Thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ)

97 30 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:13

Thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ LongThúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết lao động tác giả thu chủ yếu thời gian học nghiên cứu chưa công bố chương trình nghiên cứu người khác Những kết nghiên cứu tài liệu người khác (trích dẫn, bảng, biểu, cơng thức, đồ thị tài liệu khác) sử dụng luận văn tác giả đồng ý trích dẫn cụ thể Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ luận văn pháp luật cam kết nói Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, nhận quan tâm, hướng dẫn thầy giáo, động viên gia đình bạn bè Đến nay, tơi hồn thành luận văn thạc sĩ để kết thúc trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương, thầy cô giáo Khoa Quản trị Kinh doanh giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi học hỏi, tích luỹ nâng cao kiến thức Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Tăng Văn Nghĩa tận tình, tâm huyết thầy trình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hạ Long tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành nội dung đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt trình học tập thực đề tài luận văn thạc Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018 Nguyễn Thị Tuyết Lan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix TÓM TẮT LUẬN VĂN x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại .5 1.1.1.2 Tín dụng .5 1.1.1.3 Tín dụng NHTM 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay 15 iv 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thương mại .21 1.1.4.1 Các nhân tố chủ quan .21 1.1.4.2 Các nhân tố khách quan 26 1.2 Kinh nghiệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân học rút 30 1.2.1 Hoạt động cho vay KHCN số NHTM điển hình 30 1.2.1.1 Ngân hàng TNHH thành viên ANZ 30 1.2.1.2 Ngân hàng TNHH MTV HSBC 32 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long……………………………………………………………………….35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH HẠ LONG 37 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long thời gian qua 38 2.1.3.1 Kết hoạt động huy động vốn .38 2.1.3.2 Kết hoạt động tín dụng .39 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long 45 2.2.2 Cơ cấu cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Hạ Long .45 2.2.2.1 Cơ cấu cho vay theo loại sản phẩm tín dụng KHCN 45 v 2.2.2.2 Cơ cấu theo tổng dư nợ cho vay 46 2.2.3 Chính sách sản phẩm cho vay KHCN BIDV Hạ Long 46 2.2.4 Chính sách lãi suất cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long .48 2.3 Đánh giá hoạt động cho vay KHCN BIDV- Chi nhánh Hạ Long 50 2.3.1 Những kết đạt 50 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 51 2.3.2.1 Hạn chế 51 2.3.2.1 Nguyên nhân 54 CHƯƠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH HẠ LONG 62 3.1 Định hướng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long 62 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy cụ thể đẩy hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long 64 3.2.1 Thúc đẩy quản trị quan hệ khách hàng hoạt động cho vay 65 3.2.2 Đa dạng hoá sản phẩm cho vay KHCN 66 3.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Hạ Long hoạt động cho vay KHCN 68 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo 71 3.2.5 Một số giải pháp hỗ trợ khác 74 3.2.5.1 Thúc đẩy biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng 74 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán hoạt động cho vay KHCN 76 vi 3.2.5.3 Củng cố thương hiệu Ngân hàng thị trường mục tiêu…………………………………………………………………77 3.2.5.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cho vay KHCN đầu sở vật chất 78 3.3 Một số kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .81 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .82 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng BIDV 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 I Tài liệu tham khảo tiếng Việt .88 II Tài liệu tham khảo tiếng Anh 89 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ANZ Ngân hàng TNHH thành viên ANZ (Việt Nam) ATM Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động) BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam BIDV Hạ Long Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Namchi nhánh Hạ Long HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) KHCN Khách hàng cá nhân NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại tín dụng Trang 10 Bảng 2.1: Kết huy động vốn giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 2.2: Chỉ tiêu hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.3: Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.4: Cơ cấu cho vay theo loại sản phẩm tín dụng 45 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay KHCN 47 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức BIDV – chi nhánh Hạ Long 38 x TĨM TẮT LUẬN VĂN Hiện nay, thay đổi tích cực đời sống kinh tế, trị, xã hội khoa học công nghệ làm thay đổi quan điểm ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động ngân hàng dành cho KHCN Các NHTM trọng nhiều đến việc phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ (NHBL) Phát triển hoạt động bán lẻ 10 mục tiêu ưu tiên chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) chi nhánh non trẻ BIDV, hoạt động địa bàn tỉnh Quảng Ninh với nét đặc thù điều kiện tự nhiên, xã hội người, có thành công định hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay KHCN (cho vay KHCN) nói riêng Trong thời gian tới, BIDV Hạ Long cần thiết phải thực đồng giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay KHCN, phục vụ mục tiêu chiến lược BIDV, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định trị tỉnh Quảng Ninh Luận văn “Thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long” với mục tiêu khảo sát thực trạng hoạt động cho vay KHCN BIDV Hạ Long (trong giai đoạn 2015-2017), từ đề xuất giải pháp hợp lý nhằm phát triển hoạt động cho vay KHCN BIDV Hạ Long thời gian tới (định hướng đến 2020 theo định hướng mục tiêu chiến lược BIDV) Luận văn giải nội dung lý luận thực tiễn sau: Đầu tiên, luận văn trình bày sở lý luận chung phát triển hoạt động cho vay KHCN NHTM: Để trình bày nội dung cách hệ thống, luận văn bắt đầu với việc trình bày khái niệm ngân hàng thương mại, tín dụng, cho vay , sau sâu phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động cho vay KHCN Trên sở khái niệm phát triển hoạt động cho vay KHCN, luận văn làm rõ nội dung phát triển tiêu chí đánh giá hoạt 72 thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng CNKD, với việc phân tích định tính điều kiện kinh tế, quan hệ với ngân hàng, đánh giá cảm quan CBTD CNKD từ có nhìn tổng quát rủi ro tiềm ẩn, nhu cầu vay vốn khả chi trả thực CNKD để cân nhắc rủi ro lợi nhuận định cho vay b) Hoàn thiện biện pháp giảm thiểu RRTD cho vay cá nhân  Vận dụng lãi suất cho vay theo mức độ RRTD khoản vay - Đối với khoản vay ngắn hạn năm lãi suất dựa vào lãi suất liên ngân hàng quy định ngân hàng nhà nước hợp đồng có điều khoản điều chỉnh lãi suất theo quy định ngân hàng nhà nước - Đối với khoản vay trung dài hạn: Chi nhánh áp dụng lãi suất cố định vòng tháng đến năm sau Sau tránh rủi ro lãi suất chi nhánh quy định, lãi suất cho vay lãi suất huy động cộng 4%  Định kỳ đánh giá giới hạn tín dụng khách hàng - Sử dụng điều khoản hợp đồng để hạn chế rủi ro: Định kỳ tháng năm, chi nhánh tiến hành phân tích thẩm định rủi ro tổng thể CNKD Công việc làm nhiều thời gian chi nhánh giúp cho chi nhánh có nhìn tổng thể tình hình báo cáo tài chính,chất lượng hoạt động kinh doanh CNKD - Thời gian cho vay, phân kỳ trả nợ vay sát so với đặc điểm, chu kỳ kinh doanh khách hàng: Việc áp dụng thời gian cho vay, phân kỳ trả nợ vay, đặc biệt phân kỳ trả nợ gốc chi nhánh nên bám sát vào chu kỳ SXKD sở dựa vào thời gian vòng quay vốn, thời gian thu hồi cơng nợ, dòng tiền bán hàng c) Hồn thiện biện pháp chuyển giao RRTD cho vay cá nhân  Qui định mua bảo hiểm cho khoản cho vay cá nhân - Mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng: Việc yêu cầu bên vay mua bảo hiểm giới hạn tài sản chấp mà áp dụng điều kiện cho vay loại tài sản liên quan đến vốn vay như: máy móc thiết bị, kho tàng, nhà xưởng, cơng trình xây dựng, vật hàng hóa 73 - Sử dụng cơng cụ phái sinh: RRTD ngân hàng gắn liền với rủi ro từ hoạt động SXKD KHCN vay kinh doanh Trong điều kiện môi trường kinh doanh với giá thị trường, tỷ giá hối đoái đầy biến động làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh KHCN vay kinh doanh đối mặt với rủi ro lớn  Yêu cầu bảo lãnh bên thứ ba - Theo nguyên tắc cho vay ngân hàng, trường hợp người vay qua đời, có tài sản đảm bảo, ngân hàng phát mại tài sản (nhà ở, phương tiện lại, sổ tiết kiệm ) trừ vợ/chồng người vay trả nợ thay Tuy nhiên, thực tế, người vay luôn muốn để lại cho vợ/chồng tài sản mà không muốn bị ngân hàng phát mại, không muốn người thân phải trả nợ thay Để bảo vệ tài sản đảm bảo người thân mang gánh nặng trả nợ thay, người vay tham gia lãnh tín dụng  3.2.5.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán hoạt động cho vay KHCN Cán QHKH phải có trình độ chun sâu nghiệp vụ tín dụng, nắm rõ chất phương thức cho vay, lãi suất nhân tố ảnh hưởng đến việc định cho vay, từ để có định hình thức cho vay lãi suất khoản vay phù hợp với đối tượng khách hàng Để nâng cao chất lượng, trình độ cán QHKH, Chi nhánh cần:  Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp đôi với đào tạo nâng cao trình độ cho cán QHKH - Đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện nâng cao trình độ cán QHKH nói riêng cán tồn chi nhánh nói chung - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, đưa nhiều nhiều hội học hỏi Nhân viên Ngân hàng có điều kiện học hỏi thêm từ chuyên gia đầu ngành chuyên gia nước ngồi Những khố học đưa chủ yếu chung chung sách tín dụng Ngân hàng, thẩm định tài sản…Chi nhánh nên xây dựng chương trình đào tạo thiết thực hơn, với tham gia chun gia có uy tín, chun cung cấp kiến thức riêng giao tiếp, tác phong phục vụ khách hàng lại ý 74 - Thúc đẩy trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm cán phòng tồn hệ thống Ví dụ, chi nhánh tổ chức buổi gặp mặt hay buổi nói chuyện chuyên viên QHKH buổi nói chuyện tình hình kinh tế, Ngân hàng, tài thời gian tới để giúp nhân viên cập nhật tình hình tốt hiệu  Xây dựng sách thưởng phạt hợp lý, có chế khuyến khích cống hiến cán QHKH - Nâng cao tính hợp lý sách thưởng, phạt để kích thích nhân viên làm việc Tiền thưởng, tiền lương yếu tố tất yếu tố để cán Ngân hàng gắn bó lâu dài với chi nhánh - Một chiến lược quản trị nhân lực tốt bao gồm sách động viên, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán Ngân hàng làm việc xuất sắc, có đủ phẩm chất, lực  Chú trọng đến tưởng quan tâm đến tâm tư, đời sống tình cảm, nguyện vọng cán QHKH - Chi nhánh cần thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục tưởng làm việc cán QHKH cá nhân, để tất nhân viên chi nhánh hiểu rõ vai trò khách hàng họ làm việc cho khách hàng giám đốc người định có người bảng lương mà khách hàng - khách hàng người trả lương - Lãnh đạo chi nhánh u cầu tồn thể cán Chi nhánh nói chung đặc biệt cán QHKH nói riêng làm việc hành động theo phương châm “luôn nghĩ làm điều tốt đẹp cho khách hàng” Chi nhánh nên thêm vào tính lương, tiền thưởng mức điểm “làm hài lòng khách hàng” tạo động lực cho nhân viên - Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua, phong trào đoàn thể để khuyến khích cống hiến cán cho chi nhánh 75  3.2.5.3 Củng cố thương hiệu Ngân hàng thị trường mục tiêu Vấn đề quan trọng cần nâng cao hình ảnh, vị ngân hàng mắt KHCN Xây dựng hệ thống sở vật chất kỹ thuật đóng vai trò quan trọng chiến lược Marketing Ngân hàng Trụ sở ngân hàng tạo ấn tượng khách hàng ngân hàng mức độ an tồn, khả tài chính, khả cho vay dự án lớn, mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng cúng tiện ích mà Ngân hàng mang lại cho khách hàng hết mức độ hài lòng khách hàng việc sử dụng sản phẩm Ngân hàng Do đó, ngồi việc đầy xây dựng trụ sở khang trang, sách đẹp cần đầu vào hệ thống thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động Ngân hàng nhằm tăng suất rút ngắn thời gian thực công việc Ngân hàng cần tiến hành trang bị thêm máy móc thiết bị đại nâng cấp chương trình phần mềm, xác lập hệ thống thông tin nội bộ, hoàn chỉnh đồng để phục vụ kinh doanh, nâng cao độ xác, an tồn, hiệu quả, thuận lợi cung cấp thơng tin kịp thời xác giúp cho công tác đạo điều hành hoạt động Ngân hàng cách tốt  3.2.5.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cho vay KHCN đầu sở vật chất Việc ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ quản lý, công cụ triển khai sản phẩm cho vay KHCN đòi hỏi tất yếu kinh tế Để đáp ứng đòi hỏi này, BIDV Hạ Long cần có chiến lược kế hoạch chi tiết cho việc phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển NHBL nói chung để phát triển hoạt động cho vay KHCN nói riêng Việc phát triển hoạt động cho vay KHCN cần thực theo phương châm kịp thời nắm bắt sớm đưa sản phẩm cho vay KHCN Song song với việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin đại, BIDV Hạ Long cần trang bị áp dụng phần mềm thiết bị đầu cuối để triển khai nhanh chóng nhằm kịp thời đưa sản phẩm NHBL đến với khách hàng a Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin BIDV Chi nhánh Hạ Long cần nghiên cứu, chuyển đổi nhằm xây dựng, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đại, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng, tạo mạnh cạnh tranh riêng thông qua việc 76 cạnh tranh công nghệ Song song với việc đại hóa để phù hợp với hệ thống cơng nghệ thơng tin tổng thể, BIDV Chi nhánh Hạ Long cần trọng triển khai hệ thống tiện ích phục vụ khách hàng như: xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng Contact Center; cổng thơng tin điện tử tích hợp dịch vụ điện tử mạng Internet ; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đại (nghiệp vụ toán nước quốc tế.) Mặt khác, BIDV Chi nhánh Hạ Long cần phải nâng cấp hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị chuyên ngành (phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng CRM, phần mềm Quản trị rủi ro Risk Management); đẩy nhanh tiến độ dự án công nghệ hỗ trợ quản lý cho vay KHCN: Chương trình báo cáo cho vay KHCN, chương trình hỗ trợ tác nghiệp liên quan đến hoạt động cho vay KHCN, CRM, Contact center Một yêu cầu khác lĩnh vực công nghệ thông tin BIDV - Chi nhánh Hạ Long cần trọng đầu phát triển cơng nghệ: Hồn thiện nâng cấp chương trình, dịch vụ phát triển BSMS, IBMB, máy ATM, POS, để qua phát triển chương trình hỗ trợ cơng tác bán hàng, chiết xuất liệu cho hoạt động cho vay KHCN, phòng giao dịch triển khai dịch vụ cho vay KHCN Mặt khác, việc có hệ thống sở liệu thống phát huy tối đa mạnh công nghệ thông tin công tác quản lý triển khai sản phẩm ngân hàng Do vậy, thời gian tới, BIDV Chi nhánh Hạ Long cần nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ quản trị sở liệu có tính mạnh, qua sử dụng phần mềm hỗ trợ để cập nhật quản lý sở liệu thống toàn hệ thống Với việc làm này, BIDV Chi nhánh Hạ Long có điều kiện để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, giảm thiểu nguy rủi ro hoạt động kinh doanh hỗ trợ việc đưa định nhanh chóng, xác b Bồi dưỡng đội ngũ cán công nghệ thông tin Để vận hành khai thác tốt hệ thống công nghệ thông tin đại yêu cầu phần trên, BIDV Chi nhánh Hạ Long trước hết cần xây dựng đội ngũ cán cơng nghệ thơng tin chun nghiệp, có trình độ nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành làm chủ hệ thống công nghệ đại 77 Mặt khác, yêu cầu kiến thức kỹ ứng dụng công nghệ thông tin không cán công nghệ thông tin mà đặt cán quản lý nhân viên khác Trong hệ thống ngân hàng đại, cán quản lý nhân viên tham gia thực công việc thơng qua giao diện người dùng (user) Nếu thiếu kiến thức kỹ khai thác công nghệ thông tin, cá nhân khai thác hệ thống cách hiệu Do vậy, song song với việc đại hóa hệ thống, BIDV - Chi nhánh Hạ Long cần có chương trình đào tạo sách chuyển giao sử dụng hợp lý, nhằm nâng cao kiến thức kỹ khai thác ứng dụng tiện ích cơng nghệ thông tin c Triển khai sản phẩm phần mềm phục vụ giao dịch trực tuyến Một khảo sát ComScore tiến hành gần quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hong Kong Singapore cho thấy: Việt Nam nước có tỷ lệ tăng hàng năm cao số khách truy cập trang web ngân hàng, đứng sau Indonesia với mức tăng cao 72% Kết có bối cảnh ngân hàng ngày đầu mạnh vào website khách hàng làm quen với hoạt động tốn hóa đơn qua mạng Số người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến Home Banking, Phone Banking, Mobile banking Internet Banking Việt Nam tăng 35% Nắm bắt xu này, thời gian tới, BIDV Chi nhánh Hạ Long cần đẩy mạnh triển khai dự án công nghệ thông tin phần mềm hỗ trợ nhắm tới dịch vụ ngân hàng điện tử hỗ trợ khách hàng: - Hệ thống Internet Banking Mobile Banking - Dịch vụ cho vay online - Dịch vụ trả nợ online - Chương trình vấn tài cá nhân online Với việc triển khai phần mềm giao dịch trực tuyến này, BIDV Chi nhánh Hạ Long mang lợi công nghệ thông tin đến với khách hàng giao dịch ngân hàng, điều bên cạnh góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm cho vay KHCN mở rộng kênh phân phối giao dịch quảng bá sản phẩm cho vay KHCN đến với khách hàng, tạo tiền đề cho việc phát triển doanh số khách 78 hàng hoạt động cho vay KHCN 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để mở rộng hoạt động cho vay KHCN khơng có cố gắng từ phía ngân hàng mà cần có hỗ trợ từ phía Nhà nước Sự phát triển hoạt động cho vay KHCN có lợi cho Nhà nước Do vậy, nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi có sách hợp lý để phát triển loại hình cho vay cá nhân với số giải pháp sau: Thứ nhất, Chính phủ cần biện pháp bình ổn mơi trường kinh tế xã hội Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thực tác động vào kinh tế Việt Nam Chính phủ dùng nhiều biện pháp để kìm hãm lạm phát Vì vậy, Chính phủ cần xác định rõ mục tiêu hướng phát triển kinh tế, bình ổn giá cả… để tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao mức sống thu nhập người dân, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Thứ hai, việc ban hành văn pháp luật cần có hội thảo Chính phủ TCTD nhằm xây dựng môi trường pháp lý ổn định tạo điều chỉnh hoạt động cho vay KHCN NHTM, nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để Ngân hàng yên tâm đầu phát triển sản phẩm cho vay KHCN Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật sách liên quan đến hoạt động cho vay KHCN Luật thuế thu nhập, Luật đất đai Qua xây dựng đưa văn hướng dẫn bộ, ngành, doanh nghiệp việc xác nhận cho cán nhân viên đơn vị làm thủ tục vay, nhằm mục đích tránh gây khó khăn hay dễ dãi để xác nhận cho người vay nhiều ngân hàng Thứ ba, cải cách thủ tục hành nên hướng tới đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu song đảm bảo quy định Nhà nước Một vấn đề mà NHTM thường gặp phải thời gian qua giải hồ sơ vay vốn KHCN vấn đề tài sản chấp KHCN vay vốn thường chấp bất động sản, nhà đất, vấn đề thường liên quan đến sổ đỏ - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa phần thủ tục chấp giấy tờ phức tạp, đặc biệt thủ tục pháp lý trường hợp Ngân hàng phải phát mại tài sản chấp để thu hồi nợ vay 79 Trong đó, thị trường hành lang văn bất động sản cầm cố chưa hoàn thiện Do để hỗ trợ Ngân hàng phát triển hoạt động cho vay Chính phủ cần đẩy mạnh việc hồn thiện thủ tục hành Thứ tư, Chính phủ cần ban hành văn chủ trương, phương hướng biện pháp thúc đẩy tiêu dùng qua kênh tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Khuyến khích thành phần kinh tế người sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đây xu hướng phát triển đại ngày góp phận lành mạnh hố tài quốc gia Giải pháp tăng lương, tăng ạt gây lạm phát hỗ trợ vài tháng, cho người có thu nhập thấp nhanh chóng tác dụng đến tiêu dùng Thứ năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trường để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng thủ tục định giá BĐS làm tài sản đảm bảo nợ vay 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng quản lý điều hành, nâng cao vai trò định hướng quản lý vấn hoạt động cho vay KHCN cho NHTM Thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng bán lẻ để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp xây dựng khối liên kết thống tổ chức tín dụng vể cơng nghệ ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc toán, đặc biệt toán loại thẻ Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời cơng cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cá công cụ tài phái sinh khác để tạo tảng sở cần thiết cho hoạt đông cho 80 vay cá nhân phát triển Bên cạnh Ngân hàng nhà nước cần ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay cho vay cá nhân Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng NHNN cần hồn thiện văn pháp lý hoạt động tín dụng, tránh chồng chéo, thiếu đồng qui định đảo nợ, lãi suất nợ hạn, cho vay hợp vốn, qui định đảm bảo tiền vay… Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm tổ chức tín dụng, ban hành qui định đánh giá, xếp hạng tổ chức tín dụng, theo CAMELS Thiết lập hệ thống qui định, qui trình sổ tay tra sở rủi ro, đồng thời xúc tiến xem xét áp dụng phương pháp tra, giám sát theo nguyên tắc Uỷ ban Basel NHNN cần thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo dõi chặt chẽ diễn biến tiền tệ thị trường, phát triển hệ thống tiền tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại hối liên ngân hàng đồng thời có chấn chỉnh cần thiết điều hành sách tiền tệ, tín dụng, khơng để biến động lớn lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng Đồng thời khuyến khích Ngân hàng thương mại áp dụng chế quản trị lãi suất để tránh rủi ro, đảm bảo cho NHTM bù đắp chi phí, rủi ro  Thúc đẩy cơng tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra, kiểm soát hoạt động cho vay KHCN nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm sốt NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM 81 Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động NHNN phải theo dõi chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung kiến nghị tra NHNN nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu công tác tra  Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (mạng CIC) điều kiện cần thiết để quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng TCTD giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết, chẳng hạn là: thơng tín tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho NHTM tham khảo Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, NHNN nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thơng tin 82 sai lệch Đồng thời, NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng BIDV Tổ chức tuyển dụng cán QHKH, QLRR phân chi nhánh, đảm bảo có đủ số nhân cho chi nhánh để đáp ứng nhu cầu cơng việc có chế độ đãi ngộ thích đáng để giữ thu hút thêm nhân viên Hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với chi nhánh công tác tuyển dụng quy hoạch cán Giao quyền chủ động cho chi nhánh việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cử cán đào tạo ngắn ngày nước để đáp ứng yêu cầu hội nhập Đồng thời, ban hành quy chế luân chuyển cán thực nghiêm túc có ln chuyển cán tạo khơng khí hứng thú với cơng việc, thúc đẩy cơng tác tự kiểm tra chéo có hiệu quả, tạo tâm lý quen thuộc với thay đổi, đổi Cần thúc đẩy vai trò kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh trực thuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh phải tiến hành thường xuyên, toàn diện để phát rủi ro tiềm ẩn trước, sau cho vay Ngoài ra, cần đạo chi nhánh có phối hợp với nhau, tránh cạnh tranh nội không lành mạnh BIDV nên đầu nhiều cho hoạt động marketing chi nhánh: hỗ trợ chi nhánh thành lập phòng Marketing riêng độc lập thúc đẩy chi phí cho khâu tiếp thị chăm sóc khách hàng Việc có tầm quan trọng lớn chi nhánh việc mở rộng cho vay KHCN hoạt động khác, giúp chi nhánh chủ động thực chiến lược phát triển bán lẻ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh Hội sở cấn trọng cải tiến cơng nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh đối ngoại, kết nối toán giao dịch, vấn tin với khách hàng Tiếp tục triển khai công tác đại hố cơng nghệ ngân hàng, tiếp cận với cơng nghệ đại nước quốc tế nhằm đa dạng hố hình thức tín dụng cá nhân, nâng cao chất lượng lực cạnh tranh Đẩy mạnh việc hợp tác với tổ chức ngồi nước để tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ dài hạn vay KHCN Thúc đẩy công tác nghiên 83 cứu, thiết kế sản phẩm để hồ trợ hoạt động cho vay KHCN phát triển Xây dựng thực đồng hệ thống quy chế, quy trình nội quản lý rủi ro, đặc biệt trọng việc xây dựng sổ tay tín dụng, quy định đánh giá xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chất lượng tín dụng xử lý khoản nợ xấu 84 KẾT LUẬN Với phát triển ngày lớn mạnh kinh tế, mức sống thu nhập người dân nâng cao sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cá nhân ngày phát triển mạnh mẽ, mở hội kinh doanh mới, tạo nên kênh phân phối hiệu nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho NHTM Hiện nay, hầu phát triển, cho vay cá nhân không vấn đề mẻ, NHTM Việt Nam ngày cải tiến sản phẩm cho vay cá nhân phần đa dạng hoá nhiều loại hình cho vay kích thích nhu cầu vay người dân Tuy nhiên, để tạo dựng chỗ đứng tương lai NHTM cần phải tìm hướng đắn, thể khác biệt dám bứt phá để hoạt động cho vay KHCN đạt hiệu cao Do việc nghiên cứu giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay cá nhân coi vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết quan tâm đặc biệt NHTM định hướng theo đường bán lẻ náy Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long, Luận văn hoàn thành số nội dung chủ yếu sau: Hệ thống hoá lý luận cho vay cá nhân NHTM khẳng định tính tất yếu phải phát triển cho vay cá nhân Chi nhánh Qua thực tiễn triển khai hoạt động cho vay KHCN BIDV Hạ Long kết đạt được, cán nghiên cứu rút thành cơng, hạn chế tìm nguyên nhân hoạt động Từ đưa giải pháp để mở rộng hoạt động cho vay KHCN Chi nhánh Ngoài ra, mục đích khác Luận văn nhằm đưa số kiến nghị với quan chức nhà nước có liên quan việc tạo hành lang pháp lý an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay KHCN NHTM, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nhu cầu vốn cho kinh tế 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 2017 ANZ Việt Nam, Dịch vụ cho vay mua nhà, http://www.anz.com/vietnam/vn/ personal/mortgage/home-loans/ ANZ Việt Nam, Thông tin doanh nghiệp, http://www.anz.com/vietnam/vn/aboutus/our-company/anz-vietnam/ Báo Công thương, http://baocongthuong.com.vn/tai-chinh/6785/anz-doat-giaisan- pham-cho-vay-mua-nha-tot-nhat-cua-the-asian- banker.htm#.VFNzWWfInnE Đào Ngọc Dũng (2012), Cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên, Luận văn thạcTài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội Phạm Thu Hiền (2011), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, Luận văn thạcTài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội HSBC Việt Nam, http://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/loans/personal- instalment Trần Ngọc Minh (2011), Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh sở giao dịch 1, Luận văn thạcTài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Lịch sử phát triển, http://www.bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien.aspx 10 Đào Lê Kiều Oanh (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 11 Trần Thị Lan Phương (2014), Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân 86 hàng TNHH MTVANZ Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) 12 Phạm Văn Sáng (2012), Hoạt động bán lẻ ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, Luận văn thạcTài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội 13 Tạp chí Tài chính, http://www.tapchitaichinh.gov.vn/Utilities/PrintView.aspx? distributionid=24779 14 Phạm Thu Thủy (2012), Đánh giá lợi cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ NHTM Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 123 15 Tơ Khánh Tồn (2014), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh II Tài liệu tham khảo tiếng Anh 16 Nguyen Ngoc Linh (2016), Credit risk control for loan products in commercial banks, Bachelor’s Thesis, Degree Programme in International Business 17 European Commission, Financial Instruments working with personal loans (2015), https://www.ficompass.eu/sites/default/files/ /factsheet_personal_loans_0.pdf ... KHCN Ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long - Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. .. chi n lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) chi nhánh non trẻ BIDV, hoạt động địa... phẩm cho vay KHCN BIDV Hạ Long 46 2.2.4 Chính sách lãi suất cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long .48 2.3 Đánh giá hoạt động cho vay KHCN BIDV- Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ), Thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ), CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Bảng 1.1: Phân loại tín dụng, b) Đặc điểm cho vay KHCN của các ngân hàng thương mại, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH HẠ LONG, Bảng 2.2: Chỉ tiêu hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017, Bảng 2.4: Cơ cấu cho vay theo loại sản phẩm tín dụng, - Nguyên tắc xác định lãi suất cho vay tại BIDV Hạ Long: Lãi suất cho vay được tính bằng tổng các mục sau:, Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay KHCN, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH HẠ LONG, Các kênh phân phối trực tiếp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay