THIẾT kế ĐƯỜNG ô tô

190 10 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:59

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỜI CẢM ƠN Lời em xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Thầy giáo, Cô giáo môn Cầu – Đường tạo điều kiện tốt cho em hồn thành Luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn thầy cô ĐH Bách Khoa nói chung Bộ mơn Cầu đường nói riêng, người mang lại cho em tảng kiến thức, khả tư duy, học quý báu suốt năm qua làm hành trang cho em em bước vào nghề Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Mạnh Tuấn tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm Luận văn tốt nghiệp Thơng qua q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp, Thầy bổ sung nhiều kiến thức hoàn thiện thêm kiến thức học Thầy giúp em nắm bắt mối liên hệ mật thiết thực tế thi cơng lý thuyết thiết kế để em hoàn thành Luận văn cách đạt yêu cầu Luận văn tốt nghiệp xem môn học cuối sinh viên chúng em Quá trình thực luận văn giúp chúng em tổng hợp tất kiến thức học trường suốt năm qua, đồng thời tìm hiểu thêm nhiều kiến thức Đây thời gian quý giá để em làm quen với công tác thiết kế, nắm bắt kiến thức công việc chủ yếu để sử dụng tương lai Luận văn cơng trình nhỏ đầu tay sinh viên tự phải hồn thiện trước trường Khi đòi hỏi người sinh viên phải nỗ lực không ngừng để học hỏi Em hoàn thành luận văn trước hết nhờ bảo kỹ càng, tận tình thầy giúp đỡ nhiệt tình bạn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn kinh nghiệm quỹ thời gian hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong dẫn thêm nhiều từ quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MỤC LỤC CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG .1 1.1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH .1 1.2 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1.3 KHÍ HẬU KHU VỰC 1.4 ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH .2 1.5 TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CHỖ 1.6 TÌNH HÌNH LIÊN QUAN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VỚI CÁC CƠNG TRÌNH PHỤ CẬN 1.7 TÌNH HÌNH DÂN CƯ VÀ U CẦU QUỐC PHỊNG 1.8 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHƯƠNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT .3 2.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ VÀ CẤP HẠNG KỸ THUẬT 2.2 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU .4 2.2.1 Độ dốc dọc lớn tuyến đường 2.2.2 Tầm nhìn xe chạy 2.2.3 Bán kính giới hạn đường cong bằng Rmin .7 2.2.4 Độ mở rộng phần xe chạy đường cong bằng .8 2.2.5 Chiều dài đường cong chuyển tiếp nhỏ 2.2.6 Bán kính tối thiểu đường cong đứng 10 2.2.7 Xác định kích thước mặt cắt ngang 11 CHƯƠNG THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG MỀM .13 3.1 QUY ĐỊNH CHUNG 13 3.1.1 Cấu tạo .13 3.1.2 Các yêu cầu .13 3.1.3 Các thông số dùng thiết kế kết cấu áo đường mềm 13 3.2 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 13 3.2.1 Số liệu đề 13 3.2.2 Thông số loại xe 14 3.2.3 Lưu lượng xe năm cuối thời hạn thiết kế 14 3.2.4 Trục xe tính tốn tiêu chuẩn .15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 3.2.5 Tính số trục xe quy đổi trục tiêu chuẩn 100kN 15 3.2.6 Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy thời hạn thiết kế thông qua xe 16 3.3 THIẾT KẾ CẤU TẠO 17 3.3.1 Cấu tạo lớp kết cấu áo đường 17 3.3.2 Đặc trưng đất tự nhiên 17 3.3.3 Đặc trưng cường độ vật liệu .18 3.4 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN XE CHẠY 18 3.4.1 Tính tốn theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép 18 3.4.2 Xác định bề dày tối thiểu lớp BTN .19 3.4.3 Giải tốn móng kinh tế 19 3.5 KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN XE CHẠY 24 3.5.1 Kiểm toán theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất lớp CPTN 24 3.5.2 Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn đáy lớp BTN 29 3.6 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN LỀ GIA CỐ 32 3.6.1 Thơng số tính tốn 32 3.6.2 Thiết kế cấu tạo 32 3.6.3 Tính tốn thiết kế 33 3.6.4 Kiểm toán kết cấu .35 3.7 Kết luận 43 CHƯƠNG THIẾT KẾ SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 44 4.1 VỊ TRÍ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BÌNH ĐỒ .44 4.2 CÁC YÊU CẦU VỀ HƯỚNG TUYẾN 44 4.3 CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 45 4.3.1 Tổng quát 45 4.3.2 Sơ lược phương án tuyến bình đồ 46 CHƯƠNG THỦY VĂN CƠNG TRÌNH .51 5.1 TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC 51 5.2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (22 TCN220-95) 51 5.2.1 Lưu lượng đỉnh lũ tính tốn (theo 22TCN 220 – 95) 51 5.3 XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ THOÁT NƯỚC NGANG 63 5.3.1 Bố trí chung 63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 5.3.2 Thiết kế độ cống 64 5.3.3 Cao độ tim đường chiều dài cống thiết kế vị trí cống .64 5.3.4 Gia cố thượng lưu hạ lưu cống 66 5.4 THIẾT KẾ CẦU NHỎ TẠI CỌC C1 66 5.4.1 Số liệu thiết kế 66 5.4.2 Xác định chiều sâu dòng chảy tự nhiên vị trí xây dựng cầu 67 5.4.3 Xác định chiều sâu dòng chảy xây dựng cầu 68 5.4.4 Xác định độ mực nước dâng trước cầu 70 5.4.5 Xác đinh độ thi công 71 5.4.6 Xác định chiều cao đường đầu cầu tối thiểu so với đáy sông 71 5.4.7 Xác định chiều cao mặt cầu tối thiểu so với đáy sông 71 5.4.8 Gia cố thượng lưu hạ lưu cầu 72 5.5 THIẾT KẾ CẦU NHỎ TẠI CỌC C7 72 5.5.1 Số liệu thiết kế 72 5.5.2 Xác định chiều sâu dòng chảy tự nhiên vị trí xây dựng cầu 73 5.5.3 Xác định chiều sâu dòng chảy xây dựng cầu 73 5.5.4 Xác định độ mực nước dâng trước cầu 74 5.5.5 Xác đinh độ thi công 74 5.5.6 Xác định chiều cao đường đầu cầu tối thiểu so với đáy sông 75 5.5.7 Xác định chiều cao mặt cầu tối thiểu so với đáy sông 75 5.5.8 Gia cố thượng lưu hạ lưu cầu 76 CHƯƠNG THIẾT KẾ TRẮC DỌC SƠ BỘ .77 6.1 ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU .77 6.2 THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ 77 6.3 ĐƯỜNG CONG ĐỨNG .78 6.3.1 Chọn đường cong đứng 78 6.3.2 Kết bố trí cong đứng trắc dọc thể bảng sau 78 CHƯƠNG TRẮC NGANG SƠ BỘ .81 CHƯƠNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP SƠ BỘ 83 8.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 83 8.1.1 Mục đích phương pháp xác định khối lượng đào đắp 83 8.1.2 Số lượng mặt cắt cần tính diện tích 83 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 8.2 DIỆN TÍCH ĐÀO VÀ ĐẮP TRÊN TỪNG MẶT CẮT TÍNH TỐN 83 8.2.1 Cao độ tính tốn đào đắp 83 8.2.2 Tính tốn diện tích đắp .84 8.2.3 Tính tốn diện tích đào .85 8.3 KHỐI LƯỢNG ĐÀO VÀ ĐẮP CỦA TỪNG ĐOẠN 86 8.3.1 Khối lượng đất hiệu chỉnh chênh cao hai mặt cắt 86 8.3.2 Khối lượng đào đắp tổng cộng đoạn 87 8.3.3 Khối lượng đất đắp trước mố cầu ¼ nón đất mố cầu C1 87 8.3.4 Khối lượng đất đắp trước mố cầu ¼ nón đất mố cầu C7 88 CHƯƠNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 101 9.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 101 9.1.1 Vị trí tuyến đường thiết kế kỹ thuật đường cong bằng sơ 101 9.1.2 Các loại cọc cắm thiết kế kỹ thuật 101 9.2 THIẾT KẾ YẾU TỐ CONG NẰM TRONG GIAI ĐOẠN KỸ THUẬT 102 9.2.1 Thiết kế độ dốc siêu cao 102 9.2.2 Độ mở rộng phần xe chạy đường cong 102 9.2.3 Thiết kế đường cong chuyển tiếp .102 9.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐƯỜNG CONG TRÒN 106 9.3.1 Cắm đường cong chuyển tiếp đường cong tròn hệ tọa độ vng góc 106 9.4 ĐẢM BẢO TẦM NHÌN Ở ĐOẠN ĐƯỜNG CONG .113 CHƯƠNG 10 THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN TRẮC DỌC 119 10.1 VỊ TRÍ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN TRẮC DỌC 119 10.2 CÁC YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ .119 10.2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật tuyến đường ứng với cấp hạng thiết kế .119 10.2.2 Cao độ khống chế vị trí bố trí cống thoát nước 120 10.2.3 Bố trí đường cong đứng 122 10.3 CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN TRẮC DỌC 123 10.4 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC CỌC TRONG ĐƯỜNG CONG ĐỨNG 123 10.4.1 Tọa độ điểm đổi dốc 123 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 10.4.2 Phương pháp cắm đường cong đứng tọa độ trung gian .124 CHƯƠNG 11 THIẾT KẾ TRẮC NGANG 130 11.1 Tính siêu cao 130 11.1.1 Phương pháp quay siêu cao 130 11.1.2 Tính cao độ điểm đặc trưng mặt cắt ngang 130 11.1.3 Các đặc điểm phương pháp quay siêu cao quanh tim đường: 131 11.1.4 Trình tự bước tính siêu cao sau: 133 11.1.5 Kết tính tốn quay siêu cao 136 11.2 TÍNH TỐN RÃNH BIÊN .140 11.2.1 Bố trí rãnh biên tuyến 140 11.2.2 Xác định lưu lượng nước mưa đổ rãnh biên .140 11.2.3 Xác định kích thước rãnh 141 11.2.4 Kết tính tốn rãnh 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO 186 Danh mục bảng biểu Bảng 2.1 Thành phần xe chạy .3 Bảng 2.2 Bảng tính lưu lượng xe quy đổi .3 Bảng 2.3 Bảng xác định độ dốc dọc lớn theo điều kiện sức bám Bảng 2.4 Bảng xác định độ dốc dọc lớn theo điều kiện sức kéo Bảng 2.5 Các tiêu kỹ thuật tuyến đường .12 Bảng 3.1 Thành phần xe chạy .14 Bảng 3.2 Thông số loại xe 14 Bảng 3.3 Bảng dự báo lưu lượng xe lưu thông năm đầu năm cuối khai thác 14 Bảng 3.4 Các đặc trưng trục tính tốn tiêu chuẩn 15 Bảng 3.5 Số trục xe quy đổi trục tiêu chuẩn 16 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp đặc trưng cường độ vật liệu 18 Bảng 3.7 Xác định giá trị cặp h1 h2 điển hình .20 Bảng 3.8 Bảng xác định cặp h1 h2 thỏa điều kiện mô đun đàn hồi yêu cầu .22 Bảng 3.9 Bảng giá thành xây dựng tầng móng CPĐD (VNĐ/100m2) 22 Bảng 3.10 Bảng giá thành xây dựng tần móng CPTN loại A (VNĐ/100m 2) .23 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp giá thành xây dựng kết cấu tầng móng (VNĐ/100m2) .23 Bảng 3.12 Bảng tổng hợp lớp vật liệu tầng móng 23 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Bảng 3.13 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp .25 Bảng 3.14 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp .27 Bảng 3.15 Quy đổi lớp BTN lớp có Module đàn hồi 29 Bảng 3.16 Quy đổi lớp tầng móng lớp .30 Bảng 3.17 Kết cấu áo đường dự kiến lề gia cố .32 Bảng 3.18 Quy đổi lớp áo đường lớp 33 Bảng 3.19 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp .35 Bảng 3.20 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp .37 Bảng 3.21 Quy đổi lớp BTN lớp có Module đàn hồi 40 Bảng 3.22 Quy đổi lớp tầng móng lớp .40 Bảng 3.23 Bảng chiều dày kết cấu áo đường lựa chọn 42 Bảng 4.1 Các tiêu kỹ thuật tuyến đường .43 Bảng 4.2 Bảng yếu tố cong đường cong bình đồ 46 Bảng 4.3 Thông số cọc tuyến .47 Bảng 5.1 Chiều dài bình quân sườn dốc lưu vực 52 Bảng 5.2 Bảng tính tốn độ dốc lòng sơng 53 Bảng 5.3 Bảng tính tốn độ dốc trung bình sườn dốc 55 Bảng 5.4 Bảng tổng hợp đặc trưng thủy văn (‰) 59 Bảng 5.5 Thời gian tập trung nước sườn dốc .60 Bảng 5.6 Hệ số địa mạo thủy văn lòng 60 Bảng 5.7 Mô đun đỉnh lũ Ap 61 Bảng 5.8 Lưu lượng tính tốn Qp 62 Bảng 5.9 Chọn loại cống độ cống 63 Bảng 5.10 Hiệu chỉnh lại cao độ nước dâng trước cống 63 Bảng 5.11 Cao độ thiết kế nhỏ chiều dài cống tương ứng 64 Bảng 5.12 Bảng gia cố hạ lưu cống 65 Bảng 6.1 Bảng bố trí đỉnh dốc 76 Bảng 6.2 Bảng thông số cong đứng 78 Bảng 8.1 Bảng tính tốn khối lượng thi cơng đất mố 87 Bảng 8.2 Bảng tính tốn khối lượng thi cơng đất mố 87 Bảng 8.3 Bảng tính toán khối lượng đào đắp 88 Bảng 9.1 Các yếu tố cong sơ đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 100 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Bảng 9.2 Độ dốc siêu cao ứng với bán kính đường cong nằm tốc độ thiết kế .101 Bảng 9.3 Độ mở rộng tính tốn đường cong nằm .101 Bảng 9.4 Chiều dài đoạn chuyển tiếp nhỏ 103 Bảng 9.5 Chiều dài đường cong chuyển tiếp lớn 103 Bảng 9.6 Chiều dài đường cong chuyển tiếp thỏa mãn yêu cầu cảnh quan 104 Bảng 9.7 Lựa chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp đối xứng 104 Bảng 9.8 Bảng yếu tố cong đường cong nằm giai đoạn thiết kế kỹ thuật 105 Bảng 9.9 Cắm đường cong tròn số theo hệ trục (x’O’y’) hệ tọa độ vng góc 107 Bảng 9.10 Bảng cắm đường cong số theo hệ trục (xOy) hệ tọa độ vuông góc 108 Bảng 9.11 Bảng cắm đường cong tròn số theo hệ trục (x’O’y’) hệ tọa độ vng góc 109 Bảng 9.12 Bảng cắm đường cong số theo hệ trục (xOy) hệ tọa độ vng góc110 Bảng 9.13 Bảng cắm đường cong tròn số theo hệ trục (x’O’y’) hệ tọa độ vng góc 111 Bảng 9.14 Bảng cắm đường cong số theo hệ trục (xOy) hệ tọa độ vng góc112 Bảng 9.15 Kết tính tốn đảm bảo tầm nhìn đường cong tròn 114 Bảng 10.1 Các tiêu kỹ thuật dùng cho trắc dọc 118 Bảng 10.2 Chiều dài lớn dốc dọc ứng với vận tốc Vtk = 60km/h 119 Bảng 10.3 Thơng số tính tốn vị trí cống 119 Bảng 10.4 Cao độ khống chế cọc quanh cống theo điều kiện 120 Bảng 10.5 Các đoạn dốc thiết kế đường cong đứng chúng trắc dọc 122 Bảng 10.6 Cơng thức tính tốn thơng số đường cong đứng .123 Bảng 10.7 Bảng cắm cọc trung gian đường cong đứng số 124 Bảng 10.8 Bảng cắm cọc trung gian đường cong đứng số .125 Bảng 10.9 Bảng cắm cọc trung gian đường cong đứng số .126 Bảng 10.10 Bảng cắm cọc trung gian đường cong đứng số 127 Bảng 11.1 Các yếu tố cong đường cong nằm số 135 Bảng 11.2 Kết tính cao độ điểm đặc trưng mặt cắt ngang .135 Bảng 11.3 Các yếu tố cong đường cong nằm số .136 Bảng 11.4 Kết tính cao độ điểm đặc trưng mặt cắt ngang 136 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Bảng 11.5 Các yếu tố cong đường cong nằm số 137 Bảng 11.6 Kết tính cao độ điểm đặc trưng mặt cắt ngang .138 Bảng 11.7 Các vị trí đỉnh rãnh biên tính tốn .142 Bảng 11.8 Thiết kế sơ chiều cao rãnh trái chưa xét đến tính tốn thủy lực 143 Bảng 11.9 Lưu lượng tính tốn sơ rãnh biên trái 144 Bảng 11.10 Chiều cao rãnh trái xác định từ lưu lượng sơ 146 Bảng 11.11 Thiết kế sơ chiều cao rãnh chưa xét đến tính tốn thủy lực .147 Bảng 11.12 Lưu lượng tính toán sơ rãnh biên phải 149 Bảng 11.13 Chiều cao rãnh phải xác định từ lưu lượng sơ 151 Bảng 11.14 Lưu lượng tính tốn sơ rãnh biên phải lần .153 Bảng 11.15 Chiều cao rãnh phải tính lặp lần 155 Danh mục hình ảnh Hình 3.1 Sơ đồ tính tốn Echung kết cấu áo đường 20 Hình 3.2 Sơ đồ quy đổi từ hệ nhiều lớp bán không gian đàn hồi 21 Hình 3.3 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp để kiểm toán đất .24 Hình 3.4 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp để kiểm toán lớp CPTN 26 Hình 3.5 Minh họa biểu đồ ứng suất kéo uốn đáy lớp BTN 29 Hình 3.6 Sơ đồ quy đổi từ hệ nhiều lớp bán khơng gian đàn hồi 34 Hình 3.7 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp để kiểm toán đất 35 Hình 3.8 Quy đổi hệ nhiều lớp hệ lớp để kiểm toán lớp CPTN 38 Hình 3.9 Minh họa biểu đồ ứng suất kéo uốn đáy lớp BTN 41 Hình 5.1 Mơ tả cách xác định độ dốc trung bình 53 Hình 5.2 Mặt cắt ngang sơng vị trí xây dựng cầu 66 Hình 5.3 Khẩu độ thi công cầu 70 Hình 5.4 Mặt cắt ngang sơng vị trí xây dựng cầu 71 Hình 5.5 Khẩu độ thi cơng cầu 73 Hình 8.1 Chuyển cao độ thiết kế cao độ thi cơng 83 Hình 8.2 Mặt cắt tính tốn diện tích đắp 83 Hình 8.3 Kích thước rãnh thiết kế 84 Hình 8.4 Mặt cắt tính tốn diện tích đào 84 Hình 8.5 Mơ hình khối lượng đắp mố cầu 86 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hình 9.1 Sơ đồ cắm cong hệ tọa độ vng góc .105 Hình 9.2 Cắm đường cong nằm số hệ tọa độ vng góc .108 Hình 9.3 Cắm đường cong nằm số hệ tọa độ vng góc 110 Hình 9.4 Sơ đồ xác định phần đào đảm bảo tầm nhìn đoạn đường cong .113 Hình 10.1 Mặt cắt ngang vị trí cống 120 Hình 10.2 Đường cong đứng số .123 Hình 10.3 Đường cong đứng số 125 Hình 10.4 Đường cong đứng số .126 Hình 10.5 Đường cong đứng số 127 Hình 11.1 Mặt cắt ngang đoạn đường có quay siêu cao .129 Hình 11.2 Sự biến thiên độ dốc ngang theo xCi .130 Hình 11.3 Quá trình quay siêu cao tương ứng với lý trình 132 Hình 11.4 Mặt cắt ngang cọc NĐ 133 Hình 11.5 Mặt cắt ngang cọc C0 133 Hình 11.6 Mặt cắt ngang cọc Ci 133 Hình 11.7 Mặt cắt ngang cọc Cg 134 Hình 11.8 Mặt cắt ngang cọc TC 134 Hình 11.9 Sơ đồ xác định bề rộng lưu vực tính rãnh mặt cắt 139 Chương 11: Thiết kế trắc ngang C84 Km + 680.00 DD6 C85 Km + 696.67 Km + 700.00 TC4 Km + 710.87 C86 Km + 720.00 X4 Km + 734.05 C87 Km + 740.00 NC5 Km + 45.76 C103 Km + 60.00 X5 Km + 61.87 DC7 Km + 63.44 C104 Km + 80.00 C105 Km + 100.00 0.015 0.0160 0.0161 0.016 0.0168 0.017 0.017 0.006 0.0060 0.004 0.004 0.003 0.0021 0.4 0.025 -2.19 0.049 0.4 0.4 0.025 0.025 -2.19 -2.17 0.050 0.050 0.4 0.025 -2.31 0.050 0.4 0.020 -4.77 0.036 0.4 0.020 -4.74 0.037 0.4 0.014 -5.42 0.029 0.4 0.020 3.90 0.022 0.4 0.020 3.90 0.020 0.4 0.014 5.64 0.012 0.4 0.030 0.71 0.034 0.4 0.020 3.98 0.016 0.4 0.030 1.64 0.018 0.015 0.0160 0.0161 0.016 0.0168 0.017 0.017 0.006 0.0060 0.004 0.004 0.003 0.0021 0.10 0.30 0.07 0.07 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.50 0.30 0.68 0.30 0.04 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.17 0.30 0.00 0.30 Tất mặt cắt ta có htc nhỏ bằng chiều sâu rãnh sơ hiệu chỉnh nên không cần tính tốn bước lặp lần Vì thế, lựa chọn chiều cao rãnh sơ hiệu chỉnh bên trái làm chiều cao rãnh để thiết kế 11.2.4.3 Tính tốn rãnh biên phải Bảng 11.84 Thiết kế sơ chiều cao rãnh chưa xét đến tính tốn thủy lực Tên cọc C55 D4 C56 C57 C58 X3 C59 DC4 C60 ND3 C61 C62 C63 C64 Lr (m) 380.65 372.40 360.65 340.65 320.65 308.29 300.65 297.40 280.65 262.11 260.65 240.65 220.65 200.65 hr (m) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 SVTH: Trần Minh An-81000023 CĐ đáy rãnh 30.11 30.36 30.64 31.27 31.62 31.79 31.85 31.89 32.10 32.33 32.35 32.60 32.84 33.04 ir (%) 3.02 3.02 2.46 3.15 1.76 1.34 0.80 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 0.99 CĐ đáy rãnh hc ir_hc (%) hr_hc (m) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 -166- Chương 11: Thiết kế trắc ngang TD3 C65 C66 C67 P3 C68 C69 C70 DD5 C71 TC3 C72 C73 C74 PG5 NC3 D5 C75 ND4 C76 C77 C78 TD4 C79 C80 DC5 C81 C82 P4 C83 C84 DD6 C85 TC4 C86 X4 C87 C88 D6 C89 NC4 C90 ND5 C91 C92 DC6 192.11 180.65 160.65 140.65 125.35 120.65 100.65 80.65 80.65 60.65 58.59 40.65 20.65 0.65 0.00 11.41 19.35 19.35 25.45 39.35 59.35 79.35 95.45 99.35 119.35 119.35 139.35 159.35 162.84 179.35 199.35 216.02 219.35 230.22 239.35 253.40 259.35 279.35 291.02 299.35 300.22 319.35 325.13 339.35 359.35 366.02 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 SVTH: Trần Minh An-81000023 33.12 33.26 33.56 33.85 34.08 34.15 34.44 34.74 34.74 34.99 35.02 35.24 35.37 35.41 35.41 35.40 35.37 35.37 35.35 35.26 35.08 34.83 34.53 34.46 34.06 34.06 33.62 33.18 33.10 32.74 32.30 31.94 31.86 31.64 31.49 31.79 31.50 30.59 30.14 29.96 29.954 29.67 29.58 29.48 29.39 29.39 0.90 1.24 1.48 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48 1.48 1.29 1.09 1.25 0.65 0.19 0.00 -0.11 -0.29 -0.29 -0.41 -0.60 -0.91 -1.28 -1.86 -1.79 -2.01 -2.01 -2.19 -2.19 -2.19 -2.19 -2.19 -2.19 -2.17 -2.07 -1.63 2.15 -4.91 -4.53 -3.88 -2.22 -0.13 -1.48 -1.54 -0.68 -0.47 -0.01 35.20 35.30 35.40 35.41 35.35 35.31 35.31 35.28 35.21 1.05 0.50 0.50 0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 29.951 -0.50 29.38 29.35 -0.50 -0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33 0.37 0.30 0.30 0.34 0.36 0.36 0.37 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.303 0.30 0.30 0.30 0.31 0.34 -167- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C93 C94 TD5 C95 C96 P5 CONG C97 DD7 C98 TC5 C99 C100 D7 C101 C102 NC5 C103 X5 DC7 C104 C105 379.35 399.35 405.13 419.35 439.35 445.12 445.69 160.00 156.56 140.00 134.24 120.00 100.00 96.56 80.00 60.00 54.24 40.00 38.13 36.56 20.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 29.30 29.04 28.96 28.61 28.26 28.17 28.17 28.17 28.17 28.44 28.53 28.97 29.59 29.68 30.20 30.87 30.94 31.12 31.19 31.17 31.40 31.68 -0.65 -1.30 -1.50 -2.45 -1.74 -1.51 0.00 0.00 0.00 1.59 1.54 3.10 3.11 2.65 3.13 3.37 1.16 1.28 3.75 -1.53 1.39 1.39 29.28 -0.50 28.17 28.10 28.09 -0.50 -0.50 -0.50 0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.37 0.39 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 11.2.4.4 Tính lặp lần giá trị htt từ chiều cao rãnh phải sơ hiệu chỉnh Bảng 11.85 Lưu lượng tính tốn sơ rãnh biên phải Tên cọc C55 D4 C56 C57 C58 X3 C59 DC4 C60 ND3 Lý trình Km + 100.00 Km + 108.25 Km + 120.00 Km + 140.00 Km + 160.00 Km + 172.36 Km + 180.00 Km + 183.25 Km + 200.00 Km + 218.54 Cự ly lẻ 0.00 Bph (m) 4.5 Kph (m) 1.00 BTLph (m) 1.66 Bstb (m) 5.00 BLVph (m) 12.1 Fi (m2) 0.00 8.25 4.5 1.00 1.385 5.00 11.88 98.06 11.75 4.5 1.00 1.052 5.00 11.55 20.00 4.5 1.00 0.120 5.00 10.62 20.00 4.5 1.00 0.400 5.00 10.90 12.36 4.5 1.00 0.60 5.00 11.10 7.64 4.5 1.00 0.89 5.00 11.39 87.05 3.25 4.5 1.00 0.16 5.00 10.66 34.66 16.75 4.5 1.00 2.18 5.00 12.68 18.54 4.5 1.00 4.24 5.00 14.74 SVTH: Trần Minh An-81000023 135.7 212.4 218.0 137.1 212.3 273.1 Qtti (m /s) 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 0.004 0.005 Qtt (m /s) 0.144 0.144 0.142 0.140 0.136 0.132 0.129 0.127 0.127 0.123 -168- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C61 C62 C63 C64 TD3 C65 C66 C67 P3 C68 C69 C70 DD5 C71 TC3 C72 C73 C74 PG5 NC3 D5 C75 ND4 C76 C77 C78 TD4 Km + 220.00 Km + 240.00 Km + 260.00 Km + 280.00 Km + 288.54 Km + 300.00 Km + 320.00 Km + 340.00 Km + 355.30 Km + 360.00 Km + 380.00 Km + 400.00 Km + 400.00 Km + 420.00 Km + 422.06 Km + 440.00 Km + 460.00 Km + 480.00 Km + 480.65 Km + 492.06 Km + 500.00 Km + 500.00 Km + 506.10 Km + 520.00 Km + 540.00 Km + 560.00 Km + 576.10 1.46 4.5 1.00 4.37 5.00 14.87 20.00 4.5 1.00 6.57 5.00 17.07 20.00 8.5 1.00 8.76 5.00 23.26 20.00 8.5 1.00 10.86 5.00 25.36 8.54 8.5 1.00 11.67 5.00 26.17 11.46 8.5 1.00 11.73 5.00 26.23 20.00 8.5 1.00 11.63 5.00 26.13 20.00 8.5 1.00 11.63 5.00 26.13 15.30 8.5 1.00 11.61 5.00 26.11 4.70 8.5 1.00 11.30 5.00 25.80 20.00 8.5 1.00 11.53 5.00 26.03 20.00 8.5 1.00 11.54 5.00 26.04 0.00 8.5 1.00 11.54 5.00 26.04 0.00 20.00 8.5 1.00 11.48 5.00 25.98 519.5 2.06 8.5 1.00 11.06 5.00 25.56 52.69 17.94 8.5 1.07 9.15 5.00 23.72 20.00 8.5 1.13 7.12 5.00 21.75 20.00 4.5 1.01 5.54 5.00 16.05 0.65 4.5 1.00 5.48 5.00 15.98 11.41 4.5 1.09 4.30 5.00 14.89 7.94 4.5 1.12 3.39 5.00 14.01 0.00 4.5 1.12 3.39 5.00 14.01 0.00 6.10 4.5 1.13 3.00 5.00 13.63 83.17 13.90 4.5 1.11 4.17 5.00 14.77 20.00 8.5 1.00 5.87 5.00 20.37 20.00 8.5 1.00 7.54 5.00 22.04 16.10 8.5 1.00 9.11 5.00 23.61 SVTH: Trần Minh An-81000023 21.76 341.3 465.1 507.2 223.4 300.7 522.5 522.6 399.4 121.2 520.6 520.8 425.5 434.9 320.9 10.39 169.8 111.2 205.3 407.3 440.8 380.2 0.000 0.006 0.008 0.009 0.004 0.005 0.009 0.009 0.007 0.002 0.009 0.009 0.000 0.009 0.001 0.008 0.008 0.006 0.000 0.003 0.002 0.000 0.001 0.003 0.007 0.008 0.007 0.117 0.117 0.1111 0.102 0.092 0.088 0.082 0.072 0.063 0.055 0.053 0.043 0.033 0.033 0.023 0.022 0.014 0.006 0.000 0.003 0.005 0.005 0.007 0.011 0.018 0.027 0.034 -169- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C79 C80 DC5 C81 C82 P4 C83 C84 DD6 C85 TC4 C86 X4 C87 C88 D6 C89 NC4 C90 ND5 C91 C92 DC6 C93 C94 TD5 C95 Km + 580.00 Km + 600.00 Km + 600.00 Km + 620.00 Km + 640.00 Km + 643.49 Km + 660.00 Km + 680.00 Km + 696.67 Km + 700.00 Km + 710.87 Km + 720.00 Km + 734.05 Km + 740.00 Km + 760.00 Km + 771.67 Km + 780.00 Km + 780.87 Km + 800.00 Km + 805.78 Km + 820.00 Km + 840.00 Km + 846.67 Km + 860.00 Km + 880.00 Km + 885.78 Km + 900.00 3.90 8.5 1.00 9.12 5.00 23.62 92.11 20.00 8.5 1.00 9.42 5.00 23.92 478.4 0.00 8.5 1.00 9.32 5.00 23.82 0.00 20.00 8.5 1.00 9.92 5.00 24.42 20.00 8.5 1.00 10.29 5.00 24.79 3.49 8.5 1.00 10.27 5.00 24.77 16.51 8.5 1.00 10.12 5.00 24.62 20.00 8.5 1.00 9.60 5.00 24.10 16.67 8.5 1.00 9.12 5.00 23.62 3.33 8.5 1.00 9.09 5.00 23.59 10.87 8.5 1.00 8.67 5.00 23.17 9.13 8.5 1.00 7.69 5.00 22.19 14.05 8.5 1.00 5.56 5.00 20.06 5.95 8.5 1.00 0.540 5.00 15.04 20.00 4.5 1.00 0.541 5.00 11.04 11.67 4.5 1.00 1.013 5.00 11.51 8.33 4.5 1.00 1.161 5.00 11.66 97.13 0.87 4.5 1.01 1.151 5.00 11.66 10.19 19.13 4.5 1.00 1.384 5.00 11.88 227.3 5.78 4.5 1.00 1.418 5.00 11.92 68.89 14.22 4.5 1.00 1.457 5.00 11.96 20.00 4.5 1.01 1.526 5.00 12.04 6.67 8.5 1.08 1.529 5.00 16.11 13.33 8.5 1.04 1.655 5.00 16.19 20.00 8.5 1.00 2.042 5.00 16.54 5.78 8.5 1.00 2.172 5.00 16.67 96.36 14.22 8.5 1.00 2.694 5.00 17.19 244.5 SVTH: Trần Minh An-81000023 488.3 495.8 86.37 406.4 482.0 393.7 78.53 251.9 202.5 281.8 89.45 220.8 134.3 170.0 240.7 107.4 215.8 330.8 0.001 0.009 0.000 0.009 0.009 0.001 0.007 0.009 0.007 0.001 0.004 0.003 0.005 0.001 0.004 0.002 0.001 0.000 0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 0.004 0.006 0.001 0.004 0.036 0.045 0.045 0.054 0.063 0.065 0.073 0.082 0.089 0.091 0.095 0.099 0.105 0.106 0.110 0.113 0.115 0.115 0.119 0.121 0.124 0.128 0.130 0.134 0.141 0.143 0.147 -170- Chương 11: Thiết kế trắc ngang Km + 920.00 Km + 925.77 Km + 926.34 Km + 940.00 Km + 943.44 Km + 960.00 Km + 965.76 Km + 980.00 C96 P5 CONG C97 DD7 C98 TC5 C99 354.3 102.9 20.00 8.5 1.00 3.215 5.00 17.72 5.77 8.5 1.00 3.346 5.00 17.85 0.57 8.5 1.01 3.34 5.00 17.8 10.24 13.66 8.5 1.14 3.362 5.00 18.00 245.9 3.44 8.5 1.18 3.366 5.00 18.04 62.07 16.56 8.5 1.00 2.975 5.00 17.48 289.3 5.76 8.5 1.00 2.862 5.00 17.36 99.96 14.24 8.5 1.00 2.273 5.00 16.77 238.9 320.0 C100 Km + 0.00 20.00 8.5 1.00 1.501 5.00 16.00 D7 Km + 3.44 3.44 8.5 1.00 1.376 5.00 15.88 C101 Km + 20.00 16.56 4.5 1.00 0.814 5.00 11.31 C102 Km + 40.00 20.00 4.5 1.00 0.008 5.00 10.51 NC5 Km + 45.76 5.76 4.5 1.00 0.35 5.00 10.85 62.45 C103 Km + 60.00 14.24 4.5 1.00 0.70 5.00 11.20 159.5 X5 Km + 61.87 1.87 4.5 1.08 0.73 5.00 11.32 21.13 DC7 Km + 63.44 1.57 4.5 1.00 0.78 5.00 11.28 17.75 C104 Km + 80.00 16.56 4.5 1.00 1.14 5.00 11.64 C105 Km + 100.00 20.00 4.5 1.00 1.38 5.00 11.88 54.61 187.3 210.1 192.8 237.5 0.006 0.001 0.000 0.004 0.001 0.005 0.001 0.004 0.006 0.001 0.003 0.004 0.001 0.003 0.000 0.000 0.003 0.004 0.154 0.156 0.156 0.045 0.040 0.039 0.034 0.032 0.027 0.021 0.020 0.017 0.013 0.011 0.008 0.008 0.008 0.004 Bảng 11.86 Chiều cao rãnh phải xác định từ lưu lượng sơ STT Tên cọc C55 D4 C56 C57 C58 X3 C59 Lý trình Km + 100.00 Km + 108.25 Km + 120.00 Km + 140.00 Km + 160.00 Km + 172.36 Km + Qtt (m /s) 0.144 0.144 0.142 0.140 0.136 0.132 0.129 SVTH: Trần Minh An-81000023 br (m) 0.40 ir (%) 3.02 0.02 hr_tt (m) 0.145 Q'tt (m3/s) 0.146 ΔQ (%) 0.7 hr_hc (m) 0.345 0.40 3.02 0.02 0.145 0.146 0.7 0.345 0.40 2.46 0.025 0.172 0.143 0.0 0.372 0.40 3.15 0.02 0.141 0.141 0.5 0.341 0.40 1.76 0.03 0.202 0.135 1.0 0.402 0.40 1.34 0.03 0.214 0.131 1.0 0.414 0.40 0.80 0.03 0.244 0.128 1.0 0.444 n -171- Chương 11: Thiết kế trắc ngang DC4 C60 10 ND3 11 C61 12 C62 13 C63 14 C64 15 TD3 16 C65 17 C66 18 C67 19 P3 20 C68 21 C69 22 C70 23 DD5 24 C71 25 TC3 26 C72 27 C73 28 C74 29 PG5 30 NC3 31 D5 32 C75 33 ND4 34 C76 180.00 Km + 183.25 Km + 200.00 Km + 218.54 Km + 220.00 Km + 240.00 Km + 260.00 Km + 280.00 Km + 288.54 Km + 300.00 Km + 320.00 Km + 340.00 Km + 355.30 Km + 360.00 Km + 380.00 Km + 400.00 Km + 400.00 Km + 420.00 Km + 422.06 Km + 440.00 Km + 460.00 Km + 480.00 Km + 480.65 Km + 492.06 Km + 500.00 Km + 500.00 Km + 506.10 Km + 0.127 0.127 0.123 0.117 0.117 0.1111 0.102 0.092 0.088 0.082 0.072 0.063 0.055 0.053 0.043 0.033 0.033 0.023 0.022 0.014 0.006 0.000 0.003 0.005 0.005 0.007 0.011 SVTH: Trần Minh An-81000023 0.40 1.23 0.03 0.216 0.127 0.3 0.416 0.40 1.24 0.03 0.215 0.127 0.3 0.415 0.40 1.24 0.03 0.211 0.123 0.4 0.411 0.40 1.24 0.03 0.207 0.118 0.4 0.407 0.40 1.24 0.03 0.206 0.117 0.4 0.406 0.40 1.24 0.03 0.200 0.111 0.4 0.400 0.40 0.99 0.03 0.203 0.102 0.1 0.403 0.40 0.90 0.03 0.198 0.093 0.1 0.398 0.40 1.24 0.03 0.176 0.088 0.5 0.376 0.40 1.48 0.03 0.161 0.082 0.8 0.361 0.40 1.48 0.03 0.150 0.072 0.9 0.350 0.40 1.48 0.03 0.140 0.063 0.7 0.340 0.40 1.47 0.03 0.129 0.055 0.0 0.329 0.40 1.48 0.03 0.126 0.053 0.0 0.326 0.40 1.48 0.03 0.112 0.043 0.0 0.312 0.40 1.48 0.03 0.097 0.033 0.0 0.300 0.40 1.29 0.03 0.100 0.033 0.0 0.300 0.40 1.09 0.03 0.086 0.024 0.0 0.300 0.40 1.05 0.03 0.085 0.023 0.0 0.335 0.40 0.50 0.03 0.081 0.015 0.0 0.365 0.40 0.50 0.03 0.050 0.006 0.0 0.303 0.40 0.50 0.03 0.006 0.000 0.0 0.300 0.40 -0.50 0.03 0.034 0.003 0.0 0.345 0.40 -0.50 0.03 0.046 0.006 0.0 0.362 0.40 -0.50 0.03 0.046 0.006 0.0 0.362 0.40 -0.50 0.03 0.053 0.007 0.0 0.367 0.40 -0.50 0.03 0.069 0.011 0.4 0.353 -172- Chương 11: Thiết kế trắc ngang 35 C77 36 C78 37 TD4 38 C79 39 C80 40 DC5 41 C81 42 C82 43 P4 44 C83 45 C84 46 DD6 47 C85 48 TC4 49 C86 50 X4 51 C87 52 C88 53 D6 54 C89 55 NC4 56 C90 57 ND5 58 C91 59 C92 60 DC6 61 C93 520.00 Km + 540.00 Km + 560.00 Km + 576.10 Km + 580.00 Km + 600.00 Km + 600.00 Km + 620.00 Km + 640.00 Km + 643.49 Km + 660.00 Km + 680.00 Km + 696.67 Km + 700.00 Km + 710.87 Km + 720.00 Km + 734.05 Km + 740.00 Km + 760.00 Km + 771.67 Km + 780.00 Km + 780.87 Km + 800.00 Km + 805.78 Km + 820.00 Km + 840.00 Km + 846.67 Km + 0.018 0.027 0.034 0.036 0.045 0.045 0.054 0.063 0.065 0.073 0.082 0.089 0.091 0.095 0.099 0.105 0.106 0.110 0.113 0.115 0.115 0.119 0.121 0.124 0.128 0.130 0.134 SVTH: Trần Minh An-81000023 0.40 -0.64 0.03 0.088 0.019 0.3 0.300 0.40 -1.28 0.03 0.089 0.027 0.6 0.300 0.40 -1.86 0.03 0.091 0.034 0.5 0.300 0.40 -1.79 0.03 0.095 0.036 0.3 0.300 0.40 -2.01 0.025 0.094 0.045 0.2 0.300 0.40 -2.01 0.025 0.094 0.045 0.2 0.300 0.40 -2.19 0.025 0.103 0.054 0.2 0.303 0.40 -2.19 0.025 0.112 0.064 0.1 0.312 0.40 -2.19 0.025 0.114 0.065 0.1 0.314 0.40 -2.19 0.025 0.122 0.073 0.1 0.322 0.40 -2.19 0.025 0.130 0.082 0.1 0.330 0.40 -2.19 0.025 0.137 0.090 0.1 0.337 0.40 -2.17 0.025 0.139 0.091 0.1 0.339 0.40 -2.07 0.025 0.145 0.096 0.1 0.345 0.40 -1.63 0.03 0.175 0.100 0.1 0.375 0.40 2.15 0.025 0.151 0.106 0.8 0.351 0.40 -4.91 0.02 0.106 0.107 0.7 0.306 0.40 -4.53 0.02 0.110 0.110 0.3 0.310 0.40 -3.88 0.02 0.117 0.113 0.4 0.317 0.40 -2.22 0.025 0.158 0.116 0.6 0.358 0.40 -0.50 0.03 0.262 0.116 0.7 0.462 0.40 -1.47 0.03 0.199 0.120 0.0 0.399 0.40 -1.54 0.03 0.198 0.121 0.0 0.398 0.40 -0.68 0.03 0.249 0.123 0.7 0.449 0.40 -0.50 0.03 0.275 0.128 0.8 0.475 0.40 -0.50 0.03 0.277 0.130 0.8 0.477 0.40 -0.50 0.03 0.282 0.134 0.4 0.482 -173- Chương 11: Thiết kế trắc ngang 860.00 Km + 880.00 Km + 885.78 Km + 900.00 Km + 920.00 Km + 925.77 Km + 926.34 Km + 940.00 Km + 943.44 Km + 960.00 Km + 965.76 Km + 980.00 62 C94 63 TD5 64 C95 65 C96 66 P5 67 CONG 68 C97 69 DD7 70 C98 71 TC5 72 C99 73 C100 Km + 0.00 74 D7 Km + 3.44 75 C101 Km + 20.00 76 C102 Km + 40.00 77 NC5 Km + 45.76 78 C103 Km + 60.00 79 X5 Km + 61.87 80 DC7 Km + 63.44 81 C104 Km + 80.00 82 C105 Km + 100.00 0.141 0.143 0.147 0.154 0.156 0.156 0.045 0.040 0.039 0.034 0.032 0.027 0.021 0.020 0.017 0.013 0.011 0.008 0.008 0.008 0.004 0.40 -1.21 0.03 0.229 0.140 0.8 0.429 0.40 -1.50 0.03 0.217 0.142 0.9 0.417 0.40 -2.45 0.025 0.177 0.149 1.0 0.377 0.40 -1.74 0.03 0.219 0.156 0.9 0.419 0.40 -1.51 0.03 0.230 0.158 0.9 0.430 0.40 -0.50 0.03 0.307 0.158 0.9 0.507 0.40 -0.50 0.03 0.157 0.046 0.4 0.371 0.40 -0.50 0.03 0.148 0.041 0.3 0.388 0.40 2.12 0.025 0.086 0.040 0.0 0.300 0.40 1.54 0.03 0.097 0.034 0.0 0.300 0.40 3.10 0.02 0.060 0.032 0.0 0.300 0.40 3.11 0.02 0.055 0.028 0.0 0.300 0.40 2.65 0.025 0.057 0.022 0.8 0.300 0.40 3.13 0.02 0.046 0.021 0.0 0.300 0.40 3.37 0.02 0.040 0.017 0.0 0.300 0.40 1.16 0.03 0.060 0.013 0.0 0.300 0.40 1.28 0.03 0.055 0.012 0.0 0.300 0.40 1.50 0.03 0.044 0.009 0.0 0.342 0.40 1.14 0.03 0.046 0.008 0.0 0.300 0.40 1.39 0.03 0.043 0.008 0.7 0.300 0.40 1.39 0.03 0.030 0.004 0.3 0.300 11.2.4.5 Tính lặp lần giá trị htt1 từ giá trị chiều cao rãnh phải bước tính lặp trước Cần hiệu chỉnh lại chiều sâu rãnh vị trí cọc C59, DC6, C93, C97 để đảm bảo độ dốc yêu cầu Bảng 11.87 Lưu lượng tính tốn sơ rãnh biên phải lần Tên cọc Lý trình hr (m) Bph (m) SVTH: Trần Minh An-81000023 Kph (m) BTLph (m) Bstb (m) BLVph (m) Fi (m2) Qtti (m3/s) Qtt (m3/s) -174- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C55 D4 C56 C57 C58 X3 C59 DC4 C60 ND3 C61 C62 C63 C64 TD3 C65 C66 C67 P3 C68 C69 C70 DD5 C71 TC3 C72 C73 Km + 100.00 Km + 108.25 Km + 120.00 Km + 140.00 Km + 160.00 Km + 172.36 Km + 180.00 Km + 183.25 Km + 200.00 Km + 218.54 Km + 220.00 Km + 240.00 Km + 260.00 Km + 280.00 Km + 288.54 Km + 300.00 Km + 320.00 Km + 340.00 Km + 355.30 Km + 360.00 Km + 380.00 Km + 400.00 Km + 400.00 Km + 420.00 Km + 422.06 Km + 440.00 Km + 460.00 0.35 4.5 1.09 1.679 5.00 12.27 0.00 0.35 4.5 1.09 1.396 5.00 11.99 98.90 0.37 4.5 1.14 1.068 5.00 11.71 0.34 4.5 1.08 0.357 5.00 10.94 0.40 4.5 1.20 0.470 5.00 11.17 0.41 4.5 1.23 0.66 5.00 11.39 0.43 4.5 1.25 0.90 5.00 11.65 89.05 0.42 4.5 1.23 1.05 5.00 11.78 38.31 0.41 4.5 1.23 1.95 5.00 12.68 0.41 4.5 1.22 4.02 5.00 14.74 0.41 4.5 1.21 4.16 5.00 14.87 0.41 4.5 1.21 6.36 5.00 17.07 0.40 8.5 1.20 8.56 5.00 23.26 0.40 8.5 1.21 10.65 5.00 25.36 0.40 8.5 1.20 11.47 5.00 26.17 0.38 8.5 1.15 11.58 5.00 26.23 0.36 8.5 1.12 11.51 5.00 26.13 0.35 8.5 1.10 11.53 5.00 26.13 0.34 8.5 1.08 11.53 5.00 26.11 0.33 8.5 1.06 11.24 5.00 25.80 0.33 8.5 1.05 11.48 5.00 26.03 0.31 8.5 1.02 11.52 5.00 26.04 0.30 8.5 1.00 11.54 5.00 26.04 0.00 0.30 8.5 1.00 11.47 5.00 25.98 519.5 0.30 8.5 1.00 11.06 5.00 25.56 52.69 0.33 8.5 1.07 9.15 5.00 23.72 0.37 8.5 1.13 7.12 5.00 21.75 SVTH: Trần Minh An-81000023 137.6 218.7 223.4 140.7 212.3 273.1 21.76 341.3 465.1 507.2 223.4 300.7 522.5 522.6 399.4 121.2 520.6 520.8 425.5 434.9 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 0.004 0.005 0.000 0.006 0.008 0.009 0.004 0.005 0.009 0.009 0.007 0.002 0.009 0.009 0.000 0.009 0.001 0.008 0.008 0.145 0.145 0.143 0.140 0.136 0.132 0.129 0.127 0.127 0.123 0.117 0.117 0.1111 0.102 0.092 0.088 0.082 0.072 0.063 0.055 0.053 0.043 0.033 0.033 0.023 0.022 0.014 -175- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C74 PG5 NC3 D5 C75 ND4 C76 C77 C78 TD4 C79 C80 DC5 C81 C82 P4 C83 C84 DD6 C85 TC4 C86 X4 C87 C88 D6 C89 Km + 480.00 Km + 480.65 Km + 492.06 Km + 500.00 Km + 500.00 Km + 506.10 Km + 520.00 Km + 540.00 Km + 560.00 Km + 576.10 Km + 580.00 Km + 600.00 Km + 600.00 Km + 620.00 Km + 640.00 Km + 643.49 Km + 660.00 Km + 680.00 Km + 696.67 Km + 700.00 Km + 710.87 Km + 720.00 Km + 734.05 Km + 740.00 Km + 760.00 Km + 771.67 Km + 780.00 0.30 4.5 1.01 5.54 5.00 16.05 320.9 0.30 4.5 1.00 5.48 5.00 15.98 10.39 0.34 4.5 1.09 4.30 5.00 14.89 0.36 4.5 1.12 3.39 5.00 14.01 0.36 4.5 1.12 3.39 5.00 14.01 0.00 0.37 4.5 1.13 3.00 5.00 13.63 83.17 0.35 4.5 1.11 4.17 5.00 14.77 0.30 8.5 1.00 5.87 5.00 20.37 0.30 8.5 1.00 7.54 5.00 22.04 0.30 8.5 1.00 9.11 5.00 23.61 0.30 8.5 1.00 9.12 5.00 23.62 92.11 0.30 8.5 1.00 9.42 5.00 23.92 478.4 0.30 8.5 1.00 9.32 5.00 23.82 0.00 0.30 8.5 1.01 9.91 5.00 24.42 0.31 8.5 1.02 10.27 5.00 24.79 0.31 8.5 1.03 10.24 5.00 24.77 0.32 8.5 1.04 10.07 5.00 24.62 0.33 8.5 1.06 9.54 5.00 24.10 0.34 8.5 1.07 9.05 5.00 23.62 0.34 8.5 1.08 9.01 5.00 23.59 0.34 8.5 1.09 8.58 5.00 23.17 0.37 8.5 1.15 7.54 5.00 22.19 0.35 8.5 1.10 5.60 5.00 20.20 0.31 8.5 1.01 0.58 5.00 15.09 0.31 4.5 1.02 0.543 5.00 11.06 0.32 4.5 1.03 1.017 5.00 11.55 0.36 4.5 1.12 1.174 5.00 11.79 SVTH: Trần Minh An-81000023 169.8 111.2 205.3 407.3 440.8 380.2 488.3 495.8 86.37 406.4 482.0 393.7 78.53 251.9 202.5 283.8 89.76 221.2 134.8 98.19 0.006 0.000 0.003 0.002 0.000 0.001 0.003 0.007 0.008 0.007 0.001 0.009 0.000 0.009 0.009 0.001 0.007 0.009 0.007 0.001 0.004 0.003 0.005 0.001 0.004 0.002 0.001 0.006 0.000 0.003 0.005 0.005 0.007 0.011 0.018 0.027 0.034 0.036 0.045 0.045 0.054 0.063 0.065 0.073 0.082 0.089 0.091 0.095 0.099 0.105 0.106 0.110 0.113 0.115 -176- Chương 11: Thiết kế trắc ngang NC4 C90 ND5 C91 C92 DC6 C93 C94 TD5 C95 C96 P5 CONG C97 DD7 C98 TC5 C99 Km + 780.87 Km + 800.00 Km + 805.78 Km + 820.00 Km + 840.00 Km + 846.67 Km + 860.00 Km + 880.00 Km + 885.78 Km + 900.00 Km + 920.00 Km + 925.77 Km + 926.34 Km + 940.00 Km + 943.44 Km + 960.00 Km + 965.76 Km + 980.00 0.46 4.5 1.32 1.186 5.00 12.01 10.50 0.40 4.5 1.20 1.409 5.00 12.11 231.5 0.40 4.5 1.20 1.440 5.00 12.14 70.14 0.45 4.5 1.30 1.490 5.00 12.29 0.48 4.5 1.35 1.563 5.00 12.41 0.51 8.5 1.42 1.566 5.00 16.48 0.49 8.5 1.38 1.692 5.00 16.57 0.43 8.5 1.26 2.070 5.00 16.83 0.42 8.5 1.23 2.198 5.00 16.93 0.38 8.5 1.15 2.711 5.00 17.36 0.42 8.5 1.24 3.242 5.00 17.98 0.43 8.5 1.26 3.375 5.00 18.13 0.51 8.5 1.41 3.392 5.00 18.31 10.50 0.41 8.5 1.21 3.369 5.00 18.08 246.9 0.39 8.5 1.18 3.366 5.00 18.04 62.07 0.30 8.5 1.00 2.975 5.00 17.48 289.3 0.30 8.5 1.00 2.862 5.00 17.36 99.96 0.30 8.5 1.00 2.273 5.00 16.77 174.7 248.2 109.9 220.8 336.5 97.86 246.9 359.6 104.6 238.9 320.0 C100 Km + 0.00 0.30 8.5 1.00 1.501 5.00 16.00 D7 Km + 3.44 0.30 8.5 1.00 1.376 5.00 15.88 C101 Km + 20.00 0.30 4.5 1.00 0.814 5.00 11.31 C102 Km + 40.00 0.30 4.5 1.00 0.008 5.00 10.51 NC5 Km + 45.76 0.30 4.5 1.00 0.35 5.00 10.85 62.45 C103 Km + 60.00 0.30 4.5 1.00 0.70 5.00 11.20 159.5 X5 Km + 61.87 0.34 4.5 1.08 0.73 5.00 11.32 21.13 DC7 Km + 63.44 0.30 4.5 1.00 0.78 5.00 11.28 17.75 C104 Km + 80.00 0.30 4.5 1.00 1.14 5.00 11.64 192.8 SVTH: Trần Minh An-81000023 54.61 187.3 210.1 0.000 0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 0.004 0.006 0.001 0.004 0.006 0.002 0.000 0.004 0.001 0.005 0.001 0.004 0.006 0.001 0.003 0.004 0.001 0.003 0.000 0.000 0.003 0.115 0.119 0.121 0.124 0.129 0.131 0.135 0.141 0.143 0.148 0.155 0.157 0.157 0.045 0.040 0.039 0.034 0.032 0.027 0.021 0.020 0.017 0.013 0.011 0.008 0.008 0.008 -177- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C105 Km + 100.00 0.30 4.5 1.00 1.38 5.00 11.88 237.5 0.004 0.004 Bảng 11.88 Chiều cao rãnh phải tính lặp lần Tên cọc C55 D4 C56 C57 C58 X3 C59 DC4 C60 ND3 C61 C62 C63 C64 TD3 C65 C66 C67 P3 C68 C69 C70 DD5 C71 TC3 C72 C73 C74 PG5 NC3 D5 C75 ND4 C76 C77 C78 TD4 C79 C80 DC5 C81 Qtt (m /s) 0.1451 0.1451 0.1432 0.1406 0.1364 0.1322 0.1295 0.1279 0.1271 0.1231 0.1179 0.1175 0.1111 0.1023 0.0927 0.0884 0.0827 0.0729 0.0630 0.0554 0.0531 0.0432 0.0334 0.0334 0.0236 0.0226 0.0145 0.0063 0.0002 0.0034 0.0055 0.0055 0.0071 0.0110 0.0187 0.0270 0.0342 0.0360 0.0450 0.0450 0.0543 br (m) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 ir (%) 3.02 3.02 2.23 3.31 1.45 1.24 0.64 1.53 1.25 1.26 1.56 1.24 1.27 0.97 0.96 1.43 1.55 1.53 1.54 1.69 1.49 1.55 1.55 1.29 1.11 1.05 0.50 0.50 0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.64 -1.28 -1.86 -1.79 -2.01 -2.01 -2.21 SVTH: Trần Minh An-81000023 n 0.02 0.02 0.025 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.025 0.025 0.025 hr_tt (m) 0.144 0.144 0.177 0.139 0.213 0.219 0.260 0.204 0.214 0.211 0.194 0.206 0.200 0.205 0.194 0.169 0.159 0.149 0.138 0.124 0.126 0.111 0.095 0.100 0.086 0.085 0.081 0.050 0.006 0.034 0.046 0.046 0.053 0.069 0.088 0.089 0.091 0.095 0.094 0.094 0.103 Q'tt (m /s) 0.145 0.145 0.143 0.141 0.135 0.131 0.130 0.128 0.126 0.124 0.118 0.117 0.112 0.102 0.093 0.088 0.082 0.072 0.063 0.055 0.053 0.043 0.033 0.033 0.024 0.023 0.015 0.006 0.000 0.003 0.006 0.006 0.007 0.011 0.019 0.027 0.034 0.036 0.045 0.045 0.054 ΔQ (%) 0.2 0.2 0.3 0.4 1.0 1.0 0.4 0.0 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.1 0.1 0.5 0.8 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 hr_hc (m) 0.345 0.345 0.377 0.341 0.413 0.419 0.430 0.416 0.415 0.411 0.407 0.406 0.400 0.405 0.398 0.376 0.361 0.350 0.340 0.329 0.326 0.312 0.300 0.300 0.300 0.335 0.365 0.303 0.300 0.345 0.362 0.362 0.367 0.353 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.303 -178- Chương 11: Thiết kế trắc ngang C82 P4 C83 C84 DD6 C85 TC4 C86 X4 C87 C88 D6 C89 NC4 C90 ND5 C91 C92 DC6 C93 C94 TD5 C95 C96 P5 CONG C97 DD7 C98 TC5 C99 C100 D7 C101 C102 NC5 C103 X5 DC7 C104 C105 0.0637 0.0653 0.0730 0.0821 0.0896 0.0911 0.0958 0.0997 0.1050 0.1067 0.1109 0.1135 0.1153 0.1155 0.1199 0.1212 0.1245 0.1292 0.1313 0.1355 0.1419 0.1437 0.1484 0.1552 0.1572 0.1574 0.0454 0.0408 0.0396 0.0341 0.0322 0.0277 0.0216 0.0206 0.0171 0.0131 0.0119 0.0089 0.0085 0.0081 0.0045 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -2.24 -2.24 -2.24 -2.24 -2.23 -2.22 -2.12 -1.96 -1.25 -1.39 -2.87 -3.94 -2.71 -12.04 -1.16 -1.52 -1.04 -0.60 -0.50 -0.50 -1.01 -1.30 -2.16 -1.95 -1.68 -13.55 0.74 0.50 2.12 1.54 3.10 3.11 2.65 3.13 3.37 1.16 1.28 1.50 1.14 1.39 1.39 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.03 0.03 0.03 0.025 0.02 0.025 0.014 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.025 0.03 0.03 0.014 0.03 0.03 0.025 0.03 0.02 0.02 0.025 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.112 0.113 0.121 0.130 0.136 0.137 0.143 0.166 0.147 0.111 0.110 0.117 0.149 0.069 0.213 0.199 0.223 0.264 0.280 0.283 0.242 0.226 0.182 0.213 0.224 0.080 0.141 0.148 0.087 0.097 0.060 0.055 0.057 0.046 0.040 0.060 0.055 0.044 0.047 0.043 0.030 0.064 0.065 0.073 0.083 0.089 0.091 0.095 0.099 0.064 0.041 0.070 0.114 0.116 0.116 0.120 0.121 0.125 0.129 0.132 0.135 0.143 0.143 0.147 0.157 0.159 0.158 0.046 0.041 0.040 0.034 0.032 0.028 0.022 0.021 0.017 0.013 0.012 0.009 0.009 0.008 0.005 0.1 0.1 0.1 0.8 0.1 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.4 0.4 0.2 0.7 0.0 0.2 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.1 0.312 0.314 0.322 0.330 0.337 0.339 0.345 0.375 0.351 0.311 0.310 0.317 0.358 0.462 0.413 0.399 0.449 0.475 0.508 0.488 0.442 0.426 0.382 0.419 0.430 0.507 0.406 0.388 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.342 0.300 0.300 0.300 Tất mặt cắt ta có htc nhỏ bằng chiều sâu rãnh sơ hiệu chỉnh nên khơng cần tính tốn bước lặp lần Vì thế, lựa chọn chiều cao rãnh làm chiều cao rãnh để thiết kế cho rãnh biên phải SVTH: Trần Minh An-81000023 -179- Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình giao thơng đường (Tập 2), tiêu chuẩn 22TCN 220-95 Tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ, Bộ giao thơng vận tải, 2005 [2] Nguyễn Đình Hn – Nguyễn Văn Mùi, Cơng trình giao thơng phần 1- Thiết kế đường ô tô, Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, 2007 [3] Tiêu chuẩn nghành 22TCN211-06 Áo đường mềm – Các yêu cầu dẫn thiết kế lũ, Bộ giao thông vận tải, 2006 [4] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế, xuất lần 3, Bộ Giao thông vận tải, Hà Nội, 2005 [5] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu đường ô tô – Yêu cầu thi công nghiệm thu, xuất lần 1, Bộ Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2011 [6] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – u cầu thi cơng nghiệm thu, xuất lần 1, Bộ Giao thông Vận tải , Hà Nội, 2011 [7] Tài liệu hướng dẫn đồ án môn học thiết kế đường ô tô (Lưu hành nội bộ), trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, khoa kỹ thuật xây dựng, TP.HCM, 2005 [8] Nguyễn Quang Chiêu – Trần Tuấn Hiệp, Thiết kế cống cầu nhỏ đường ô tô, 2009 SVTH: Trần Minh An-81000023 -186- ... CHƯƠNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 101 9.1 SỐ LIỆU THIẾT KẾ 101 9.1.1 Vị trí tuyến đường thiết kế kỹ thuật đường cong bằng sơ 101 9.1.2 Các loại cọc cắm thiết kế. .. An-81000023 (TXTC/làn) -19- Chương Thiết kế áo đường mềm 3.3 THIẾT KẾ CẤU TẠO Theo 22TCN 211-06 bảng 2-1 trang 110, với thời hạn thiết kế 15 năm, cấp thiết kế đường cấp III, ta chọn cấp cao A1... ược cung cấp thông qua đồ địa hình số 13 1.2 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Nhiệm vụ chính: Thiết kế sơ phương án tuyến Cơng trình thiết kế xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông liên t ỉnh, đường trục nối
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế ĐƯỜNG ô tô , THIẾT kế ĐƯỜNG ô tô , 2 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU, 2 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU, 4 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN XE CHẠY, 5 KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN XE CHẠY, 6 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN LỀ GIA CỐ, 3 CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ, 2 XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG DÒNG CHẢY LŨ (22 TCN220-95), 3 XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ THOÁT NƯỚC NGANG, 4 THIẾT KẾ CẦU NHỎ TẠI CỌC C1, 5 THIẾT KẾ CẦU NHỎ TẠI CỌC C7, 2 THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ, 2 DIỆN TÍCH ĐÀO VÀ ĐẮP TRÊN TỪNG MẶT CẮT TÍNH TOÁN, 3 KHỐI LƯỢNG ĐÀO VÀ ĐẮP CỦA TỪNG ĐOẠN, 2 THIẾT KẾ YẾU TỐ CONG NẰM TRONG GIAI ĐOẠN KỸ THUẬT, 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮM ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP VÀ ĐƯỜNG CONG TRÒN, 4 ĐẢM BẢO TẦM NHÌN Ở ĐOẠN ĐƯỜNG CONG, 2 CÁC YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, 4 XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ CÁC CỌC TRONG ĐƯỜNG CONG ĐỨNG, 2 TÍNH TOÁN RÃNH BIÊN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay