Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng adhoc

152 3 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:17

Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng adhoc ❇❐ ●■⑩❖ ❉Ư❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ◗❯❆◆● ❑❍⑩◆❍ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ◆❹◆● ❈❆❖ ❚❍➷◆● ▲×Đ◆● ▼❸◆● ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ❈❍❖ ▼❸◆● ❆❉❍❖❈ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑ß ❚❍❯❾❚ ❱■➍◆ ❚❍➷◆● ❍⑨ ◆❐■ ✲ ✷✵✶✾ ▼ư❝ ❧ư❝ ▼Ư❈ ▲Ư❈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❚Ø ❱■➌❚ ❚➁❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✈✐ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❍➐◆❍ ❱➇✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✈✐✐✐ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❇❷◆●✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ①✐✐✐ ❉❆◆❍ ▼Ư❈ ❈⑩❈ ❑Þ ❍■➏❯ ❚❖⑩◆ ❍➴❈✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ①✐✈ ●■❰■ ❚❍■➏❯ ▲❯❾◆ ⑩◆✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ❈❤÷ì♥❣ ✶✳ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯ ▼❸◆● ❆❉❍❖❈ ❱⑨ ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✶✳✶✳ ❑❤→✐ ♥✐➺♠ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶ ✶✳✶✳✷✳ ✣➦❝ ✤✐➸♠ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸ ✶✳✶✳✸✳ Ù♥❣ ❞ö♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✹ ✶✳✶✳✹✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ ❤✐➺♥ t↕✐ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✷✳ ❚❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ✈➔ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✷✳✶✳ ❚❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ▼æ ❤➻♥❤ ❖❙■ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ▼æ ❤➻♥❤ ❚❈P✴■P ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✷✳✷✳ ❚❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ❚ê♥❣ q✉❛♥ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ✣➦❝ ✤✐➸♠ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ✶✳✸✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ✐ ✐✐ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ✣➋ ❳❯❻❚ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ÑP ❱❰■ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❈❻P P❍⑩❚ ❑➊◆❍ ✣❐◆● ❉❙❆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✷✳✶✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✷✳✶✳✶✳ ❱➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥✱ ♥ót ❤✐➺♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ❱➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✻ ❱➜♥ ✤➲ ♥ót ❤✐➺♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✻ P❤÷ì♥❣ →♥ ❦❤➢❝ ♣❤ư❝ ✈➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥✴♥ót ❤✐➺♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✷✳✶✳✷✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ỗ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ❈ì ❝❤➳ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ❞ü❛ tr➯♥ t➼♥ ❤✐➺✉ ❜→♦ ❜➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✾ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✵ ✷✳✷✳ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺ ✷✳✷✳✶✳ ▼❛ tr➟♥ ❦➳t ♥è✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺ ✷✳✷✳✷✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻ ✷✳✷✳✸✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✼ ✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✽ ▼æ ❤➻♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✷✳✷✳✹✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✹ ✷✳✸✳ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✽ ✷✳✸✳✶✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ✳ ✳ ✹✽ ✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✽ ▼æ ❤➻♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✵ ✷✳✸✳✷✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✸ ✐✐✐ ✷✳✹✳ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✳ ✳ ✺✺ ✷✳✹✳✶✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✺✺ ✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✻ ▼æ ❤➻♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✻ ❑à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✾ ✷✳✹✳✷✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✹ ✷✳✺✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✵ ✸✳✶✳ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤➳♥ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✼✷ ✸✳✶✳✶✳ ▼è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✷ ✸✳✶✳✷✳ ▼è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✸ ▼è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ ♥❤✐➵✉ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❧÷đ♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✸ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ✣➋ ❳❯❻❚ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ĐP ❱❰■ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❚➮■ ×❯ ❈➷◆● ❙❯❻❚ P❍⑩❚ ❱⑨ ❚➮❈ ✣❐ ❚❘❯❨➋◆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ✼✷ ▼è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ t✛ ❧➺ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✼✸ ✸✳✶✳✸✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ♠è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✸ ✸✳✷✳ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ t ợ P Pữỡ tự út ❧➙♥ ❝➟♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✹ ✸✳✷✳✷✳ ✣➲ ①✉➜t ♠æ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè ♥❤✐➵✉ IndexI ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✺ ✸✳✷✳✸✳ ✣➲ ①✉➜t ♠æ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè ❧é✐ IndexF ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✻ ✸✳✷✳✹✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✣➲ ①✉➜t t➼♥❤ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❤❛✐ ♥ót ❧✐➯♥ ❦➳t trü❝ t✐➳♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❤❛✐ ♥ót ❧✐➯♥ ❦➳t trü❝ t✐➳♣ ✼✽ ✣➲ ①✉➜t t➼♥❤ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ✤÷í♥❣ tr✉②➲♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✵ ✐✈ ✸✳✸✳ ✣➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ✳ ✳ ✳ ✽✶ ✸✳✸✳✶✳ ▼❛ tr➟♥ ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥ót ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✶ ▼❛ tr➟♥ ❧✐➯♥ ❦➳t ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥ót ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✶ ▼❛ tr➟♥ ❣✐→ trà tè✐ ÷✉ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥ót ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✶ ✸✳✸✳✷✳ ❚❤✉➟t t t t ủ ợ tt t tố ữ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ✽✷ ✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✷ ▼æ ❤➻♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✷ ❑✐❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹ ✸✳✸✳✸✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✺ ✣→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✻ ✣→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❉❱ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✻ ✣→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉✐❥❦str❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✼ ❚ê♥❣ ❤ñ♣ ✤→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ ❉❙❉❱✱ ❉✐❥❦str❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✼ ✸✳✹✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✾ ✹✳✶✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✹✳✶✳✶✳ ❑❤→✐ ♥✐➺♠ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ❈❤÷ì♥❣ ✹✳ ✣➋ ❳❯❻❚ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ✣➚◆❍ ❚❯❨➌◆ ❑➌❚ ❍ÑP ❱❰■ P❍×❒◆● ❚❍Ù❈ ▼❶ ▼❸◆●✱ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ❈❻P P❍⑩❚ ❑➊◆❍ ✣❐◆● ❉❙❆ ❉Ü❆ ❚❘➊◆ ◆➋◆ ❚❷◆● ❚❍■➌❚ ❑➌ ❳❯❨➊◆ ▲❰P ✳ ✳ ✾✶ ❙ü ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❣✐ú❛ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➔ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ✧st♦r❡ ❛♥❞ ❢♦r✲ ✇❛r❞✧ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ì ữỡ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✽ ◆❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✽ ✈ ✹✳✶✳✷✳ ▼➣ ♠↕♥❣ t✉②➳♥ t➼♥❤ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✾ ✹✳✶✳✸✳ ●✐↔✐ ♣❤→♣ ①➙② ❞ü♥❣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ →♣ ❞ư♥❣ t❤ü❝ t➳✳ ✳ ✳ ✶✵✵ ▼➣ ♠↕♥❣ t✉②➳♥ t➼♥❤ ♥❣➝✉ ♥❤✐➯♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ✣à♥❤ ❞↕♥❣ ❣â✐ t✐♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ▼æ ❤➻♥❤ ❇✉❢❢❡r ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✸ ✹✳✷✳ ✣➲ ①✉➜t tt t t t ủ ợ ữỡ tự ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ t t t t ủ ợ ữỡ tự ♠➣ ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ✣à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ▼æ ❤➻♥❤ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✾ ❑✐❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✶ ✹✳✷✳✷✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✻ ✹✳✸✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✵ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✷ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ✣❶ ❈➷◆● ❇➮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✻ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❚Ø ❱■➌❚ ❚➁❚ ❱✐➳t t➢t ❚➯♥ t✐➳♥❣ ❆♥❤ ❚➯♥ t✐➳♥❣ ❱✐➺t ❆❈❈ ❆❝❝❡ss ❧❛②❡r ▲ỵ♣ tr✉② ❝➟♣ ❆❉❍❖❈ ❆❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦ ▼↕♥❣ tò② ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❆❖❉❱ ❆❞ ❤♦❝ ❖♥ ❉❡♠❛♥❞ ●✐❛♦ t❤ù❝ ❆❖❉❱ ❉✐st❛♥❝❡ ❱❡❝t♦r ❆PP ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛②❡r ▲ỵ♣ ù♥❣ ❞ư♥❣ ❈❈■ trr ỗ rrr s t ❆❝❝❡ss ❈ì ❝❤➳ ❝❤è♥❣ ①✉♥❣ ✤ët ✇✐t❤ ❈♦❧❧✐s✐♦♥ ❆✈♦✐❞❛♥❝❡ ❦➯♥❤ ❉❡❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ❉②♥❛♠✐❝ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❙✉❜ ❈❤❛♥♥❡❧ ❆ss✐❣♥♠❡♥t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❡st✐♥❛t✐♦♥ ❙❡q✉❡♥❝❡❞ ●✐❛♦ t❤ù❝ ❉❙❉❱ ❉❙❆ ❉❙❉❱ ❉✐st❛♥❝❡ ❱❡❝t♦r ■❊❊❊ ■♥st✐t✉t❡ ♦❢ ❊❧❡❝tr✐❝❛❧ ❱✐➺♥ ❝ỉ♥❣ ♥❣❤➺ ❑ÿ s÷ ❛♥❞ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝s ❊♥❣✐♥❡❡rs ✣✐➺♥ ✈➔ ✣✐➺♥ tû ■◆❚ ■♥t❡r♥❡t ❧❛②❡r ▲ỵ♣ ■♥t❡r♥❡t ❖❋❉▼ ❖rt❤♦❣♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② ●❤➨♣ ❦➯♥❤ ♣❤➙♥ ❝❤✐❛ ❞✐✈✐s✐♦♥ ♠✉❧t✐♣❧❡①✐♥❣ t➛♥ sè trü❝ ❣✐❛♦ ❖rt❤♦❣♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② ✣❛ tr✉② ❝➟♣ ♣❤➙♥ ❝❤✐❛ ❞✐✈✐s✐♦♥ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss t➛♥ sè trü❝ ❣✐❛♦ ❖♣❡♥ ❙②st❡♠s ▼æ ❤➻♥❤ ❖❙■ ❖❋❉▼❆ ❖❙■ ♠♦❞❡❧ ■♥t❡r❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ P❍❨ P❤②s✐❝❛❧ r ợ t ỵ P Prstt r ợ tr ◗♦❙ ◗✉❛❧✐t② ♦❢ ❙❡r✈✐❝❡ ❈❤➜t ❧÷đ♥❣ ❞à❝❤ ✈ư ▼❆❈ ▼❆❈ ❧❛②❡r ▲ỵ♣ ❧✐➯♥ ❦➳t ❞ú ❧✐➺✉ ▼❙ ▼♦❜✐❧❡ ❙t❛t✐♦♥ ◆ót tr✉②➲♥ ♥❤➟♥ ✈✐ ✈✐✐ ◆❊❚ ◆❡t✇♦r❦ ❧❛②❡r ▲ỵ♣ ♠↕♥❣ ❘❚❙✴❈❚❙ ❘❡q✉❡st t♦ ❙❡♥❞ ❛♥❞ ❈ì ❝❤➳ t➻♠ ❦➯♥❤ ❈❧❡❛r t♦ tr t ữợ ss r ợ ♣❤✐➯♥ ❙■◆❘ ❙✐❣♥❛❧ t♦ ✐♥t❡r❢❡r❡♥❝❡ ❚✛ sè t➼♥ ❤✐➺✉ tr➯♥ ♣❧✉s ♥♦✐s❡ r❛t✐♦ t↕♣ ➙♠ ❝ë♥❣ ♥❤✐➵✉ ❚❈P✴■P ♠♦❞❡❧ ❚❈P✴■P ♠♦❞❡❧ ▼æ ❤➻♥❤ ❚❈P✴■P ❚❉❉ P❤➙♥ ❦➯♥❤ t❤❡♦ ❦❤❡ ❚✐♠❡ ❉✐✈✐s✐♦♥ ❉✉♣❧❡①✐♥❣ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❚❉▼❆ ❚✐♠❡ ❉✐✈✐s✐♦♥ ▼✉❧t✐♣❧❡ ❆❝❝❡ss ✣❛ tr✉② ❝➟♣ ♣❤➙♥ ❝❤✐❛ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❚❘❆ ❚r❛♥s♣♦rt ❧❛②❡r ▲ỵ♣ rsss ữợ tr rss t ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❲✐▼❆❳ ❲♦r❧❞✇✐❞❡ ■♥t❡r♦♣❡r❛❜✐❧✐t② ▼↕♥❣ ❲✐♠❛① ❢♦r ▼✐❝r♦✇❛✈❡ ❆❝❡ss ❉❛♥❤ s→❝❤ ❤➻♥❤ ✈➩ ✶✳✶ ▼æ ❤➻♥❤ ♠↕♥❣ t➳ ❜➔♦✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✶✳✷ ▼æ ❤➻♥❤ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✶✳✸ ▼æ ❤➻♥❤ ❖❙■✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✹ ▼æ ❤➻♥❤ ❚❈P✴■P✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✵ ✶✳✺ ❙♦ s→♥❤ ❣✐ú❛ t❤✐➳t ❦➳ ♣❤➙♥ ❧ỵ♣ ✈➔ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷ ✷✳✶ ❱➜♥ ✤➲ ♥ót ➞♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✷✳✷ ❱➜♥ ✤➲ ♥ót ❤✐➺♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ tr♦♥❣ ❤➺ t❤è♥❣ ❖❋❉▼❆✴❚❉❉ ❬✾✾❪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✷✳✹ ❈ỉ♥❣ s✉➜t ➙♠ ❜➟♥ t❤✉ ✤÷đ❝ t↕✐ ♥ót tr✉②➲♥ ✈➔ ♥ót ♥❤➟♥ ❬✾✾❪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✾ ✷✳✺ ❈ì ❝❤➳ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ t↕✐ ♥ót tr✉②➲♥ ❬✾✾❪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✵ ✷✳✻ ❈ì ❝❤➳ ♥❤➟♥ ❞ú ❧✐➺✉ t↕✐ ♥ót ♥❤➟♥ ❬✾✾❪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✶ ✷✳✼ ❚❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❬✾✾❪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✷ ✷✳✽ ▼❛ tr➟♥ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ ỷ ỵ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳✸✽ ✷✳✶✵ ỗ ỷ ỵ tt t t t ủ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶ ✷✳✶✶ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✭✵✻ ♥ót✮✳ ✳ ✹✷ ✷✳✶✷ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✭✵✻ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ✷✳✶✸ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✭✶✵ ♥ót✮✳ ✳ ✹✹ ✷✳✶✹ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✭✶✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✺ ✷✳✶✺ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✭✵✻ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✷✳✶✻ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✭✵✻ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✈✐✐✐ ✐① ✷✳✶✼ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✭✶✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✼ ✷✳✶✽ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ ▼❆❈✰◆❊❚ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✭✶✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ ỷ ỵ tt t t t ủ ợ tt t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✶ ✷✳✷✵ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠æ ♣❤ä♥❣ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✷ ✷✳✷✶ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✸ ✷✳✷✷ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✹ ✷✳✷✸ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❤❛✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛ ✈➔ P❍❨✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỗ ỷ ỵ tt t t t ủ ợ tt t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✽ ✷✳✷✺ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✵ ✷✳✷✻ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦✲ str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✶ ✷✳✷✼ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ▼❆❈✰P❍❨✰◆❊❚ ✭✸✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✷ ✷✳✷✽ ❈→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦✲ str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✭✸✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✸ ✷✳✷✾ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✷✳✸✵ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✳ ✻✻ ✷✳✸✶ ✣ë ❞➔✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷đ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✭✸✵ ♥ót✮✳ ✳ ✻✾ ✷✳✸✷ ❚❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝→❝ ✤÷í♥❣ ❦➳t ♥è✐ tè✐ ÷✉ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ ❜ð✐ ❜è♥ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✱ ▼❆❈✰◆❊❚✱ P❍❨✰◆❊❚ ✈➔ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚ ✭✸✵ ♥ót✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✾ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ▲✉➟♥ →♥ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤➦❝ ✤✐➸♠✱ s♦ s→♥❤ ÷✉ ✤✐➸♠✴♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✱ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙② s♦ ✈ỵ✐ ♠↕♥❣ ❞➙②✱ ♣❤➙♥ t➼❝❤✱ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✱ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❝→❝ ♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ tr✉②➲♥ t❤è♥❣ ❦❤ỉ♥❣ →♣ ❞ư♥❣ ❤✐➺✉ q✉↔ ✈➔♦ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝✳ ▲✉➟♥ →♥ ❝ơ♥❣ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♠ư❝ ✤➼❝❤✱ ❝ì ❝❤➳ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♠➣ ♠↕♥❣✱ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ t❤❛♠ sè ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤➳♥ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ◗✉❛ ✤â✱ ❧✉➟♥ →♥ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥✱ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✱ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥✱ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚✱ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❦➳t q✉↔ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ ✈➔ õ õ ụ ữ ữợ ự t t s ữủ tr tt ữợ ✤➙②✿ ❆✿ ▼ët sè ❦➳t q✉↔ ✤↕t ✤÷đ❝ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ✶✳✣➲ ①✉➜t ❜❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr t tt ợ ự ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✿ ❈→❝ ✈➜♥ ✤➲ ỗ út út tt t ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❣✐↔✐ q✉②➳t tr✐➺t ✤➸ ❜➔✐ t ỗ tr ổ út út t t t t ủ ợ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✿ ❳➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚✱ tr♦♥❣ ✤â sû t số số ữủ t t ợ ▼❆❈ ✤÷đ❝ ❝✉♥❣ ❝➜♣ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❈ư t❤➸✱ sû ❞ư♥❣ sè ❧÷đ♥❣ ❦➯♥❤ ❝➜♣ t t ợ tt t t ữớ ✶✷✸ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥s❦tr❛ ①➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✤➣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤æ♥❣ ữủ s ợ tt t t ữớ t str t t t t ủ ợ tt t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✿ ❳➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✱ tr♦♥❣ ✤â sû ❞ư♥❣ t số t ợ P ữủ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❈ö t❤➸✱ sû ❞ư♥❣ t❤❛♠ sè ❙■◆❘ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥s❦tr❛ ①➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ✤➣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ tổ ữủ s ợ tt t t ữớ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✳ • ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✿ ❳➙② ❞ü♥❣ ✤÷đ❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✰▼❆❈✰◆❊❚✱ tr♦♥❣ ✤â sû ❞ư♥❣ t❤❛♠ sè ❙■◆❘ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨ ✈➔ t❤❛♠ sè số ữủ t t ợ ữủ ❝➜♣ ❜ð✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❈ö t❤➸✱ sû ❞ư♥❣ t❤❛♠ sè ❙■◆❘ t↕✐ ❧ỵ♣ P❍❨✱ t❤❛♠ số số ữủ t t ợ t❤✉➟t t♦→♥ t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥s❦tr❛ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t tổ ữủ s ợ tt t t➻♠ ✤÷í♥❣ ♥❣➢♥ ♥❤➜t ❉✐❥❦str❛✱ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚ ợ t tt t tố ữ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t t ủ ợ tt t tố ữ ổ st ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ợ ổ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣✿ ❳➙② ❞ü♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè ♥❤✐➵✉✱ ♠æ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè ❧é✐ ✈➔ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ❞ü❛ tr➯♥ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ♠è✐ q✉❛♥ ❤➺ ❣✐ú❛ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❙û ❞ư♥❣ ❝→❝ ♠ỉ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ t t tố ữ ổ st t tè❝ ✤ë tr✉②➲♥✿ ❉ü❛ ✈➔♦ ❝→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➾ sè✱ ♠ët t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ✤➸ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ữủ ỳ út t trỹ t ❚❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝æ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ P❍❨✰◆❊❚✿ ❑➳t ❤đ♣ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t✱ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t t tổ ữủ s ợ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❉❙❘✱ ❉❙❉❱ ✈➔ ❉✐❥❦str❛✳ ✸✳✣➲ t tt t t t ủ ợ ữỡ tự ♠➣ ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr t tt ợ ự ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✿ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✱ ♣❤➙♥ t➼❝❤ ❝→❝ ÷✉ ✤✐➸♠✱ ♥❤÷đ❝ ✤✐➸♠ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠↕♥❣ ♠➣ ♠↕♥❣ →♣ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙②✳ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tt ỵ tt ữỡ tự ự t ữỡ tự ỗ tớ ự ữỡ tự tr tỹ t t tt t t t ủ ợ ữỡ tự ♠↕♥❣✱ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣✿ ❳➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❦➳t ❤đ♣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ ✈➔ sè ❦➯♥❤ ❝➜♣ ♣❤→t ❞ü❛ ✈➔♦ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✳ ❇➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠ỉ ♣❤ä♥❣ ♠✐♥❤ ❤å❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ s♦ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆ ❞ü❛ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❧ỵ♣ ▼❆❈✰◆❊❚ ✭❦❤ỉ♥❣ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣✮ ✈➔ t❤✉➟t t♦→♥ ❉✐❥❦str❛✳ ữợ t tr t t ❝ù✉ ❝→❝ ✈➜♥ ✤➲ t↕✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚ q✉❛ ✤â ✤➣ ✤➲ ①✉➜t ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ❦➳t ❤đ♣ ✈ỵ✐ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ❝➜♣ ♣❤→t ✶✷✺ ❦➯♥❤ ✤ë♥❣ ❉❙❆✱ t❤✉➟t t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❝ỉ♥❣ s✉➜t ♣❤→t ✈➔ tè❝ ✤ë tr✉②➲♥ ✈➔ ♣❤÷ì♥❣ t❤ù❝ ♠➣ ♠↕♥❣ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❜❛ ❧ỵ♣ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❛❞❤♦❝ ✈➔ ❜➡♥❣ ❝→❝❤ sû ❞ư♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✤➣ ♠✐♥❤ ❤å❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣✳ ❚❤❡♦ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝õ❛ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ t❤➻ ✈➜♥ ✤➲ t❤✐➳t ❦➳ ợ õ t rở ữợ ❝ù✉ s❛✉✱ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ ❝â ❜↔② ❧ỵ♣✱ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❝á♥ ❧↕✐ ❝â t❤➸ ❝❤✐❛ s➫ t❤ỉ♥❣ t✐♥ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♥❤✐➺♠ ✈ư t↕✐ tø♥❣ ❧ỵ♣✳ ▲ỵ♣ ❚❘❆ t❤ü❝ q ỵ ọ õ t õ tữợ ợ ỷ t ủ ❦❤✐ ♥❤➟♥✱ ✤↔♠ ❜↔♦ t➼♥❤ t♦➔♥ ✈➭♥ ❝❤♦ ❞ú ❧✐➺✉✳ ợ q ỵ ỳ ữớ sỷ ợ tỹ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥❤➟♥ ❜✐➳t t➯♥ ✈➔ ❝❤ù❝ ♥➠♥❣ ✈➲ ❜↔♦ t tổ t ợ P q ỵ ỳ ❧✐➺✉ ❝❤♦ ù♥❣ ❞ö♥❣✳ ❚r♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ tr✉②➲♥ ❞ú ❧✐➺✉✱ tr➯♥ ❧ỵ♣ P❘❊ ❜➯♥ ♠→② ❣û✐ ❝â ♥❤✐➺♠ ✈ư ❞à❝❤ ❞ú ❧✐➺✉ tø ✤à♥❤ ❞↕♥❣ r✐➯♥❣ s❛♥❣ ✤à♥❤ ❞↕♥❣ ❝❤✉♥❣ ✈➔ q✉→ tr➻♥❤ ♥❣÷đ❝ ❧↕✐ tr➯♥ t➙♥❣ tr➻♥❤ ❜➔② ❜➯♥ ợ PP q ỵ ự tr ①✉➜t ✤➳♥ ❝→❝ ❞à❝❤ ✈ư ♠↕♥❣ ♥❤÷ ❲❡❜ ❇r♦✇s❡r✱ ▼❛✐❧ ❯s❡r ❆❣❡♥t ✳ ✳ ✳ ❤♦➦❝ ❝→❝ ❝❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❧➔♠ s❡r✈❡r ❝✉♥❣ ❝➜♣ ❝→❝ ❞à❝❤ ✈ư ♠↕♥❣ ♥❤÷ ❲❡❜ ❙❡r✈❡r✱ ❋❚P ❙❡r✈❡r✱ ▼❛✐❧ s❡r✈❡r✳ ❉♦ ✤â✱ ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ♠ỵ✐ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❝❛♦ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ ❝ơ♥❣ ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ q✉❛ ✤â ❤é trđ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ❝→❝ ù♥❣ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♠↕♥❣✳ • ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ①➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ tr✉②➲♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ❦➳ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ ❣✐ú❛ tø♥❣ ❧ỵ♣ r✐➯♥❣ ✈ỵ✐ ❝→❝ ❧ỵ♣ ❝❛♦ ❝á♥ ❧↕✐ tr♦♥❣ ♠ỉ ❤➻♥❤ ❖❙■ ữ ợ ợ ợ P ợ ❆PP✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ tr➯♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ • ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ①➙② ❞ü♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ tr✉②➲♥ tr➯♥ ♥➲♥ t↔♥❣ t❤✐➳t ợ ỳ ợ ỡ ữ ợ ❚❘❆✱ ❧ỵ♣ ❙❊❙✱ ❧ỵ♣ P❘❊ ✈➔ ❧ỵ♣ ❆PP ✈ỵ✐ t➜t ❝↔ ♥❤â♠ ❝→❝ ❧ỵ♣ t❤➜♣ ✤➣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❧➔ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚✳ ✣→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ q✉↔ ♥➙♥❣ ❝❛♦ t❤ỉ♥❣ ❧÷đ♥❣ ♠↕♥❣ tr➯♥ t❤✉➟t t♦→♥ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ • ❳➙② ❞ü♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ t♦→♥ ❤å❝ ❝❤♦ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✤➼♥❤ t✉②➳♥ ✤➲ ①✉➜t✳ • ❳➙② ❞ü♥❣ t❡st❜❡❞ t❤ü❝ t➳ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ tr♦♥❣ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ t② ✈✐➵♥ t❤ỉ♥❣✳ • ❍đ♣ t→❝ ❝ỉ♥❣ t② ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ t❤û ♥❣❤✐➺♠ →♣ ❞ư♥❣ tr♦♥❣ t❤ü❝ t➳✳ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈⑩❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ✣❶ ❈➷◆● ❇➮ ❈Õ❆ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❈✶ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥✱ ❚r✉♥❣ ❉✉♥❣ ◆❣✉②❡♥ ✭✷✵✶✸✮✳ ❖♣t✐♠✐③❡❞ ▼❆❈ ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ❝r♦ss ❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ❖❋❉▼❆ ❜❛s❡❞ ❆❞✲ ❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✳ ■♥ t❤❡ ❋✐❢t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❯❜✐q✉✐t♦✉s ❛♥❞ ❋✉✲ t✉r❡ ◆❡t✇♦r❦s ✭■❈❯❋◆✮✱ ♣♣✳✼✶✽✲✼✷✸✳ ❏✶ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥✱ ❍②✉♥s❡✉♥❣ ❈❤♦♦ ✭✷✵✶✸✮✳ ❉②✲ ♥❛♠✐❝ ❙✉❜❝❤❛♥♥❡❧ ❆ss✐❣♥♠❡♥t ❜❛s❡❞ ❝r♦ss ❧❛②❡r ▼❆❈ ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ♠✉❧t✐❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❍✐♥❞❛✇✐ P✉❜❧✐s❤✐♥❣ ❈♦r♣♦r❛t✐♦♥✱ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦s ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ✲ ❙❝♦♣✉s ❏♦✉r♥❛❧ ✕ ❊❙❈■ ❏♦✉r♥❛❧ ✭✷✵✶✸✮✱ ♣♣✳✶✲✾✳ ❏✷ ❑❤❛♥❤ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣✱❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥ ✭✷✵✶✸✮✳ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ■♠♣r♦✈❡✲ ♠❡♥t ♦❢ ▼✉❧t✐✲❤♦♣ ❆❞✲❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦s ❇❛s❡❞ ♦♥ ❈r♦ss✲▲❛②❡r ❉❡s✐❣♥ ❛♥❞ ❉❙❆ ❆❧♦❣r✐t❤♠✳ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❘❡s❡❛r❝❤ ✐♥ ❲✐r❡❧❡ss ❙②st❡♠ ✭■❏❘❲❙✮ ✷✭✸✮✱ ♣♣✳✶✲✶✵✳ ❏✸ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣ ❑❤❛♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ❱❛♥ ❉✉❝ ✭✷✵✶✺✮✳ ❘❡s❡❛r❝❤ ♦♥ t❤❡ ❝r♦ss✲ ❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❞❡s✐❣♥ ❜❛s❡ ♦♥ ◆❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♠✉❧✐t❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❡ ❯♥✐✲ ✈❡rs✐t② ♦❢ ❉❛♥❛♥❣✱ ❉❛♥❛♥❣✱ ❱✐❡t♥❛♠ ✺✭✾✵✮✱ ♣♣✳✶✹✸✲✶✹✽✳ ❏✹ ◆❣✉②❡♥ ◗✉❛♥❣ ❑❤❛♥❤✱◆❣✉②❡♥ ❱❛♥ ❉✉❝ ✭✷✵✶✺✮✳ ❘❡s❡❛r❝❤ ♦♥ t❤❡ P❍❨✱ ▼❆❈✱ ◆❊❚❲❖❘❑ ❝r♦ss✲❧❛②❡r ♣r♦t♦❝♦❧ ❞❡s✐❣♥ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♠✉❧✐t❤♦♣ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❚❤❡ ❯♥✐✲ ✈❡rs✐t② ♦❢ ❉❛♥❛♥❣✱ ❉❛♥❛♥❣✱ ❱✐❡t♥❛♠ ✶✭✽✻✮✱ ♣♣✳✶✶✽✲✶✷✸✳ ✶✷✻ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ❬✶❪ ❆❝❤❛r②❛✱ ❱✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ❚❈P✴■P ❛♥❞ ❉✐str✐❜✉t❡❞ ❙②st❡♠✳ ▲❛①♠✐ P✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❬✷❪ ❆❧❛♥✐✱ ▼✳ ▼✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ●✉✐❞❡ t♦ ❖❙■ ❛♥❞ ❚❈P✴■P ▼♦❞❡❧s✳ ❙♣r✐♥❣❡r✳ ❬✸❪ ❆❧✐❝❛♥✳❇✱ ●✳ ❛♥❞ ❊❢❡♥❞✐✳◆ ✭✷✵✶✼✮✳ P✉❜❧✐❝ tr❛♥s♣♦rt r♦✉t❡ ♣❧❛♥♥✐♥❣✿ ▼♦❞✐❢✐❡❞ ❞✐❥❦str❛✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■♥ ✷✵✶✼ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❊♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ✭❯❇▼❑✮✱ ♣♣✳ ✺✵✷✕✺✵✺✳ ■❊❊❊✳ ❬✹❪ ❇❛r❜❡❛✉✱ ▼✳ ❛♥❞ ❊✳ ❑r❛♥❛❦✐s ✭✷✵✵✼✮✳ Pr✐♥❝✐♣❧❡s ♦❢ ❆❞✲❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✺❪ ❇❡❛s❧❡②✱ ❏✳ ❙✳ ❛♥❞ P✳ ◆✐❧❦❛❡✇ ✭✷✵✶✷✮✳ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❊ss❡♥t✐❛❧s✳ P❡❛rs♦♥ ❊❞✉✲ ❝❛t✐♦♥✳ ❬✻❪ ❇❡❞❡❧❧✱ P✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ❈❡❧❧✉❧❛r ◆❡t✇♦r❦s✿ ❉❡s✐❣♥ ❛♥❞ ❖♣❡r❛t✐♦♥ ✲ ❆ ❘❡❛❧ ❲♦r❧❞ P❡rs♣❡❝t✐✈❡✳ ❖✉ts❦✐rts Pr❡ss✳ ❬✼❪ ❇❡r♥❤❛r❞ ❑♦rt❡✱ ❏✳ ❱✳ ✭✷✵✶✷✮✳ ❈♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✿ ❚❤❡♦r② ❛♥❞ ❆❧✲ ❣♦r✐t❤♠s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✽❪ ❇❧❛❝❦✱ ❯✳ ❉✳ ✭✶✾✾✶✮✳ ❖❙■✿ ❆ ▼♦❞❡❧ ❢♦r ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❙t❛♥❞❛r❞s✳ Pr❡♥t✐❝❡✲❍❛❧❧✳ ❬✾❪ ❇❧❛♥❦✱ ❆✳ ●✳ ✭✷✵✵✻✮✳ ❚❈P✴■P ❋♦✉♥❞❛t✐♦♥s✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✶✵❪ ❇♦❧❧♦❜❛s✱ ❇✳ ✭✶✾✼✾✮✳ ●r❛♣❤ ❚❤❡♦r②✱ ❆♥ ■♥tr♦❞✉❝t♦r② ❈♦✉rs❡✳ ◆❡✇ ❨♦r❦✿❙♣r✐♥❣❡r✲❱❡r❧❛❣✳ ❬✶✶❪ ❇♦✉❦❡r❝❤❡✱ ❆✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ❆❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ Pr♦t♦❝♦❧s ❢♦r ❲✐r❡❧❡ss ❛♥❞ ▼♦❜✐❧❡ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✶✷❪ ❈✳ ❇❛rr❡tt✱ ▼✳ ❉✳ ❛♥❞ ❆✳ ▼❛r❛t❤❡ ✭✷✵✵✷✮✳ ❈❤❛r❛❝t❡r✐♥❣ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ r♦✉t✐♥❣ ❛♥❞ ♠❛❝ ♣r♦t♦❝♦❧s ✐♥ ❛❞✲❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ▼❖❇■❍❖❈ ✷✵✵✷✳ ■❊❊❊✳ ✶✷✼ ✶✷✽ ❬✶✸❪ ❈✳ ❨✳ ❲♦♥❣✱ ❘✳ ❙✳ ❈✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✶✾✾✾✮✳ ▼✉❧t✐✉s❡r ♦❢❞♠ ✇✐t❤ ❛❞❛♣t✐✈❡ s✉❜❝❛rr✐❡r✱ ❜✐t✱ ❛♥❞ ♣♦✇❡r ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥✳ ■♥ ■❊❊❊ ❏✳ ❙❡❧❡❝t✳ ❆r❡❛s ❈♦♠♠✉♥✳✱ ♣♣✳ ✶✼✹✼✕✶✼✺✽✳ ■❊❊❊✳ ❬✶✹❪ ❈❤❡❧❧❛♣♣❛✱ ❘✳ ❛♥❞ ▲✳ P❛♥ ✭✷✵✵✷✮✳ ❆ ❝❛s❡ ❢♦r ❝r♦ss ❧❛②❡r ❞❡s✐❣♥✿ ❚❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ ♣❤②s✐❝❛❧ ❧❛②❡r ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦♥ r♦✉t✐♥❣ ♣r♦t♦❝♦❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♥ ♠❛♥❡ts✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ r❡♣♦rt✱ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇♦❧♦❣♥❛✳ ❬✶✺❪ ❈❤❡♥✱ ▼✳ ✭✷✵✵✼✮✳ Pr✐♦r✐t② q✉❡✉❡s ❛♥❞ ❞✐❥❦str❛✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ r❡♣♦rt✱ ❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❉❡♣❛rt♠❡♥t✱ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❚❡①❛s ❛t ❆✉st✐♥✳ ❬✶✻❪ ❈✳❑✳❚♦❤ ✭✷✵✶✷✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❆t♠ ❛♥❞ ❆❞✲❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦s Pr♦t♦❝♦❧s ❛♥❞ ❆r❝❤✐✲ t❡❝t✉r❡s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✶✼❪ ❈♦✈❡r✱ ❚✳ ▼✳ ❛♥❞ ❏✳ ❆✳ ❚❤♦♠❛s ✭✶✾✾✶✮✳ ❊❧❡♠❡♥ts ♦❢ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r②✳ ◆❡✇❨♦r❦✿ ❲✐❧❡②✳ ❬✶✽❪ ❉❛♥t③✐❣✱ ●✳❇✱ ❋✳ ❛♥❞ ❉✳❘ ✭✷✵✶✽✮✳ ❖♥ t❤❡ ♠❛①✲❢❧♦✇ ♠✐♥✲❝✉t t❤❡♦r❡♠ ♦❢ ♥❡t✇♦r❦s✳ ❘❆◆❉ ❝♦r♣♦r❛t✐♦♥✳ ❬✶✾❪ ❉❡❛♥✱ ❚✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ◆❡t✇♦r❦✰ ●✉✐❞❡ t♦ ◆❡t✇♦r❦s✳ ❈❡♥❣❛❣❡ ▲❡❛r♥✐♥❣✳ ❬✷✵❪ ❡t ❛❧✱ ❱✳ ❊✳ ✭✶✾✾✾✮✳ ❆♥ ❡♠♣✐r✐❝❛❧❧② ❜❛s❡❞ ♣❛t❤ ❧♦ss ♠♦❞❡❧ ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss ❝❤❛♥✲ ♥❡❧s ✐♥ s✉❜✉r❜❛♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts✳ ■❊❊❊ ❏✳ ❙❡❧❡❝t✳ ❆r❡❛s ❈♦♠♠✉♥ ✶✼ ✭✼✮✱ ✶✷✵✺✕ ✶✷✶✶✳ ❬✷✶❪ ❋✳ ❆✳ ❚♦❜❛❣✐✱ ▲✳ ❑✳ ✭✶✾✼✺✮✳ P❛❝❦❡t s✇✐t❝❤✐♥❣ ✐♥ r❛❞✐♦ ❝❤❛♥♥❡❧s✿ P❛rt ✐✐ ✲ t❤❡ ❤✐❞❞❡♥ t❡r♠✐♥❛❧ ♣r♦❜❧❡♠ ✐♥ ❝❛rr✐❡r s❡♥s❡ ♠✉❧t✐♣❧❡✲ ❛❝❝❡ss ♠♦❞❡s ❛♥❞ t❤❡ ❜✉s②✲t♦♥❡ s♦❧✉t✐♦♥✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s✳ ❈♦♠♠✉♥ ❈❖▼✲✷✸ ✭✶✷✮✱ ✶✹✶✼✕✶✹✸✸✳ ❬✷✷❪ ❋✳ ❘✳ ❑s❝❤✐s❝❤❛♥❣✱ ❇✳ ❏✳ ❋✳ ❛♥❞ ❍✳ ▲♦❡❧✐❣❡r ✭✷✵✵✶✮✳ ❋❛❝t♦r ❣r❛♣❤s ❛♥❞ t❤❡ s✉♠✲♣r♦❞✉❝t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ✹✼ ✭✷✮✱ ✹✾✽✕✺✶✾✳ ❬✷✸❪ ❋❡❧✐❝❡✱ ▼✳ ❉✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ❈r♦ss✲▲❛②❡r ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ✐♥ ▼✉❧t✐✲❍♦♣ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✲ ✇♦r❦s✳ P❤✳ ❉✳ t❤❡s✐s✱ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇♦❧♦❣♥❛✳ ❬✷✹❪ ❋♦r♦✉③❛♥✱ ❇✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ❚❈P✴■P Pr♦t♦❝♦❧ ❙✉✐t❡✳ ▼❝●r❛✇ ❍✐❧❧ ❍✐❣❤❡r ❊❞✉❝❛✲ t✐♦♥✳ ❬✷✺❪ ❋r✐✐s✱ ❍✳ ✭✶✾✹✻✮✳ ❆ ♥♦t❡ ♦♥ ❛ s✐♠♣❧❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛✳ ■♥ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ■❘❊✱ ♣♣✳ ✷✺✹✕✷✺✻✳ ■❊❊❊✳ ✶✷✾ ❬✷✻❪ ●❛r❝✐❛✲❱✐❞❛❧✱ ❏✳ ✭✷✵✵✼✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❙②st❡♠s ❛♥❞ ▼♦❜✐❧✐t② ✐♥ ◆❡①t ●❡♥❡r❛t✐♦♥ ■♥t❡r♥❡t✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✷✼❪ ●✳❑✉❧❦❛r♥✐ ❛♥❞ ▼✳❙r✐✈❛st❛✈❛ ✭✷✵✵✷✮✳ ❙✉❜❝❛rr✐❡r ❛♥❞ ❜✐t ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ str❛t❡❣✐❡s ❢♦r ♦❢❞♠❛ ❜❛s❡❞ ✇✐r❡❧❡ss ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ■❊❊❊ ●▲❖❇❊❈❖▼✳ ■❊❊❊✳ ❬✷✽❪ ●♦❧❞s♠✐t❤✱ ❆✳ ✭✷✵✵✺✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ❈❛♠❜r✐❞❣❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② Pr❡ss✳ ❬✷✾❪ ❍✳ ▲✉♥❞❣r❡♥✱ ❊✳ ◆✳ ❛♥❞ ❈✳ ❚s❝❤✉❞✐♥ ✭✷✵✵✷✮✳ ❈♦♣✐♥❣ ✇✐t❤ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❣r❛② ③♦♥❡s ✐♥ ✐❡❡❡ ✽✵✷✳✶✶❜ ❜❛s❡❞ ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ❲❖❲▼❖▼ ✬✵✷ Pr♦❝❡❡❞✲ ✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✺t❤ ❆❈▼ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ✇♦r❦s❤♦♣ ♦♥ ❲✐r❡❧❡ss ♠♦❜✐❧❡ ♠✉❧t✐♠❡❞✐❛✱ ♣♣✳ ✹✾✕✺✺✳ ❆❈▼✳ ❬✸✵❪ ❍❛❛s✱ ❩✳ ❏✳ ❛♥❞ ❏✳ ❉❡♥❣ ✭✷✵✵✷✮✳ ❉✉❛❧ ❜✉s② t♦♥❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss ✲ ❛ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss ❝♦♥tr♦❧ s❝❤❡♠❡ ❢♦r ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✱✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s✳❈♦♠♠✉♥ ✺✵ ✭✻✮✱ ✾✼✺✕✾✽✺✳ ❬✸✶❪ ❍❡❦♠❛t✱ ❘✳ ✭✷✵✵✻✮✳ ❆❞✲❤♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✿ ❋✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ Pr♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ❚♦♣♦❧♦❣✐❡s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✸✷❪ ❍✳❍❛❛s✱ ❱✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✻✮✳ ■♥t❡r❢❡r❡♥❝❡ ❛✇❛r❡ ♠❡❞✐✉♠ ❛❝❝❡ss ✐♥ ❝❡❧❧✉❧❛r ♦❢❞♠❛✴t❞❞ ♥❡t✇♦r❦✳ ■♥ ■♥ ♣r♦❝✳ ♦❢ t❤❡ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ■❊❊❊✳ ❬✸✸❪ ❍✉✱ ❘✳ ◗✳ ❛♥❞ ❨✳ ◗✐❛♥ ✭✷✵✶✸✮✳ ❍❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ❈❡❧❧✉❧❛r ◆❡t✇♦r❦s✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✸✹❪ ❍✉r❛✱ ●✳ ❙✳ ❛♥❞ ▼✳ ❙✐♥❣❤❛❧ ✭✷✵✵✶✮✳ ❉❛t❛ ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ❈❘❈ Pr❡ss✳ ❬✸✺❪ ❏✳ ●r♦ss✱ ■✳ P✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✹✮✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t st✉❞② ❢♦r ❛ ❞②♥❛♠✐❝ ♦❢❞♠✲ ❢❞♠❛ s②st❡♠ ✇✐t❤ ✐♥❜❛♥❞ s✐❣♥❛❧✐♥❣✳ ■♥ ❱❚❈ ✷✵✵✸✲❙♣r✐♥❣✱ ♣♣✳ ✶✼✽✼✕✶✼✾✶✳ ■❊❊❊✳ ❬✸✻❪ ❏❛♥❣✱ ❏✳ ❛♥❞ ❑✳ ❇✳ ▲❡❡ ✭❏❛♥✉❛r②✱ ✷✵✵✸✮✳ ❚r❛♥s♠✐t ♣♦✇❡r ❛❞❛♣t❛t✐♦♥ ❢♦r ♠✉❧t✐✉s❡r ♦❢❞♠ s②st❡♠s✳ ■❊❊❊ ❏✳ ❙❡❧❡❝t✳ ❆r❡❛s ❈♦♠♠✉♥ ✷✶ ✭✷✮✱ ✶✼✶✕✶✼✽✳ ❬✸✼❪ ❏✐♥②❛♥❣ ▲✐✱ ❈✳ ❇✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✶✮✳ ❈❛♣❛❝✐t② ♦❢ ❛❞ ❤♦❝ ✇✐r❡❧❡ss ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ▼♦❜✐❈♦♠ ✬✵✶ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✼t❤ ❛♥♥✉❛❧ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ▼♦❜✐❧❡ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦✐♥❣✱ ♣♣✳ ✻✶✕✻✾✳ ❆❈▼✳ ✶✸✵ ❬✸✽❪ ❏♦♥❛t❤❛♥ ▲♦♦✱ ❏✳ ▲✳ ▼✳ ❛♥❞ ❏✳ ❍✳ ❖rt✐③ ✭✷✵✶✻✮✳ ▼♦❜✐❧❡ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦s✿ ❈✉rr❡♥t ❙t❛t✉s ❛♥❞ ❋✉t✉r❡ ❚r❡♥❞s✳ ❈❘❈ Pr❡ss✳ ❬✸✾❪ ❑✳ ❳✉✱ ▼✳ ●✳ ❛♥❞ ❙✳ ❇❛❡ ✭✷✵✵✷✮✳ ❍♦✇ ❡❢❢❡❝t✐✈❡ ✐s t❤❡ ✐❡❡❡ ✽✵✷✳✶✶ rts✴❝ts ❤❛♥❞s❤❛❦❡ ✐♥ ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ■❊❊❊ ●❧♦❜❛❧ ❚❡❧❡❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❈♦♥❢❡r✲ ❡♥❝❡✱ ♣♣✳ ✼✷✕✼✻✳ ❆❘❘▲✳ ❬✹✵❪ ❑❛r♥✱ P✳ ✭✶✾✾✵✮✳ ▼❛❝❛ ✲ ❛ ♥❡✇ ❝❤❛♥♥❡❧ ❛❝❝❡ss ♠❡t❤♦❞ ❢♦r ♣❛❝❦❡t r❛❞✐♦✳ ■♥ ❆❘❘▲✴❈❘❘▲ ❆♠❛t❡✉r ❘❛❞✐♦ ✾t❤ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡✱ ♣♣✳ ✶✸✹✕✶✹✵✳ ❆❘❘▲✳ ❬✹✶❪ ❑✐➯♥✱ ◆✳ ❚✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ✣à♥❤ t✉②➳♥ ①✉②➯♥ ❧ỵ♣ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❦❤ỉ♥❣ ❞➙②✳ ❚↕♣ ❝❤➼ ❈◆❚❚ ✈➔ ❚❚ ✶✵ ✭✶✮✱ ✸✵✕✸✺✳ ❬✹✷❪ ❑❧❛✉s ❲❡❤r❧❡✱ ▼✳ ●✳ ❛♥❞ ❏✳ ●r♦ss ✭✷✵✶✵✮✳ ▼♦❞❡❧✐♥❣ ❛♥❞ ❚♦♦❧s ❢♦r ◆❡t✇♦r❦ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✹✸❪ ❑♦❡tt❡r✱ ❘✳ ❛♥❞ ▼✳ ▼❡❞❛r❞ ✭✷✵✵✸✮✳ ❆♥ ❛❧❣❡❜r❛✐❝ ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣✳ ■❊❊❊ ❆❈▼ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ✶✶ ✭✺✮✱ ✼✽✷✕✼✾✺✳ ❬✹✹❪ ❑♦❡tt❡r✱ ❘✳ ❛♥❞ ❆✳ ❱❛r❞② ✭✶✾✾✾✮✳ ❋❛❝t♦r ❣r❛♣❤s✱ tr❡❧❧✐s ❢♦r♠❛t✐♦♥s✱ ❛♥❞ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ st❛t❡ r❡❛❧✐③❛t✐♦♥s✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ r❡♣♦rt✱ ■♥st✐t✉t❡ ❢♦r ▼❛t❤❡♠❛t✐❝s ❛♥❞ ■ts ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❬✹✺❪ ▲❛♠♠❧❡✱ ❚✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❚❈P✴■P✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✹✻❪ ▲❛✇❧❡r✱ ❊✳ ✭✷✵✶✷✮✳ ❈♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✿ ◆❡t✇♦r❦s ❛♥❞ ▼❛tr♦✐❞s✳ ❈♦✉r✐❡r ❈♦r♣♦r❛t✐♦♥✳ ❬✹✼❪ ▲✐✱ ●✳ ❛♥❞ ❍✳ ▲✐✉ ✭✷✵✵✸✮✳ ❉♦✇♥❧✐♥❦ ❞②♥❛♠✐❝ r❡s♦✉r❝❡ ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ❢♦r ♠✉❧t✐❝❡❧❧ ♦❢❞♠❛ s②st❡♠✳ ■♥ ■❊❊❊ ❱❡❤✐❝✉❧❛r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ✭❱❚❈ ✷✵✵✸✲❋❛❧❧✮✱ ♣♣✳ ✶✻✾✽✕✶✼✵✷✳ ■❊❊❊✳ ❬✹✽❪ ▲✐✱ ❙✳✲❨✳ ❘✳ ❛♥❞ ❘✳❲✳❨❡✉♥❣ ✭✶✾✾✽✮✳ ◆❡t✇♦r❦ ♠✉❧t✐❝❛st ❢❧♦✇ ✈✐❛ ❧✐♥❡❛r ❝♦❞✐♥❣✳ ■♥ Pr♦❝✳ ■♥t✳ ❙②♠♣✳ ❖♣❡r❛t✐♦♥s ❘❡s❡❛r❝❤ ❛♥❞ ✐ts ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♣♣✳ ✶✾✼✕✷✶✶✳ ■❊❊❊✳ ❬✹✾❪ ▲✐ ❨✉✱ ❲❡✐ ❈❤❡♥❣✱ ❲✳ ❲✳ ❛♥❞ ❋✳ ❳✐♦♥❣ ✭✷✵✵✾✮✳ Pr❛❝t✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢♦r ♠✉❧t✐❝❛st ♣❛❝❦❡t s✇✐t❝❤✐♥❣✳ ■♥ ✷✵✵✾ ●❧♦❜❛❧ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ■♥❢r❛s✲ tr✉❝t✉r❡ ❙②♠♣♦s✐✉♠✱ ♣♣✳ ✶✕✹✳ ■❊❊❊✳ ✶✸✶ ❬✺✵❪ ▲✐tt❧❡✱ ❉✳ ❛♥❞ ❥♦❤♥ ❙❤✐♥❞❡r ✭✷✵✵✶✮✳ ❈♦♠♣✉t❡r ◆❡t✇♦r❦✐♥❣ ❊ss❡♥t✐❛❧s✳ ❈✐s❝♦ Pr❡ss✳ ❬✺✶❪ ▼✳ ❈♦♥t✐✱ ●✳ ▼✳ ❛♥❞ ●✳ ❚✉r✐ ✭✷✵✵✹✮✳ ❈r♦ss ❧❛②❡r✐♥❣ ✐♥ ♠♦❜✐❧❡ ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦ ❞❡s✐❣♥✳ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦♠♣✉t❡r ✸✼ ✭✷✮✱ ✹✽✕✺✶✳ ❬✺✷❪ ▼❛t✉s❝❤❦❡✱ ❏✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ◆❡t✇♦r❦ ❢❧♦✇s ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ❞❡s✐❣♥ ✐♥ t❤❡♦r② ❛♥❞ ♣r❛❝t✐❝❡✳ ❚❯ ❇❡r❧✐♥✳ ❬✺✸❪ ▼❛①❡♠❝❤✉❦✱ ◆✳ ✭✶✾✼✺✮✳ ❉✐s♣❡rs✐t② ❘♦✉t✐♥❣ ✐♥ ❙t♦r❡✲❛♥❞✲❢♦r✇❛r❞ ◆❡t✇♦r❦s✳ ❬✺✹❪ ▼♦❤❛♣❛tr❛✱ P✳ ❛♥❞ ❙✳ ❑r✐s❤♥❛♠✉rt❤② ✭✷✵✵✻✮✳ ❆❉ ❍❖❈ ◆❊❚❲❖❘❑❙✿ ❚❡❝❤✲ ♥♦❧♦❣✐❡s ❛♥❞ Pr♦t♦❝♦❧s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✺✺❪ ◆❛s❡❡♠✱ ▼✳ ❛♥❞ ❈✳ ❑✉♠❛r ✭✷✵✶✸✮✳ ❊❞s❞✈✿❡❢❢✐❝✐❡♥t ❞s❞✈ r♦✉t✐♥❣ ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ♠❛♥❡t✳ ■♥ ✷✵✶✸ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡ ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❘❡s❡❛r❝❤✱ ♣♣✳ ✶✕✹✳ ■❊❊❊✳ ❬✺✻❪ ◆✳❇✐s♥✐❦ ✭✷✵✵✺✮✳ Pr♦t♦❝♦❧ ❞❡s✐❣♥ ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s t❤❡ ❝r♦ss❧❛②❡r ♣❛r❛❞✐❣♠✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ r❡♣♦rt✱ ❊❈❙❊ ❉❡♣❛rt♠❡♥t✳ ❬✺✼❪ ◆✳❈❤✐❧❛♠❦✉rt✐✱ ❙✳❩❡❛❞❛❧❧②✱ ❆✳ ❛♥❞ ❱✳❙❤❛r♠❛ ✭✷✵✵✾✮✳ ❈r♦ss✲❧❛②❡r s✉♣♣♦rt ❢♦r ❡♥❡r❣② ❡❢❢✐❝✐❡♥t r♦✉t✐♥❣ ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❡♥✲ s♦rs ✷✵✵✾ ✭✶✮✱ ✶✕✾✳ ❬✺✽❪ ◆❡✇♠❛♥✱ ▼✳ ✭✷✵✶✵✮✳ ◆❡t✇♦r❦s✿ ❆♥ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥✳ ❖①❢♦r❞ ❯♥✐✈❡rs✐t② Pr❡ss✳ ❬✺✾❪ ◆❣✉②➵♥ ❚r✉♥❣ ❑✐➯♥✱ ❍✳ ✈✳ ❈✳ ❤tt♣✿✴✴❝❞✐t✳♣t✐t✳❡❞✉✳✈♥✴❞✐♥❤✲t✉②❡♥✲①✉②❡♥✲❧♦♣✲ tr♦♥❣✲♠❛♥❣✲♠♦❜✐❧❡✲✇✐r❡❧❡ss✴✳ ❬✻✵❪ ◆♦t♦✱ ▼✳ ❛♥❞ ❍✳ ❙❛t♦ ✭✷✵✵✵✮✳ ❆ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r t❤❡ s❤♦rt❡st ♣❛t❤ s❡❛r❝❤ ❜② ❡①t❡♥❞❡❞ ❞✐❥❦str❛ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■♥ ❙②st❡♠s✱ ▼❛♥✱ ❛♥❞ ❈②❜❡r♥❡t✐❝s✱ ✷✵✵✵ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥✱ ♣♣✳ ✷✸✶✻✕✷✸✷✵✳ ❆❘❘▲✳ ❬✻✶❪ ♦❢ ❈♦♠♣✉t❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛t ❈❛r♥❡❣✐❡ ▼❡❧❧♦♥ ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ❚✳ ❙✳ ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❝s✳❝♠✉✳❡❞✉✳ ❬✻✷❪ ❖❧✐✈✐❡r ❇♦✉❝❤❡t✱ ❍✳ ❙✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✶✵✮✳ ❋r❡❡✲❙♣❛❝❡ ❖♣t✐❝s✿ Pr♦♣❛❣❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✻✸❪ ❖♠✐②✐✱ P✳ ❊✳ ❛♥❞ ❍✳ ❍❛❛s ✭✷✵✵✹✮✳ ■♠♣r♦✈✐♥❣ t✐♠❡ s❧♦t ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ ✹t❤ ❣❡♥✲ ❡r❛t✐♦♥ ♦❢❞♠✴t❞♠❛ t❞❞ r❛❞✐♦ ❛❝❝❡ss ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ✐♥♥♦✈❛t✐✈❡ ❝❤❛♥♥❡❧ s❡♥s✐♥❣✳ ■♥ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ■❈❈✬✵✹✱ ♣♣✳ ✸✶✸✸✕✸✶✸✼✳ ■❈❈✳ ✶✸✷ ❬✻✹❪ P✳ ❆✳ ❈❤♦✉✱ ❨✳ ❲✳ ❛♥❞ ❑✳ ❏❛✐♥ ✭✷✵✵✸✮✳ Pr❛❝t✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣✳ ■♥ ✹✶st ❆♥✲ ♥✉❛❧ ❆❧❧❡rt♦♥ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✱ ❈♦♥tr♦❧✱ ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✳ ■❊❊❊✳ ❬✻✺❪ P❡r❦✐♥s✱ ❈✳ ❊✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣✳ ❆❞❞✐s♦♥✲❲❡s❧❡②✳ ❬✻✻❪ P❡r❦✐♥s✱ ❈✳ ❊✳ ❛♥❞ P✳ ❇❤❛❣✇❛t ✭✶✾✾✹✮✳ ❍✐❣❤❧② ❞②♥❛♠✐❝ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥✲ s❡q✉❡♥❝❡❞ ❞✐st❛♥❝❡✲✈❡❝t♦r r♦✉t✐♥❣ ✭❞s❞✈✮ ❢♦r ♠♦❜✐❧❡ ❝♦♠♣✉t❡rs✳ ■♥ ❙■●❈❖▼▼ ✬✾✹ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡s✱ ♣r♦t♦❝♦❧s ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♣♣✳ ✷✸✹✕✷✹✹✳ ❆❈▼✳ ❬✻✼❪ Pr❛s❛♥t ▼♦❤❛♣❛tr❛✱ ❙✳ ❑✳ ✭✷✵✵✹✮✳ ❆❉ ❍❖❈ ◆❊❚❲❖❘❑❙✿ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s ❛♥❞ Pr♦t♦❝♦❧s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✻✽❪ Pr❡❤♦❢❡r✱ ❈✳ ❛♥❞ ❈✳ ❇❡ttst❡tt❡r ✭✷✵✵✺✮✳ ❙❡❧❢ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♥❡t✇♦r❦s✿ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ❛♥❞ ❞❡s✐❣♥ ♣❛r❛❞✐❣♠s✳ ■♥ ■❊❊❊ ❈♦♠♠✉♥✳ ▼❛❣✱ ♣♣✳ ✼✽✕ ✽✺✳ ■❊❊❊✳ ❬✻✾❪ ◗❛❞r✐✱ ▼✳ ❨✳ ❛♥❞ ❙✳ ❏✳ ❙❛♥❣✇✐♥❡ ✭✷✵✶✸✮✳ ▼✉❧t✐❝♦r❡ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✿ ❆r❝❤✐t❡❝t✉r❡✱ ❘❡❝♦♥❢✐❣✉r❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ▼♦❞❡❧✐♥❣✳ ❈❘❈ Pr❡ss✳ ❬✼✵❪ ❘✳ ❆❤❧s✇❡❞❡✱ ◆✐♥❣ ❈❛✐✱ ❙✳✲❨✳ ❛♥❞ ❘✳ ❨❡✉♥❣ ✭✷✵✵✵✮✳ ◆❡t✇♦r❦ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢❧♦✇✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ✹✻ ✭✹✮✱ ✶✷✵✹✕✶✷✶✻✳ ❬✼✶❪ ❘✳ ❇r❛❞❡♥✱ ❚✳ ❋✳ ❛♥❞ ▼✳ ❍❛♥❞❧❡② ✭✷✵✵✷✮✳ ❋r♦♠ ♣r♦t♦❝♦❧ st❛❝❦ t♦ ♣r♦t♦❝♦❧ ❤❡❛♣ r♦❧❡ ❜❛s❡❞ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ■♥ ❍♦t◆❡ts ✷✵✵✷✳ ■❊❊❊✳ ❬✼✷❪ ❘❛✐s✐♥❣❤❛♥✐✱ ❱✳ ❚✳ ❛♥❞ ❙✳ ■②❡r ✭✷✵✵✹✮✳ ❈r♦ss ❧❛②❡r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ✐♥ ✇✐r❡❧❡ss ♣r♦t♦❝♦❧ st❛❝❦s✳ ■♥ ❈♦♠♣✉t❡r ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ■❊❊❊✳ ❬✼✸❪ ❘❛♣♣❛♣♦rt✱ ❚✳ ❙✳ ✭✶✾✾✻✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✿ Pr✐♥❝✐♣❧❡s ❛♥❞ Pr❛❝✲ t✐❝❡✳ Pr❡♥t✐❝❡ ❍❛❧❧✳ ❬✼✹❪ ❘❡❣❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❙■●◆❊❚ ❧❛❜✱ ❯✳ ♦✳ P✳ ❛♥❞ ❉✳ ❈✳ ▲✳ ❊✉r♦♣❡✳ ❤tt♣✿✴✴t❡❧❡❝♦♠✳❞❡✐✳✉♥✐♣❞✳✐t✴✱❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❞♦❝♦♠♦❡✉r♦❧❛❜s✳❞❡✴❡♥✴✳ ❬✼✺❪ ❘✐s❛❧❞✱ ❆✳ ❊✳ ▼✳ ❛♥❞ ❙✉②♦t♦ ✭✷✵✶✼✮✳ ❇❡st r♦✉t❡s s❡❧❡❝t✐♦♥ ✉s✐♥❣ ❞✐❥❦str❛ ❛♥❞ ❢❧♦②❞✲✇❛rs❤❛❧❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■♥ ✷✵✶✼ ✶✶t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ■♥✲ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❛♥❞ ❙②st❡♠ ✭■❈❚❙✮✱ ♣♣✳ ✶✺✺✕✶✺✽✳ ■❊❊❊✳ ✶✸✸ ❬✼✻❪ ❘✳❏✳ P✉♥♥♦♦s❡✱ P✳ ◆✳ ❛♥❞ ❉✳ ❙t❛♥❝✐❧ ✭✷✵✵✵✮✳ ❊❢❢✐❝✐❡♥t s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ r✐❝❡❛♥ ❢❛❞✐♥❣ ✇✐t❤✐♥ ❛ ♣❛❝❦❡t s✐♠✉❧❛t♦r✳ ■♥ ❱❡❤✐❝✉❧❛r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡✱ ✷✵✵✵✳ ■❊❊❊✲❱❚❙ ❋❛❧❧ ❱❚❈ ✷✵✵✵✳ ■❊❊❊✳ ❬✼✼❪ ❘♦❤❧✐♥❣✱ ❍✳ ❛♥❞ ❘✳●r✉♥❤❡✐❞ ✭✶✾✾✼✮✳ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ ❞✐❢❢❡r❡♥t ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss s❝❤❡♠❡s ❢♦r t❤❡ ❞♦✇♥❧✐♥❦ ♦❢ ❛♥ ♦❢❞♠ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s②st❡♠✳ ■♥ ✹✼t❤ ■❊❊❊ ❱❡❤✐❝✉❧❛r ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡✱ ♣♣✳ ✶✸✻✺✕✶✸✻✾✳ ■❊❊❊✳ ❬✼✽❪ ❘✉ss❡❧❧✱ ❏✳ ❛♥❞ ❘✳ ❈♦❤♥ ✭✷✵✶✷✮✳ ❉✐❥❦str❛✬s ❆❧❣♦r✐t❤♠✳ ❇♦♦❦ ♦♥ ❉❡♠❛♥❞✳ ❬✼✾❪ ❙✳ ◆✐t❤②❛✱ ●✳ ❆✳ ❑✳ ❛♥❞ P✳ ❆❞❤❛✈❛♥ ✭✷✵✶✷✮✳ ❉❡st✐♥❛t✐♦♥✲s❡q✉❡♥❝❡❞ ❞✐st❛♥❝❡ ✈❡❝t♦r r♦✉t✐♥❣ ✭❞s❞✈✮ ✉s✐♥❣ ❝❧✉st❡r✐♥❣ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐♥ ♠♦❜✐❧❡ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦✳ ■♥ ✷✵✶✷ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❘❛❞❛r✱ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ✭■❈❘❈❈✮✱ ♣♣✳ ✸✶✾✕✸✷✸✳ ■❊❊❊✳ ❬✽✵❪ ❙✳✲❨✳ ❘✳ ▲✐✱ ❘✳ ❲✳ ❨✳ ❛♥❞ ◆✳ ❈❛✐ ✭✷✵✵✸✮✳ ▲✐♥❡❛r ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s✳ ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ✹✾ ✭✷✮✳ ❬✽✶❪ ❙❛❣❞✉②✉✱ ❨✳ ❊✳ ✭✷✵✵✼✮✳ ▼❡❞✐✉♠ ❛❝❝❡ss ❝♦♥tr♦❧ ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣ ❢♦r ✇✐r❡✲ ❧❡ss ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢❧♦✇s✳ P❤✳ ❉✳ t❤❡s✐s✱ ❋❛❝✉❧t② ♦❢ t❤❡ ●r❛❞✉❛t❡ ❙❝❤♦♦❧ ♦❢ t❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ▼❛r②❧❛♥❞✱ ❈♦❧❧❡❣❡ P❛r❦✳ ❬✽✷❪ ❙❛✐❞ ❇r♦✉♠✐✱ ❆ss✐❛ ❇❛❦❛❧✱ ▼✳ ❚✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✶✻✮✳ ❆♣♣❧②✐♥❣ ❞✐❥❦str❛ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r s♦❧✈✐♥❣ ♥❡✉tr♦s♦♣❤✐❝ s❤♦rt❡st ♣❛t❤ ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥ ✷✵✶✻ ■♥t❡r♥❛✲ t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❆❞✈❛♥❝❡❞ ▼❡❝❤❛tr♦♥✐❝ ❙②st❡♠s ✭■❈❆▼❡❝❤❙✮✱ ♣♣✳ ✹✶✷✕ ✹✶✻✳ ■❊❊❊✳ ❬✽✸❪ ❙❛♠✉❡❧ P✐❡rr❡✱ ▼✳ ❇✳ ❛♥❞ ❊✳ ❑r❛♥❛❦✐s ✭✷✵✵✸✮✳ ❆❞✲❍♦❝✱ ▼♦❜✐❧❡✱ ❛♥❞ ❲✐r❡❧❡ss ◆❡t✇♦r❦s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✽✹❪ ❙❝❤✇❛rt③✱ ▼✳ ✭✷✵✵✺✮✳ ▼♦❜✐❧❡ ❲✐r❡❧❡ss ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ❈❛♠❜r✐❞❣❡ ❯♥✐✲ ✈❡rs✐t② Pr❡ss✳ ❬✽✺❪ ❙❡②♠♦✉r✱ P✳ ❉✳ ✭✶✾✼✺✮✳ ▼❛r♦✐❞s✱ ❍②♣❡r❣r❛♣❤s ❛♥❞ t❤❡ ▼❛①✳✲❢❧♦✇ ▼✐♥✳✲❝✉t ❚❤❡♦r❡♠✳ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❖①❢♦r❞✳ ❬✽✻❪ ❙❤❡✐❦❤✱ ❆✳ ❯✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✿ ❚❤❡♦r② ❛♥❞ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ✶✸✹ ❬✽✼❪ ❙✐❞❤❛rt❤ ❏❛❣❣✐✱ P❡t❡r ❙❛♥❞❡rs✱ P✳ ❆✳ ❈✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✺✮✳ P♦❧②♥♦♠✐❛❧ t✐♠❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ♠✉❧t✐❝❛st♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ✺✶ ✭✻✮✱ ✶✾✼✸✕✶✾✽✶✳ ❬✽✽❪ ❙✐❞❤❛rt❤ ❏❛❣❣✐✱ P❡t❡r ❙❛♥❞❡rs✱ P✳ ❆✳ ❈✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✶✵✮✳ ▼✉❧t✐♣❧❡ ❞❡✲ s❝r✐♣t✐♦♥ ❝♦❞✐♥❣ ❛♥❞ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✐♥❣ ❢♦r ✈✐❞❡♦ ♠✉❧t✐❝❛st✳ ■❊❊❊ ❙✐❣♥❛❧ Pr♦❝❡ss✐♥❣ ▲❡tt❡rs ✶✼ ✭✸✮✱ ✷✻✺✕✷✻✽✳ ❬✽✾❪ ❙t❛❧❧✐♥❣s✱ ❲✳ ✭✶✾✾✵✮✳ ❖♣❡♥ ❙②st❡♠s ■♥t❡r❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ✭❖❙■✮ ▼♦❞❡❧ ❛♥❞ ❖❙■ r❡❧❛t❡❞ ❙t❛♥❞❛r❞s✳ ❍✳❲✳ ❙❛♠s✳ ❬✾✵❪ ❙t❡❢❛♥♦ ❇❛s❛❣♥✐✱ ▼❛r❝♦ ❈♦♥t✐✱ ❙✳ ●✳ ❛♥❞ ■✳ ❙t♦❥♠❡♥♦✈✐❝ ✭✷✵✵✹✮✳ ▼♦❜✐❧❡ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✇♦r❦✐♥❣✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ❛♥❞ ❙♦♥s✳ ❬✾✶❪ ❙✳❲✳❑✐♠ ❛♥❞ ❇✳ ❑✐♠ ✭✷✵✵✾✮✳ ❖❢❞♠❛ ❜❛s❡❞ r❡❧✐❛❜❧❡ ♠✉❧t✐❝❛st ♠❛❝ ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss ❛❞ss❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦✳ ❊❚❘■ ❏♦✉r♥❛❧ ✸✶ ✭✶✮✱ ✶✶✹✕✶✷✵✳ ❬✾✷❪ ❚✳ ❍♦✱ ❘✳ ❑♦❡tt❡r✱ ▼✳ ▼✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✸✮✳ ❚❤❡ ❜❡♥❡❢✐ts ♦❢ ❝♦❞✐♥❣ ♦✈❡r r♦✉t✐♥❣ ✐♥ ❛ r❛♥❞♦♠✐③❡❞ s❡tt✐♥❣✳ ■♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r②✱ ✷✵✵✸✳ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s✳ ■❊❊❊ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❙②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥✳ ■❊❊❊✳ ❬✾✸❪ ❚✳ ❍♦✱ ▼✳ ▼❡❞❛r❞✱ ❘✳ ❑✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✻✮✳ ❆ r❛♥❞♦♠ ❧✐♥❡❛r ♥❡t✇♦r❦ ❝♦❞✲ ✐♥❣ ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ ♠✉❧t✐❝❛st✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ✶✵ ✭✺✷✮✱ ✹✹✶✸✕✹✹✸✵✳ ❬✾✹❪ ❚✳ ▼❡❧♦❞✐❛✱ ▼✳ ❱✳ ❛♥❞ ❉✳ P♦♠♣✐❧✐ ✭✷✵✵✺✮✳ ❚❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❛rt ✐♥ ❝r♦ss ❧❛②❡r ❞❡s✐❣♥ ❢♦r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ❊✉r♦◆●■ ❲♦r❦s❤♦♣s ♦♥ ❲✐r❡❧❡ss ❛♥❞ ▼♦❜✐❧✐t②✳ ■❊❊❊✳ ❬✾✺❪ ❚✳ ❨♦♦✱ ❊✳ ❙❡tt♦♥✱ ❳✳ ❩✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✹✮✳ ❈r♦ss ❧❛②❡r ❞❡s✐❣♥ ❢♦r ✈✐❞❡♦ str❡❛♠✐♥❣ ♦✈❡r ✇✐r❡❧❡ss ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ ▼▼P❙ ✷✵✵✹✱ ♣♣✳ ✷✽✕✸✺✳ ■❊❊❊✳ ❬✾✻❪ ❱✳✲❉✳ ◆❣✉②❡♥✱ ❍✳ ❍❛ss✱ ❑✳ ❑✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭✷✵✵✾✮✳ ❉❡❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ❞②♥❛♠✐❝ s✉❜✲❝❛rr✐❡r ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❢♦r ♦❢❞♠❛✲❜❛s❡❞ ❛❞❤♦❝ ❛♥❞ ❝❡❧❧✉❧❛r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊■❈❊ ❚r❛♥s ❊✾✷✲❇ ✭✶✷✮✱ ✸✼✺✸✕✸✼✻✹✳ ❬✾✼❪ ❱✳ ❉✳ ◆❣✉②❡♥✱ P✳ ❊✳ ❖✳ ❛♥❞ ❍✳ ❍❛❛s ✭✷✵✵✺✮✳ ❉❡❝❡♥tr❛❧✐s❡❞ ❞②♥❛♠✐❝ ❝❤❛♥✲ ♥❡❧ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❢♦r ❝❡❧❧✉❧❛r ♦❢❞♠✴t❞❞ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■♥ Pr♦❝✳ ✶✵t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❖❋❉▼✲❲♦r❦s❤♦♣✱ ♣♣✳ ✷✺✺✕✷✺✾✳ ❆❘❘▲✳ ✶✸✺ ❬✾✽❪ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆❣✉②❡♥✱ ❍✳ ❚✳ ◆✳ ❛♥❞ ❚✳ P❤❛♠ ✭✷✵✵✾✮✳ ❉❡❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ❞②♥❛♠✐❝ s✉❜✲ ❝❤❛♥♥❡❧ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❢♦r ♦❢❞♠❛✲❜❛s❡❞ ❛❞❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s ♦♣♣❡r❛t✐♥❣ ✐♥ t❞❞ ♠♦❞❡✳ ■♥ ❚❤❡ ✸r❞ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❯❜✐q✉✐t♦✉s ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛♥❞ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ✭■❈❯■▼❈ ✬✵✾✮✱ ♣♣✳ ✺✶✶✕✺✶✻✳ ■❊❊❊✳ ❬✾✾❪ ❱❛♥ ❉✉❝ ◆●❯❨❊◆✱ ❍❛r❛❧❞ ❍❆❆❙✱ ❑✳ ❑✳ ❛♥❞ ❖t❤❡rs ✭❉❡❝❡♠❜❡r✱ ✷✵✵✾✮✳ ❉❡❝❡♥tr❛❧✐③❡❞ ❞②♥❛♠✐❝ s✉❜✲❝❛rr✐❡r ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❢♦r ♦❢❞♠❛✲❜❛s❡❞ ❛❞❤♦❝ ❛♥❞ ❝❡❧✲ ❧✉❧❛r ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊■❈❊ ❚❘❆◆❙ ❈❖▼▼❯◆ ❇✾✷✲❇ ✭✶✷✮✱ ✶✕✶✷✳ ❬✶✵✵❪ ❱✳❙r✐✈❛st❛✈❛ ❛♥❞ ▼✳▼♦t❛♥✐ ✭✷✵✵✺✮✳ ❈r♦ss ❧❛②❡r ❞❡s✐❣♥ ❛ s✉r✈❡② ❛♥❞ t❤❡ r♦❛❞ ❛❤❡❛❞✳ ■❊❊❊ ❈♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ▼❛❣❛③✐♥❡ ✹✸ ✭✶✷✮✱ ✶✶✶✷✕✶✶✶✾✳ ❬✶✵✶❪ ❱✳❱❡♥❦❛t❛r❛♠❛♥ ❛♥❞ ❏✳ ❏✳ ❙❤②♥❦ ✭✷✵✵✹✮✳ ❆❞❛♣t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ♦❢❞♠❛ ✇✐r❡❧❡ss ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛♥t❡♥♥❛s✳ ■♥ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ❘❡❝♦r❞ ♦❢ t❤❡ ❚❤✐rt② ❊✐❣❤t❤ ❆s✐❧♦♠❛r ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❙✐❣♥❛❧s✱ ❙②st❡♠s ❛♥❞ ❈♦♠♣✉t❡rs✳ ■❊❊❊✳ ❬✶✵✷❪ ❲❡❡ ❨❡✇ ▲❡❡✱ ❙❤❛❤❛r✉❞❞✐♥ ❙❛❧❧❡❤✱ ❇✳ ❙✳ ❛♥❞ ❙✳ ❖❧❛r✐✉ ✭✷✵✵✵✮✳ ❉②♥❛♠✐❝ ❙♦✉r❝❡ ❘♦✉t✐♥❣ ✭❉❙❘✮ Pr♦t♦❝♦❧ ✇✐t❤ ❊✉❝❧✐❞❡❛♥ ❊❢❢❡❝t ✐♥ ▼♦❜✐❧❡ ❆❞ ❍♦❝ ◆❡t✲ ✇♦r❦s✳ ❯♥✐✈❡rs✐t✐ ❚❡❦♥♦❧♦❣✐ ▼❛❧❛②s✐❛✳ ❬✶✵✸❪ ❲❡✐ ❙♦♥❣✱ ❲✳ ❩✳ ✭✷✵✶✷✮✳ ■♥t❡r✇♦r❦✐♥❣ ♦❢ ❲✐r❡❧❡ss ▲❆◆s ❛♥❞ ❈❡❧❧✉❧❛r ◆❡t✇♦r❦s✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✶✵✹❪ ❲❡tt❡r♦t❤✱ ❉✳ ✭✷✵✵✶✮✳ ❖❙■ ❘❡❢❡r❡♥❝❡ ▼♦❞❡❧ ❢♦r ❚❡❧❡❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✳ ▼❝✲ ●r❛✇ ❍✐❧❧ Pr♦❢❡ss✐♦♥❛❧✳ ❬✶✵✺❪ ❲✐s♥✐❡✇s❦✐✱ ❙✳ ✭✷✵✵✺✮✳ ❲✐r❡❧❡ss ❛♥❞ ❈❡❧❧✉❧❛r ◆❡t✇♦r❦s✳ P❡❛rs♦♥✴Pr❡♥t✐❝❡ ❍❛❧❧✳ ❬✶✵✻❪ ❨❛❣❤♦♦❜✐✱ ❍✳ ✭✷✵✵✹✮✳ ❙❝❛❧❛❜❧❡ ♦❢❞♠❛ ♣❤②s✐❝❛❧ ❧❛②❡r ✐♥ ✐❡❡❡ ✽✵✷✳✶✻ ✇✐r❡❧❡ss ♠❛♥✳ ■♥t❡❧ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ❏ ✽ ✭✸✮✱ ✷✵✶✕✷✶✷✳ ❬✶✵✼❪ ❨❡✉♥❣✱ ❘✳ ❲✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ■♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❚❤❡♦r② ❛♥❞ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦❞✐♥❣✳ ❙♣r✐♥❣❡r ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❇✉s✐♥❡ss ▼❡❞✐❛✳ ❬✶✵✽❪ ❨✉✱ ❏✳ ❛♥❞ ❳✳ ❩❤❛♥❣ ✭✷✵✶✹✮✳ ❆ ❝r♦ss✲❧❛②❡r ✇✐r❡❧❡ss s❡♥s♦r ♥❡t✇♦r❦ ❡♥❡r❣②✲ ❡❢❢✐❝✐❡♥t ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣r♦t♦❝♦❧ ❢♦r r❡❛❧✲t✐♠❡ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❧♦♥❣✲❞✐st❛♥❝❡ ❡❧❡❝tr✐❝ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❧✐♥❡s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❙❡♥s♦rs ✷✵✶✹ ✭✶✮✱ ✶✕✶✸✳ ✶✸✻ ❬✶✵✾❪ ❩✳ ❏✳ ❍❛❛s✱ ▲✳ ❉✳ ✭✷✵✵✷✮✳ ❉✉❛❧ ❜✉s② t♦♥❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss ✭❞❜t♠❛✮✲❛ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❛❝❝❡ss ❝♦♥tr♦❧ s❝❤❡♠❡ ❢♦r ❛❞ ❤♦❝ ♥❡t✇♦r❦s✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s❛❝t✐♦♥s ♦♥ ❈♦♠♠✉♥✐✲ ❝❛t✐♦♥s ✺✵ ✭✻✮✱ ✼✷✕✼✻✳
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng adhoc, Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng adhoc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay