TIET 23 HH 9 VI TRI TUONG DOI CUA DUONG THANG VA DUONG TRon

26 463 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 00:10

TiÕt 23 §4.vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn. Ngµy so¹n 01/12/2006. Tiết 23 Đ4.vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn. Mục tiêu HS nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn, các khái niệm tiếp tuyến tiếp điểm. Nắm được các hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng đến đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn. Tiết 23 Đ4.vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn. Mục tiêu HS biết vận dụng các kiến thức được học trong giờ để nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn. HS thấy được một số hình ảnh về vị trí tư ơng đối của đường thẳng đường tròn trong thực tế. Nªu c¸c vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng th¼ng ? Cã ba vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng th¼ng Hai ®­êng th¼ng song song (kh«ng cã ®iÓm chung). Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau ( cã 1 ®iÓm chung). Hai ®­êng th¼ng trïng nhau ( cã v« sè ®iÓm chung). Nếu có một đường thẳng một đường tròn, sẽ có mấy vị trí tương đối ? Mỗi trường hợp có mấy điểm chung ? Có ba vị trí tương đối của đường thẳng đư ờng tròn. Cã ba vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­ êng trßn. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn kh«ng cã ®iÓm chung. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn chØ cã 1 ®iÓm chung. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn cã hai ®iÓm chung. Cã ba vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­ êng trßn. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn kh«ng cã ®iÓm chung. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn chØ cã 1 ®iÓm chung. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn cã hai ®iÓm chung. V× sao mét ®­êng th¼ng vµ mét ®­êng trßn kh«ng thÓ cã nhiÒu h¬n hai ®iÓm chung. NÕu ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn cã ba ®iÓm chung trë lªn th× ®­êng trßn ®i qua ba ®iÓm th¼ng hµng ®iÒu nµy v« lÝ. a)§­êng th¼ng vµ ®­êng trßn c¾t nhau. §­êng th¼ng vµ ®­êng trßn c¾t nhau. TiÕt 23 §4.vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn. 1. Ba vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­ êng trßn. a B A O a)§­êng th¼ng vµ ®­êng trßn c¾t nhau. TiÕt 23 §4.vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn. 1. Ba vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­ êng trßn. a B A O Khi ®­êng th¼ng a vµ ®­ êng trßn(o) cã hai ®iÓm chung th× ta nãi ®­êng th¼ng a vµ ®­ êng trßn (o) c¾t nhau. [...]... đường tròn (O) d=3cm R=5cm } d < R b) Tính độ dài BC = 90 0 ) Xét BOH ( H theo định lí Py ta go OB2=OH2+HB2 HB = OB OH = 5 3 2 BH=4(cm) 2 2 2 BC=2BH=2.4=8(cm) Điền vào chổ trống ( ) trong bảng sau: R d vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn 5cm 6cm 4cm 3cm 6 7cm cắt nhau Tiếp xúc nhau nhau không giao Hướng dẫn về nhà Tìm trong thực tế các hình ảnh ba vị trí tư ơng đối của đường thẳng... nhau nhau không giao Hướng dẫn về nhà Tìm trong thực tế các hình ảnh ba vị trí tư ơng đối của đường thẳng đường tròn Học kĩ lí thuyết trước khi làm bài tập Làm các bài tập 18, 19, 20 SGK trang 110 Làm các bài tập 39, 40, 41SBT ...Tiết 23 Đ4.vị trí tương đối của đường thẳng đường tròn 1 Ba vị trí tương đối của đường thẳng đư ờng tròn a)Đường thẳng đường tròn cắt nhau Đường thẳng a được gọi a A là cát tuyến của đường O tròn (o) . TiÕt 23 §4.vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn. Ngµy so¹n 01/12/2006. Tiết 23 Đ4.vị trí tương đối của đường thẳng. thẳng và đường tròn. Tiết 23 Đ4.vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Mục tiêu HS biết vận dụng các kiến thức được học trong giờ để nhận biết các
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 23 HH 9 VI TRI TUONG DOI CUA DUONG THANG VA DUONG TRon, TIET 23 HH 9 VI TRI TUONG DOI CUA DUONG THANG VA DUONG TRon, TIET 23 HH 9 VI TRI TUONG DOI CUA DUONG THANG VA DUONG TRon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay