Giáo án Đại số 10 CB HKI

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 20:33

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Tuần 1( từ ngày 22/ / 2016 đến ngày 27 / / 2016 ) TIẾT MỆNH ĐỀ Ngày soạn: 15/8/2016 I MỤC TIÊU: Về kiến thức: nắm vững khái niệm mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, hai mệnh đề tương đương, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ Về kỹ năng: biết xác định mệnh đề ( đúng, sai) phát biểu mệnh đề, sử dụng điều kiện cần, đủ, điều kiện cần đủ, mệnh đề phủ định Về tư duy: biết tư linh hoạt việc xác định mệnh đề, phát biểu mệnh đề Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, tích cực hoạt động học sinh, liên hệ kiến thức vào thực tế Năng lực : Năng lực chung Tự học Giải vấn đề Sáng tạo Tự quản lý Sử dụng ngơn ngữ Tính tốn Giao tiếp Hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ Năng lực riêng Năng lực tính tốn Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực sử dụng kiến thức để giải tốn Năng lực sử dụng cơng cụ đo, vẽ, tính Năng lực tư  Học sinh: xem trước, bảng phụ theo nhóm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, xen hoạt động nhóm IV.TIẾN TRÌNH CỦA BÀI HỌC: Ổn định lớp : Kiểm tra cũ: không Bài mới: HĐ thầy trò Nội dung Năng lực HĐ1: Giới thiệu khái niệm mệnh đề GV: Cho ví dụ: I Mệnh đề – Mệnh đề chứa - Năng lực giải Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 a chia hết cho biến: b.12 số nguyên tố 1) Mệnh đề: c Hà Nội thủ đô nước khẳng định có tính sai Việt Nam VD: d Ngày mai trời mưa Hà Nội thủ đô nước Việt e Ai dạy bạn mơn tốn ? Nam mệnh đề GV : Trong câu trên, câu đúng, sai không chia hết cho mệnh đề sai xác định tính sai? Mấy rồi? Khơng phải Học sinh trả lời GV : a, b, c, gọi mệnh đề mệnh đề d, e, mệnh đề Vậy câu mệnh đề ? Học sinh trả lời Câu xác định sai mệnh đề GV xác lại cho học sinh ghi HĐ2: Khái niệm mệnh đề chứa biến GV: Cho x M3 Ta có xác định 2) Mệnh đề chứa biến: khẳng định Ví dụ: hay sai khơng? a x + y số chẳn với x, y HS trả lời: không khẳng định �Z hay sai b n số nguyên tố với n �� Cho giá trị x thuộc tập Là mệnh đề chứa Z cho ta mệnh đề, suy biến mệnh đề chứa biến HĐ3: Tìm phủ định mệnh đề GV : Cho mệnh đề : II.Phủ định mệnh đề: A: “9 số chẵn” A : “ số Phủ định mệnh đề A mệnh đề có giá trị ngược lại chẵn” A phủ định mệnh đề với A KH: A phủ định A Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Năm học 2016 - 2017 vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tư - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tư - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Học sinh cho ví dụ A tư duy, lực giao tiếp GV cho học sinh thảo luận VD:cho hợp tác nhóm HĐ sách B:3 số nguyên tố GV điều khiển HĐ HS B :3 khơng số ngun giải thích tố HĐ4: Khái niệm mệnh đề kéo theo GV: Cho P: “ VABC cân III Mệnh đề kéo theo: - Năng lực giải vấn đề, A” Q: “ VABC có B�  C� ” Mệnh đề “nếu P Q” lực tự Nếu VABC cân A B�  C� gọi mệnh đề kéo theo học, lực mệnh đề kéo theo (nếu P KH: P � Q sử dụng ngôn Q) Mệnh đề P � Q sai P ngữ, lực Q sai tư duy, GV minh hoạ VD4 đưa Đặc biệt : P � Q P lực giao tiếp mệnh đề kéo theo sai đk đủ để có Q hợp tác Q đk cần đề có P GV : cho HS thưc HĐ6 theo nhóm gọi đại diện trình bày Củng cố: + Thế mệnh đề ,mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo? + Gía trị mệnh đề phủ định Bài tập nhà + Làm tập 1, 2, SGK trang + Về xem tiếp “Mệnh đề” Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 TIẾT MỆNH ĐỀ (tiếp) Ngày soạn: 15/8/2016 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 I MỤC TIÊU: Về kiến thức: nắm vững khái niệm mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, hai mệnh đề tương đương, điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ Về kỹ năng: biết xác định mệnh đề ( đúng, sai) phát biểu mệnh đề, sử dụng điều kiện cần, đủ, điều kiện cần đủ, mệnh đề phủ định Về tư duy: biết tư linh hoạt việc xác định mệnh đề, phát biểu mệnh đề Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, tích cực hoạt động học sinh, liên hệ kiến thức vào thực tế Năng lực : Năng lực chung Năng lực riêng Tự học Năng lực tính tốn Giải vấn đề Năng lực sử dụng ngôn ngữ Sáng tạo Năng lực sử dụng kiến thức để Tự quản lý giải tốn Sử dụng ngơn ngữ Năng lực sử dụng cơng cụ đo, Tính tốn vẽ, tính Giao tiếp Năng lực tư Hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ  Học sinh: xem trước, bảng phụ theo nhóm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, xen hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH CỦA BÀI HỌC: Ổn định lớp : Kiểm tra cũ: Thế mệnh đề, giá trị mệnh đề phủ định? Bài mới: HĐ thầy trò Nội dung Năng lực HĐ1: khái niệm mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương GV yêu cầu 1hs thực IV Mệnh đề đảo-hai mệnh - Năng lực giải HĐ 7a, hs thực HĐ 7b đề tương đương: vấn đề, Học sinh thực HĐ7 + Mệnh đề Q � P gọi lực tự sách mệnh đề đảo P � Q học, lực GV:mệnh đề Q � P mệnh + Nếu hai mệnh đề P � Q sử dụng ngôn đề đảo mệnh đề P � Q Q � Pđều P Q ngữ, lực gọi hai mệnh đề tương tư đương Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 KH:P � Q(P tương đương Q) Khi P điều kiện cần đủ để có Q ngươc lại + P � Q hai sai HĐ2:giới thiệu kí hiệu ,  GV yêu cầu học sinh xem ví V Kí hiệu ,  : - Năng lực giải dụ SGK * Kí hiệu  đọc “với mọi” vấn đề, Học sinh xem ví dụ lực tự VD:  x �: x Yêu cầu : học sinh thảo luận Với số thực dương học, lực nhóm để phát biểu thành lời * Kí hiệu  đọc “có một” sử dụng ngơn mệnh đề n ��: n   n ngữ, lực (tồn một) Học sinh thảo luận nhóm tư duy, VD: n ��: n  GV gọi đại diện nhóm lên Tồn số tự nhiên lực hợp tác, phát biểu cho bậc hai giao tiếp GV sửa sai HĐ3: Tìm mệnh đề phủ định mệnh đề chứa kí hiệu ,  GV hướng dẫn HS * Tìm mệnh đề phủ định - Năng lực giải mệnh đề chứa kí hiệu vấn đề, -Đổi kí hiệu :  �  lực tự -Đổi tính chất mệnh đề: học, lực có � khơng;nhỏ � lớn sử dụng ngôn VD:A: “  x �: x ” ngữ, lực tư A : “  x ��: x  ” Củng cố: + Thế mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương? + Mệnh đề chứa kí hiệu ,  Ngày 22 tháng năm 2016 Tổ trưởng Bài tập nhà: Làm tập 1, 2, SGK trang Nguyễn Văn Bằng Tuần ( từ ngày 29 / / 2016 đến ngày 03 / / 2016 ) TIẾT LUYỆN TẬP Ngày soạn: 22 / / 2016 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 I MỤC TIÊU: Về kiến thức: giúp học sinh nắm cách xác định mệnh đề, mệnh đề chứa biến, biết phát biểu mệnh đề đảo, mệnh đề kéo theo, tương đương, sử dụng điều kiện cần, đủ, cần đủ, kí hiệu Về kỹ năng: rèn luyện học sinh kỹ phát biểu mệnh đề theo nhiều dạng, sử dụng kí hiệu phát biểu mệnh đề phủ định Về tư duy: giúp học sinh tư linh hoạt sáng tạo việc phát biểu mệnh đề tìm mệnh đề phủ định Về thái độ: học sinh tích cực hoạt động, liên hệ toán học vào thực tế Năng lực : Năng lực chung Năng lực riêng Tự học Năng lực tính tốn Giải vấn đề Năng lực sử dụng ngôn ngữ Sáng tạo Năng lực sử dụng kiến thức để Tự quản lý giải toán Sử dụng ngôn ngữ Năng lực sử dụng công cụ đo, Tính tốn vẽ, tính Giao tiếp Năng lực tư Hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ  Học sinh: làm trước, bảng phụ theo nhóm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Diễn giải, nêu vấn đề, hỏi đáp IV TIẾN TRÌNH CỦA BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp : 2/ Kiểm tra cũ: xen lẫn trình giảng 3/ Bài mới: HĐ thầy trò Nội dung Năng lực HĐ1: Giải tập 1, Gviên cho học sinh chữa Câu a, d mệnh đề Câu - Vận dụng lý thuyết rèn nhanh tập b,c mệnh đề chứa biến luyện lực Gviên gọi học sinh trả Mệnh đề a,c tư logic lời câu hỏi sau Mệnh đề b,d sai Phát triển câu Mệnh đề phủ định Học sinh thực nhanh a.1794 không chia hết cho lực tự học, lực tập b số vô tỉ Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 c  >3,15 tư d 125 �0 HĐ2: Giải tập - Vận dụng lý Gv cho học sinh làm theo thuyết rèn nhóm a Mệnh đề đảo Yêu cầu : Hai tam giác có diện tích luyện lực tư logic Nhóm 1,2 làm câu a Phát triển Nhóm 3,4 làm câu b b Sử dụng đk đủ lực tự Nhóm 5,6 làm câu c Hai tam giác đk học, lực Học sinh làm theo nhóm đủ để diện tích tư duy, c Sử dụng đk cần Gv gọi đại diện nhóm làm lực hợp tác, câu Hai tam giác có diện tích giao tiếp đk cần để chúng Gv nhận xét sửa sai HĐ3: Giải tập 5,7 Gv gọi học sinh nhắc lại kí 5.Viết mệnh đề kí hiệu - Vận dụng lý thuyết rèn ,  hiệu  ,  luyện lực Học sinh nhắc lại a  x �R :x.1=x tư logic Yêu cầu : học sinh lên bảng b  x�R :x+x=0 Phát triển thực câu a, câu b, câu c c  x�R: x+(-x)=0 lực tự Gv nhận xét cho điểm học, lực Gv gọi học sinh nhắc lại tư duy, cách lập mệnh đề phủ định a  x�R: x �0 lực hợp tác, Học sinh nhắc lại b  n�N: n � N giao tiếp Yêu cầu : học sinh thực c  n�N:n >2n câu gọi lên bảng d  x �R: x � x Gv nhận xét cho điểm Củng cố : Nhấn mạnh: – Cách vận dụng khái niệm mệnh đề – Có nhiều cách phát biểu mệnh đề khác Hướng dẫn nhà  Làm tập sách tập đọc trước “Tập hợp” TIẾT TẬP HỢP Ngày soạn: 22 / / 2016 I MỤC TIÊU: Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Về kiến thức:giúp học sinh hiểu khái niệm tập hợp, tập con, hai tập Về kỹ năng: học sinh biết cho tập hợp theo cách, vận dụng tập ,tập vào giải tập Về tư duy: giúp học sinh tư linh hoạt sáng tạo việc hình thành khái niệm vận dụng lý thuyết vào giải tập Về thái độ: học sinh tích cực chủ động hoạt động, liên hệ toán học vào thực tế Năng lực : Năng lực chung Tự học Giải vấn đề Sáng tạo Tự quản lý Sử dụng ngơn ngữ Tính tốn Giao tiếp Hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ Năng lực riêng Năng lực tính tốn Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực sử dụng kiến thức để giải tốn Năng lực sử dụng cơng cụ đo, vẽ, tính Năng lực tư  Học sinh: xem trước, bảng phụ theo nhóm III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Nêu vấn đề, hỏi đáp,gợi mở, xen hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1.Ổn định lớp : Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Viết tập hợp A nghiệm phương trình: (x-1)(x +3x-4)=0 cách? Cho biết tập hợp có phần tử? Bài mới: HĐ thầy trò Nội dung HĐ1:giới thiệu khái niệm tập hợp GV: Yêu cầu học sinh nhắc I Khái niệm tập hợp: lại cách viết tập hợp ĐN: Tập hợp khái HS trả lời niệm toán học GV cho học sinh ghi vào không định nghĩa Yêu cầu: học sinh dùng kí KH: A,B,C,… Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Năng lực - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 hiệu �, � quan hệ Cách viết: phần tử 1,3 với tập A +Liệt kê(VD:A=  1, 4 +Nêu tính chất  x �R /( x  1)( x  4)  0 tư (VD: * Tập rỗng: Tập rỗng tập khơng có phần tử KH: � HĐ2: hình thành khái niệm tập GV: cho học sinh viết tập A II Tập con: số tự nhiên ước 6, ĐN:nếu phần tử A B ước 12 phần từ B ta nói A B HS: A=  1; 2;3;6 KH: A � B hay B � A B=  1; 2;3; 4;6;12 Đọc làA B hay B chứa A GV : tập A gọi B Vậy tập Tính chất: + A �A  A Ađược gọi tập B ? + Nếu A � Bvà B � C A HS : trả lời �C GV minh hoạ biểu đồ + � �A  A Ven A � B A � B HĐ3: hình thành k/n tập hợp GV: cho học sinh thực III Tập hợp nhau: theo nhóm HĐ6(SGK) ĐN:khi A �B B �A ta nói Học sinh thực HĐ6 tập A B theo nhóm KH: A=B GV: Gọi đại diện nhóm thực học sinh đại diện nhóm trình bày GV nhận xét, đánh giá HĐ4: thực tập + cho học sinh làm theo BÀI TẬP nhóm 1a,b 1.A=  0;3;6;9;12;15;18 Gọi đại diện 1nhóm trình B=  x �N / x  n(n  1),1 �n �5 bày 1a 2a A �B,A � B Giáo viên: Lê Thị Minh Nga - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tư - Năng lực giải vấn đề, lực tự học, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tư - Vận dụng lý thuyết rèn luyện lực tư logic Page 10 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 đổi thay đổi vai trò x, (đối xứng loại I) y * Hướng dẫn HS cách giải: Đưa tổng quát � �  x  y   xy  * (I) � * Gọi HS lên giải ( x  y )  xy  � thuyết rèn luyện lực tư logic Phát triển lực tự học, lực tư Đặt S = x+y, P = xy, S  * Gợi ý HS đưa đến định nghĩa PT đối xứng loại I 4P �f ( x, y )  đối xứng loại I �g ( x, y )  �S  P  ( II ) (I) � � �S  P  �S  3( III ) (II) � � �P  Hệ � �S  ( IV ) � �P  �f ( y, x)  f ( x, y ) � �g ( y, x)  g ( x, y ) => Cách giải đặt: S=x+y, P=xy, S2 4P => x = 0, y = 2; x = 2, y = * Gợi ý HS nhận xét hệ (III) S2 trình (I) có đặc biệt (2); (2) -> (1) - HD cách giải (1) - (2) (1) - (2) => (x-y)(x+y-1) = - Gọi HS đưa ví dụ tương tự � x-y=0 x+y-1 = (I) �x  y  � �2 �x  x  y - Gợi ý HS đưa đến định nghĩa hệ PT đối xứng loại II �f ( x, y )  đối xứng loại �g ( x, y )  �x  y   �2 �x  x  y Hệ PT � => x=y=0.3 II 1� 1� ,y x= 2 Vận dụng lý thuyết rèn luyện lực tư logic Phát triển lực tự học, lực tư �f ( y, x)  f ( x, y ) � �g ( y , x)  g ( x, y ) (1) - (2) => (x-y) y = - Gợi ý hướng giải => x = y = h(x,y) = Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 88 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Củng cố : Nhấn mạnh cách giải hệ đối xứng loại I, loại II Hướng dẫn nhà: Làm tập sau � �x  y  �x  y x3  y  280    � � �2 x  3x  y  2 �2 y  y  x  2 � �1 �   xy  2 �x y �2( x  y )  xy � 2y � x � �  y2 � �y  x �  x2 � � x2  y  x  y  Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm � (x  1)(y  1)xy  m � Ngày 28 tháng 11 năm 2016 Tổ trưởng Nguyễn Văn Bằng Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 89 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Tuần 16 ( từ ngày 05 / 12 / 2016 đến ngày 10 / 12 / 2016 ) TIẾT 30 MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁC Ngày soạn: 28 / 11 / 2016 I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách giải hệ phương trình đẳng cấp Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 90 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ giải hệ phương trình bậc hai hai ẩn, cách nhận dạng cách giải hệ đẳng cấp Thái độ : Thơng qua việc dạy hệ phương trình bậc II rèn luyện cho học sinh lực phát vấn đề đề xuất cách giải qua ví dụ cụ thể để đưa đến cách giải tổng quát Năng lực : Năng lực chung Năng lực riêng Tự học Năng lực tính tốn Giải vấn đề Năng lực sử dụng ngôn ngữ Sáng tạo Năng lực sử dụng kiến thức để giải toán Tự quản lý Năng lực sử dụng cơng cụ đo, Sử dụng ngơn ngữ vẽ, tính Tính tốn Năng lực tư Giao tiếp Hợp tác II PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN  Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở nêu vấn đề Phát huy tính tích cực hs  Phương tiện : Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Kết hợp Bài HĐ thầy trò Nội dung Năng lực Hoạt động 1: Giới thiệu hệ phương trình đẳng cấp bậc hai GV giới thiệu k/n hpt * Khái niệm - Năng lực giải đẳng cấp bậc hai Hệ đẳng cấp bậc có dạng: vấn đề, cách giải lực tự học, � a1 x  b1xy  c1 y  d1 � lực sử HS lắng nghe, ghi chép � 2 a x  b xy  c y  d � 2 dụng ngôn ngữ, lực tư * Cách giải + Xét xem x =0 (hay y=0) nghiệm hpt không? + Với x �0 ( hay y �0) Đặt y=tx (hay x=ty), ta có: 2 � �x ( a1  b1t  c1t )  d1 �2 �x ( a2  b2t  c2t )  d Chia hai vế pt ta Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 91 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 pt bậc hai theo ẩn t, từ tính x suy y Chú ý: Đối với hệ pt đẳng cấp bậc ba ta thực tương tự Hoạt động 2: Một số tập áp dụng GV nêu đề VD1 VD1:Giải hệ phương trình 2 GV : chia lớp thành bốn � �x  xy  y  � nhóm x  3xy  y  � HS thảo luận theo nhóm cử đại diện nhóm trình Giải Ta thấy x = không thoả mãn bày giải GV nhận xét, đánh giá hệ Với x �0 , đặt y = tx, thay vào hoàn thiện giải hệ ta �x (t  t  1)  1(1) � �2 �x (2t  3t  4)  3(2) Vận dụng lý thuyết rèn luyện lực tư logic Phát triển lực tự học, lực tư duy, lực tính tốn, lực giao tiếp, hợp tác Lấy (1) chia (2) ta 3(t  t  1)  2t  3t  � t  �1 Với t=1, ta có x  , suy hệ có nghiệm: (1;1);(1; 1) Với t=-1 ta có x  , suy hệ có nghiệm �1 1 ��1 � ;� ; � ; � � 3 � �� 3 � GV nêu đề VD2 GV : chia lớp thành bốn nhóm HS thảo luận theo nhóm cử đại diện nhóm trình bày giải GV nhận xét, đánh giá hoàn thiện giải Giáo viên: Lê Thị Minh Nga VD2: Giải hệ phương trình Vận dụng lý thuyết rèn luyện �3 x  xy  y  11 lực tư �2 �x  xy  y  17 logic Phát Giải triển lực tự Ta thấy x=0, y=0 khơng thoả học, lực tư mãn hệ phương trình, nói cách duy, lực khác hệ phương trình khơng có tính tốn, nghiệm x =0 Đặt x = ky thay lực giao tiếp, vào hệ ta được: hợp tác Page 92 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 �y (3k  2k  1)  11 (1) �2 �y (k  2k  3)  17 (2) � 51k  34k  17  11k  22k  33 � 40k  12k  16  � k � �� �k  � � Thay vào (1) ta được: � �y  � x   +k=  �� 5 � �y   � x  � 4 �y  � x 1 �� �y  2 � x  1 Củng cố : Cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc hai Hướng dẫn nhà: Làm thêm tập sau +k � x  3xy  y  15 �2 �x  xy  y  �x  xy  y  � 2 �2 x  xy  y  �2 x  xy  y  1 � � x  xy  y  � �x  xy  y  17 � � x  xy  y  11 � Ngày 05 tháng 12 năm 2016 Tổ trưởng Nguyễn Văn Bằng Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 93 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Tuần 17 ( từ ngày 12 / 12 / 2016 đến ngày 17 / 12 / 2016 ) TIẾT 31 ÔN TẬP CHƯƠNG III Ngày soạn: 05 / 12 / 2016 I MỤC TIÊU: Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 94 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Về kiến thức: Học sinh cố lại kiến thức học phương trình, hệ phương trình, giúp học sinh nắm vững cách giải phương trình hệ phương trình bậc nhiều ẩn Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ giải phương trình hệ phương trình bậc nhiều ẩn Giải tốn cách lập hệ phương trình Về tư duy: Học sinh tư linh hoạt việc biến đổi tương đương phương trình hệ phương trình, việc chọn nghiệm dựa vào điều kiện ban đầu Về thái độ: Học sinh thành thạo việc giải phương trình hệ phương trình nhiều ẩn, giải tốn cách lập hệ phương trình Năng lực : Năng lực chung Tự học Giải vấn đề Sáng tạo Tự quản lý Sử dụng ngôn ngữ Tính tốn Giao tiếp Hợp tác II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Giáo viên: giáo án Năng lực riêng Năng lực tính tốn Năng lực sử dụng ngơn ngữ Năng lực sử dụng kiến thức để giải toán Năng lực sử dụng cơng cụ đo, vẽ, tính Năng lực tư  Học sinh: Nắm kiến thức phương trình hệ phương trình nhiều ẩn III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Nêu vấn đề, vấn đáp, gợi mở IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Câu hỏi: HS1: Giải phương trình x 5  x  x 5 6 HS2: Giải phương trình  x  x  x   Bài HĐ thầy trò Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Nội dung HĐ1: Giới thiệu tập Năng lực Page 95 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 GV: Gọi học sinh nêu cách giải phương trình a cho học sinh lên bảng thực Học sinh xem Học sinh nêu cách giải giải phương trình a Năm học 2016 - 2017 Bài 4: Giải phương trình Vận dụng lý thuyết rèn luyện 3x  4     1 a/ x2 x2 x 2 lực tư logic Phát Điều kiện x ��2 triển lực tự  1 �  3x    x     x   học, lực tư   3 x2  4 duy, lực x = -2 (loại) Vậy phương trình tính tốn vô nghiệm GV: Gọi học sinh nêu b/ x   x    cách giải phương trình c Điều kiện: cho học sinh lên bảng x � 4� x V x thực 2 Học sinh nêu cách giải   � x   x  x  giải phương trình c � x   thỏ a GV: Gọi học sinh khác nhận xét, sửa sai Vậy pt có nghiệm x  GV nhận xét, cho điểm HĐ2: Giới thiệu tập 2 x  y  GV giới thiệu � Bài 5: a) � x  y  11 � Yêu cầu: học sinh nhắc lại phương pháp giải hệ � 37 x � 4 x  10 y  18 � 24 phương trình bậc � � �� � x  y  11 � �y  29 ẩn � 11 Yêu cầu: học sinh giải �37 29 � phương trình a theo Vậy nghiệm pt: �24 ; 12 � � � phương pháp cộng � x  y  15  1 học sinh giải phương d) � � 4x  y   2 � trình d theo phương pháp 15  x  1 � y  vào   Gọi học sinh khác nhận   � 12 x  75  25 x  18 xét, sửa sai 93 30 GV cho điểm �x vào  1 � y  37 GV nêu đề VD2 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga HĐ3: Giới thiệu Bài 6: Vận dụng lý thuyết rèn luyện lực tư logic Phát triển lực tự học, lực tư duy, lực tính tốn 37 Vận dụng lý Page 96 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 GV : chia lớp thành bốn nhóm HS thảo luận theo nhóm cử đại diện nhóm trình bày giải GV nhận xét, đánh giá hoàn thiện giải Năm học 2016 - 2017 Gọi t1 thời gian người làm thuyết rèn luyện xong tường lực tư Phát t2 thời gian người làm logic triển lực tự xong tường học, lực tư �7 �t  t  duy, lực �1 Ta có: � tính tốn, �4     � 18 lực hợp tác, �t1 t2 giao tiếp �7 �t  t  t  18 � � � �1 � �1 4 t2  24 � �    � � t1 t2 18 Vậy người thứ làm 18 giờ, người thứ làm 24 Củng cố: Học sinh nhắc lại cách giải phương trình chứa ẩn mẫu , chứa ,chứa trị tuyệt đối Học sinh nhắc lại cách giải hệ phương trình bậc ẩn , ba ẩn Bài tập nhà: Làm tập lại Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Tổ trưởng Nguyễn Văn Bằng Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 97 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Tuần 18 ( từ ngày 19 / 12 / 2016 đến ngày 24 / 12 / 2016) TIẾT 32 : KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN TỐN Ngày soạn: 12 / 12 / 2016 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 98 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 I MỤC TIÊU: Qua học,giúp học sinh 1.Về kiến thức: Kiểm tra đánh giá HS kỹ giải toán Về kĩ năng: Đánh giá HS kỹ giải toán Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, say sưa học tập có khả sáng tạo số toán - Rèn luyện cách diễn đạt cách giải rõ ràng sáng - Tư động, sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị số kiến thức HS học III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Nội dung: 3.1 Ma trận đề kiểm tra 3.2.Đề kiểm tra Câu ( điểm) Tìm tập xác định hàm số y   x x Câu ( điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y   x2  2x  b) Tìm m để phương trình x  x  m có bốn nghiệm phân biệt Câu ( điểm) Giải phương trình a) x  2x   b) 2x   x  2 Câu ( điểm) Tìm m để phương trình x  2 m 1 x  m  3m  có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho x12  x22  20 2 � �x y  4x  4y  Câu 5( điểm) Giải hệ phương trình � 2x  8x   y3  � Câu ( điểm) Cho tam giác ABC có góc A nhọn Gọi M trung điểm BC, I trung điểm MC uur uuu r uuur a) Phân tích vectơ AI theo vectơ AB AC b) Về phía ngồi tam giác ABC dựng tam giác vuông cân đỉnh A ABD ACE Chứng minh AM  DE Câu ( điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm A(1; uuur uuur uuur r 2), B(0; 4), C(3; 2) Tìm tọa độ điểm D cho AD  2BD  4CD  Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 99 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 b) Đáp án CÂU Ý NỘI DUNG Tìm TXĐ hàm số y  ĐIỂM  x x �x  �0 �x   HS xác định � � 0.5 �x �3 �� �x  0.5 Do TXĐ hàm số D   2; � \  3 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y   x2  2x  TXĐ : D  � Hàm số đồng biến khoảng  �;1 nghịch biến khoảng  1;� BBT: x - ∞ -2 +∞ 0.5 y -∞ a) -∞ Đồ thị 0.5 Tìm m để phương trình x  x  m có bốn nghiệm phân biệt PT cho �  x  x   m Số nghiệm pt cho số giao điểm đồ thị y   x2  x  đường thẳng y = m – b) Giáo viên: Lê Thị Minh Nga 0.25 Page 100 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 Đồ thị 0.5 Căn vào đồ thị pt cho có bốn nghiệm phân biệt � 3  m  2 �  m Giải phương trình x  2x   a) �x �0 �x  2x  PT � 2x   x � � � x Vậy pt có nghiệm x = Giải phương trình 2x   x  b) + Nếu x � pt trở thành 2x   x  � x  7 t / m 1 + Nếu x  pt trở thành 3 2x  x  � x   t / m Kết luận: 2 Tìm m để phương trình x  2 m 1 x  m  3m  có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho x12  x22  20 Để pt có hai nghiệm phân biệt � � m � �x1  x2  2 m 1 Khi � �x1.x2  m  3m 4 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 Do x12  x22  20 �  x1  x2   2x1.x2  20   � 4 m 1  m2  3m  20 � m2  m 12  � m  t / m � �� � m 3  loaïi  � � 0.25 0.25 Vậy m = t/m ycbt 2 � �x y  4x  4y   1 Giải hệ phương trình � 2x  8x   y3   2 � � 4x �1 x � 1�y �1 Từ pt (1) ta có: y2   x2 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga 0.25 Page 101 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017  2 � 2 x  2  1 y3  (3) 1;1� Ta nhận thấy 2 x  2 �0 x ; 1 y �0 y�� � � 0.5 � 2 x  2  �x  � �� Do  3 � � �y  1 � y  � Thử lại vào pt (1) thấy thỏa mãn nên hệ có nghiệm ( 2; - 1) uur uuu r 0.25 uuur Tính AI theo vectơ AB AC uur uuuu r uuur AI  AM  AC uuuu r uuu r uuur AM  AB  AC uur uuu r uuur � AI  AB  AC 4  a)    0.25 0.5 Chứng minh AM  DE uuuu r uuur r uuur uuu r uuur uuu AB  AC AE  AD u u u r u u u r u u u r uuur uuur uuu r uuur uuur r uuu r uuur uuur 1 uuu  AB.AE  AB.AD  AC.AE  AC.AD  AB.AE  AC.AD 2 � �  AB.AE.cos 900  BAC  AC.AD.cos 900  BAC 0 � AM  DE uuur uuur uuur r Tìm tọa độ điểm D cho AD  2BD  4CD  uuur uuur AD  a  ; b    , BD   a; b 4 , Gọi điểm D(a; b) uuur CD   a  3; b  2 uuur uuur uuur r Do AD  2BD  4CD  nên ta có hệ �  a  1  2a  4 a  3  � �  b 2  2 b 4  4 b 2  � � � a  11 �� b �  Xét AM DE  b)    0.25        0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Tổ trưởng Nguyễn Văn Bằng Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 102 ... gần a số a Trong số a, chữ số đgl chữ số (hay đáng tin) sai số tuyệt đối số a không vượt nửa đơn vị hàng có chữ số HĐ3: Bài tập áp dụng Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 26 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm... dẫn nhà : Làm tập lại Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page 27 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Năm học 2016 - 2017 Page 28 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 TIẾT 10 KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG... Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 TIẾT MỆNH ĐỀ (tiếp) Ngày soạn: 15/8/2016 Giáo viên: Lê Thị Minh Nga Page GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 Năm học 2016 - 2017 I MỤC TIÊU:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 CB HKI, Giáo án Đại số 10 CB HKI, II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:, IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Hệ thống hoá, khái quát hoá, phát hiện và giải quyết vấn đề, II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay