xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật

50 13 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:37

[Type here] HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH I ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN CỬA HÀNG PHÂN BÓN - THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Lớp : K19HTTTB Giáo viên hướng dẫn : Th.S Lê Cẩm Tú HÀ NỘI – 2018 [Type here] [Type here] THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản cửa hàng phân bónthuốc bảo vệ thực vật Đơn vị thực hiện: Cửa hàng phân bónthuốc bảo vệ thực vật Hồng Nhung Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Người hướng dẫn: Th.S Lê Cẩm Tú [Type here] NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [Type here] LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập I này, trước hết em xin gửi đến thầy cô giáo khoa lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến cô Lê Cẩm Tú, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành chun đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Do lần đầu làm đề tài cọ xát với thực tế nên chương trình nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ tính chất chương trình quảncửa hàng Nhưng qua đợt thực tập này, em học hỏi nhiều kinh nghiệm q trình phân tích thiết kế cài đặt chương trình quản lý, đồng thời bổ sung kiến thức cho thân Vì kiến thức thân em hạn chế, kiến thức bổ trợ thiếu nên thực tập chuyên đề em khơng tránh khỏi sai sót Em mong thơng cảm nhận góp ý để thực tập em hoàn thành cách tốt Em xin chân thành cảm ơn Cô! [Type here] MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN .3 Giới thiệu 1.1 Giới thiệu chung cửa hàng .3 1.2 Hoạt động thực tiễn cửa hàng 1.2.1 Nhập hàng .3 1.2.2 Xuất hàng 1.2.3 Những hạn chế hoạt động kinh doanh cửa hàng .4 Xác định toán .4 2.1 Nhu cầu toán 2.2 Đầu vào toán 2.3 Đầu toán .5 Các chức hệ thống .6 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG .7 Yêu cầu hệ thống .7 Thiết kế hệ thống .7 2.1 Thiết kế sở liệu 2.1.1 Thiết kế sở liệu mức khái niệm .7 2.1.1.1.Chọn lọc thông tin 2.1.1.2.Xác định thực thể 2.1.1.3.Mối quan hệ thực thể .8 2.1.1.4.Vẽ sơ đồ thực thể ERD .8 2.1.2 Thiết kế sở liệu mức logic .9 2.1.2.1.Chuyển thực thể thành tên quan hệ 2.1.2.2.Chuyển quan hệ thu [Type here] 2.1.2.3.Chuẩn hoá quan hệ .9 2.1.3 Thiết kế sở liệu mức vật 10 2.1.3.1.Tạo bảng sở liệu 10 a Hàng hoá 10 b Nhà cung cấp 10 c Đơn vị tính .10 d Hoá đơn bán .11 e Hoá đơn nhập 11 f Chi tiết hoá đơn bán 11 g Chi tiết hoá đơn nhập .11 h Tài khoản 12 2.1.3.2.Tạo mối quan hệ tương tác bảng .12 2.2 Thiết kế chức hệ thống 12 2.2.1 Các chức hệ thống 12 2.2.2 Phân tích chức 13 2.2.2.1.Chức đăng nhập .13 2.2.2.2.Chức xử thông tin 14 a Chức thêm .14 b Chức sửa 16 c Chức xoá 18 2.2.2.3.Chức quản hoá đơn 20 a Quản doanh thu 21 b Quản hàng tồn 23 2.2.2.5.Chức tìm kiếm 24 2.2.3 Thiết kế giao diện 26 2.2.3.1.Thiết kế giao diện chương trình quản 26 [Type here] a Form Chương trình 26 b Form Đăng nhập 26 c Form Danh mục đơn vị tính .27 d Form Danh mục nhà cung cấp 27 e Form Nhà cung cấp 28 f Form Hoá đơn bán 29 g Form Hoá đơn nhập 30 h Form Tìm kiếm hố đơn bán 31 i Form Tìm kiếm hố đơn nhập 31 j Form Báo cáo hàng tồn .32 k Form Báo cáo Doanh thu 33 2.2.3.2.Thiết kế chức in 34 a In hoá đơn bán 34 b In hoá đơn nhập .35 c In danh sách hàng tồn kho 36 d In doanh thu cửa hàng .37 Đánh giá hệ thống 37 3.1 Kết đạt 37 3.2 Hạn chế 38 KẾT LUẬN 39 [Type here] DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1: Sơ đồ chức chung hệ thống Hình 2: Biểu đồ thực thể quan hệ ERD Hình 3: Mối quan hệ bảng 12 Hình 4: Các chức hệ thống quản bán hàng 13 Hình 5: Sơ đồ thuật tốn đăng nhập 14 Hình 6: Sơ đồ thuật tốn thêm liệu 16 Hình 7: Sơ đồ thuật toán sửa liệu 18 Hình 8: Sơ đồ thuật tốn xóa liệu 20 Hình 9: Sơ đồ thuật tốn hiển thị in hóa đơn 21 Hình 10: Sơ đồ thuật toán quản doanh thu .23 Hình 11: Sơ đồ thuật toán quản hàng tồn kho 24 Hình 12: Sơ đồ thuật tốn tìm kiếm liệu 25 Hình 13: Form chương trình .26 Hình 14: Form đăng nhập 26 Hình 15: Form danh mục đơn vị tính 27 Hình 16: Form danh mục nhà cung cấp 28 Hình 17: Form danh mục hàng hố 28 Hình 18: Form hoá đơn bán hàng .29 Hình 19: Form hố đơn nhập hàng .30 Hình 20: Form tìm kiếm hố đơn bán hàng 31 Hình 21: Form tìm kiếm hố đơn nhập hàng 32 Hình 22: Form báo cáo thốnghàng tồn kho 32 Hình 23: Form Doanh thu bán hàng theo thời gian .33 Hình 24: In hố đơn bán .34 [Type here] Hình 25: In hố đơn nhập 35 Hình 26: In báo cáo hàng tồn kho .36 Hình 27: In báo cáo doanh thu 37 [Type here] 2.2.3 Thiết kế giao diện 2.2.3.1 Thiết kế giao diện chương trình quản a Form Chương trình Hình 13: Form chương trình b Form Đăng nhập Hình 14: Form đăng nhập Người dùng nhập thông tin Tài khoản Mật khẩu, nhấn chọn Đăng nhập để chương trình thực thi 25 [Type here] c Form Danh mục đơn vị tính Hình 15: Form danh mục đơn vị tính  Nút Thêm (btnThem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thơng tin đơn vị  tính Nút Xóa (btnXoa): nhấn nút xóa sau chọn trường thơng tin đơn vị tính mà     muốn hủy Nút Sửa (btnSua): chọn trường thông tin cần sửa tiến hành sửa Nút Lưu (btnLuu): lưu liệu thơng tin đơn vị tính sau sửa thêm Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua đơn vị tính chọn Nút Đóng (btnDong): cho phép đóng giao diện danh mục đơn vị tính d Form Danh mục nhà cung cấp   Nút Thêm (btnThem): Nhấn nút thêm để thêm thông tin nhà cung cấp Nút Xóa (btnXoa): nhấn nút xóa sau chọn trường thơng tin nhà cung cấp mà    muốn xoá Nút Sửa (btnSua): chọn trường thông tin nhà cung cấp cần sửa tiến hành sửa Nút Lưu (btnLuu): lưu liệu thông tin nhà cung cấp sau sửa thêm Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): nhập điều kiện tìm kiếm, hệ thống cho hiển thị   thơng tin nhà cung cấp cần tìm Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua nhà cung cấp chọn Nút Đóng (btnDong): cho phép đóng giao diện danh mục nhà cung cấp 26 [Type here] Hình 16: Form danh mục nhà cung cấp e Form Nhà cung cấp Hình 17: Form danh mục hàng hoá 27 [Type here]  Nút Thêm (btnThem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thơng tin hàng  hố Nút Xóa (btnXoa): nhấn nút xóa sau chọn trường thơng tin hàng hố mà    muốn xoá Nút Sửa (btnSua): chọn trường thơng tin hàng hố cần sửa tiến hành sửa Nút Lưu (btnLuu): lưu liệu thông tin hàng hố sau sửa thêm Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): nhập điều kiện tìm kiếm (có thể tìm kiếm theo tên  hàng, mã hàng, đơn vị tính), hệ thống cho hiển thị thơng tin hàng hố cần tìm Nút Hiển thị Danh sách (btnHienthi): cho phép hiển thị danh sách hàng hóa cần   thiết Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua hàng hoá chọn Nút Đóng (btnDong): cho phép đóng giao diện danh mục hàng hố f Form Hố đơn bán Hình 18: Form hoá đơn bán hàng  Nút Thêm (btnThem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thơng tin hố đơn bán hàng 28 [Type here]  Nút Huỷ hoá đơn (btnXoa): nhấn nút xóa sau chọn trường thơng tin hoá đơn  bán hàng mà muốn huỷ Nút Lưu (btnLuu): lưu liệu thơng tin hàng hố đơn bán sau sửa  thêm Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): chọn mã hố đơn bán cần tìm kiếm, hệ thống   hiển thị thơng tin hố đơn bán cần tìm Nút In hố đơn (btnIn): cho phép in hoá đơn bán chọn cho khách hàng Nút Đóng (btnDong): cho phép khỏi danh mục hố đơn bán hàng g Form Hố đơn nhập Hình 19: Form hoá đơn nhập hàng  Nút Thêm (btnThem): người dùng nhấn nút thêm để thêm thơng tin hố  đơn nhập hàng Nút Huỷ hoá đơn (btnXoa): nhấn nút xóa sau chọn trường thơng tin hố đơn  nhập hàng mà muốn huỷ Nút Lưu (btnLuu): lưu liệu thơng tin hàng hố đơn nhập sau sửa thêm thông tin 29 [Type here]  Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): chọn mã hố đơn nhập cần tìm kiếm, hệ thống   hiển thị thơng tin hố đơn nhập cần tìm Nút In hố đơn (btnIn): cho phép in hoá đơn nhập chọn Nút Đóng (btnDong): cho phép khỏi danh mục hố đơn nhập h Form Tìm kiếm hố đơn bán Hình 20: Form tìm kiếm hố đơn bán hàng  Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): nhập thơng tin cần tìm kiếm (theo mã hoá đơn  bán, tháng, năm, tổng tiền hoá đơn bán), hệ thống hiển thị thơng tin hố đơn bán thoả mãn điều kiện tìm Nút Tìm lại (btnTimlai): Xố tồn thơng tin hố đơn hiển thị trước đó,cho  phép nhập lại thơng tin hố đơn bán hàng cần tìm Nút Đóng (btnDong): cho phép khỏi form tìm kiếm hố đơn bán hàng i Form Tìm kiếm hố đơn nhập  Nút Tìm kiếm (btnTimkiem): nhập thơng tin cần tìm kiếm (theo mã hố đơn  nhập, tháng, năm hoá đơn nhập, mã nhà cung cấp, tổng tiền), hệ thống hiển thị thông tin hố đơn nhập thoả mãn điều kiện tìm Nút Tìm lại (btnTimlai): Xố tồn thơng tin hố đơn hiển thị trước đó,cho  phép nhập lại thơng tin hố đơn nhập hàng cần tìm Nút Đóng (btnDong): cho phép khỏi form tìm kiếm hố đơn nhập hàng 30 [Type here] Hình 21: Form tìm kiếm hố đơn nhập hàng j Form Báo cáo hàng tồn Hình 22: Form báo cáo thốnghàng tồn kho  Nút Báo cáo (btnBaocao): Hiển thị thông tin hàng tồn kho chọn lên  DataGridView Nút In báo cáo (btnIn): cho phép in báo cáo hàng tồn kho cửa hàng 31 [Type here]  Nút Thoát (btnThoat): Cho phép khỏi chương trình báo cáo thốnghàng tồn kho k Form Báo cáo Doanh thu Hình 23: Form Doanh thu bán hàng theo thời gian  Nút Báo cáo (btnBaocao): Hiển thị thơng tin hàng hố doanh thu, lợi nhuận  cửa hàng thu khoảng thời gian chọn Nút In báo cáo (btnIn): cho phép in báo cáo doanh thu cửa hàng theo tháng,   quý, năm Nút Bỏ qua (btnBoqua): cho phép bỏ qua thông tin doanh thu chọn Nút Thốt (btnThoat): Cho phép khỏi chương trình báo cáo doanh thu cửa hàng 2.2.3.2 Thiết kế chức in a In hoá đơn bán 32 [Type here] Hình 24: In hố đơn bán b In hố đơn nhập 33 [Type here] Hình 25: In hố đơn nhập c In danh sách hàng tồn kho 34 [Type here] Hình 26: In báo cáo hàng tồn kho d In doanh thu cửa hàng 35 [Type here] Hình 27: In báo cáo doanh thu Đánh giá hệ thống 3.1 Kết đạt  Xây dựng chương trình tương đối hồn thiện, đáp ứng yêu  cầu mà toán đặt ra, giao diện chương trình thân thiện dễ sử dụng Các vấn đề giải bài:  Hỗ trợ nghiệp vụ cửa hàng như: nhập – xuất thơng tin hàng   hố bán, hàng hoá nhập  Hỗ trợ in hoá đơn bán, hoá đơn nhập  Tự động tính tiền nhập hàng, tiền bán hàng, doanh thu cửa hàng  Hiển thị thơng tin hàng hố kho  Cung cấp tính như: thêm, xóa, sửa, tìm kiếm liệu Giúp quản cửa hàng cách hiệu quả, nhanh gọn Tránh việc phải lưu trữ nhiều giấy tờ cồng kềnh, tiết kiệm nhiều thời gian cho nhà quản 3.2 Hạn chế  Bài làm chưa thực hồn chỉnh kiến thức em hạn hẹp chưa có kinh nghiệp 36 [Type here]  Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế 37 [Type here] KẾT LUẬN Với tốc độ phát triển ngày nhanh máy tính việc thiết kế cài đặt chương trình phần mềm để giảm thiểu phần công việc cho người dùng cần thiết Vì ý tưởng xây dựng hệ thống quản cửa hàng phần giúp cho chủ cửa hàng nhỏ lẻ thuận tiện việc kiểm soát lượng hàng hố bán, nhập có cửa hàng Trên toàn nội dung đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN CỬA HÀNG PHÂN BÓNTHUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỒNG NHUNG” em thực Với kiến thức tảng học trường nỗ lực mình, em hồn thành đề tài xây dựng hệ thống quản cho cửa hàng đáp ứng yêu cầu mà toán đưa Dù cố gắng nhiều lần em giải toán thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm giúp đỡ cô để thực tập hoàn thành tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Lê Cẩm Tú tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn cô! Sinh viên thực Mai Thị Phương Dung 39 [Type here] TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Đinh Xuân Lâm, Phân tích thiết kết lập trình, nhà xuất thống kê [2] Bùi Thị Hồng Nhung, Giáo trình C ... here] THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Đơn vị thực hiện: Cửa hàng phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Hồng Nhung Ngày bắt đầu: Ngày... việc bán hàng 1.2 Hoạt động thực tiễn cửa hàng Cửa hàng có hai hoạt động kinh doanh là: việc nhập (mua) hàng xuất (bán) hàng 1.2.1 Nhập hàng Quản lý thông tin: Chủ cửa hàng quản lý nhập hàng thông... chung cửa hàng Tên cửa hàng: Cửa hàng phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Hồng Nhung Địa điểm: Chợ hoa Mê Linh – thôn Hạ Lôi – xã Mê Linh – huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội Chủ cửa hàng: Nguyễn Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật , xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật , CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN, CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG, Thiết kế hệ thống, g. Chi tiết hoá đơn nhập, b. Quản lý hàng tồn, Đánh giá hệ thống

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay