QLNNL chuong2 PTCV

17 15 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 20:32

CHƯƠNG CHƯƠNG 22 PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CƠNG CƠNG VIỆC VIỆC Nội Nội dung dung I Khái niệm nội dung PTCV II Ứng dụng PTCV hoạt động QLNNL I.I Khái Khái niệm niệm và nội nội dung dung của PTCV PTCV I.I Khái Khái niệm niệm và nội nội dung dung của PTCV PTCV Phân tích cơng việc (PTCV) q trình:  Thu thập tổ chức thơng tin liên quan đến công việc  Xác định nhiệm vụ, kỹ năng, trình độ cần có để thực công việc cách thành công II.2 II.2 Nội Nội dung dung của PTCV PTCV CHUẨN BỊ Lập danh mục vị trí việc làm THU THẬP THƠNG TIN Lựa chọn phương pháp thơng tin Tiến hành thu thập thông tin Thẩm định thông tin XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN Bản Mô tả công việc Bản Yêu cầu công việc Bản Tiêu chuẩn thực CV Lập Lập danh danh mục mục các vị vị trí trí việc việc làm làm    Xem xét sơ đồ cấu tổ chức (hiện tương lai) Xác định vị trí cơng việc phận, phòng ban Lập danh sách vị trí việc làm Các Các phương phương pháp pháp thu thu thập thập thông thông tin tin  Bảng câu hỏi: CBCCCV sẽ điền vào bảng câu hỏi những thông tin về công việc   Thích hợp để thu thập thông tin về công việc của vị trí tổ chức Ưu điểm    Cho phép thu thập nhanh thông tin về công việc ; Tiết kiệm nguồn lực (thời gian, tiền bạc nhân lực) cho phân tích cơng việc Nhược điểm   Thiết kế bảng câu hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí Người trả lời hiểu lầm câu hỏi nên đưa thơng tin thiếu xác Các Các phương phương pháp pháp thu thu thập thập thông thông tin tin Phỏng vấn : Đặt câu hỏi trực tiếp với người thực công việc     Thích hợp để thu thập thông tin về công việc của vị trí tổ chức Ưu điểm: Thông tin chi tiết, người phỏng vấn có thể giải thích câu hỏi, thay đổi cách đặt câu hỏi để người trả lời đưa thông tin chính xác Nhược điểm: Tốn thời gian Quan sát : trực tiếp quan sát công việc thực thực tế     Thường áp dụng đối với công việc dễ quan sát thấy Ưu điểm: Có được thông tin phong phú về công việc Nhược điểm: Có thể gặp phản ứng của người được quan sát Các Các phương phương pháp pháp thu thu thập thập thông thông tin tin  Ghi nhật ký công việc: CBCCVC tự ghi chép lại hoạt động thực hiên cơng việc    Thích hợp để thu thập thông tin về công việc của lao động gián tiếp cũng công nhân trực tiếp Ưu điểm: tiết kiệm chi phí Nhược điểm: người trả lời có thể đưa thông tin không đúng sự thật, việc ghi chép khó đảm bảo tính liên tục Các Các phương phương pháp pháp thu thu thập thập thơng thơng tin tin  Ghi chép tình h́ng bất ngờ, quan trọng: quan sát phát tình h́ng bất ngờ, có ảnh hưởng đến kết công việc  Thích hợp để thu thập thông tin bổ sung  Ưu điểm: cho phép khám phá những yêu cầu đặc biệt mà người thực hiện cần có xảy những tình huống bất ngờ  Nhược điểm: tốn thời gian, công sức thu thập thông tin Thẩm Thẩm định định thông thông tin tin  Mục đích:  Kiểm tra đợ chính xác của các thông tin được cung cấp  Bổ sung những thơng tin thiếu  Nguồn thẩm định thích hợp  Cán bộ quản lý trực tiếp  Đồng nghiệp  Các chuyên gia Bản Bản Mô Mô tả tả vị vị trí trí việc việc làm làm :: Ba Ba nội nội dung dung cơ bản  Mô tả công việc: Các nhiệm vụ cần hoàn thành  Yêu cầu của công việc đối với người thực hiện: trình độ và kỹ đặc thù cần có để hoàn thành công việc  Tiêu chuẩn kết quả công việc: thước đo đánh giá kết quả công việc Mô Mô tả tả công công việc việc  Giới thiệu về công việc: tên công việc/ chức danh công việc, phận/phòng ban  Các nhiệm vụ thiết yếu, trách nhiệm  Các mối quan hệ: mối quan hệ báo cáo quan hệ giám sát đối với vị trí cơng việc  Các điều kiện thực công việc Yêu Yêu cầu cầu của công công việc việc đối đối với với người người thực thực hiện  Yêu cầu về trình độ học vấn  Yêu cầu về trình độ chuyên môn  Yêu cầu về kinh nghiệm  Yêu cầu về kỹ năng/ lực  Các yêu cầu khác Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn kết kết quả công công việc việc  Các tiêu chí/tiêu chuẩn để đánh giá hồn thành công việc  Là sở để đối chiếu với kết làm việc thực tế Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn kết kết quả công công việc việc  Số lượng (số lượng sản phẩm, doanh thu, số đầu công việc thực hiện, số lượng hồ sơ xử lý, số lượng công việc giải quyết, số lượng báo cáo viêt…)  Chất lượng (chất lượng công việc, những sai sót xử lý hồ sơ; sớ lượng đơn thư phàn nàn/khiếu nại, phân tích xác đáng báo cáo…)  Thời gian (hàng ngày, hàng tuần, chậm hai ngày kể từ có yêu cầu…) Ứng Ứng dụng dụng của PTCV PTCV Lập Lậpkế kếhoạch hoạchNNL NNL Tuyển Tuyểndụng dụngvà biên biênchế chế Quan Quanhệ hệlao laođộng động PTCV PTCV(mơ (mơtả tảvị vịtrí trí việc việclàm) làm) Đánh Đánhgiá giánhân nhânviên viên Thù Thùlao lao Đào Đàotạo, tạo,phát pháttriển triển ... nội dung PTCV II Ứng dụng PTCV hoạt động QLNNL I.I Khái Khái niệm niệm và nội nội dung dung của PTCV PTCV I.I Khái Khái niệm niệm và nội nội dung dung của PTCV PTCV Phân tích cơng việc (PTCV) q... từ có yêu cầu…) Ứng Ứng dụng dụng của PTCV PTCV Lập Lậpkế kếhoạch hoạchNNL NNL Tuyển Tuyểndụng dụngvà biên biênchế chế Quan Quanhệ hệlao laođộng động PTCV PTCV(mơ (mơtả tảvị vịtrí trí việc việclàm)... vụ, kỹ năng, trình độ cần có để thực cơng việc cách thành công II.2 II.2 Nội Nội dung dung của PTCV PTCV CHUẨN BỊ Lập danh mục vị trí việc làm THU THẬP THƠNG TIN Lựa chọn phương pháp thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: QLNNL chuong2 PTCV , QLNNL chuong2 PTCV , CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC, I. Khái niệm và nội dung của PTCV, Các phương pháp thu thập thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay