Quản lý ngân sách cấp xã tại thị trấn mèo vạc, huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Quản ngân sách cấp thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang” GVHD: ThS Bùi Thị Khánh Hòa SV thực hiện: Nguyễn Lê Hoàng KẾT CẤU Phần I: Mở đầu 55 Phần II: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Phần III: Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu Phần IV: Kết nghiên cứu thảo luận Phần V: Kết luận kiến nghị PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam bước hội nhập, NSNN công cụ quan trọng khai thác, quản lý, điều hành hoạt động kinh tếxã hội Hiện NSX gặp nhiều bất cập khâu quản Nhiều yếu tố biến động ảnh hưởng trực tiếp đến quản NSX thị trấn Mèo Vạc MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng • Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản ngân sách cấp quản ngân sách cấp thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quản ngân sách • Đánh giá thực trạng quản ngân sách cấp thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang • Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản ngân sách cấp địa bàn nghiên cứu cấp cho địa bàn nghiên cứu thời gian tới • Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản ngân sách cấp thị trấn Mèo Vạc thời gian tới PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Cơ sở luận Cơ sở thực tiễn • Các khái niệm • • Vai trò NSX • Vai trò NS Quản NS cấp • Nguyên tắc quản NS cấp • Nội dung nghiên cứu quản NS cấp • Các yếu tố ảnh hưởng đến quản NS cấp • • • Quản ngân sách địa phương số nước giới Quản NS số địa phương Việt Nam Bài học kinh nghiệm từ số nước giới số tỉnh thành Việt Nam Tổng kết học kinh nghiệm PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU - Vị trí địa : nằm trung tâm huyện Mèo Vạc, nằm huyện biên giới tỉnh Giang - Địa hình đồi núi phức tạp, bao quanh dãy 1441 núi đá vôi -Hệ thống sở hạ tầng yếu kém, thường xuyên xảy lũ quét, sạt nở - Kinh tế phát triển, với tổng giá trị sản xuất đạt 273 tỷ đồng, NN chiếm 30,6% Thu nhập bình quân/người 3,1 triệu đồng/tháng (Năm 2016) - Tổng dân số 5.184 người, có 3.012 lao động ,đất nông nghiệp giảm dần qua năm, chiếm 62% 32,1% đất phi nơng nghiệp năm 2016 - Có tới 55% người dân tộc thiểu số, chủ yếu dân tộc H’mông PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chọn điểm nghiên cứu • Chọn điểm nghiên cứu: chọn thị trấn Mèo Vạc khu vực trung tâm toàn huyện Thu thập số liệu • Thơng tin thứ cấp • Thơng tin sơ cấp - PV trực tiếp cán quản - PV sâu - PRA Xử phân tích số liệu • Xử máy tính, sử dụng phần mềm Excel • Thống kê mơ tả • Phân tích so sánh PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Thực trạng quản NS Đánh giá công tác quản NSX Các yếu tố ảnh hưởng Đề xuất giải pháp hoàn thiện Tổ chức máy quản NSX xã, thị trấn HĐND Ban tài Trưởng ban Kế tốn Thủ quỹ Lập dự toán ngân sách  Dự toán thu NSX STT Nội dung Tổng thu NSX 2014 2015 2016 4.501 5.089 5.433 I Các khoản thu 100% 929 1.044 1.018 II Các khoản thu theo tỷ lệ % 972 1.195 1.043 III Thu bổ sung từ ngân sách cấp 2.600 2.850 3.372 IV Thu chuyển nguồn 0  Dự toán chi NSX STT Nội dung 2013 2014 2015 Tổng chi ngân sách 7.303 7.238 7.716 I Chi dầu tư phát triển 1.585 1.412 1.400 II Chi thường xuyên 5.688 5.801 6.301 III Chi dự phòng 30 25 15   Chấp hành dự toán ngân sách cấp  Thu ngân sách hưởng 100% Tỷ lệ phân chia Dự toán Thu bổ sung ngân sách cấp Thực 6.94 6.41 5.48 4.5 2014 5.09 2015 5.43 2016 Số thu có biểu tương đối ổn định, tăng qua năm, số thu năm sau cao năm trước Số thu thực tế vượt cao so với kế hoạch dự toán đặt  Khoản thu hưởng toàn 100% Dự tốn-thực hưởng tồn 90% 1400 80% 70% 1225 1200 1105 1000 1044 1021 632 703 740.5 800929 1018 dự toán 600 60% 400 50% 200 15 36 40% 12 34 30% 2015 2016 10 36 20% 474.4 322.5 318.4  Các khoản thu tương đối ổn định, số thu 10% 0% 2014 2014 2015 2016 Phí, lệ phí Thu từ quỹ đất cơng ích đất công Thu từ hoạt động kinh t ế Thu khác thực tế ln cao dự tốn  Một số khoản thu thấp, chưa khai thác triệt để nguồn thu  Khoản thu theo tỷ lệ % Dự toán-thực thu theo tỷ lệ 100% 1400 90% 1200 80% 459.3 476.7 504.4 1105 1000 972 70% 800 60% 600 50% 242.5 188.8 228.3 1195 1127 1178 1043 dự toán thực 400 200 40% 30% 23.6 112 14.7 17.8 120 122.8 326.8 340.7 2014 2015 2016 20% 312.6 10% 0% 2014 2015 2016 Thuế công thương nghiệp quốc doanh Tiền cấp quyền sử dụng đất Lệ phí trước bạ nhà đât Thuế mơn Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  Các khoản thu theo tỷ lệ có tính khơng ổn định, dự tốn thực có tăng giảm khơng đồng  Khoản thu từ thuế phi NN thuế công thương chiếm tỷ trọng lớn -> có đóng góp đáng kể vào thu NSX Thu bổ sung ngân sách cấp Dự toán-thực thu bổ sung NS cấp 5000 4500 4320 4000 3500 3000 2500 3770 3372 3260 2600 2850 dự toán thực 2000 1500 1000 500 2014 2015 2016  Nguồn thu NSX bị phụ thuộc lớn từ NS từ cấp  Thực thu ln lớn dự tốn đề ra, chương trình mục tiêu quốc gia đẩy mạnh chủ yếu dẫn đến nguồn thu tăng mạnh qua năm  Chi ngân sách 9000 8553 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 8500 7958 8000 7500 7716 7303 7342 836 7238 7000 6500 2014 2015 Kế hoạch 2016 Thực Số chi thực tế có xu hướng tăng mạnh qua năm, lực dự tốn chi hạn chế Số thu thực tế vượt cao so với kế hoạch dự toán đặt Chi đầu tư phát triển Dự toán-thực chi đầu tư phát triển 100% 1800 1616 90% 1600 1585 1400 80% 1200 1000 70% 1246 1257 2015 2016 dự toán 600 400 60% 200 2014 50% Khác 40% Thủy lợi 30% Giao thông 520 Triệu 20% Chợ Trạm y t ế Trường học 10% 0% 1400 800 > 950 triệu Axis Tit le 1412 2014 2015 2016  Các khoản chi có xu hướng giảm dần dự tốn lẫn thực Vì mục tiêu quốc gia  Khoản chi giao thông trường học chiếm tỷ lệ cao, chiếm 80% tổng chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự toán-thực chi thường xuyên 8000 7294 6499 7000 6000 5321 5688 5000 >12% >30% 3000 2000 SN Y tế Chi thường xuyên Sự nghiệp TD - TT Dân quân tự vệ QL Đảng, NN >45% SN kinh tế 1000 Sự nghiệp VH - TT Chi khác >7% dự toán thực 4000 SN giáo dục SN hội 6301 5801 Phát thanh, truyền hình 2014 2015 2016  Các khoản chi có xu hướng tăng lên dự tốn lẫn thực Chỉ có năm 2014 chi mức dự toán  Chiếm 90% tổng số chi NSX, ảnh hưởng đến nguồn chi khác Công tác toán ngân sách cấp Năm Thu ngân sách Dự toán Quyết toán QT/DT(%) Chi ngân sách Dự toán Quyết toán QT/DT(%) 2014   4.501 5.484 121,8   7.303,5 7.342 100,5 2015   5.089 6.407 125,9   7.237,9 7.958 109,9 2016   5.433 6.937 127,7   7.716,5 8.553 110,8 Không đảm bảo nguyên tắc cân đối thu, chi NS Dự tốn mang tính hình thức, dựa vào số liệu năm trước để lập dự toán NS Việc nộp báo cáo tốn chậm, chất lượng báo cáo chưa cao Đánh giá công tác quản Đánh giá công tác quản NSX 60% Tốt Cán quản NSX Cán quản lý, đối tượng đóng góp đối tượng thụ hưởng chủ thể nhằm đánh giá chung công tác quản NSX 40% hài lòngđóng Đối tượng góp 60% phù hợp Đối tượng thụ hưởng Yếu tố ảnh hưởng-giải pháp Đánh giá sách phù hợp Cơ chế sách pháp luật Hồn thiện phân cấp quản NSX Yếu tố ảnh hưởng Nhận thức ý Nâng cao nhận thức cho thức chấp hành người dân pháp luật người dân Hoàn thiện máy quản NSX Trình độ, lực chuyên môn Nâng cao lực cán quản NSX cán Tăng cường kiểm tra, giám sát dự toán, thực PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nguồn thu không đảm bảo chi, lạm chi NS vượt thu mức bình quân 20% Đề tài hệ thống sở Dự toán thu chi không sát với thực tế luận thực tiễn quản chênh lệch mức 10% ngân sách cấp Còn phụ thuộc lớn vào nguồn thu bổ sung NS cấp >65% tổng thu Năng lực quản mức thấp, >80% trình KẾT LUẬN độ đại học (tại chức) Có yếu tố ảnh hưởng đến Bên cạnh kết đạt cơng tác quản NS cấp quản NSX tồn là: chế sách; trình độ, mặt hạn chế Từ đó, đề xuất số lực cán quản ; giải pháp nhằm tăng cường quản nhận thức, ý thức người NS cấp địa bàn thị trấn Mèo dân Vạc Đối với nhà nước Đối với quyền địa phương  Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Tăng cường ni dưỡng nguồn thu Cập nhật sách, tiêu chuẩn, định mức thuchi Chi tiết kiệm, hiệu NSX XDCB Thực công khai dự toán, toán NSX hàng năm luật văn luật  Phân cấp nguồn thu, xây dựng chế chi phù hợp để ko lãng phí  Kiểm tra, giám sát thu-chi NSX định kỳ  Nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ cán quản NSX Kiến nghị Em xin chân thành cảm ơn Thầy cô! ... đến quản lý NSX thị trấn Mèo Vạc MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng • Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách cấp xã quản lý ngân sách cấp xã thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh. .. Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quản lý ngân sách • Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách cấp xã thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang • Phân tích... ảnh hưởng đến quản lý ngân sách cấp xã địa bàn nghiên cứu cấp xã cho địa bàn nghiên cứu thời gian tới • Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách cấp xã thị trấn Mèo Vạc thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách cấp xã tại thị trấn mèo vạc, huyện mèo vạc, tỉnh hà giang , Quản lý ngân sách cấp xã tại thị trấn mèo vạc, huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay