BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOC

52 8 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 11:36

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOCBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOC MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG 1Giới thiệu chung Công ty TNHH tư vấn xây dựng BẢO KHOA 1.1 Khái quát Công ty TNHH tư vấn xây dựng BẢO KHOA 1.2 Cơ cấu chức phòng ban 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 1.2.2 Chức phòng ban CHƯƠNG Nội dung, phương pháp lập dự tốn xây dựng cơng trình 2.1 Giá sản phẩm xây dựng 2.1.1 Phương pháp xác định giá sản phẩm xây dưng 2.2.2 Các nguyên tắc hình thành giá 2.2 Các tài liệu dùng để xác định dự tốn xây dựng cơng trình 2.2.1 Dự án đầu tư 2.2.2 Các bước thiết kế tài liệu dự toán tương ứng 2.2.2.1 Các bước thiết kế 2.2.2.2 Các tài liệu dự toán ứng với bước thiết kế 2.3 Dự toán xây dựng cơng trình 2.3.1 Khái niệm dự toán xây dựng cơng trình 2.3.2 Nội dung dự tốn xây dựng cơng trình 2.3.3 Căn trình tự lập dự tốn xây dựng cơng trình 2.3.4 Phương pháp xác định dự tốn xây dựng cơng trình 2.3.5 Điều chỉnh dự tốn cơng trình xây dựng 2.4 Dự toán chi phí xây dựng 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Nội dung chi phí xây dựng 2.4.3 Phương pháp xác định chi phí xây dựng CHƯƠNG Lập dự tốn xây dựng cơng trình 3.1 Giới thiệu cơng trình 3.2 Căn lập dự toán cơng trình 3.3 Trình tự lập dự tốn cơng trình LỜI MỞ ĐẦU Ngành giao thông vận tải tạo sản phẩm xây dựng giao thông Các sản phẩm xây dựng giao thơng phương tiện phục vụ cho nhu cầu lưu thông cho người hàng hóa vùng , khu vực với Có thể nói khơng có sản phẩm xây dựng giao thơng khơng có hoạt động vận tải Ngành xây dựng giao thông ngành xây dựng bản, tác động đến ngành khác tạo tiền đề cho ngành khác phát triển Ngày với hội nhập khu vực nhu cầu hợp tác khu vực, nước ngày nhiều kèm với nhu cầu vận tải tăng cao, để đáp ứng cho nhu cầu sản phẩm xây dựng giao thông đời Hiểu tầm quan trọng ngành xây dựng giao thông,trong năm qua Đảng Nhà nước ta có chủ trương, sách đầu tư cho ngành Một vấn đề cần thiết thiếu ngành xây dựng giao thơng cơng tác định giá sản phẩm Do đặc điểm tính chất đặc trưng mà sản phẩm giao thơng lại có mức giá khác Bởi việc định giá sản phẩm xây dựng giao thông quan trọng để từ có kế hoạch quản lý giá chất lượng sản phẩm Trong năm học thứ 3, nhà trường, khoa môn kinh tế xây dựng tạo điều kiện cho sinh viên chúng em thực tập kỹ thuật, giúp sinh viên củng cố kiến thức, kết hợp với học hỏi thực tế để hiểu cách thức, bước thiết kế, thi công cơng trình Trong thời gian nghiên cứu làm báo cáo thực tập, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, cán công ty TNHH tư vấn xây dựng BẢO KHOA em hồn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung báo cáo thực tập gồm chương: Chương 1: Giới thiệu chung công ty TNHH tư vấn xây dựng BẢO KHOA Chương 2: Nội dung phương pháp lập dự toán Chương 3: Lập dự tốn cơng trình: Nâng cấp, mở rộng đường HỊA ĐƠNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẢO KHOA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẢO KHOA - Tên cơng ty : CƠNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẢO KHOA - Địa trụ sở chính: 3/3 đường 182 – KP – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận – Tp HCM - Điện thoại : 08.6 2781021 - fax: 08.3 8973460 - Người đại diện theo pháp luật: Bùi Nguyên Bảo Ông Bùi Nguyên Bảo - Chức vụ: Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc - Các dịch vụ kinh doanh chính:  Tư vấn xây dựng  Thiết kế cơng trình giao thơng (Đường bộ, cầu)  Giám sát cơng trình giao thông ngành giao thông vận tải  Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình, thiết kế kiến trúc cơng trình dân dụng cơng nghiệp  Thiết kế cơng trình giao thơng (Cảng)  Thiết kế cơng trình điện (Nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế)  Khảo sát, khoan địa chất cơng trình; Thí nghiệm vật liệu phục vụ ngành xây dựng;  Kiểm định chất lượng cơng trình giao thơng, cầu đường  Tư vấn công nghệ xử lý môi trường: Băi chôn lấp chất thải rắn, xử lý nước thải  Thiết kế cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị  Thi cơng xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, cơng trình dân dụng cơng nghiệp  Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự tốn cơng trình xây dựng  Lập tổng dự tốn cơng trình - Tổng số năm kinh nghiệm: 10 năm 1.2 CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN 1.2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng BẢO KHOA thành lập Tp HCM Hoạt động lĩnh vực tư vấn Khảo sát – Thiết kế công trình giao thơng, hạ tầng kỹ thuật thị, cơng trình cơng nghiệp dân dụng Cơng ty tư vấn BẢO KHOA thực Tư vấn thiết kế nhiều dự án giao thông hạ tầng kỹ thuật Tp Biên Hòa; Khu cơng nghiệp Nhơn Trạch; hệ thống giao thông tỉnh Đồng Nai; hệ thống giao thông tỉnh Long An; đường giao thơng tỉnh Bình Dương; đường giao thông tỉnh Đồng Tháp; đường giao thông Tp.HCM… SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Chủ tịch: Bùi Nguyên Bảo GIÁM ĐỐC Bùi Nguyên Bảo Kỹ sư cầu đường P GIÁM ĐỐC Lê Văn Nam Kỹ sư cầu đường Phòng TK xây dựng-kiến trúc Ks: Cao Sang Phòng TK giao thơng Ks:Trần Liêm Chính P.GIÁM ĐỐC Đỗ Ngọc Tuấn Cử nhân QT kinh doanh Phòng khảo sát Ths:Phan Minh Tâm Phòng kế tốn Ktt:Trần Thanh Sơn 1.2.2 CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN Giám Đốc: Giám Đốc cơng ty có trách nhiệm lãnh đạo quản lý tồn hoạt động cơng ty Với trách nhiệm quyền hạn định, Giám Đốc phải chịu trách nhiệm định Phó Giám Đốc: chịu trách nhiệm trước Giám Đốc kế hoạch tổ chức kinh doanh công ty theo phân cơng cấp Phòng thiết kế xây dựng – kiến trúc - Lập dự án đầu tư, thiết kế vẽ thi công, thiết kế tổ chức thi cơng cơng trình dự án đưa giải pháp giải cố kỹ thuật dự án xây dựng dân dụng (nhà cửa, vật kiến trúc,…) - Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình, thiết kế kiến trúc cơng trình dân dụng công nghiệp - Lập tiến độ, xác định khối lượng xây dựng cơng trình thị (chung cư, cao ốc,…) - Tham gia lập hồ sơ dự thầu - Hướng dẫn đơn vị áp dụng hệ thống quản lí chất lượng - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự tốn cơng trình xây dựng cơng nghiệp, dân dụng Phòng thiết kế giao thơng - Lập dự án đầu tư, thiết kế vẽ thi công, thiết kế tổ chức thi cơng cơng trình dự án đưa giải pháp giải cố kỹ thuật dự án xây dựng giao thông (cầu, cống, đường xá, …) - Lập tiến độ, xác định khối lượng xây dựng cơng trình giao thông - Tham gia lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự tốn cơng trình xây dựng giao thơng - Kiểm định chất lượng cơng trình giao thơng, cầu đường Phòng Khảo sát - Lập nhiệm vụ khảo sát, lập phương án khảo sát - Khảo sát địa hình, địa chất Lập báo cáo khảo sát xây dựng - Khảo sát, khoan địa chất cơng trình; Thí nghiệm vật liệu phục vụ ngành xây dựng; - Lập tính tốn chi phí, đơn giá khảo sát cho cơng trình cụ thể Phòng kế tốn: Kiểm tra quản lý tình hình tài cơng ty, lập báo cáo tài chính, tốn thuế với nhà nước Kế tốn trưởng kết hợp chặt chẽ với ban giám đốc quản lý tình hình tài cơng ty Cụ thể là: - Nắm kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng ty q, năm để lập kế hoạch tài - Nắm vững tiến độ sản xuất, khoản chi phí đơn vị sản xuất để đề xuất giải pháp kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí cho đơn vị cơng ty - Quan hệ giao dịch với đối tác để giải vấn đề liên quan đến tài kế tốn - Thực báo cáo tốn, phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp - Kiểm tra thực thường xuyên việc thu hồi vốn cơng trình với phòng có liên quan - Thanh toán cấp phát tiền lương chế độ khác người lao động đầy đủ kì hạn chủ trì cơng tác kiểm kê, đánh giá tài sản, tồn kho nguyên vật liệu - Đảm bảo việc thu chi cân đối tài chính,tổ chức thực công tác dân chủ công khai tài theo quy định pháp luật, bảo vệ an tồn số liệu tài sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 2.1 GIÁ SẢN PHẨM TRONG XÂY DỰNG 2.1.1 Phương pháp xác định giá sản phẩm xây dựng Từng sản phẩm xây dựng có giá trị riêng xác định phương pháp riêng gọi phương pháp lập dự tốn; thơng qua chế đấu thầu, giá sản phẩm xây dựng xác định khách quan theo quy luật kinh tế thị trường Cơ sở để lập dự toán khối lượng công tác xác định theo tài liệu thiết kế đơn giá xây dựng -Căn vào hồ sơ thiết kế kĩ thuật biện pháp tổ chức thi công đạo để xác định khối lượng công tác -Các đơn giá ủy ban nhân dân tỉnh ,thành phố ban hành áp dụng cho cơng trình xây dựng khu vực thuộc phạm vi tỉnh,thành phố đó.Các đơn giá xây dựng phải dựa sở: +Căn vào định mức dự toán +Căn vào giá vật liệu chi tiết, kết cấu ,bán thành phẩm +Căn vào hệ thống thang lương, bảng lương ban hành áp dựng cho khu vực +Căn vào thông tư hướng dẫn lập quản lí dự án đầu tư:ví dụ sử dụng thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dấn lập quản lí chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Nếu đơn giá xây dựng tính phù hợp với mức giá thị trường giá sản phẩm xây dựng xác định phương pháp lập dự toán mang tính chất giá thị trường Ngồi khơng sử dụng đơn giá sử dụng định mức xây dựng để lập dự tốn 2.2.2 Các ngun tắc hình thành giá Giá phản ánh đắn chi phí xã hội cần thiết, đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, lưu thông thu lợi nhuận cho doanh nghiệp Sự hoàn thiện tạo điều kiện sử dụng có hiệu cao đòn bẩy giá trị lãnh đạo kinh tế Sự rối loạn hệ thống giá cản trở phát triển sản xuất làm khó khăn cho việc thực nguyên tắc khuyến khích vật chất Giá phải hình thành dựa quy luật khách quan phù hợp với điều kiện kinh tế khách quan Sản phẩm xây dựng giá trị thống thị trường,từng sản phẩm có giá riêng xác định phương pháp lập dự tốn Thơng qua chế đấu thầu mà giá sản phẩm xây dựng xác định khách quan theo quy luật kinh tế thị trường 2.2 CÁC TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 2.2.1 Dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơng trình: tập hợp đề xuất bỏ vốn để đầu tư mở rộng, cải tạo đối tượng định nhằm mục đích làm tăng thêm số lượng sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ khoảng thời gian định Dự án đầu tư lập giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mục đích giúp chủ đầu tư cấp định đầu tư, lựa chọn phương án đầu tư tốt nhất, đảm bảo lợi ích kinh tế xã hội mà dự án đầu tư mang lại.Tùy theo quy mơ tính chất có ba loại dự án sau: - Các dự án quan trọng quốc gia (hoặc dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn): phải lập báo cáo đầu tư dự án đầu tư - Các dự án khác( không thuộc loại loại 3): phải lập dự án đầu tư - Các dự án quy mơ nhỏ( dự án có tính chất cải tạo sửa chữa có vốn tỷ, cơng trình xây dựng cho mục đích tơn giáo,…) phải lập báo cáo kinh tế kĩ thuật 2.2.2 Các bước thiết kế tài liệu dự toán tương ứng 2.2.2.1 Các bước thiết kế: Thiết kế bước chuẩn bị cho xây dựng,hầu hết vấn đề kinh tế -kĩ thuật cơng trình xây dựng giải khâu Đó luận chứng cho khả kĩ thuật hợp lí kinh tế việc xây dựng cơng trình, xác định phương án kĩ thuật, khối lượng cơng tác thời hạn xây dựng, tính tốn tiêu kinh tế kĩ thuật phương án đó…vì thiết kế bước tất yếu vơ quan trọng q trình xây dựng Để tổ chức thiết kế có hiệu nâng cao chất lượng công tác thiết kế cần đảm bảo thực trình tự ,tiến hành thiết kế theo bước quy định xác định nhiệm vụ cụ thể công tác thiết kế bước Thiết kế cơng trình xây dựng tiến hành qua bước theo trình tư định.Các bước thiết kế phân biệt với theo mức độ chi tiết phận riêng biệt Hiện phủ quy định “quản lí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”.Các cơng trình xây dựng thường thiết kế theo bước ,2 bước bước Thiết kế bước: thiết kế vẽ thi cơng, áp dụng cơng trình phải lập báo cáo kinh tế kĩ thuật cơng trình xây dựng cho mục đích tơn giáo, cơng trình cải tạo xây dựng nâng cấp có tổng mức đầu tư bé 15 tỷ đồng Thiết kế bước: bao gồm thiết kế sở thiết kế vẽ thi cơng áp dụng cơng trình quy định phải lập dự án đầu tư,cơng trình cấp III cấp IV Thiết kế bước: bao gồm thiết kế sở;thiết kế kĩ thuật,và thiết kế vẽ thi cơng áp dụng cơng trình quy định phải lập dự án đầu tư có quy mơ lớn phức tạp cơng trình cấp đặc biệt,cơng trình cấp I,cơng trình cấp II Đối với cơng trình có thiết kế bước trở lên bước thiết theo triển khai thực sở bước thiết kế trước phê duyệt Sơ đồ tài liệu ứng với bước thiết kế: CÁC BƯỚC THIẾT KẾ Thiết kế bước Thiết kế bước Thiết kế bước Lập báo cáo kinh tế-kĩ thuật-Thiết kế vẽ thi công Dự án đầu tư -Thiết kế sở Dự án đầu tư -Thiết kế sở Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư (Dự toán cơng trình) Thiết kế vẽ thi cơng Thiết kế kĩ thuật Dự tốn cơng trình Dự tốn cơng trình Thiết kế vẽ thi côn Thiết kế tổ chức thi cơng (Do bên B lập) Dự tốn hạng mục cơng t 2.2.2.2 Các tài liệu dự tốn ứng với bước thiết kế: Việc xác định chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình tiến hành q trình thiết kế.Vì tính chất thành phần tài liệu dự toán phụ thuộc vào bước thiết kế Việc lập thiết kế dự toán phải phù hợp với thông tư hành nhà nước, tài liệu dự toán giai đoạn khác thiết kế quy định sau: - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:các chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư,ứng với giai đoạn có tài liệu tổng mức đầu tư - Dự tốn cơng trình:là tổng chi phí cần thiết cho đầu tư xây dựng cơng trình gồm:chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lí dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ,chi phí dự phòng chi phí khác cơng trình.Các chi phi 10 Nhân cơng 3,7/7 Máy thi cơng Ơ tơ 2,5T 10 AD.32131 Sản xuất lắp dựng cột biển báo STK Ø80 Vật liệu Sắt ống Ø80 Nắp chụp nhựa Ø80 Sơn chống rỉ Sơn dầu Vữa bê tông mác 150(độ sụt 2-4cm) Xi măng PC30 Cát vàng Đá dăm Nước Nhân công Nhân công 3,3/7 Máy thi công Máy cắt Máy mài Ơtơ 7T 11 AF.81111 Ván khn gỗ móng biển báo Vật liệu công 1.44 186.491 ca 0.025 590,167 268.547 14,754 14,754 3.39 0.115 0.181 96,780 5,000 59,091 66,919 496,869 328,086 5,000 6,795 12,112 0.089 281 0.493 0.891 185 1,450 75,000 290,000 5,000 36,263 3,291 22,997 82,325 175.635 209.006 209.006 188,536 173,434 1,067,524 69,757 11,312 10,406 48,039 m kg kg m3 kg m3 m3 m3 công ca ca ca 1.19 0.06 0.06 0.045 9,709,974 38 m3 Gỗ ván 0.792 7,098,195 5,621,770 m 0.0865 7,098,195 613,994 Gỗ chống m 0.459 Đinh Vật liệu khác Nhân công Nhân công 3,5/7 kg % 12 7,098,195 10,000 công 13.61 3,258,071 120,000 96,138 2,464.268 2,464.268 Gỗ đà nẹp 12 AF.11213 Bê tơng móng biển báo M200 Vật liệu Vữa bê tơng mác 200 Xi măng PC30 Cát vàng Đá dăm Nước Nhân công Nhân công 3/7 Máy thi công Máy trộn 250l Máy đầm bàn 1kw 181.063 1,710,408 m3 kg m3 m3 lít 1.03 281 0.93 0.891 185 1,450 75,000 290,000 5,000 công 1.18 167.494 ca ca 0.095 0.089 269,507 181,001 419,674 71,843 266,142 952,750 197.643 197.643 41,712 25,603 16,109 BẢNG DỰ TỐN CHI TIẾT 39 CƠNG TRÌNH : Nâng cấp, mở rộng đường Hòa Đơng ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp ST T MHĐM Hạng mục công việc Đơn giá Nhân công Máy Thành tiền Nhân công Đơn vị Khối lượn g 100m 54.27 812.345 929,620 44,086 50,450,501 44.55 291.439 886,489 12,984 39,493,063 251.241 721,855 12,916 37,110,562 817.456 2,652,73 108,246,600 6,924 22,468,678 895.309 2,359,81 491,824,100 11,702 30,842,817 27.159 119,538 2,289 10,075,818 Vật liệu Vật liệu Máy I-NỀN ĐƯỜNG AB.31122 AB.64113 AB.66113 AD.11211 AD.1122 AD.25111 Đào đường máy đào < 0.8m3 Đắp lề đường máy đầm 9T, k ≥ 0.95 đất cấp Đắp cát đường máy đầm 9T, k=0.95 II- MẶT ĐƯỜNG Cán đá mi bụi chuyển tiếp cát dày 10cm Cán cấp phối đá 0x4 móng mặt đường dày 15cm Cày xới mặt đường cũ 100m 100m 100m 100m 100m 51.41 7,320,000 8.47 12,780,00 13.07 37,630,00 84.29 376,321,200 40 10 Lu lèn mặt đường cũ cày sọc Làm mặt đường đá AD.2211 4x6 chèn đá dăm dày 14cm Láng nhựa lớp dày AD.2413 3.5cm, lượng nhựa 4.5kg/m2 Đào đất móng biển AB.11411 báo Đắp đất móng biển AB.13112 báo 11 AD.3242 12 13 14 AD.2512 Sản xuất lắp dựng biển báo phản quang Sản xuất lắp dựng AD.3213 cột biển báo STK Ø80 Ván khn gỗ móng AF.81111 biển báo Bê tơng móng biển AF.11213 báo M200 100m 100m 100m m3 m3 84.29 84.72 169 5,573,500 8,315,950 217.276 961,691 1,406.948 623,537 472,186,920 901,779 1,405,395,55 1,303.654 18,314 81,060,910 119,197 52,826,020 220,318 152,400,63 3.24 127.295 412 0.09 112.221 10 18 277,306 268.547 14,754 4,991,510 4,834 265,575 18 496,869 209.006 69,757 8,943,642 3,762 1,255,622 0.18 9,709,974 2,464.268 1,747,795 444 2.25 1,710,408 197.643 3,848,417 2,873,505,73 445 100m m3 TỔNG 41,712 458,636 93,853 478,344,05 41 BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ CƠNG TRÌNH : Nâng cấp, mở rộng đường Hòa Đơng ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp ST T MHĐM Hạng mục công việc Đơn vị Đắp cát đường máy đầm 9T, AB.66113 k=0.95 Vật liệu Cát đen 100m3 Cán đá mi bụi chuyển tiếp cát AD.11211 dày 10cm Vật liệu Đá mi bụi 100m3 Cán cấp phối đá 0x4 móng mặt đường AD.11221 dày 15cm Vật liệu Đá cấp phối 0x4 100m3 Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm AD.22112 dày 14cm Vật liệu Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 100m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Khối lượng Định mức thi công Vật tư 51.41 122 6,272.02 8.47 142 1,202.74 13.07 142 1,855.94 84.72 18.46 0.46 1,563.93 38.97 0.46 38.97 42 Đá 0,5x1 Đá 0,15  0,5 Láng nhựa lớp dày 3.5cm, lượng nhựa AD.24131 4.5kg/m2 Vật liệu Nhựa đường Đá 052 Đá 0,51,6 Đá 0,51,0 Sản xuất lắp dựng biển báo phản AD.32421 quang Vật liệu Màng phản quang Mực in cao cấp Dung môi PUH3519 Dung môi PUV Tôn tráng kẽm dày 1,2mm Vật liệu khác Sản xuất lắp dựng cột biển báo STK AD.32131 Ø80 Vật liệu Sắt ống Ø80 Nắp chụp nhựa Ø80 m3 m3 0.44 37.28 0.77 65.23 100m2 kg m3 m3 m3 169 481 2.99 1.58 1.05 m2 lít lít lít kg % 18 0.57 0.04 0.016 0.04 5.17 1.5 md 81,289.00 505.31 267.02 177.45 10.26 0.72 0.29 0.72 93.06 18 3.39 61.02 18.00 43 Sơn chống rỉ Sơn dầu Vữa bê tông mác 150(độ sụt 2-4cm) AF.81111 AF.11213 Xi măng PC30 Cát vàng Đá dăm Nước Ván khn gỗ móng biển báo Vật liệu Gỗ ván Gỗ đà nẹp Gỗ chống Đinh Vật liệu khác Bê tơng móng biển báo M200 Vật liệu Vữa bê tơng mác 200 Xi măng PC30 Cát vàng Đá dăm Nước kg kg m3 kg m3 m3 m3 100m2 m3 m3 m3 kg % m3 m3 kg m3 m3 lít 0.115 0.181 2.07 3.26 0.089 281 0.493 0.891 185 450.16 0.79 1.43 296.37 0.18 0.792 0.0865 0.459 12 0.14 0.02 0.08 2.16 2.25 1.03 281 0.93 0.891 185 2.32 632.25 2.09 2.00 416.25 44 BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ CÔNG TRÌNH : Nâng cấp, mở rộng đường Hòa Đơng ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên vật tư Cát đen Đá mi bụi Đá cấp phối 0x4 Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 Đá 0,5x1 Đá 0,15  0,5 Nhựa đường Đá 052 Đá 0,51,6 Đá 0,51,0 Màng phản quang Mực in cao cấp Dung môi PUH Dung môi PUV Tôn tráng kẽm dày 1,2mm Sắt ống Ø80 Nắp chụp nhựaØ80 Sơn chống rỉ Sơn dầu Xi măngPC30 Cát vàng Đá dăm Nước Gỗ ván Đơn vị m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 kg m m3 m3 m2 lít lít lít kg md kg kg kg m3 m3 m3 m3 26 27 Gỗ đà nẹp m Khối lượng 6,272.02 1,202.74 1,855.94 1,563.93 38.97 38.97 37.28 65.23 81,289 505.31 267.02 177.45 10.26 Đơn giá 60,000 90,000 265,000 265,000 320,000 320,000 320,000 320,000 Thành tiền 376,321,200 108,246,600 491,824,100 414,441,768 12,470,784 12,470,784 11,928,576 20,875,008 1,101,465,95 161,699,200 85,446,400 56,784,000 1,518,480 0.72 0.29 0.72 13,550 320,000 320,000 320,000 148,000 1,600,00 383,000 383,000 93.06 61.02 20,000 96,780 1,861,200 5,905,541 18.00 2.07 3.26 1,082.41 2.88 3.43 712.62 90,000 122,318 218,023 1,569,497 216,171 995,318 3,563,100 0.14 5,000 59,091 66,919 1,450 75,000 290,000 5,000 7,098,19 0.02 7,098,19 110,519 1,152,000 110,304 275,760 1,011,919 45 Gỗ chống 28 29 m Đinh kg 0.08 2.16 7,098,19 10,000 586,453 21,600 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH : Nâng cấp, mở rộng đường Hòa Đơng ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp ST T I NỘI DUNG CHI PHÍ CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy thi cơng Chi phí trực tiếp khác II Chi phí trực tiếp CHI PHÍ CHUNG THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC III Chi phí xây dựng trước thuế CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÍ HIỆU Bảng dự tốn chi tiết Bảng dự tốn chi tiết Bảng dự toán chi tiết (VL+NC+M) x 2% 2,873,505,734.4 VL 458,635.82 NC 478,344,049.54 M 67,046,168.40 3,419,354,588.2 188,064,502.35 TT 216,445,145.43 3,823,864,235.9 TL VL+NC+M+TT T x 5.5% (T+C) x 6% T+C+TL G x TGTGT-XD (10%) IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G +GTGT V Chi phí xây dựng sau thuế CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG TỔNG CỘNG GXD +GXDNT T C G 382,386,423.60 GTGT 4,206,250,659.5 GXD 2% x GXD 84,125,013.19 4,290,375,672.7 46 GXDNT GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG (kèm theo công văn số 510 ngày 12/11/2012 Liên Sở Tài chính-Xây dựng tỉnh Đồng Tháp) TT Vật liệu Cát đen Đá mi bụi Đá cấp phối 0x4 Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 Đơn vị m3 m m m m m m 3 Đá 0,5x1 Đá 0,15  0,5 m Nhựa đường Đá 052 kg m3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 m m Màng phản quang m Mực in cao cấp Dung môi PUH3519 Dung môi PUV Tôn tráng kẽm dày 1,2mm Sắt ống Ø80 Nắp chụp nhựa Ø80 Sơn chống rỉ Sơn dầu Xi măng PC30 Cát vàng lít lít lít kg md kg kg kg m3 Đá 0,51,6 Đá 0,51,0 Đơn giá 60,000 90,000 265,000 265,000 320,000 320,000 320,000 320,000 13,550 320,000 320,000 320,000 148,000 1,600,000 383,000 383,000 20,000 96,780 5,000 59,091 66,919 1,450 75,000 47 24 25 26 27 28 29 Đá dăm Nước Gỗ ván m3 m3 m3 m Gỗ chống m Đinh kg Gỗ đà nẹp 290,000 5,000 7,098,195 7,098,195 7,098,195 10,000 BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN XDCB.A1 (kèm theo nghị định 205/2004 NĐ-CP ngày 14/12/2004) ( Lương tối thiểu: 1400000 đồng/tháng) M· hiÖu CÊ p bË c HÖ sè lương Lương CB (tháng) (HSLxLTT ) Cỏc ph cp Lu động (20%LTT ) Khu vực (%LTT) 20% 0% Trách nhiệm (%LTT) Độc h¹i Lương phụ (%LTT) (12%LCB ) 0% 12% C kho T (4% ) 4% Nhóm II 1.0 1.670 2,338,000 280,000 0 280,560 93,5 2.0 1.960 2,744,000 280,000 0 329,280 109,7 NC0011 2.5 2.135 2,989,000 280,000 0 358,680 119,5 NC0015 2.7 2.205 3,087,000 280,000 0 370,440 123,4 NC0019 3.0 2.310 3,234,000 280,000 0 388,080 129,3 NC0023 3.2 2.390 3,346,000 280,000 0 401,520 133,8 NC0025 3.3 2.430 3,402,000 280,000 0 408,240 136,0 NC0026 3.4 2.470 3,458,000 280,000 0 414,960 138,3 NC0028 3.5 2.510 3,514,000 280,000 0 421,680 140,5 NC0031 3.6 2.550 3,570,000 280,000 0 428,400 142,8 NC0033 3.7 2.590 3,626,000 280,000 0 435,120 145,0 NC0036 3.8 2.630 3,682,000 280,000 0 441,840 147,2 NC0042 4.0 2.710 3,794,000 280,000 0 455,280 151,7 48 NHANC NC0054 4.2 2.806 3,928,400 280,000 0 471,408 157,1 4.5 2.950 4,130,000 280,000 0 495,600 165,2 4.7 3.046 4,264,400 280,000 0 511,728 170,5 5.0 3.190 4,466,000 280,000 0 535,920 178,6 5.2 3.300 4,620,000 280,000 0 554,400 184,8 5.5 3.465 4,851,000 280,000 0 582,120 194,0 6.0 3.740 5,236,000 280,000 0 628,320 209,4 7.0 4.400 6,160,000 280,000 0 739,200 246,4 BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP Tháng 6/2012 Ban hành kèm theo công văn số 413/SXD-QLXD ngày 29/6/2012 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp STT LOẠI MÁY & THIẾT BỊ Số ca / năm Đ.mức khấu hao, sửa chữa, CP khác / năm (%/giá tính KH) Định mức tiêu hao nhiên liệu, lượng ca K hao S.chữa CP khác Thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy Giá tính khấu hao (1000đ) Máy đào gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,4m 260 17 5,76 42,66 lít diezel x 4/7 209.265 0,5m 260 17 5,76 51,30 lít diezel x 4/7 387.552 260 17 5,76 59,40 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 482.676 260 17 5,76 64,80 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 629.029 0,65m 0,8m Máy đào gầu ngoạm - dung tích gầu 31 1m 260 17 5,76 82,6 lít diezel 1x4/7+1x6/7 901.460 32 1,2m 260 16 5,48 113,2 lít diezel 1x4/7+1x6/7 1.085.560 1,6m 33 260 16 5,48 127,5 lít diezel 1x4/7+1x7/7 1.379.770 34 2,3m 260 16 5,48 163,7 lít diezel 1x4/7+1x7/7 1.834.910 250 17 5,76 46,20 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 502.732 Máy ủi - công suất : 55 108cv 49 TP 56 130cv 250 17 5,76 54,60 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 632.348 57 140cv 250 17 5,76 58,80 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 683.661 59 180cv 250 16 5,48 75,60 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 754.458 Máy san tự hành – công suất : 76 108cv 210 17 3,55 38,88 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 399.750 77 180cv 210 16 3,08 54,00 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 688.661 78 250cv 210 16 3,08 75,00 lít diezel 1x3/7 + 1x6/7 744.124 Máy đầm tự hành - trọng lượng : 88 9T 230 18 4,32 34,00 lít diezel 1x5/7 232.450 89 16 T 230 18 4,32 37,80 lít diezel x 5/7 245.312 90 17,5 T 230 18 4,32 42,00 lít diezel x 5/7 260.657 91 25 T 230 17 4,08 54,60 lít diezel x 5/7 376.239 Máy đầm rung tự hành - trọng lượng : 92 8T 230 17 4,59 19,20 lít diezel x 4/7 491.213 93 15 T 230 17 4,25 38,64 lít diezel x 4/7 730.091 94 18 T 230 17 4,25 52,80 lít diezel x 4/7 832.973 95 25 T 230 17 3,74 67,20 lít diezel x 4/7 921.431 Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 105 2T 220 18 6,2 12,00 lít xăng 1x2/4 loại < 3,5T 65.282 106 2,5 T 220 17 6,2 13,00 lít xăng 1x3/4 loại < 3,5T 81.855 107 4T 220 17 6,2 20,00 lít xăng 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T 104.363 108 5T 220 17 6,2 25,00 lít diezel 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T 98.442 109 6T 220 17 6,2 29,00 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 119.254 110 7T 220 17 6,2 31,00 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 177.992 Ơ tơ tự đổ - trọng tải : 119 5T 260 17 7,5 40,50 lít diezel 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T 96.308 120 6T 260 17 7,3 43,20 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 114.856 121 7T 260 17 7,3 45,90 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 227.942 122 9T 260 17 7,3 51,30 lít diezel 1x2/4 loại (7,5-16,5)T 265.383 123 10 T 260 17 7,3 56,70 lít diezel 1x2/4 loại (7,5-16,5)T 268.259 Ơ tơ tưới nước - dung tích : 146 220 15 4,78 20,25 lít diezel 1x2/4 loại (3,5 -7,5)T 225.840 220 14 4,35 22,50 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 259.101 220 14 4,35 24,00 lít diezel 1x3/4 loại (3,5 -7,5)T 302.945 4m 147 5m 148 6m 50 149 220 13 4,12 25,50 lít diezel 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T 349.119 220 13 4,12 27,00 lít diezel 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T 403.981 13 4,1 35,10 lít diezel 1x3/4 loại (7,5 -16,5)T 540.000 5,6 57 lít diezel 1x1/4+1x3/4 loại (7,5-16,5)T 447.580 30,2 lít diezel 1x3/7 + 1x5/7 959.700 7m 150 9m 151 16m3 240 Máy phun nhựa đường - công suất : 373 190cv 120 14 Máy rải cấp phối đá dăm - suất : 377 60m3/h 150 16 4,2 382 Nồi nấu nhựa 500 lit 170 25 10 1x4/7 5.520 Máy cắt sắt cầm tay - công suất : 502 1kw 80 30 7,5 2,1 kwh 1x3/7 1.875 503 1,7kw 120 30 7,5 3,2 kwh 1x3/7 3.760 Máy cắt bê tông - công suất : 510 1,5kw 100 20 7,5 2,7 kwh 1x3/7 5.344 511 7,5kw 100 20 5,5 10,8 kwh 1x3/7 13.400 Máy mài - công suất : 530 1kw 200 14 4,92 1,8 kwh 1x3/7 2.640 531 2,7kw 220 14 4,92 4,05 kwh 1x3/7 8.300 Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng : 98 8,5 T 230 18 2,88 24,00 lít diezel x 3/7 140.787 99 10 T 230 18 2,88 26,40 lít diezel x 4/7 166.915 100 12,2 T 230 18 2,88 32,16 lít diezel x 4/7 147.589 101 13 T 230 18 2,88 36,00 lít diezel x 4/7 154.455 Máy trộn bê tơng - dung tích : 310 100 lít 110 20 6,5 6,72 kwh 1x3/7 9.744 311 150 lít 110 20 6,5 8,4 kwh 1x3/7 15.964 312 200 lít 110 20 6,5 9,6 kwh 1x3/7 22.390 313 250 lít 110 20 6,5 10,8 kwh 1x3/7 31.076 Máy đầm bê tông, đầm bàn- công suất : 347 0,4 kw 110 25 8,75 1,8 kwh 1x3/7 1.134 348 0,6 kw 110 25 8,75 2,7 kwh 1x3/7 1.418 349 0,8 kw 110 25 8,75 3,6 kwh 1x3/7 1.701 350 kw 110 25 8,75 4,5 kwh 1x3/7 1.956 51 52 ... nghiên cứu làm báo cáo thực tập, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, cán công ty TNHH tư vấn xây dựng BẢO KHOA em hồn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung báo cáo thực tập gồm chương:... lượng công tác kết cấu xây dựng tạo nên cơng trình Đơn giá xây dựng ban hành theo định ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cơng trình xây dựng - Định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng. .. Tư vấn xây dựng  Thiết kế cơng trình giao thơng (Đường bộ, cầu)  Giám sát cơng trình giao thông ngành giao thông vận tải  Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình, thiết kế kiến trúc cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOC, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.DOC, 2 CÁC TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, 4 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG, 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH THỰC TẬP

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay