Những nguyên lý cơ bản về ý thưc và vai trò ý thức đối với sự phát triển của đời sống và xã hội

25 1 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN CHỦ ĐỀ: Những nguyên ý thưc vai trò ý thức phát triển đời sống hội Lớp 58c.CNOT LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử triết học, vấn đề nguồn gốc, chất, kết cấu vai trò ý thức ln vấn đề trung tâm đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Trên sở thành tựu triết học vật, khoa học, thực tiễn hội, triết học Mác- Lênin góp phần làm sáng tỏ vấn đề Ở tìm hiểu vấn đề chất ý thức Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào đầu óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức toàn sản phẩm hoạt động tinh thần người, bao gồm tri thức, kinh nghiệm, trạng thái tình cảm, ước muốn, hy vọng, ý chí niềm tin,… người sống Ý thức sản phẩm trình phát triển tự nhiên lịch sử - hội, kết trình phản ánh giới khách quan vào đầu óc người Ý thức hai phạm trù thuộc vấn đề triết học Nó hình thức cao phản ánh thực khách quan, hình thức mà riêng người Tác động ý thức hội người vơ to lớn Nó khơng kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Sự thành công hay thất bại thực tiễn, tác động tích cự hay tiêu cực ý thức phát triển tự nhiên, hội chủ yếu phụ thuộc vào vai trò đạo ý thức mà biểu vai trò khoa học văn hố tư tưỏng Nền kinh tế nước ta từ điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tế - kỹ thuật yếu, điều kiện biến đổi khoa học - công nghệ giới lại diễn nhanh, liệu nước ta đạt thành công mong muốn việc tạo khoa học- công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế thời gian ngắn hay khơng? Chúng ta phải làm để tránh nguy tụt hậu so với nước khu vực giới? Câu hỏi đặt cho vấn đề lựa chọn bước trật tự ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ quan hệ với phát triển kinh tế giai đoạn tới Như nghĩa ta cần phải tri thức tri thức khoa học Chúng ta phải không ngừng nâng cao khả nhận thức cho người Tuy nhiên tri thức không biến thành niềm tin ý chí tự khơng vai trò đời sống thực Chỉ trọng đến tri thức mà bỏ qua cơng tác văn hố tư tưởng khơng phát huy mạnh truyền thống dân tộc Chức giá trị văn hoá đem lại chủ nghĩa nhân đạo, tính đạo đức Khơng tính đạo đức tất dạng giá trị: giá trị vật chất tinh thần ý nghĩa.Còn cách mạng tư tưởng góp phần làm biến đổi đời sống tinh thần - hội, xây dựng mối quan hệ tư tưởng, tình cảm người với tư cách chủ thể xây dựng đời sống tinh thần tạo điều kiện đảm bảo phát triển tự người.Mà tự người tham gia xây dựng đất nước Như vậy, ý thức mà biểu đời sống vật chất vấn đề khoa học - văn hố - tư tưởng vai trò vơ quan trọng Tìm hiểu ý thức tri thức để biện pháp đắn tạo điều kiện cho phát triển toàn diện hội NỘI DUNG Tình hình nghiên cứu -Lênin rằng,sự đối lập vật chất ý thức ý nghĩa tuyệt đối phạm vi hạn chế: trường hợp giới hạn vấn đề nhận thức luận thừa nhận trước, sau Ngồi giới hạn khơng nghi ngờ đối lập tương đối Như để phân ranh giới CNDV CNDT, để xác định tính thống giới cần đối lập tuyệt đối vật chất ý thức trả lời trước định Không lẫn lộn đường lối triết học, lẫn vật chất ý thức cuối xa rời quan điểm vật Song đối lập vật chất ý thức tương đối nhân tố ,những mặt thiếu hoạt động người, đặc biệt hoạt động thực tiễn người, ý thức thức cải biến tự nhiên, thâm nhập vào vật , khơng khả tự biến thành thực, thông qua hoạt động thực tiễn người,ý thức cải tiến được, thâm nhập vào vật ,hiện thực hố mục đích mà đề cho hoạt động Điều bắt nguồn từ tính phản ánh, sáng tạo hội ý thức nhờ tính mà người ý thức khả cải biến thống trị tự nhiên ,bắt phục vụ người Như tính tương đối đối lập vật chất ý thức thể tính độc lập tương đối, tính động ý thức Mặt khác đời sống người thống tách rời đời sống vật chất đời sống tinh thần nhu cầu tinh thần ngày phong phú đa dạng nhu cầu vật chất bị tinh thần hố Khẳng định tính tương đối đối lập vật chất ý thức khơng nghĩa khẳng định hai yếu tố vai trò đời sống hoạt động người Trái lại, Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng,trong hoạt động người nhân tố vật chất ý thức tác động qua lại, song tác động diễn sở tính thứ nhân tố vật chất so với tính thứ hai cuả ý thức Nhân tố ý thức tác động trở lại quan trọng nhân tố vật chất Hơn ,trong hoạt động mình, người tạo đối tượng vật chất ,cũng thay đổi quy luật vận động Do đó, q trình hoạt động người phải tuân theo quy luật khách quan đề mục đích,chủ trương phạm vi vật chất cho phép Mục đích nghiên cứu -Để chứng minh tính khoa học giới quan vật biện chứng, thông qua phân tích vấn đề triết học phạm trù vật chất ý thức, tính thống vật chất giới -Hình thành nguyên tắc khách quan, tránh thái độ chủ quan nhận thức thực tiễn -Cơ sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Đó điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin Dự kiến kết nghiên cứu -Biết tầm quan trọng chất ý thức theo quan điểm Mác- Lênin Biết việc tìm hiểu vấn đề trình phát huy tính động, sáng tạo ý thức việc học tập mình, rèn luyện cho để hình thành, phải tự giác tu dưỡng, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm nghị lực cách mạng để thống hữu tính khoa học tính nhân văn định hướng hành động -Phòng chống khắc phục bệnh chủ quan ý chí, dó hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực, lấy ý muốn chủquan làm sách, lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lượt, sách lượt,… CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ Ý THỨC 1.1 Quan niệm triết học Mác- Lênin ý thức 1.1.1 Khái niệm ý thức -Để đưa định nghĩa ý thức,con người trải qua thời kỳ lịch sử lâu dài, trải qua tư tưởng từ thơ sơ, sai lệch định nghĩa tính khoa học Ngay từ thời cổ xưa,từ người mơ hồ cấu tạo thân chưa giải vật tượng xung quanh Do chưa giải thích giấc mơ họ cho rằng: linh hồn cư trú thể rời bỏ thể, linh hồn điều khiển suy nghĩ tình cảm người mà điều khiển toàn hoạt động người Nếu linh hồn rời bỏ thể thể trở thành thể chết -Tôn giáo chủ nghĩa tâm phát triển quan niệm linh hồn người nguyên thủy thành quan niệm vai trò sáng tạo linh hồn giới, quan niệm hồi tưởng linh hồn quan niệm linh hồn phổ biến không người mà vật, tượng, giới cõi người cõi thần, quan niệm ý thức tuyệt đối, tính giới -Chủ nghĩa tâm chủ quan đồng ý thức với cảm gíac cho cảm giác người chi phối giới Như vậy, tôn giáo lẫn chủ nghĩa tâm cho ý thức tồn độc lập với giới bên ngồi tính thứ nhất, sáng tạo giới vật chất… Chủ nghĩa vật cổ đại cho linh hồn khơng thể tách rời thể chết theo thể, linh hồn hạt vật chất nhỏ tạo thành Khi khoa học tự nhiên phát triển, người chứng minh phụ thuộc tượng tinh thần, ý thức vào óc người phận nhà vật theo chủ nghĩa vật máy móc cho óc trực tiếp tiết ý thức gan tiết mật Chủ nghĩa vật kỷ XVII - XVIII quan niệm ý thức bao gồm tâm lý, tình cảm tri thức trí tuệ, tự ý thức định nghĩa ý thức phản ánh giới khách quan Định nghĩa chưa rõ vai trò hội, ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức đặc tính sản phẩm vật chất, ý thức phản ánh khách quan vào óc người thông qua lao động ngôn ngữ Theo triết học MacLênin "ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thơng qua lao động ngơn ngữ'' Nói vấn đề Mác nhấn mạnh: tinh thần, ý thức chẳng qua vật chất di chuyển vào óc người cải biến - Ý thức tượng tâm hội kết cấu phức tạp bao gồm tự ý thức, tri thức, tình cảm, ý chí tri tức quan trọng nhất, phương thức tồn ý thức Tự ý thức yếu tố quan trọng ý thức Chủ nghĩa vật coi tự ý thức thực thể độc lập, tự sẵn cá nhân, biểu hướng thân mình, tự khẳng định "cái tơi" riêng biệt tách rời quan hệ hội Trái lại chủ nghĩa vật biện chứng tự ý thức ý thức hướng thân thơng qua quan hệ với giới bên Khi phản ánh giới khách quan mình, đối lập với giới tự nhận thức thực thể hoạt động cảm giác, tư duy, hành vi đạo đức vị trí hội, đặc biệt giao tiếp hội hoạt động thực tiễn đòi hỏi người phải nhận thức rõ thân mình, tự điều chỉnh tuân theo tiêu chuẩn, quy tắc mà hội đặt Con người đặt trả lời câu hỏi: Mình ai? Mình phải làm gì? Mình làm gì? Làm nào? Ngồi văn hóa đóng vai trò "gương soi" giúp người tự ý thức thân -Tiềm thức tri thức mà chủ thể từ trước gần trở thành năng, kỹ nằm sâu ý thức chủ thể -Tình cảm xúc động người trước giới xung quanh thân Cảm gíac u ghét đó, người hay vật, tượng xung quanh -Tri thức hiểu biết, kiến thức người giới Nói đến tri thức nói đến học vấn, tri thức phương thức tồn ý thức Sự hình thành phát triển ý thức liên quan mật thiết với qúa trình người nhận biết cải tạo giới tự nhiên Con người tích lũy nhiều tri thức ý thức thật cao, sâu vào chất vật cải tạo giới hiệu Tính động ý thức nhờ mà tăng lên Nhấn mạnh tri thức yếu tố bản, quan trọng ý thức nghĩa chống lại quan điểm giản đơn coi ý thức tình cảm, niềm tin ý chí Quan điểm biểu chủ quan, ý chí tưởng tượng chủ quan Tuy nhiên coi nhẹ nhân tố tình cảm, ý chí Ngược lại tri thức biến thành tình cảm, niềm tin, ý chí người hoạt động tự khơng vai trò đời sống thực -Tóm lại, ý thức bao gồm yếu tố tri thức yếu tố tình cảm, ý chí liên hệ tác động qua lại ý thức nội dung tri thức ln hướng tới tri thức 1.1.2 Nguồn gốc ý thức 1.1.2.1- Nguồn gốc tự nhiên -Cùng với tiến hóa giới, vật chất tính phân hóa phát triển từ thấp đến cao Trong ý thức hình thức phản ánh cao nhất, ý thức đời kết phát triển lâu dài giới tự nhiên xuất người óc người Khoa học chứng minh giới vật chất nói chung trái đất nói chung tồn lâu trước xuất người, hoạt động tâm người diễn sở hoạt động sinh thần kinh não người Bộ não bao gồm khoảng từ 15- 17 tỉ tế bào thần kinh, tế bào nhận vô số mối quan hệ thu nhận, xử lý, truyền dẫn điều khiển toàn hoạt động thể quan hệ giới bên qua chế phản xạ khơng điều kiện phản xạ điều kiện -Phản ánh thuộc tính chung vật chất Phản ánh thực tác động qua lại hệ thống vật chất Đó lực tái hiện, ghi lại hệ thống vật chất đặc điểm (dưới dạng thay đổi) hệ thống vật chất khác Phản ánh trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, chặt chẽ với Bộ não bị tổn thương hoạt động của nhận thức bị rối loạn.Phản ánh thuộc tính chung vật chất Phản ánh thực tác động qua lại hệ thống vật chất Đó lực tái hiện, ghi lại hệ thống vật chất đặc điểm (dưới dạng thay đổi) hệ thống vật chát khác Phản ánh trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ thụ động đến chủ động, tổ chức, điều khiển lựa chọn đối tượng phản ánh -Trong giới vơ hình thức phản ánh học,vật lý, hóa học Đây phản ánh đơn giản, thụ động không lựa chọn Tất biến đổi hóa tác động bên khác gây phụ thuộc vào vật phản ánh khác nhau, chúng phản ánh vật chất vơ sinh -Giới hữu sinh tổ chức cao giới vô sinh Song thân giới hữu sinh lại tồn trình độ khác tiến hóa từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp nên hình thức phản ánh sinh vật thể trình độ khác tương ứng Tính kích thích hình thức phản ánh đặc trưng cho giới thực vật động vật bậc thấp chưa hệ thần kinh Tính cảm ứng lực cảm giác hình thức phản ánh động vật hệ thần kinh Nét đặc trưng cho phản ánh trình hệ thần kinh điều khiển mối liên hệ thể mơi trường bên ngồi thơng qua phản xạ bẩm sinh hay phản xạ riêng biệt Do vậy, sinh vật phản ánh tính lựa chọn tính chất riêng biệt vật thành cảm giác khác đa dạng phong phú -Phản ánh tâm hình hức phản ánh động vật hệ thần kinh trung ương Đây hình thức phản ánh cao giới động vật gắn liền với trình hình thành phản xạ điều kiện Phản ánh tâm đưa lại cho vật thơng tin thuộc tính, quan hệ vật bên ý nghĩ chúng đời sống vật Nhờ mà lường trước tất tình xảy chủ động điều chỉnh, lựa chọn đưa hành động thích hợp -Phản ánh ý thức phản ánh cao phản ánh xuất người hội lồi người Sự phản ánh cấp độ cảm tính cảm gíac, tri giác, biểu tượng nhờ hệ thống tín hiệu thứ mà thể cấp độ tính: khái niệm, phán đốn, suy nhờ tín hiệu thứ hai (ngơn ngữ) Sự phản ánh ý thức phản ánh mục đích, kế hoạch, tự giác, chủ động tác động vào vật tượng buộc vật bộc lộ đặc điểm chúng Sự phản ánh ý thức gắn liền với làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển hội 1.1.2.2 - Nguồn gốc hộithức phản ánh giới óc người khác biệt chất so với động vật Do phản ánh mang tính hội, đời ý thức gắn liền với trình hình thành phát triển óc người ảnh hưởng lao động, giao tiếp quan hệ hội + Lao động hoạt động vật chất tính chất hội nhằm cải tạo tự nhiên,thỏa mãn nhu cầu phục vụ mục đích cho thân người Chính nhờ lao động mà người hội lồi người hình thành, phát triển + Khoa học chứng minh tổ tiên loài người vượn, người nguyên thủy sống thành bầy đàn, hình thức lao động ban đầu hái lượm, săn bắt ăn thức ăn sống Họ sử dụng dụng cụ sẵn tự nhiên, vượn người sáng tạo công cụ lao động với phát triển bàn tay tiến hóa thành người Lúc thức ăn nhiều quan trọng tìm lửa để sinh hoạt nướng chín thức ăn làm cho óc đặc biệt phát triển, bán ccầu não phát triển làm tăng khả nhận biết, phản ứng trước tình khách quan Mặt khác, lao động hoạt động tính tốn, phương pháp mục đích mang tính chủ động.Thêm vào đó, lao động tác động chủ động người vào giới khách quan để phản ánh giới đó, lao động buộc giới xung quanh phải bộc lộ thuộc tính, đặc điểm từ làm cho người hiểu biết thêm giới xung quanh, thấy vật tượng xung quanh nhiều đặc tính mà lâu chưa Từ sáng tạo vật khác chưa tự nhiên thê mang thuộc tính, đặc điểm vật trước đó, điều đồng nghĩa với việc tạo tự nhiên Lao động qúa trình tác động lặp đi, lặp lại hàng nghìn, hàng triệu lần phương pháp giống nhờ mà làm tăng lực tư trừu tượng người => Tóm lại, lao động vai trò quan trọng việc hình thành phát triển ý thức Con người khỏi động vật lao động Vì mà người ta nói "Một kiến trúc tồi ong giỏi", bởi.vì trứơc xây nhà người kiến trúc phác thảo đầu hình ảnh ngơi nhà ong xây tổ theo Qua lao động óc người hình thành hồn thiện Ăng ghen nói" Sau lao đọng đồng thời với lao động ngơn ngữ, hai sức kích thích chủ yếu 10 ảnh hưởng đến óc vượn, làm cho óc chuyển biến thành óc người.'' -Sau ta xét đến vai trò ngơn ngữ việc hình thành nên ý thức Ngôn ngữ coi “cái vỏ vật chất" tư duy, mà người biểu liên kết với để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức lao động tất yếu dẫn đến nhu cầu “cần nói với gì" ngôn ngữ.Với xuất ngôn ngữ, tư tưởng người khả biểu thành "hiện thực trực tiếp", trở thành tín hiệu vật chất tác động vào giác quan người, gây cảm giác Do vậy, qua ngơn ngữ người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, tư tưởng tình cảm cho nhau, từ mà ý thức cá nhân trở thành ý thức hội ngược lại ý thức hội thâm nhập vào ý thức cá nhân Nhờ ngơn ngữ mà phản ánh ý thức thực phản ánh gián tiếp, khái qt sáng tạo Vì ngơn ngữ trở thành phương tiện vật chất thiếu trừu tượng hóa, khái quát hóa hay nói cách kháclà trình hình thành, thực ý thức Nhờ khả trừu tượng hóa, khái quát hóa mà người sâu vào vào giới vật chất, vật tượng? đồng thời tổng kết đúc rút kinh nghiệm toàn hoạt động Vậy ngơn ngữ yếu tố quan trọng để phát triển tâm tư văn hóa người hội lồi người 1.1.3 Bản chất ý thức 1.1.3.1- Bản tính phản ánh sáng tạo -Ý thức mang tính phản ánh, ý thức mang thơng tin giới bên ngồi, từ vật gây tác động truyền trình phản ánh Bản tín phản ánh quy định tính khách quan ý thức, tức ý thức phải lấy tính khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định nội dung phản ánh giới khách quan -Ý thức tính sáng tạo ý thức gắn liền với lao động Bản thân lao đọng hoạt động sáng tạo cải biến thống trị tự nhiên người Ý thức không chụp lạc cách nguyên si, thụ động vật mà cải biến, q trình thu thập thơng tin gắn liền với q trình xử thơng tin Tính sáng tạo ý thức thể khả phản ánh gían tiếp khái quát giới khách quan trình chủ động tác đọng vào giới để phản ánh giới Bản tính sáng tạo quy định mặt chủ quan ý thức Ý thức xuất óc người, gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu 11 tượng hóa, định hướng, chọn lọc tồn hình thức chủ quan, hình ảnh chủ quan phân biệt nguyên tắc thực khách quànva vật, tượng, vật chất, cảm tính.Phản ánh sáng tạo liên quan chặt chẽ với khơng thể tách rời Hiện thực cho thấy: khơng phản ánh khơng sáng tạo, phản ánh điểm xuất phát, sở sáng tạo Ngược lại khơng sáng tạo khơng phải phản ánh ý thức Đó mối liên hệ biện chứng hai trình thu nhận xử thông tin, thống mặt khách quan chủ quan ý thức Vì vậy, Mac gọi ý thức, ý niệm thực khách quan (hay vật chất) di chuyển vào não người cải biến Nói cách khác, ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Biểu phản ánh sáng tạo, chủ quan khách quan ý thức q trình thực hóa tư tưởng Đó q trình tư tưởng tìm cách tạo cho tính thực trực tiếp hình thức tính thực bên ngồi, tạo vật tượng mới, tự nhiên "mới" tự nhiên "thứ hai" người 1.1.3.2- Bản tính hộithức hình thành lao động, hoạt động cải tạo giới người Trong trình người nhận cần nhu cầu liên kết với để trao đổi kinh nghiệm nhu cầu khác Do mà khái niệm hoạt động hội đời Ý thức từ đầu sản phẩm hội, ý thức trước hết tri thức người hội, giới khách quan diễn xung quanh, mối liên hệ người với người hội Do ý thức hội hình thành ý thức cá nhân, ý thức hội tách rời ý thức cá nhân, ý thức cá nhân vừa chung giai cấp dân tộc mặt khác hội vừa nét độc đáo riêng điều kiện, hoàn cảnh riêng cá nhân quy định Như vậy, người suy nghĩ hành động không bàn tay khối óc mà bị chi phối khối óc bàn tay người khác, hội nhân loại nói chung Tự tách khỏi mơi trường hội người khơng thể ý thức, tình cảm người thực Mỗi cá nhân phải tự nhận rõ vai trò thân hội Ta phải học làm người qua mơi trường hội lành mạnh 12 -Bản tính hội ý thức thống với tính phản ánh sáng tạo Sự thống thể tính đọng chủ quan ý thức, quan hệ vật chất ý thức hoạt động cải tạo giới người 1.1.3.3 – Sự tác động trở lại vật chất ý thức -Vật chất định nội dung ý thức ý thức phản ánh giới khách quan bên ngồi vào óc người Nhưng thấy vai trò định vật chất ý thức mà không thấy tính động tích cực ý thức vật chất mắc phải khuyết điểm chủ nghĩa vật siêu hình.chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng: “ý thức người phản ánh giản đơn, mà phản ánh tích cực giới vật chất” Cùng với phát triển hoạt động biến đổi giới ý thức người phát triển song song với trình tính độc lập tương đối tác động trở lại vật chất Sự tác động trở lại vật chất ý thức thúc dẩy điều kiện phạm vi kìm hãm phát triển q trình thực -Khi người kiến thức khoa học tác động trở lại vật chất tích cực Con người dựa vào tri thức kiến thức khoa học để lập mực tiêu,những kế hoạch hoạt động đắn để cải tạo giớ vật chất, thúc đẩy hội ngày phát triển Những tri thức sai lầm phản khoa học lỗi thời lạc hậu kìm hãm phát triển giới vật chất Do tư tưởng ,đường lối sai lầm dẫn đến chiến, đến chiến lược phát triển kinh tế khơng hiệu Nó kéo lùi phát triển hơị khía cạnh ta thấy truyền thống, tâm tư tình cảm người không phụ thuộc vào vật chẩt Dựa vào đặc tính vật chất người cố phấn đấu lên lao động học tập, xây dựng đất nước hội giàu mạnh hơn, công 1.2 Tri thức khoa học vai trò phát triển hội 1.2.1 Khái niệm khoa học -Khoa học nhiều định nghiã khác Với tính cách lĩnh vực đặc thù người khoa học bao gồm hoạt động tinh thần, hoạt động vật chất, hoạt động luận hoạt động thực tiễn hội Với tính cách hình thái hội, khoa học hệ thống tri thức khái quát, hình thành, phát triển kiểm nghiệm sở 13 thực tiễn Khoa học phản ánh cách chân thực mối liên hệ chất, tất nhiên, quy luật vận động tự nhiên, hội tư người -Từ thấy rằng: Khoa học khác tôn giáo chỗ phản ánh cách chân thực thực, hình thành, phát triển giới khách quan kiểm nghiệm qua thực tiễn; tơn giáo phản ánh thực cách hư ảo với niềm tin mù quáng xa rời thực tiễn Sự phản ánh khoa học khác với hình thái ý thức hội khác chỗ phản ánh đắn, chân thực diễn sâu vào mối liên hệ chất, tất nhiên, quy luật vận động phát triển thực Hình thức biểu chủ yếu khoa học khái niệm, phạm trù, quy luật -Đối tượng nghiên cứu khoa học bao hàm tự nhiên, hội thân người, lĩnh vực vật chất, tinh thần hình thái ý thức hội 1.2.2 Vai trò tri thức khoa học phát triển hội -Khoa học hình thành phát triển sở sản xuất hoạt động thực tiễn Vai trò khoa học ngày tăng lên phát triển hội -Ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Vai trò thể chỗ khoa học trở thành điểm xuất phát, đời, nghành sản xuất mới, công nghệ mới, nguyên liệu Khoa học trở thành yếu tố tri thức thiếu người lao động, biến người lao đọng thành người điều khiển kiểm tra trình sản xuất Đội ngũ nhà khoa học, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia vào trình sản xuất ngày đơng Bản thân khoa học trở thành lĩnh vực hoạt động sản xuất vật chất với quy mô ngày lớn -Cùng với khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật, khoa học hội kinh tế học, luật học, hội học không ngừng phát triển đóng vai trò quan trọng đời sống hội Khoa học khơng góp phần nâng cao chất lượng sống mà giúp người đầu óc tư sáng tạo, tầm nhìn sâu rộng Điều đặc biệt ý nghĩa nhà lãnh đạo phải nắm sở khoa học thực tế hoạch định sách, đường lối phát triển tổ chức hay quốc gia -Tóm lại, khoa học bạn đồng hành hội ngày văn minh tiến bộ, 14 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA Ý THỨC 2.1 luận chung mối quan hệ vật chất ý thức -Quan điểm triết học Mác – Lênin khẳng định mối quan hệ vật chất ý thức vật chất ý thức tác động trở lại vật chất để làm rõ quan điểm chia làm hai phần 2.1.1 Vật chất định đời ý thức -LêNin đưa định nghĩa toàn diện sâu sắc khoa học phạm trù vật chất “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Từ định nghĩa Lê Nin khẳng định vật chất thực khách quan vào não người thông qua tri giác cảm giác Thật vật chất nguồn gốc ý thức định nội dung ý thức -Thứ nhất, phải óc người phát triển trình độ cao đời ý thức Phải giới xung quanh tự nhiên hội bên người tạo ý thức, hay nói cách khác ý thức tương tác não người giới khách quan Ta thử giả dụ, người sinh mà não khơng hoạt động hay khơng não khơng thể ý thức Cũng câu chuyện cậu bé sống rừng bầy sói khơng tiếp xúc với hội lồi người hành động cậu ta sau trở hội giống sói Tức hồn tồn khơng ý thức -Thứ hai, phải lao động ngơn ngữ nguồn gốc hội ý thức Nhờ lao động mà giác quan người phát triển phản ánh tinh tế thực… ngôn ngữ cần nối để trao đổi kinh nghiệm tình cảm, phương ý thức Ở ta nhận thấy nguồn gốc hội ý 15 nghĩa định cho đời ý thức.Vật chất tiền đề cho tồn phát triển ý thức nên vật chất thay đổi ý thức phải thay đổi theo * VD1: Hoạt động ý thức diễn bình thường sở hoạt động sinh thần kinh não người Nhưng não người bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn *VD2 Ở Việt Nam, nhận thức học sinh cấp 1, 2, công nghệ thông tin yếu máy móc đội ngũ giáo viên giảng dậy thiếu Nhưng vấn đề sở vật chất đáp ứng trình độ cơng nghệ thông tin em cấp 1, 2, tốt nhiều VD2 Đã khẳng định điều kiện vật chất ý thức 2.1.2 Ý thức tác động trở lại vật chất -Trước hết ta đưa định nghĩa ý thức: ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thơng qua lao động mà ngơn ngữ Nó toàn hoạt động tinh thần người như: Tình cảm u thương, tâm trạng, cảm súc, ý trí, tập quán, truyền thống, thói quen quan điểm, tư tưởng, luận, đường lối, sách, mục đích, kế hoạch, biện pháp, phương hướng.Các yếu tố tinh thần tác động trở lại vật chất cách mạng mẽ VD Nếu tâm trạng người công nhân mà không tốt làm giảm suất dây chuyền sản xuất nhà máy Nếu khơng đường lối cách mạng đắn đảng ta dân tộc ta giảng thắng lơị hai kháng chiến chống Pháp Mĩ LêNin nói “Khơng luận cách mạng khơng thể phong trào cách mạng” -Như ý thức khơng hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất mà ý thức tính độc lập tương đối tính động cao nên ý thức tác động trở lại Vật chất góp phần cải biến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người -Ý thức phản ánh thực khách quan tác dụng thấy đẩy hoạt động thực tiễn người trình cải tạo giới vật chất Khi phản ánh thực khách quan hiểu chất quy luật vận động vật tượng giới quan 16 * VD1 Hiểu tính chất vật thép nóng chảy 1000 0C người tạo nhà máy gang thép để sản xuất cách loại thép với đủ kích cỡ chủng loại, phương pháp thủ công xa xưa * VD2 Từ nhận thức thực kinh tế đất nước Tư sản đại hội VI, đảng ta chuyển kinh tế từ trị cung, tự cấp quan liêu sang kinh tế thị trường, nhờ mà sau gần 20 năm đất mặt đất nước ta thay đổi hẳn -Ý thức phản ánh khơng thực khách quan kìm hãm hoạt động thực tiễn người trình cải tạo giới quan Ví dụ: Nhà máy sử rác thải Đồng Tháp ví dụ điển hình, từ việc khơng khảo sát thực tế khách quan hay nhận thức việc sử rác vô rác hữu chưa đầy đủ vừa khai trương nhà máy không sử đống phế liệu cần 2.2 Vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức đường lên hội chủ nghĩa nước ta 2.2.1 Để xây dựng hội chủ nghĩa phải nhận thấy nguyên vật chất định ý thức phải xuất phát từ thực tế khách quan hành động theo -Trước thời kì đổi mới, sở vật chất chưa nơn nóng mn đốt cháy giai đoạn nên phải trả giá Ở thời kì phát triển quan hệ sản xuất trước lực lượng sản xuất mà khơng nhìn thấy vai trò định lực lượng sản xuất Sau giải phóng đất nước ta đất nước nơng nghiệp với số dân tham gia vào ngành tới 90% Nhưng xây dựng nhà máy cơng nghiệp để nhanh chóng trở thành nước cơng nghiệp hố lực lượng sản xuất chưa phát triển, thêm vào phân cơng không hợp quản nhà nước hội, quyền lực tập trung vào Đảng, Nhà nước quản nhiều mặt đời sống hội, thực cứng nhắc làm cho toàn hội thiếu sức sống, thiếu động sáng tạo Các giám đốc thời kì đến ngồi chơi xơi nước cuối tháng lĩnh lương, nông dân công nhân làm quy định hiệu không cao… Ở xem nhẹ thực tế phức tạp khách quan thời kì độ, chưa nhận thức đầy đủ thời kỳ độ lên hội chủ nghĩa trình lịch sử lâu dài phải trải qua nhiều chặng đường 17 -Từ đây, phải sở hạ tầng hội chủ nghĩa sở vật chất phát triển Chúng ta phải xây dựng lực lượng sản xuất phù hợp quan hệ sản xuất Chúng ta bỏ qua tư chủ nghĩa khơng thể bỏ qua tính quy luật chung trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Chúng ta phải biết kế thừa phát triển tích cực kết cơng nghiệp tư thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ - môi trường, chế thị trường với nhiều hình thức cụ thể tác động vào trình phát triển kinh tế -Để vực kinh tế lạc hậu nước nhà, Đảng xác định phải phát triển kinh tế nhiều thành phần để tăng sức sống động cho kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất Phát triển quan hệ hàng hố tiền tệ tự bn bán, thành phần kinh tế tự kinh doanh phát triển theo khn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Mục tiêu làm cho thành phần kinh tế quốc doanh tập thể đóng vai trò chủ đạo Song song trình phát triển kinh tế hàng hố nhiều thành phần cần phát triển kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Hiện kinh tế thị trường nước ta trình độ phát triển Biểu số lượng hàng hoá chủng loại hàng hoá nghèo nàn, khối lượng hàng hố lưu thơng thị trường kim ngạch xuất nhập q nhỏ, chi phí sản xuất lại cao dẫn đến giá thành cdao, chất lượng mặt hàng Nhiều loại thị trường quan trọng trình độ sơ khai trình hình thành như: thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường sức lao động… -Chúng ta cần mở rộng giao lưu kinh tế nước ngoài, nhanh chóng hội nhập vào tổ chức thương mại giới WTO, AFTA hiệp định song phương đồng thời phải xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Muốn vậy, ta phải đa phương hoá đa dạng hố hình thức đối tác, phải qn triệt ngun tắc đơi bên lợi, khơng can thiệp vào công việc nội không phân biệt chế độ trị - hội phải triệt để khai thác lợi so sánh đất nước quanhệ kinh tế quốc dân nhằm khai thác tiềm lao động, tài nguyên thiên nhiên đất nước, tăng xuất nhập khẩu, thu hút vốn kỹ thuật, công nghệ đại kinh nghiệm quản 18 -Với chủ trương ta nhận thấy vai trò định vật chất ý thức, học quan trọng Đảng là: “Mọi đường lối chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” 2.2.2 Để xây dựng XHCN cần phải hiểu sâu sắc vai trò ý thức tác động trở lại vật chất -Một chủ trương quan trọng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam cho hành động Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm hệ tư tưởng Mác – Lênin thốn chủ nghĩa Mác – Lênin thực tiễn đất nước Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin đắn hiệu Như muốn hiểu sâu sắc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, phép biện chứng vật phải nghiên cứu, nắm vững thực tiễn Chúng ta phải tập trung suy nghĩ hai mặt: -Một là, mục tiêu, tưởng đạo đức lối sống Đây yếu tố chi phối suy nghĩ, hành động định phẩm chất người cán bộ, đảng viên điều kiện chuyển biến giới tình hình nước Tư tưởng Bác khẳng định người nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công dân đạo đức người cộng sản Cụ thể, phải “cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư”, ln nghiệp dân giàu nước mạnh lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng Kiên nghiêm khắc chống chủ nghĩa thực dụng với biểu tính đa dạng kinh tế thị trường mở cửa, thực góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng tệ nạn hội, ngăn chặn thoái hoá biến chất phận cán bộ, đảng viên -Hai là, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc, người cương vị trách nhiệm mình, phải hồn thành nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao Vì vậy, phải đề cao ý chí phấn đấu, phấn đấu không mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ, đồng thời phải sức trau dồi tri thức Cần nâng cao tri thức khoa học hội nhân văn, đặc biệt nâng cao trình độ luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tri thức khoa học tự nhiên, đặc biệt mũi nhọn khoa học công nghệ đại Phải nắm vững phương pháp nhận thức hành động 19 Bác, bám sát thực tiễn, bám sát sở, thâm nhập dân chúng, đánh giá khó khăn thuận lợi, thực trạng triển vọng Tự nội lực, dân thực dựa vào dân, thực dân chủ lắng nghe tâm trạng ý kiến dân mà tìm phương sách, biện pháp, nguồn vốn sức mạnh vật chất tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn thách thức -Phấn đấu tốt hai mặt thực quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh làm theo di chúc Người, đẩy mạnh nghiệp cách mạng mà Người đường để xây dựng đất nước Việt Nam hồ bình thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh -Vai trò ý thức tác động lại vật chất phải rõ khía cạnh phát huy tính động tích cực vai trò trung tâm người, số giải pháp cho vấn đề này: -Một là, đổi hệ thống trị dân chủ hố đời sống hội nhằm phát huy đầy đủ tính tích cực quyền làm chủ nhân dân -Hai là, đổi chế quản lý, hoàn thiện hệ thống sách hội phù hợp ý nghĩa then chốt việc phát huy tính tích cực người lao động như: chế quản phải thể rõ chất chế dân chủ, chế phải lấy người làm trung tâm, người, hướng tới người phát huy nguồn lực chế quản phải xây dựng đội ngũ quản lực phẩm chất thành thạo nghiệp vụ -Ba là, đảm bảo lợi ích người lao động động lực mạnh mẽ q trình nâng cao tính tích cực người: cần quan tâm mức đến lợi ích vật chất, lợi ích kinh tế người lao động đảm bảo nhu cầu thiết yếu họ hoạt động sáng tạo ăn, ở, mặc, lại, học hành, khám chữa bệnh, nghỉ ngơi Cũng cần sách đảm bảo kích thích phát triển mặt tinh thần, thể chất cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chế sách phù hợp để giải tốt vấn đề ba lợi ích tập thể, lợi ích hội nhằm đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài người lao động -Đảng Nhà nước cần khắc phục thái độ trơng chờ lại vào hồn cảnh cách nhanh chóng cổ phần hố cơng ty nhà nước để tạo động, 20 sáng tạo hoạt động cạnh tranh, thời kỳ hội nhập Đảng phải cương giải thể công ty làm ăn thua lỗ như: Tổng công ty sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau Việt Nam… để tránh việc nhà nước bỏ vốn vào lại phải bù lỗ cho cơng ty -Ngồi cần nâng cao trình độ nhận thức tri thức khoa học cho nhân dân nói chung đặc biệt đầu tư cho ngành giáo dục Chúng ta cần xây dựng chiến lược giáo dục, đào tạo, với giải pháp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lượng ngành đào tạo, nội dung phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến nội dung chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với đối tượng, trường lớp ngành nghề Kết hợp việc nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục với việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ người lao động để đáp ứng nhu cầu cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Thực đồng hiệu giải pháp kích thích tính động tài sáng tạo người lao động nước ta Sự nghiệp đất nước phát triển tính tích cực động người tăng lên cách hàng hợp với quy luật CHƯƠNG III: VAI TRÒ Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG HỘI - Ý thức hai phạm trù thuộc vấn đề triết học Nó hình thức cao phản ánh thực khách quan, hình thức mà riêng người ý thức người “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi óc người” (theo LêNin) Tác động ý thức hội người vơ to lớn Nó khơng kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Sự thành công hay thất bại thực tiễn, tác động tích cự hay tiêu cực ý thức phát triển tự nhiên, hội chủ yếu phụ thuộc vào vai trò đạo ý thức mà biểu vai trò khoa học văn hố tư tưỏng Nền kinh tế nước ta từ điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tế- kỹ thuật yếu, 21 điều kiện biến đổi khoa học- công nghệ giới lại diễn nhanh, liệu nước ta đạt đựoc thành công mong muốn việc tạo khoa học- công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế thời gian ngắn hay khơng? Chung ta phải làm để tránh nguy tụt hậu so với nước khu vực giới? Câu hỏi đặt cho vấn đề lựa chọn bước trật tự ưu tiên phát triển khoa học- công nghệ quan hệ với phát triển kinh tế giai đoạn tới Như nghĩa ta cần phải tri thức tri thức khoa học Chúng ta phải khơng ngừng nâng cao khả nhận thức cho người Tuy nhiên tri thức không biến thành niềm tin ý chí tự khơng vai trò đời sống thực cả.Chỉ trọng đến tri thức mà bỏ qua công tác văn hố- tư tưởng khơng phát huy mạnh truyền thống dân tộc Chức giá trị văn hoá đem lại chủ nghĩa nhân đạo, tính đạo đức Khơng tính đạo đức tất dạng giá trị ( giá trị vật chất tinh thần) ý nghĩa.Còn cách mạng tư tưởng góp phần làm biến đổi đời sống tinh thần- hội, xây dựng mối quan hệ tư tưởng, tình cảm người với tư cách chủ thể xây dựng đời sống tinh thần tạo điều kiện đảm bảo phát triển tự người.Mà tự người tham gia xây dựng đất nước Như vậy, ý thức mà biểu đời sống hội vấn đề khoa học- văn hố- tư tưởng vai trò vơ quan trọng Tìm hiểu ý thức tri thức để biện pháp đắn tạo điều kiện cho phát triển toàn diện hội + Ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thông qua lao động ngôn ngữ + Ý thức toàn hoạt động tinh thần người bao gồm từ cảm giác tư duy, 22 KẾT LUẬN => Nói tóm lại, vật chất đóng vai trò định ý thức, trước ý thức, ý thức tính lực động tác động trở lại vật chất Mối tác động qua lại thực thông qua hoạt động thực tiễn người Chúng ta nâng cao vai trò ý thức với vật chất chỗ nâng cao lực nhận thức quy luật khách quan vận dụng quy luật khách quan hoạt động thực tiễn người -Trong thời kì đổi nước ta chuyển từ tập trung, quan liêu sang kinh tế thị trường quản nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Với chủ trương giành số thắng lợi to lớn nhiên số thiếu sót, đặc biệt khâu hành động Đề chủ trương vấn đề quan trọng thực vấn đề thực khó khăn 23 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Dự kiến kết nghiên cứu CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ Ý THỨC 1.1 Quan niệm triết học Mác- Lênin ý thức 1.1.1 Khái niệm ý thức Trang 4 5 6 1.1.2 Nguồn gốc ý thức 1.1.2.1 Nguồn gốc tự nhiên 1.1.2.2 Nguồn gốc hội 8 10 1.1.3 Bản chất ý thức 1.1.3.1 Bản tính phản ánh sáng tạo 1.1.3.2 Bản tính hội 1.1.3.3 Sự tác động trở lại vật chất ý thức 11 11 12 13 1.2 Tri thức khoa học vai trò phát triển hội 1.2.1 Khái niệm khoa học 1.2.2 Vai trò tri thức khoa học phát triển hội 13 13 14 24 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA Ý THỨC 2.1 luận chung mối quan hệ vật chất ý thức 2.1.1 Vật chất định đời ý thức 2.1.2 Ý thức tác động trở lại vật chất 2.2 Vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức đường lên hội chủ nghĩa nước ta 2.2.1 Để xây dựng hội chủ nghĩa phải nhận thấy nguyên vật chất định ý thức phải xuất phát từ thực tế khách quan hành động theo 2.2.2 Để xây dựng XHCN cần phải hiểu sâu sắc vai trò ý thức tác động trở lại vật chất 15 15 15 16 17 17 19 CHƯƠNG III: VAI TRÒ Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG HỘI 21 KẾT LUẬN 23 25 ... Ý thức từ đầu sản phẩm xã hội, ý thức trước hết tri thức người xã hội, giới khách quan diễn xung quanh, mối liên hệ người với người xã hội Do ý thức xã hội hình thành ý thức cá nhân, ý thức xã. .. động nước ta Sự nghiệp đất nước phát triển tính tích cực động người tăng lên cách hàng hợp với quy luật CHƯƠNG III: VAI TRÒ Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG VÀ XÃ HỘI - Ý thức hai phạm... Vai trò tri thức khoa học phát triển xã hội 13 13 14 24 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA Ý THỨC 2.1 Lý luận chung mối quan hệ vật chất ý thức 2.1.1 Vật chất định đời ý thức 2.1.2 Ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản về ý thưc và vai trò ý thức đối với sự phát triển của đời sống và xã hội , Những nguyên lý cơ bản về ý thưc và vai trò ý thức đối với sự phát triển của đời sống và xã hội , CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ Ý THỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay