nguyên lý của sự phát triển với vấn đề phát triển giáo dục ở việt nam hiện nay

30 1 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Bộ môn : Những ngyên lí chủ nghĩa Mác Lê-Nin GVHD: Trịnh Công Tráng CHỦ ĐỀ: NGUYÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY LỜI MỞ ĐẦU Như biết, khái niệm phát triển dùng để trình vận động theo chiều hướng lên vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao Trong sống nay, người dường bị vùi lấp lớp bụi thời gian, đại, phồn hoa góp phần làm cho ý thức người bị lu mờ Thế nhưng, giáo dục không Từ xưa đến nay, phát triển xã hội, người mặt từ vật chất đến tinh thần, thiếu vai trò giáo dục Giáo dục đóng vai trò định việc thúc đẩy xã hội tiến lên, bên cạnh khơng hẳn Trong năm gần đây, báo chí dư luận xã hội nói nhiều chất lượng Giáo dục, chất lượng học sinh phổ thông, chất lượng sinh viên đại học Có nhiều ý kiến đề nghị cải cách, đổi Thậm chí có ý cho nên tiến hành cách mạng ngành giáo dục, cần chấn hưng giáo dục có biểu suy đồi, cần làm cách mạng giáo dục lỗi thời, lạc hậu Nhìn tồn cảnh giáo dục Việt nam có lẽ chưa cần tiến hành chấn hưng làm cách mạng Có lẽ cải cách đổi nhu cầu cần thiết trước mắt, cải cách nào, đổi cần thảo luận thêm Chính mà N.Mandela có câu nói tiếng: “Giáo dục vũ khí mạnh mà người ta sử dụng để thay đổi giới" Câu nói N.Mandela chân lí Để thấy rõ chân lí này, trước tiên phải hiểu giáo dục bao gồm phạm trù nào? Vì giáo dục vũ khí mạnh mà người ta sử dụng để thay đổi giới? NỘI DUNG 1.Nguyên phát triển: a.khái niệm phát triển: - Trong lịch sử triết học, quan điểm siêu hình xem phát triển tăng giảm túy lượng, khơng có thay đổi chất vật; đồng thời, xem phát triển q trình tiến lên liên tục, không trải qua bước quanh co phức tạp - Đối lập với quan điểm siêu hình, phép biện chứng khái niệm phát triển dùng để trình vận động theo khuynh hướng từ thấp đến cao, từ hoàn thiện đến hoàn thiện Như vậy, khái niệm phát triển không đồng với khái niệm vận động nói chung; khơng phải biến đổi tăng lên hay giảm đơn lượng hay biến đổi tuần hoàn lặp lặp lại chất cũ mà biến đổi chất theo hướng hoàn thiện vật - Phát triển trình phát sinh giải mâu thuẫn khách quan vốn có vật; trình thống phủ định nhân tố tiêu cực kế thừa, nâng cao nhân tố tích cực từ vật cũ hình thái vật b.Tính chất phát triển: - Các q trình phát triển có tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú - Tính khách quan phát triển biểu nguồn gốc vận động phát triển Đó q trình bắt nguồn từ thân vật, tượng; trình giải mâu thuẫn vật, tượng Vì vậy, phát triển thuộc tính tất yếu, khách quan, khơng phụ thuộc vào ý thức người - Tính phổ biến phát triển thể trình phát triển diễn lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư duy; tất moi vật, tượng trình, giai đoạn vật, tượng đó; trình biến đổi bao hàm khả dẫn đến đời mới, phù hợp với qui luật khách quan - Tính đa dạng, phong phú phát triển thể chỗ: phát triển khuynh hướng chung vật, tượng, song vật, tượng, lĩnh vực thực lại có q trình phát triển khơng hồn tồn giống Tồn khơng gian thời gian khác vật phát triển khác Đồng thời trình phát triển mình, vật chịu nhiều tác động vật, tượng hay trình khác, nhiều yếu tố điều kiện lịch sử, cụ thể Sự tác động làm thay đổi chiều hướng phát triển vật, chí làm cho vật thụt lùi tạm thời, dẫn tới phát triển mặt thoái hóa mặt khác…Đó biểu tính phong phú, đa dạng q trình phát triển c Ý nghĩa phương pháp luận: - Nguyên phát triển sở luận khoa học để định hướng việc nhận thức giới cải tạo giới Theo nguyên này, nhận thức thực tiễn cần phải có quan điểm phát triển Theo Lênin: “Logic biện chứng đòi hỏi phải xét vật phát triển, tự vận động…trong biến đổi nó” - Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với phát triển - Quan điểm phát triển đặt vật, tượng theo khuynh hướng lên Phát triển q trình biện chứng, bao hàm tính thuận nghịch, đầy mâu thuẫn, đòi hỏi phải nhận thức tính quanh co, phức tạp vật, tượng trình phát triển - Xem xét vật, tượng trình phát triển cần phải đặt q trình nhiều giai đoạn khác nhau, mối quan hệ biện chứng khứ, tương lai sở khuynh hướng phát triển lên Đồng thời, phải phát huy vai trò nhân tố chủ quan nguời để thúc đẩy trình phát triển vật, tượng theo qui luật - Như vậy, với tư cách khoa học mối liên hệ phổ biến phát triển, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mac-Lênin giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhận thức thưc tiễn Khẳng định vai trò phép biện chứng vật, Ăngghen viết: “Phép biện chứng phương pháp mà điều xem xét vật phản ánh chúng tư tưởng mối liên hệ qua lại lẫn chúng, ràng buộc, vận động, phát sinh tiêu vong chúng” Lênin cho rằng: “Phép biện chứng đòi hỏi người ta phải ý đến tất mặt mối quan hệ phát triển cụ thể mối quan hệ đó, lấy mẩu chỗ này, mẩu chỗ kia” Phát triển giáo dục Việt Nam nay: a luận: Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng nhân tố chìa khóa, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Không Việt Nam mà hầu hết quốc gia khác giới, phủ coi giáo dục quốc sách hàng đầu Vậy giáo dục đào tạo lại có tầm quan trọng đến chiến lược phát triển đất nước vây? – Thứ nhất: Giáo dục đào tạo điều kiện tiên góp phần phát triển kinh tế – Thứ hai: Giáo dục đào tạo góp phần ổn định trị xă hội – Thứ ba: Và hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao số phát triển người Hiểu điều này, Việt Nam quốc gia coi trọng phát triển giáo dục, củng cố xây dựng giáo dục thực vững mạnh có chất lượng Vì mà suốt năm qua Đảng nhà nước quan tâm tập trung đầu tư nhiều cho giáo dục Việt Nam Hơn nửa kỷ qua giáo dục Việt nam nói chung giáo dục đại học nói riêng đạt nhiều thành tích to lớn nghiệp giải phóng, xây dựng phát triển đất nước Giáo dục đại học đào tạo cung cấp cho đất nước đội ngũ cán đơng đảo có trình độ đại học, đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước, yêu cầu hội nhập khu vực giới lãnh vực Với quan điểm “Đầu tư cho giáo dục quốc sách”, Đảng Nhà nước đưa nhiều nghị phát triển giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ khẳng định tầm quan trọng, định hướng xác định mục tiêu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học Thực nghị Đảng, Chính phủ Bộ giáo dục đào tạo đưa nhiều mơ hình đào tạo đại học Do vậy, tốc độ tăng giáo dục đào tạo đại học tăng nhanh Hiện nước có khỏang gần 90 sở đào tạo đại học bao gồm trường đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học công lập, bán công, dân lập học viện Tới có thêm số trường đại học tư thục đời Lực lượng giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng quy mô, số lượng sinh viên tăng đáng kể (tăng khoảng 15 lần so với 20 năm trước) làm cho trình độ dân trí tăng lên rõ rệt Thành tích đáng trân trọng tơn vinh Mặc dù vậy, chất lượng giáo dục Việt Nam chưa cao, nói cách nom na số lượng tăng nhanh chất lượng khơng tăng chí tuột dốc, chưa theo kịp với đổi giới Như quan tâm đầu tư nhà nước thật cách chỗ ? b Vận dụng: Thực trạng giáo dục Việt Nam nay: – Hiện có khuynh hướng đề cao khái niệm “đại học quốc tế chất lượng cao”, xây dựng đại học tốt điều kiện“cần có”, điều kiện “đủ” phải có thân sinh viên hạt giống tốt, nhân tố tốt Rõ ràng lâu giáo dục Việt Nam lo đào tạo số lượng sinh viên đầu mà quên vấn đề quan trọng hệ niên thật đóng góp vào nghiệp phát triển đất nước Hàng loạt kỹ sư, cử nhân Việt Nam trường thử hỏi có người đạt trình độ kỹ thuật kỹ sư? Bao nhiêu người dùng được? Bao nhiêu người làm việc theo ngành nghề học, lãng phí lớn Thậm chí ngày học sinh, sinh viên lo đạt TOEFL này, TOEIC tiếng Việt lại sử dụng khơng chuẩn Trong cha ông ta số lượng ông Cử đếm đầu ngón tay đào tạo người người Họ không thông thạo ngoại ngữ mà giỏi thơ văn, rành văn hóa nước nhà Vì lại có nghịch thế? Hiện khơng có ngành thống kê thực tế phục vụ nghiên cứu sách Xây dựng trường đại học mang tầm quốc tế điều kiện“cần” chưa “đủ” Trên giới người ta quan tâm đến thợ giỏi, chuyên viên kỹ thuật cao Đất nước giai đoạn cơng nghiệp hóa – đại hóa mà sinh viên khơng chịu học kỹ thuật, tập trung không cân vào ngành dễ xã hội “chấp nhận” phát triển cơng nghiệp, đại hố đất nước? Việt Nam muốn phát triển khoa học kỹ thuật phải đào tạo khoa học kỹ thuật bình diện rộng – Nền giáo dục xem mắc bệnh mà không chữa trị, đua nhồi nhét học thuộc lòng theo sách để có điểm cao mà sách chưa chuẩn, năm thi cử gian lận, đề thi sai, trẻ bị bỏ mặc lang thang đường phố, ma túy học đường, ý thức công dân Càng nói thấy nguy cơ, khơng thấy xã hội thật quản ngại năm chưa thấy biện pháp giải quyết, nghe hứa hẹn cải cách Giáo dục Việt Nam muốn phát triển phải giải phẫu bệnh Bệnh chẩn đoán không chịu giải phẫu chữa trị? Thực tế, quan chức nhận thấy hết bệnh giáo dục nước nhà Trong hội thảo, vấn đề phân tích, sai điều khơng đúc kết để đưa vào thực thực tế Tình trạng “nói” khơng “làm” bệnh nan giải hầu hết nhiều lĩnh vực kinh tế, Trong thập kỷ qua, giáo dục Việt Nam có bước phát triển, có thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Nhưng đồng thời giáo dục ẩn chứa nhiều yếu kém, bất cập: – Giáo dục-đào tạo nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập chậm khắc phục; chất lượng giáo dục thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều chất lượng; so với yêu cầu phát triển đất nước nhiều nội dung chưa đạt; chưa thực quốc sách hàng đầu – Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lạc hậu, chậm đổi mới, chậm đại hóa, chưa gắn chặt với đời sống xã hội lao động nghề nghiệp; chưa phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh, sinh viên – Chất lượng giáo dục có mặt bị bng lỏng, giảm sút, giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, dạy “người” dạy “nghề” yếu kém; yếu giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư sáng tạo, kỹ thực hành, kỹ sống… – Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, cân đối văn hố, xã hội khơng phải riêng ngành giáo dục Việt Nam – Quản nhà nước giáo dục nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới, nguyên nhân chủ yếu nhiều nguyên nhân khác; chế quản giáo dục chậm đổi mới, nhiều lúng túng, nhận thức khác nhau, điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; chưa theo kịp đổi lĩnh vực khác đất nước – Đội ngũ cán quản giáo dục giáo viên nhiều bất cập, đạo đức lực phận thấp – Chưa nhận thức đầy đủ, đắn cơng tác xã hội hóa giáo dục; định hướng liên kết với nước phát triển giáo dục nhiều lúng túng, chưa xác định rõ phương châm – Tư giáo dục chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới-phát triển đất nước bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; khoa học giáo dục chưa quan tâm mức, chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục nhiều bất cập – Các quan chức chậm cụ thể hóa quan điểm Đảng thành chế, sách Nhà nước; thiếu nhạy bén công tác tham mưu, thiếu sách đồng hợp tầm vĩ mơ (có sách ban hành đạo tổ chức thực không đến nơi đến chốn, hiệu quả); số sách giáo dục chủ quan, ý chí, xa thực tế, thiếu đồng thuận xã hội Những vấn đề, yếu bất cập nêu giáo dục giải khắc phục giải pháp cục bộ, đơn lẻ, bề mặt thời, thiếu chiến lược tầm nhìn dài hạn, thiếu tính đồng hệ thống, chưa đạt tới chiều sâu chất vấn đề Để giải vấn đề đặt ra, người lãnh đạo – quản lý, nhà khoa học, người làm giáo dục phải có cách nhìn tồn diện, đầy đủ, khách quan, văn kiện Đảng nêu, sâu hơn, chất nêu báo chí báo cáo tổng kết thành tích Nguyên nhân: (1) Về phía người dạy: Mặc dù chất lượng số lượng lực lượng đội ngũ giảng viên ngày nâng cao phương pháp giảng dạy chủ yếu mang tính thuyết giảng, làm người học tiếp thu cách thụ động, nội dung giảng dạy mang thuyết, thiếu cập nhật thực tiễn dẫn tới xơ cứng, giáo điều, tính ứng dụng thấp Mặt khác, việc sử dụng phương tiện phục vụ cho giảng dạy chưa nhiều mà truyền tải hết lượng thông tin cần cung cấp cho người học, số thời gian giảng viên dành cho lên lớp trường lớn, hạn chế thời gian nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tế Đời sống ngưới Thầy nhiều khó khăn : Hiện giáo viên hưởng mức lương thuộc nhóm cao, thực tế xã hội ta không sống lương , ngành khác lương thấp sống thoải mái nhiều Đây vấn đề cần phải xem lại sách lương bổng thầy cô giáo Nếu thử tính gia đình nhà giáo , hai người dạy học, có hai tiêu chuẩn, họ nhà giáo chân chính, chuyên tâm dạy học với đồng lương họ ni học tới lớp ? (2) Về phía người học: Chất lượng đầu vào nhiều sở đào tạo đại học thấp, thấp đến mức thấp nữa, chủ yếu tập trung vào trường xét tuyển, tính chủ động sáng tạo học tập nghiên cứu sinh viên nhìn chung chưa cao, thiếu tư khoa học, đại đa số học thụ động, học theo phong trào, học cho qua “học theo hội chứng cấp” , tốt nghiệp chưa đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu xúc thực tế bị thực tiễn chối bỏ Chỉ số chất lượng đào tạo so với nước khu vực đứng hạng 10 12 nước (3) Về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chậm cải tiến đổi mới,,̀ thiếu tính cập nhật, thuyết chưa gắn với thực tiễn, môn học nhiều cấu thời lượng chưa hợp lý, dẫn tới sinh viên Việt Nam học nhiều kiến thức lại chưa phù hợp với thực tiễn – Theo giáo sư, chương trình phổ thơng rút ngắn hợp lý? – Tơi đưa đề xuất giảm bớt năm học, theo cấu “9 + 2” Hệ thống giáo dục bắt buộc năm, chương trình phổ cập, phải học nhà nước phải miễn học phí Sau năm, thay học năm THPT với đầy đủ môn, bậc học học sinh tự chọn học môn phù hợp với tương lai Đây năm để định hướng, giới, nhiều nước theo hướng Thêm nữa, niên Việt Nam trưởng thành sớm hệ trước, học hết 11 năm tức 17 tuổi tuổi này, niên có nhận thức xã hội tốt làm việc Đây lứa tuổi tâm sinh phát triển phải chịu trách nhiệm hành vi Thực tế trường trung học dạy đến 11 năm, sau lớp 11, học sinh học môn thi đại học Chúng ta cần nhìn nhận lại việc hệ trước học 11 năm, chí hệ kháng chiến 10 năm sản sinh nhiều giáo sư, tiến sĩ giỏi d Giải pháp: Mục tiêu giáo dục ta “Nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài ” Theo công bố chương trình phát triển Liên hiệp quốc ( UNDP ) năm 1993 tiêu quy mô phát triển giáo dục so với quốc tế ta thấp tiêu phát triển giáo dục bậc học Về giáo dục phổ thông, ta chưa đạt mức trung bình, cao đẳng đại học ta thấp nước phát triển chậm Vì vậy, muốn thực mục tiêu giáo dục đề cần tích cực thực biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục : Tăng cường nguồn lực cho giáo dục đào tạo: Trên giới khu vực tỷ trọng ngân sách giành cho giáo dục – đào tạo cao, điều kiện đất nước nghèo , nguồn cung cấp ngân sách cho giáo dục- đào tạo hạn chế, phấn đấu để đạt số 15 % sau cần phải tăng Ngoài ngân sách nhà nước huy động nguồn lực ngồi ngân sách, xã hội hố gi dục để tăng nguồn lực cho giáo dục đào tạo Hiện có nhiều nước giới coi giáo dục ngành kinh doanh, kinh doanh công nghệ dạy học, nên tạo điều kiện kêu gọi họ tham gia xây dựng sở vật chất nội dung chương trình giáo dục cho ta Ngồi ta nên có chủ trương cho trường chuyên nghiệp, dạy nghề lập sở sản xuất dịch vụ khoa học với ngành nghề đào tạo Tăng lương giáo viên: Hiện nay, với thang bảng lương áp dụng, ngành GD thật khó để thu hút đội ngũ giáo viên giỏi Bởi nhìn vào điểm chuẩn đầu vào ngành phạm trường ĐH năm 2012, người ta khơng khỏi giật Tại ĐH Đà Nẵng, điểm chuẩn ngành phạm Vật 14,5 điểm, ngành phạm Tin học 13 điểm ĐH Tây Bắc, điểm chuẩn ngành phạm Toán 14 điểm, phạm Vât 13 điểm Như vậy, cần trung bình mơn thi từ 4,5 đến điểm bạn trẻ đủ tiêu chuẩn bước vào giảng đường ĐH Đầu vào thế, ta thử nghĩ xem liệu đầu (sau năm học tập) số sinh viên nào? Phải năm ĐH giúp sinh viên cải thiện rõ rệt chất để trở thành giáo viên có đủ tự tin đứng bục giảng truyền đạt lại kiến thức cho học sinh? Trong điểm đầu vào ĐH Ngoại thương Hà Nội năm 2009, ngành Kinh tế đối ngoại (khối A) 26,5 điểm Tương tự ngành thấp nhất, điểm trúng tuyển 23,5 điểm ĐH Kinh tế Quốc dân điểm trúng + Các ảnh hưởng việc học: Việc học chịu ảnh hưởng mối quan hệ giao tiếp với người xung quanh Việc học nâng cao người học có hội tiếp xúc cộng tác với người khác Các môi trường học cho phép tạo mối tương tác xã hội, tơn trọng tính đa dạng, khuyến khích lối tư linh hoạt Qua việc tiếp xúc hợp tác với giáo viên hướng dẫn, cá nhân người học có hội tiếp thu nhận thức tư phản ánh, từ phát triển trình độ hiểu biết hồn thiện thân Mục đích q trình học: Bản chất chiến lược việc học đòi hỏi học viên phải biết định hướng mục tiêu Để nắm vững tri thức, kỹ đạt chiến lược tư cần thiết cho việc học, học viên phải tạo mục tiêu cho thân theo đuổi mục tiêu Khởi đầu, mục tiêu ngắn việc học sơ sài phạm vi qua thời gian, mức độ hiểu biết học viên xác định thơng qua trình tự tìm hiểu, trao đổi tích luỹ tri thức cần thiết Phương pháp kĩ thuật tạo ý tưởng: Tác giả phương pháp kỹ thuật tạo ý tưởng Alex Osborn (Hoa Kỳ) Mục đích phương pháp giúp người học khỏi tư theo lối mòn tạo loạt ý tưởng mà sau lựa chọn Phương pháp áp dụng phù hợp với nhóm học viên Một số nguyên tắc phương pháp kỹ thuật tạo ý tưởng: + Tôn trọng ý tưởng đưa ra: Khi ý tưởng đưa ra, khơng phép trích, phê bình Tất ý tưởng ghi chép lại phân tích đánh giá bước sau + Tự suy nghĩ: Không giới hạn việc đưa ý tưởng bay bổng kể ý tưởng khác thường thực tế có ý tưởng kỳ quặc trở thành thực + Kết nối ý tưởng: Cải thiện, sửa đổi, góp ý xây dựng cho ý tưởng Các câu hỏi thường đặt ra: Ý tưởng đề nghị chất lượng nào? Làm để ý tưởng đem lại hiệu quả? Cần thay đổi để ý tưởng trở nên tốt hơn?… + Cần quan tâm đến số lượng ý tưởng: Tập trung suy nghĩ khai thác tạo khối lượng lớn ý tưởng để sau có sở sàng lọc Có hai để cần số lượng lớn ý tưởng Thứ ý tưởng lúc đầu học viên đưa thơng thường ý tưởng hiển nhiên, cũ, có tính sáng tạo, cần có phương pháp để học viên tạo nhiều ý tưởng Thứ hai ý tưởng giải pháp nhiều, có nhiều ý tưởng để lựa chọn Ngồi phương pháp đề cập nhiều phương pháp khác phát minh, nghiên cứu áp dụng vào giảng dạy phương pháp Học thực tiễn David A Kolb, phương pháp Quản ý tưởng, phương pháp nón tư … Qua việc phân tích số phương pháp giảng dạy nhận định phương pháp có nhiều khác biệt so với phương pháp truyền thống Trong khác biệt vai trò người học người dạy thay đổi, thay đổi biến trình học học viên từ thụ động sang chủ động, từ việc nghe giảng sang hoạt động tư duy, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm kích thích khả sáng tạo họ Trở lại với hoạt động giáo dục đào tạo Việt Nam, vấn đề cốt lõi cần tìm giải pháp khắc phục tồn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo Để nâng cao chất lượng đào tạo cần phải cải tiến đổi đồng nhiều mặt: chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên, … Trong việc đổi phương pháp giảng dạy yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cách bền vững Đổi phương pháp giảng dạy tạo điều kiện tốt cho người học phát huy hết khả tư mình, biến trình học người học thành trình phát triển tư sáng tạo Tăng cường sở vật chất cho trường học, đưa Tin học vào quản đổi phương pháp : Thay thế, bổ sung sở vật chất thiết bị cho trường phổ thơng, trường dạy nghề, trường đại học Tích cực đưa Tin học vào giảng dạy, thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Hiện giới thực phương tiện dạy học đại như: học với máy tính, với đèn chiếu overhead, với giáo án điện tử …… Chúng ta bước tiếp cận, nhân rộng, bước đưa vào sử dụng để thay đổi phương pháp dạy học Đổi công tác quản giáo dục : -Xây dựng quan hệ chặt chẽ quan quản nhà nước giáo dục – đào tạo với quan quản nhân lực việc làm -Hiện ngành giáo dục lệ thuộc nhiều vào lực lượng khác ngành, ví dụ tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ lên lớp, lưu ban … “bệnh thành tích” làm cho ngành tính độc lập, chủ động, chí quản nhân ngành học phổ thông thuộc ngành giáo dục quản Nên có định hướng quản ngành giáo dục theo ngành dọc tồn bộ, độc lập đạo chun mơn, nhân , ngân sách, tra kiểm tra, kể xây dựng bản, sở vật chất ngành chủ động thay đổi phương pháp giáo dục -Xử nghiêm túc tượng tiêu cực ngành giáo dục ( thi cử , luận văn , cấp …) Khơng thể có chuyện: khơng giải thích có chuyện dạy thêm học thêm, nhiệm vụ ngành giáo dục, chủ trương Đảng nhà nước cấm ngành phải có nhiệm vụ xử lý, tìm biện pháp xữ -Tăng cường xếp lại hệ thống trường phổ thông đại học, hệ thống trường công, trường tư, trường bán công, trường dân lập Gắn trường đại học trung học chuyên nghiệp với viện nghiên cứu để tận dụng tối ưu lực đội ngũ sở vẫt chất có -Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm giải đáp vấn đề luận thực tiễn giáo dục, chủ trương, sách giáo dục, đổi nội dung, quy trình, phương pháp giáo dục, đánh giá, thi … Đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng trãi qua thực nghiệm, phù hợp với thực tiễn Việt Nam đưa vào nhà trường theo quy định Không tuỳ tiện cải cách, đổi mới, chỉnh sách giáo khoa liên tục lần vừa qua -Khó khăn yếu đội ngũ quản giáo dục , hậu chế độ quan liêu, bao cấp tồn đất nước ta thời gian dài Hiện chung ta thực công đổi ,nhưng ta trọng đổi kinh tế, trị bước đổi Vì hệ thống giáo dục ngành khác đổi sau trị Vì số vấn đề tiêu cực diễn ngành giáo dục Mặt khác, giáo dục ngành có nhiều quan hệ đến nhân dân, nên bộc lộ điểm bất cập, ngành giáo dục bị ảnh hưởng không khẩn trương thực đổi tư giáo dục -Hoàn thiện thể chế quản nhà nước giáo dục sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành giáo dục Thống đầu mối quản nhà nước giáo dục; quản theo pháp quyền sở hệ thống pháp luật giáo dục đồng với phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành, địa phương triệt để phân cấp quản giáo dục; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội cho sở giáo dục, sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Tăng hiệu lực quản nhà nước giáo dục toàn ngành tất cấp quản nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa -Tăng cường công tác kiểm tra, tra giáo dục; chuyển dần quản nhà nước giáo dục nặng hành sang quản chất lượng từ quản nhà nước theo cách kiểm soát sang giám sát hoạt động giáo dục Nâng cao vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp giáo dục Hội Giáo chức, Hội Khuyến học, liên hiệp hội trường ngồi cơng lập… phát triển giáo dục Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học : -Nguồn lực đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vốn quý nhất, động lực, nhân tố đảm bảo cho lợi giáo dục nước ta phát triển cạnh tranh với giáo dục tiên tiến khu vực giới Nhà giáo cán quản giáo dục giỏi chìa khóa, nhân tố trung tâm cho nghiệp giáo dục phát triển -chất lượng giáo dục nước ta cao hay thấp phần lớn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo cán quản giáo dục Do vậy, phải đặt trọng tâm vào tạo bước chuyển biến chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Thực tiễn 25 năm đổi giáo dục khẳng định phải mở rộng, phát huy dân chủ thực đồng khâu phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí sử dụng, thực sách đãi ngộ tương xứng -Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản giáo dục toàn ngành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nghiệp giáo dục nước ta ln phát triển đặt u cầu đòi hỏi ngày cao trình độ, chất lượng chun mơn, nghiệp vụ phạm nhà giáo lực lãnh đạo, quản cán quản giáo dục Trách nhiệm nhà giáo cán quản giáo dục không trách nhiệm với trạng giáo dục nước ta hơm mà trách nhiệm với khứ tương lai Ngành Giáo dục nước ta phải nơi thu hút người giỏi nhất, thông minh yêu nghề để thực đòn bẩy để nâng người Việt Nam lên vị trí hàng đầu khu vực giới -Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục, phải xã hội tôn vinh, giáo viên có đủ đức, đủ tài Muốn nâng cao chất lượng dạy học trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo trường phạm -Cả nước thực thay sách, đổi chương trình sách giáo khoa khối lớp , có dự án Việt –Bỉ hỗ trợ thực tỉnh phiá Bắc, thiết kế chương trình thay sách cách đổi từ trường Cao đẳng phạm, trường đào tạo người dạy học cho trường trung học sở, dự án không nhân rộng nước Trong nước ta thay sách, đổi sách giáo khoa trường trung học sở không đổi trường Cao đẳng phạm -Hiện thực khơng thu học phí sinh viên trường phạm, đào tạo giáo viên gắn với địa chỉ, thực chương trình bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn hố đội ngũ, xếp lương giáo viên cao có nhiều sách đãi ngộ đội với giáo viên, giáo viên vùng khó khăn -Việc nâng cao chất lượng đội ngũ ta làm nhiều, việc đánh giá đội ngũ khơng có quan tra chuyên nghiệp thực hiện, chủ yếu lực lượng tra nghiệp dư, bán chun nghiệp Hậu khơng có tra không chuyên nghiệp dám loại trừ giáo viên khơng đủ trình độ phẩm chất khỏi ngành Hậu thời kỳ “………sư phạm bỏ qua ” để lại khơng tiêu cực Thay đổi cách tuyển chọn cán đánh giá giáo viên: -Mặc dù gần số địa phương đổi cách tuyển chọn cán Nhưng kỳ thi công chức chưa hẳn thực khách quan Đã đến lúc cần siết chặt việc thi tuyển công chức, có chế thi tuyển minh bạch Thanh tra ngành GD sâu vào đánh giá chất lượng giảng ứng viên thay thơng qua viết kiểm tra kiến thức chung chung Kẽ hở thi tuyển công chức tạo hội để thầy, cô giáo không đủ lực lại làm nhiệm vụ “trồng người” -Một bác sỹ sai sót gây chết cho người, giáo viên tồi tạo “chết” cho hàng chục, chí hàng trăm học sinh, sinh viên Cái “chết” mặt nhận thức số trường hợp nguy hiểm chết mặt sinh học -Liên quan đến thi tuyển đánh giá giáo viên Hầu hết việc đánh giá giáo viên ban giám hiệu, trưởng khoa, hay tổ trưởng chun mơn phối hợp tiến hành Điều khơng với thực tiễn, thiếu tính khoa học Bởi vì, ngành nghề khác, ngành GD xem giáo viên người cung cấp hàng hóa (loại hàng hóa đặc biệt), học sinh, sinh viên khách hàng Như vậy, học sinh, sinh viên (với tư cách khách hàng) lại khơng tham gia chủ động, tích cực vào q trình đánh giá đó? -Được biết gần đây, ngành GD có chủ trương học sinh, sinh viên đánh giá thầy giáo Đó chủ trương cần thiết Xin đừng sợ học sinh đánh giá thiên lệch Thiết nghĩ khơng có thầy giáo lực mà học sinh đánh giá tốt Nếu có vậy, trước hết nên xem lại tiêu chí đánh giá nhà trường hay ngành GD đưa để cải thiện thang, bảng đánh giá Tơi có sở để tin học sinh, sinh viên đủ kiến thức cần thiết để đánh giá thầy cô giáo dạy tốt -Do vậy, cần đẩy mạnh việc thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục có đủ phẩm chất, lực, trình độ giảng dạy, nghiên cứu khoa học quản Loại bỏ tiêu cực khơng đáng có: Mặc dù năm qua, GD ĐT nước ta tạo tiền đề quan trọng để đổi tồn diện, thay đổi nhận thức lòng tin xã hội tâm đổi toàn ngành giáo dục, bệnh thành tích tiêu cực, hạn chế GD ĐT phổ biến Chất lượng GD ĐT yêu cầu “đầu ra” học sinh phổ thông sinh viên trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) Tuy nhiên, hệ thống GD đại học chưa có phương pháp khoa học ổn định đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho CNH, HĐH đất nước Đáng ý, chế “xin -cho” phổ biến hệ thống GD ĐT kẽ hở cho tiêu cực nảy sinh TS Bùi Trần Phượng (Trường đại học Hoa Sen) đánh giá, quan hệ “xin – cho” thân chế quản quan liêu triệt tiêu nghĩa vụ giải trình chịu trách nhiệm sở giáo dục Thẩm quyền quản tập trung thường xuyên bị sử dụng sai mục đích trái với điều kiện nhằm đạt hiệu phân minh, đồng chất lượng giáo dục Theo PGS,TS Bùi Ngọc Oánh, Viện trưởng Khoa học phát triển nhân lực tài năng, nay, việc đào tạo nhân lực trường ĐH, CĐ nặng nề, thiếu tính thực tiễn tính ứng dụng Trong đó, tình trạng “thật” học “giả” ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đất nước Bộ GD ĐT đánh giá, đào tạo ĐH, CĐ hệ khơng quy nhiều trường cân đối cấu ngành nghề, trình độ hình thức đào tạo Nhiều trường vi phạm quy định tuyển sinh, đào tạo, cấp phát bằng, mở ngành đào tạo Trong đó, việc quản Bộ GD ĐT cấp hạn chế, chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên, việc tra, kiểm tra chưa có hiệu - Nhìn lại đoạn đường phát triển giáo dục nước nhà, thập kỷ qua, giáo dục Việt Nam có bước phát triển, có thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Nhưng đồng thời giáo dục ẩn chứa nhiều yếu kém, bất cập, yếu kém, bất cập làm cho lùi nhiều so với nước khu vực quốc tế Bài viết nêu lên phần đánh giá thực trạng khách quan giáo dục Việt Nam Qua mong muốn người có nhìn khách quan giáo dục nước nhà, từ cá nhân tự vạch đường riêng, hướng riêng, giải pháp cho phù hợp với vai trò Có tơi tin tương lai không xa Việt Nam bè bạn quốc tế biết đến đất nước có giáo dục tiến có chất lượng Người Việt Nam ngẩn cao đầu tự hào vỗ ngực xưng tên “ Tôi người Việt Nam” (2)- Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục: Từng bước đổi nội dung sách giáo khoa, loại bỏ kiến thức không thiết thực, bổ sung nội dung cần thiết theo hướng bảo đảm kiến thức bản, cập nhật tiến khoa học, công nghệ, tăng nội dung công nghệ ứng dụng, tăng cường giáo dục kỹ thuật tổng hợp lực thực hành Tăng cường giáo dục cơng dân, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng môn khoa học xã hội nhân văn , tiếng Việt, lịch sử dân tộc, địa văn hoá Việt Nam Tổ chức cho sinh viên, học sinh tham gia công tác xã hội, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với yêu cầu giáo dục toàn diện Nhìn rộng quốc gia có giáo dục phát triển giới, họ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển tư sáng tạo, khả làm việc độc lập khả làm việc theo nhóm người học Các quốc gia áp dụng nhiều phương pháp khác nhằm khích lệ tạo điều kiện tốt để người học phát triển khả sáng tạo Nhiều số phương phương pháp, học tập áp dụng cho Việt Nam trường, đơn vị chưa áp dụng phương thức đào tạo theo tín Ví dụ: Phương pháp học theo dự án: Đây mơ hình học tập có nhiều khác biệt so với mơ hình học tập truyền thống Phương pháp học theo dự án yêu cầu hoạt động học tập phải thiết kế cách cẩn thận, mang tính lâu dài liên quan đến nhiều lĩnh vực học thuật Đây mơ hình lấy người học làm trung tâm hòa nhập với vấn đề thực tiễn giới thực Mục tiêu phương pháp học theo dự án để học viên học nhiều chủ đề khơng phải tìm câu trả lời cho câu hỏi giáo viên đưa Phương pháp yêu cầu học viên cộng tác với bạn lớp khoảng thời gian định để giải vấn đề cuối trình bày cơng việc làm trước giảng viên học viên khác Phương pháp đòi hỏi học viên phải đặt câu hỏi, đồng thời tìm kiếm mối liên hệ tìm giải pháp để giải vấn đề Việc áp dụng phương pháp giảng dạy làm thay đổi môi trường học học viên từ chỗ nghe giảng viên nói sang mơi trường làm việc, tư Quá + trình Xác thực định vấn phương đề, dự pháp án phù học hợp theo dự án: với học viên + Liên kết vấn đề với giới, môi trường xung quanh học viên + Xây dựng chủ đề xung quanh vấn đề, dự án + Tạo cho học viên hội để xác định phương pháp kế hoạch học tập để giải vấn + đề Khuyến khích cộng tác cách tạo nhóm học tập + Yêu cầu tất học viên trình bày kết học tập hình thức dự án chương trình Phương pháp người học trung tâm: Đây phương pháp đặt học viên vào vị trí trung tâm giáo dục Phương pháp bắt đầu với việc tìm hiểu môi trường giáo dục liên quan mà học viên xuất phát Sau giáo viên hướng dẫn tiếp tục đánh giá tiến độ học học viên so với mục tiêu học, cách giúp cho người học có kỹ để học tập Phương pháp tạo cho học viên tảng cho việc học suốt đời, học viên phải có trách nhiệm với việc học thân Với phương pháp giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn học viên trình học yếu tố liên quan đến phương pháp người học trung tâm: Bối cảnh học: Việc học chịu tác động yếu tố mơi trường bao gồm văn hố, kỹ thuật phương pháp giảng dạy Giáo viên đóng vai trò tương tác học viên mơi trường học Những ảnh hưởng văn hố tạo nhiều tác động liên quan mang tính giáo dục động học, định hướng việc học cách tư Kỹ thuật phương pháp dạy phải phù hợp với trình độ kiến thức sẵn có, khả nhận biết chiến lược tư học viên KẾT LUẬN Như vậy, công tác giáo dục học sinh, giáo viên cần phải sử dụng triếc học Mác – Lê Nin phương pháp luận, kim nam hành động cho hoạt động Hiểu vận dụng tốt luận điểm trên, hiệu việc giáo dục chắn đạt ý muốn Hơn thấy luận điểm triếc học Mác – Lê Nin thể tính đắn phổ quát lĩnh vực giáo dục nói chung đạo đức nói riêng Điều cho thấy giá trị to lớn triếc học Mác – Lê Nin nhân loại Trong khuôn khổ tiểu luận tác giả khơng thể trình bày nghĩa phương pháp luận luận điểm triếc học Mác – Lê Nin, đưa nhìu ví dụ minh họa, giải pháp thực tiễn Tuy nhiên, giáo viên sau đọc nghiên cứu thêm triếc học Mác – Lê Nin tự rút học giải pháp riêng cho thân với mục đích cuối để giáo dục học sinh , sinh viên trở thành công dân gương mẫu, trách nhiệm đầy đủ phẩm chất bước vào đời Mục Lục Trang Lời mở đầu .1 Nội dung Nguyênphát triển A Khái niệm phát triển B Tính chất phát triển C.Ý nghĩa phương pháp luận Phát triển giáo dục Viêt Nam A luận B Vận dụng .4 Thực trạng giáo dục việt nam hiên Nguyên nhân : Về phía người dạy Về phía người học Về chương trình đào tạo Giáo dục yếu lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu đầu tư nâng cấp… C Đánh giá nhận xét .9 Việt nam trường quốc tế 10 D Giải pháp 14 Tăng cường nguồn lực cho giáo dục , đào tạo 14 Tăng lương giáo viên 15 Phương pháp kĩ thuật tạo ý tưởng 15 Đổi giáo dục 17 Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học… 18 Thay đổi cách tuyển chọn cán đánh giá giáo viên… 19 Loại bỏ tiêu cực không đáng có 20 Ví dụ 22 Phương pháp học dự án .22 Phương pháp học trung tâm 23 Kết luận .24 ... -Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước giáo dục sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành giáo dục Thống đầu mối quản lý nhà nước giáo dục; quản lý theo pháp quyền sở hệ thống pháp luật giáo dục đồng với. .. cấp quản lý giáo dục; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội cho sở giáo dục, sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Tăng hiệu lực quản lý nhà nước giáo dục toàn ngành tất cấp quản lý nhà nước... dục nước ta phát triển cạnh tranh với giáo dục tiên tiến khu vực giới Nhà giáo cán quản lý giáo dục giỏi chìa khóa, nhân tố trung tâm cho nghiệp giáo dục phát triển -chất lượng giáo dục nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên lý của sự phát triển với vấn đề phát triển giáo dục ở việt nam hiện nay , nguyên lý của sự phát triển với vấn đề phát triển giáo dục ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay