ Tra cứu Lưu trữ Quy định Biểu mẫu Ghi QD_QLDH_Timkiem BM_TKDH QD_QLDH_Huy BM_HuyDH Danh sách quy định nghiệp vụ Quản đơn hàng STT Mã quy định QD_QLDH_Timkiem Tên quy định Tìm kiếm đơn hàng    QD_QLDH_Huy Hủy đơn hàng Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ Quản đơn hàng  BM_TKDH 36  Mơ tả Trên hình quản đơn hàng, người dùng tìm kiếm đơn hàng theo mã khách hàng theo mã vận đơn Khi tìm kiếm mã khách hàng, hệ thống trả lại list đơn hàng mà khách hàng mua Khi tìm kiếm mã vận đơn, hệ thống trả xác thơng tin mã vận đơn tìm Khi muốn hủy đơn hàng, người dùng cần click hủy vào đơn hàng cần hủy, để tiến hành xác nhận xóa đơn hàng khỏi hệ thống Ghi Công nghệ phần mềm  BM_HuyDH 37 Công nghệ phần mềm Xét nghiệp vụ Quản thu chi STT Tên nghiệp vụ Xuất file Loại nghiệp vụ Thống kê Quy định Biểu mẫu Ghi QD_QLTC_Xuat BM_XuatFile Danh sách quy định nghiệp vụ Quản thu chi STT Mã quy định QD_QLTC_Xuat Tên quy định Xuất file Mô tả  Sau quản hu chi thơng kê hồn tất, admin muốn sử dụng bảng thống kê cần click vào xuất file để xuất in hóa dơn bảng cơng cụ trình đọc Ghi Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ quản thu chi  BM_XuatFile Xét nghiệp vụ Quản tin STT Tên nghiệp vụ Quy định Loại nghiệp vụ 38 Biểu mẫu Ghi Công nghệ phần mềm Thêm tin Sửa tin Xóa tin Lưu trữ Lưu trữ Lưu trữ QD_QLBT_Them QD_QLBT_Sua QD_QLBT_Xoa Danh sách quy định nghiệp vụ Quản tin STT Mã quy định QD_QLBT_Them Tên quy định Thêm tin QD_QLBT_Sua Sửa tin QD_QLBT_Xoa Xóa tin Danh sách biểu mẫu nghiệp vụ Quản tin  BM_ThemTin 39 Mô tả  Trên hình quản tin tức, admin muốn thêm tin admin cần bấm vào dấu cộng cuối hình, sau click hệ thống trả bảng điền admin cần điền thông tin bảng tin gồm : bìa text Sau điền hồn tất bấm lưu để tiến hành xác nhận  Trên hình quản tin tức, admin muốn chỉnh sửa tin tức cần bấm vào bìa tin tức cần sửa, click chỉnh sửa để tiến hành cập nhật, sau bấm lưu để hồn tất  Trên hình quản tin tức, admin muốn xóa tin tức cần bấm vào bìa tin tức cần sửa, click xóa để tiến hành xóa, sau bấm yes để xác nhận Ghi Công nghệ phần mềm  BM_SuaTin 40 Công nghệ phần mềm  BM_XoaTin 41 ... Loại nghiệp vụ Quản lý thu chi Lưu trữ Quản lý đơn Tra cứu hàng Quản lý kho Lưu trữ sách Quản lý khách Lưu trữ hàng Tìm sách Tra cúu Xem thông tin cá nhân Xem thông tin sách Quản lý tin Trang chủ... QD_Admin_QLDH Quản lý đơn hàng - - - QD_Admin_QLKS Quản lý kho sách - - - - 18 Để quản lý đơn hàng, admin cần chọn vào text admin bên gốc phải hình, sau click hình mục, admin cần click vào mục quản lý đơn... 19  Để quản lý khách hàng, admin cần chọn vào text admin bên gốc phải hình, sau click hình mục, admin cần click vào mục quản lý khách hàng  Khi vào chức quản lý khách hàng admin quản lý khách
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng website quản lý bán sách , xây dựng website quản lý bán sách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay