tố tụng dân sự thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

43 38 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT – ĐẠI HỌC HUẾ ĐỀ TÀI TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM Lớp Luật Kinh tế: K40A Nhóm thực hiện: Nhóm Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Thìn NỘI DUNG   1.Trình tự thủ tục giám đốc thẩm 2.Trình tự thủ tục tái thẩm 3.Thực trạng áp dụng thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.1 Khái niệm “Giám đốc thẩm thủ tục đặc biệt áp dụng án, định tòa án có hiệu lực pháp luật bị phát có vi phạm pháp luật nghiêm trọng việc giải vụ án.” TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.2 Đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.2 Đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.1 Chủ thể kháng nghị giám đốc thẩm Điều 331 Bộ luật TTDS 2015 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Bản án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao Tòa án khác xét thấy cần thiết Trừ định giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.1 Chủ thể kháng nghị giám đốc thẩm Điều 331 Bộ luật TTDS 2015 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Bản án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án nhân dân cấp huyện Trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.2 Căn kháng nghị giám đốc thẩm Điều 326 Bộ luật Tố tụng dân 2015 TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.3 Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Đề nghị đương Thông báo, kiến nghị Đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm quan tổ chức cá nhân khác Đơn đề nghị đương nộp trực tiếp Tòa án, Viện kiểm sát gửi qua dịch vụ bưu TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.3 Đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Đề nghị đương Thông báo, kiến nghị quan tổ chức cá nhân khác Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát quan, tổ chức, cá nhân khác phát có vi phạm pháp luật án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phải thơng báo văn cho người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.6 Thẩm quyền hội đồng xét xử giám đôc thẩm Theo Điều 343, 344, 345, 346, 347 Bộ luật TTDS 2015  Không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật  Hủy án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật giữ nguyên án, định pháp luật Tòa án cấp bị hủy bị sửa  Hủy phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm  Hủy án, định có hiệu lực pháp luật đình giải vụ án  Sửa phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Trình tự thủ tục tái thẩm 2.1 Khái niệm Điều 351 Bộ luật TTDS 2015 qui định :“Tái thẩm xét lại án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị có tình tiết phát làm thay đổi nội dung án, định mà Tòa án, đương khơng biết Tòa án án, định đó.” Trình tự thủ tục tái thẩm 2.2 Đặc điểm thủ tục tái thẩm Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.1 Chủ thể kháng nghị tái thẩm Điều 354 Bộ luật TTDS 2015 Người có thẩm quyền kháng nghị bao gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Bản án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao Tòa án khác xét thấy cần thiết Trừ định giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.1 Chủ thể kháng nghị tái thẩm Điều 354 Bộ luật TTDS 2015 Người có thẩm quyền kháng nghị bao gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Bản án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án nhân dân cấp huyện Trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.1 Chủ thể kháng nghị tái thẩm Người kháng nghị án, định có hiệu lực pháp luật có quyền định tạm đình thi hành án, định có định tái thẩm Đương quan, tổ chức, cá nhân khác Phát tình tiết vụ án Viện kiểm sát, Tòa án Thơng báo văn cho người có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.2 Căn kháng nghị tái thẩm Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.3 Hình thức kháng nghị tái thẩm Theo Điều 357 Bộ luật TTDS 2015 quy định hình thức kháng nghị tái thẩm tương tự quy định thực hình thức kháng nghị giám đốc thẩm  Mẫu số 83-DS Nghị 01/2017/NQ-HĐTP  Trình tự thủ tục tái thẩm  2.3 Kháng nghị tái thẩm 2.3.4 Thời hạn kháng nghị tái thẩm Điều 352 Bộ luật TTDS 2015 Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Trình tự thủ tục tái thẩm 2.4 Thẩm quyền tái thẩm Theo Điều 357 Bộ luật TTDS 2015 Thẩm quyền tái thẩm thực thẩm quyền giám đốc thẩm quy định Điều 337 Bộ luật TTDS 2015 2.5 Phiên tòa tái thẩm Tương tự thẩm quyền tái thẩm theo Điều 357 Bộ luật TTDS 2015 quy định pháp luật phiên tòa tái thẩm thực phiên tòa giám đốc thẩm Trình tự thủ tục tái thẩm 2.6 Thẩm quyền Hội đồng xét xử tái thẩm Theo Điều 356 Bộ luật TTDS 2015 Thực trạng áp dụng thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 3.1 Thuận lợi 3 Thực trạng áp dụng thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 3.2 Khó khăn Thực trạng áp dụng thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 3.3 Giải pháp  Tăng cường cán thẩm phán cho Tòa án NDTC, TAND cấp cao thiếu đống thời nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán nghiệp vụ - Hoàn thiện văn hướng dẫn pháp luật  TANDTC tăng cường công tác giám đốc kiểm tra việc xét xử TAND cấp Tăng cường tranh tụng phiên tòa - Cơng tác phối hợp việc chuyển hồ sơ vụ án ... TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.2 Đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.2 Đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.1... 1.Trình tự thủ tục giám đốc thẩm 2.Trình tự thủ tục tái thẩm 3.Thực trạng áp dụng thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 1 TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.1 Khái niệm Giám đốc thẩm thủ tục đặc biệt... tòa phiên tòa giám đốc thẩm Tòa án giám đốc thẩm định đình việc xét xử giám đốc thẩm TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 1.3 Kháng nghị giám đốc thẩm 1.3.5 Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm Theo Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: tố tụng dân sự thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, tố tụng dân sự thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay