Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

73 15 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2019, 00:25

... tinh truyền phát nước quốc tế Mạng Internet phát triển mạnh, số thuê bao tăng nhanh, số điểm Internet công cộng tăng phổ biến rộng khắp địa bàn thành phố Đến có 500 điểm kinh doanh dịch vụ Internet... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 thành phố Huế; - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn thành phố Huế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù... minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gồm phần sau: Đặt vấn đề I Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội II Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn