CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WEB

90 18 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2019, 19:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB GV: Bùi Chí Thành - Điện thoại: 0989.639.211 - Email: thanhbc@ntu.edu.vn TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN: - Cung cấp người học kỹ tổng hợp kiến thức lập trình hướng đối tượng, sở liệu, phân tích thiết kế hệ thống, đồng thời tiếp cận môi trường phát triển ứng dụng web tảng HTML, CSS, JavaScripts NET để xây dựng ứng dụng web cụ thể - Người học trang bị kiến thức tảng thiết kế lập trình sở liệu, xây dựng lớp xử lý tảng NET nhằm thực chức thêm, xóa, sửa, thống kê thơng tin sở liệu trực tiếp từ website NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Tổng quan ứng dụng web Mơ hình đa tầng lập trình ứng dụng Phân tích, thiết kế cài đặt sở liệu cho ứng dụng web Các điều khiển web thông dụng ADO.Net lớp xử lý Thiết kế, lập trình xuất ứng dụng web database TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tài liệu chính: [1] Phạm Hữu Khang, Kỹ thuật lập trình C# tồn tập (Tập 1, 2, 3), NXB LĐ-XH, 2005 [2] Slides Bài giảng Thiết kế Lập trình Web, 2017 - Tài liệu tham khảo: [3] Phạm Hữu Khang, SQL Server 2005 – Lập trình T-SQL, NXB LĐ-XH, 2005 [4] Phạm Hữu Khang, C# 2005 Tập 5: Quyển 1, 2, 3, NXB LĐ-XH, 2005 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC: - Chuyên cần/thái độ: 10% - Điểm kiểm tra kỳ: 20% - Điểm tập cá nhân + Bài tập lớn: 20% - Thi kết thúc học phần (Thực hành): 50% Chủ đề TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEB NỘI DUNG: Các ứng dụng chạy môi trường Web Các công cụ xây dựng ứng dụng Web Database phổ biến HTML Các ứng dụng chạy môi trường Web - Ứng dụng Web có loại: Web tĩnh động - Trang Web tĩnh trang HTML không kết nối CSDL Ngược lại, trang Web động trang Web có kết nối CSDL - Những trình duyệt Web phổ biến nay: IE (Internet Explorer), Firefox, NC (Netscape) - Để xây dựng ứng dụng Web hoàn chỉnh có tính thương mại, cần phải kết hợp Client Script (kịch trình khách) Server Script (Kịch trình chủ) kết hợp với CSDL đó: MS Access, SQL Server, MySQL, Oracle, … -Khi triển khai ứng dụng Web Intranet hay Internet, ngồi điều kiện cấu hình phần cứng, hệ điều hành, hệ thống cần phải có trình chủ Web thường gọi Web Server -Trên môi trường Windows, Web Server thường dùng IIS (Internet Information Server) IIS sử dụng cho Server Script như: ASP (Active Server Page), JSP (Java Server Page), PHP, Perl, ASP.NET -Trên môi trường Linux, Web Server thường sử dụng Apache, JRUN, Web Logic Cấu trúc trang web Trang web tôi Nội dung trang web Cấu trúc trang web ASP.NET Trang web tôi 10 Các phần tử nhập liệu form: Thuộc tính  Mơ tả Xác định loại phần tử: TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, TYPE RADIO, SUBMIT, RESET, FILE, HIDDEN BUTTON Mặc định là TEXT NAME Tên điều khiển VALUE Xác định giá trị khởi tạo (giá trị mặc định) của điều khiển Thuộc tính xác định độ rộng ban đầu điều khiển. Đối với kiểu SIZE là TEXT hay PASSWORD thì kích thước được xác định theo ký tự Đối với loại phần tử nhập khác, độ rộng xác định điểm (pixels) Thuộc tính sử dụng để xác định số ký tự lớn nhất có thể nhập MAXLENGTH vào phần tử TEXT PASSWORD Mặc định khơng giới hạn Đây thuộc tính logic để xác định nút có chọn hay khơng Thuộc CHECKED  tính CHECKED sử dụng kiểu nhập là RADIO hay CHECKBOX.  76 Ví dụ, tạo WebForm có giao diện sau: 77 Phương thức GET/POST: - Phương thức GET: Các liệu được truyền hiển thị lên URL trình duyệt liệu truyền phụ thuộc vào độ dài đối đa URL - Phương thức POST: Cũng giống get truyền liệu từ form, với post liệu form truyền ngầm liệu truyền không phụ thuộc vào URL 78 Frame HTML: - Frame (hay Frame) HTML sử dụng để phân chia cửa sổ trình duyệt bạn thành khu vực khác mà khu vực tải tài liệu HTML riêng - Một tập hợp Frame cửa sổ trình duyệt biết đến Frameset Cửa sổ chia vào Frame theo cách tương tự bảng: bên hàng cột - Để sử dụng Frame trang web, sử dụng thẻ thay cho thẻ Thẻ xác định cách chia cửa sổ thành Frame Thuộc tính rows trong thẻ xác định chiều ngang Frame thuộc tính cols xác định chiều dọc Frame Mỗi Frame dẫn thẻ xác định tài liệu mở Frame 79 Các thuộc tính thẻ : Thuộc tính Miêu tả cols Xác định số cột chứa frameset kích cỡ cột rows Thuộc tính giống thuộc tính cols sử dụng giá trị tương tự, sử dụng để xác định hàng frameset border Thuộc tính xác định độ rộng Border (đường viền) Frame theo Pixel frameborder Thuộc tính xác định có hay khơng Border hiển thị Frame framespacing Xác định số lượng khoảng cách Frame frameset Nó nhận giá trị ngun 80 Thuộc tính Miêu tả src Sử dụng để đặt tên file tải Frame Giá trị địa URL name Tên cho Frame frameborder Thuộc tính xác định có hay khơng Border Frame ra, nhận giá trị (Yes) (No) marginwidth Xác định độ rộng khoảng cách bên trái phải Border Frame với nội dung Frame Giá trị pixel marginheight Xác định chiều cao khoảng cách Border Frame nội dung Giá trị pixel noresize Ngăn cản người sử dụng đặt lại kích cỡ Ví dụ noresize="noresize" scrolling Điều khiển xuất xuất Frame Nó nhận giá trị "yes", "no", "auto" longdesc cung cấp đường link tới trang web khác chứa miêu tả dài nội dung Frame Ví dụ longdesc="framedescription.jsp" 81 Ví dụ, thiết kế trang web gồm có Frames: top, main bottom có giao diện sau: 82 CSS - CSS (Cascading Style Sheets) ngôn ngữ dùng để định dạng cho phần tử HTML (cỡ chữ, font chữ, màu chữ, màu nền, hình nền, đường viền, ) dựa cặp thuộc tính:giá trị thuộc tính - Có ba cách để sử dụng CSS: Inline, Internal, External a Inline CSS - Đặt thuộc tính style vào thẻ mở phần tử HTML, giá trị thuộc tính style cặp thuộc tính định dạng CSS style=“thuộc tính:giá trị thuộc tính; …” 83 Ví dụ: Ví dụ Inline CSS Địa liên hệ: 
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WEB, CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WEB, Các ứng dụng chạy trên môi trường Web, d. Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu đi cùng, Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu, Các thẻ định dạng khối, Các thẻ định dạng danh sách, Các thẻ định dạng ký tự và văn bản, Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh, Các thẻ định dạng bảng biểu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay