QLNNL tinchi chuong8910

78 9 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 20:32

Chương Chương 88 Kế Kế hoạch hoạch hóa hóa NNL/Lập NNL/Lập kế kế hoạch hoạch NNL NNL Nội Nội dung dung I Khái niệm vai trò kế hoạch hóa NNL II Quan hệ kế hoạch NNL kế hoạch sản xuất-kinh doanh III Các yếu tố ảnh hưởng đến KKH NNL IV Quy trình lập kế hoạch NNL I.I Khái Khái niệm niệm và vai vai trò trò của KHH KHH NNL NNL Khái niêm - Là việc xác định nhu cầu NNL giai đoạn phù hợp với định hướng chiến lược tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện/các giải pháp để đáp ứng nhu cầu - Là q trình nghiên cứu, xác định nhu cầu NNL, đưa sách thực chương trình hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nguồn lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực cơng việc có suất, chất lượng hiệu cao Vai trò  Định hướng hoạt động QTNL (có tranh tổng thể việc cần làm, nguồn kinh phí, trách nhiệm bên liên quan) nhằm đạt mục tiêu tổ chức  Điều phối hoạt động theo trật tự hợp lý hiệu II II Quan Quan hệ hệ giữa KH KH NNL NNL và chiến chiến lược/kế lược/kế hoạch hoạch sản sản xuất-kinh xuất-kinh doanh doanh Mức độ liến kết/phối hợp kế hoạch NNL chiến lược SX-KD  Mức độ A: Khơng có mối quan hệ kế hoạch chiến lược NNL chiến lược SXKD (các doanh nghiệp nhỏ)  Mức độ B: Kế hoạch NNL kế hoạch chức khác (ví dụ kế hoạch tài chính) xây dựng phù hợp với chiến lược KD  Mức độ C: mối quan hệ song phương chiến lược kinh doanh chiến lược NNL Chính sách KD phải xem xét lại cho phù hợp với tình hình, đặc điểm NNL cơng tác quản lý  Mức độ D: hai chiến lược có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn Nguồn nhân lực coi lợi canh tranh doanh nghiệp, không đơn phương tiên để thực chiến lược, sách Chiến lược, sách kinh doanh xây dựng phát triển dựa lợi cạnh tranh NNL NNL sở, động lực để hình thành chiến lược KD II II Quan Quan hệ hệ giữa KH KH NNL NNL và chiến chiến lược/kế lược/kế hoạch hoạch sản sản xuất-kinh xuất-kinh doanh doanh Tổ chức -Tầm nhìn, sứ mệnh cơng ty - Các mục tiêu chiến lược Phòng ban/bộ phận - Chức nhiệm vụ - Các định hướng thay đổi Mơ hình mối quan hệ kế hoạch NNL chiến lược tổ chức  Kế hoạch dài hạn  Kế hoạch trung/ngắn hạn Các yêu cầu NNL -Số lượng -Chất lượng (Kiến thức, kỹ năng, thái độ…) … Chính sách/chương trình/ hoạt động NNL -Tuyển dụng -Đào tạo - Lương… III III Các Các yếu yếu tố tố ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến KHH KHH NNL NNL Loại sản phẩm, dịch vụ chiến lược phát triển tổ chức - Mỗi loại sản phẩm, dịch vụ có yêu cầu riêng số lượng, chất lượng lao động (Ví dụ?) - Định hướng phát triển tổ chức đặt yêu cầu cụ thể NNL (ví dụ dịch vụ chất lượng cao?) Sự thay đổi môi trường - Thay đổi (công nghệ, kinh tế, trị, xã hội…) tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức, tác động đến nhu cầu NNL - Làm phát sinh nghề (ví dụ?), loại bỏ số nghề khơng phù hợp (ví dụ?) III III Các Các yếu yếu tố tố ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến KHH KHH NNL NNL Độ dài thời gian kế hoạch - Kế hoạch ngắn hạn: chi tiết, cụ thể Các tổ chức hoạt động môi trường thay đổi thường xuyên, biến động lớn thường lập kế hoạch ngắn hạn - Kế hoạch dai hạn: định hướng Các tổ chức hoạt động môi trường ổn định thường lập kế hoạch dài hạn Loại thông tin chất lượng dự báo thông tin - Kế hoạch mang tính dự báo - Thơng tin cụ thể, đầy đủ, xác tăng tính khả thi kế hoạch NNL IV IV Quy Quy trình trình KHH KHH NNL NNL Phân tích mơi trường, xác định mục tiêu chiến lược Dự báo nhu cầu NNL (đối với mục tiêu, kế hoạch dài hạn, trung hạn) xác định nhu cầu NNL (đối với mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn) Phân tích cung nhân lực (bên trong, bên ngồi) Phân tích quan hệ cung-cầu NNL/ Cân đối cung-cầu Phân tích khả điều chỉnh đề sách, kế hoạch, chương trình thực giúp tổ chức thích ứng với nhu cầu nâng cao hiệu sử dụng NNL Kiểm tra đánh giá tình hình thực 1 Phân Phân tích tích mơi mơi trường, trường, xác xác định định mục mục tiêu tiêu của TC TC Phân tích mơi trường: bên ngồi bên Môi Môi trường trường bên bên trong/nội trong/nội bộ Các yếu tố thuộc nguồn lực bên tổ chức: nhân lực, tài chính, trình độ công nghệ-kỹ thuật…  Nguồn NL: o o o o Trình độ lực? Mức độ gắn kết với tổ chức? Năng suất lao động? …  Ảnh hưởng đến việc hình thành thực chiến lược, sách tổ chức CHƯƠNG CHƯƠNG 10 10 QUAN QUAN HỆ HỆ LAO LAO ĐỘNG ĐỘNG Nội Nội dung dung I Khái niệm, chủ thể, mục tiêu nôi dung QHLĐ II Bất bình III Tranh chấp lao động IV Kỷ luật lao động V Hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ Kh¸i niƯm 1.QHLĐ tồn mối QHXH hình thành bên trình lao động (là quan hệ phát sinh trình lao động)  Quan hệ người lao động với  Quan hệ người lao động người sử dụng lao động QHLĐ mối quan hệ làm việc bên người lao động (hay đại diện họ) bên người sử dụng lao động I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ Chủ thể QHLĐ a.Người sử dụng lao động -Có thể cá nhân tổ chức -Cá nhân: người sở hữu tư liệu SX đại diện người sở hữu để trực tiếp thực công việc điều hành quản lý DN, tồn quyền sử dụng trả cơng người lao động (Giám đốc, Tổng giám đốc…) -Tập thể chủ sử dụng lao động: nghiệp đoàn người chủ sử dụng thành lập ngành/nghề I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ b Người lao động Bao gồm người làm việc cho người sử dụng lao động  Được trả công chịu điều hành người sử dụng lao động Tập thể người lao động  Đại diện cho người lao động cơng đồn/ban đại diện cho người lao động tập thể người lao động bầu  Cơng đồn Ban đại diện cho người lao động bảo vệ quyền lợi người lao động (điều 7, điều 12 Luật LĐ)  I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ c Cơ chế ba bên QHLĐ:  Có tham gia nhà nước (cơ quan đại diện pháp luật)  Nhà nước điều tiết tầm vĩ mô mối quan hệ lao động:  Khống chế lương tối thiểu, qui định thời gian làm việc tối đa ngày, tuần  Ban hành giám sát quy định, luật lệ QHLĐ  Xử lý tranh chấp lao động  Ví dụ: Đình cơng doanh nghiệp FDI? I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ Mục tiêu xây dựng, trì phát triển QHLĐ tốt:  Để người lao động người sử dụng lao động hiểu biết lẫn nhau, hợp tác với mục tiêu tổ chức  Nâng cao suất, hiệu cơng việc: (người lao động nỗ lực, nhiệt tình mục tiêu tổ chức, trung thành với tổ chức)  Giảm vi phạm KLLĐ (NLĐ tôn trọng KLLĐ cách tự giác)  Giảm mức thiệt hại tài thiệt hại uy tín tổ chức suy giảm I.I Khái Khái niệm, niệm, chủ chủ thể, thể, mục mục tiêu tiêu và nôi nôi dung dung của QHLĐ QHLĐ Nội dung QHLĐ  Bao gồm toàn các mối quan hệ qua lại bên tham gia QHLĐ  Có thể phân loại  Theo trình tự thời gian hình thành kết thúc QHLĐ  Theo quyền lợi nghĩa vụ người lao động  Theo trình tự thành Theo trình tự thời thời gian hình thành và kết kết thúc thúc Các quan hệ thuộc thời gian kỳ tiềnhình QHLĐ: QHLĐ  Đó quan hệ trước tiến tới quan hệ thức QHLĐ bên  Thường diễn trình tuyển dụng  Các quan hệ trình lao động: giai đoạn QHLĐ Việc làm, bố trí sứ dụng lao động Điều kiện làm việc, thời gian làm việc nghỉ ngơi Các vấn đề liên quan đến đánh giá THCV thù lao Cơ hội đào tạo phát triển: người đào tạo phải cam kết làm viêc cho tổ chức, hội thăng tiến cho người LĐ  Các vấn đề liên quan đến ký thực thỏa ước lao động tập thể  Giải bất bình, tranh chấp kỷ luật lao đông…     quyền lợi vụ người lao động/ Theo quyền lợi và nghĩa nghĩa vụ của  Theo Các quan hệ liên quan đến quyền lợi người lao động/ người sử dụng LĐ người sửlợi dụng LĐ lương, thưởng, hưu trí  Quyền vật chất:  Quyền nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn VSLĐ  Quyền hoạt động trị, XH: tham gia cơng đồn, đình cơng  Các quan hệ liên quan đến nghĩa vụ  Chấp hành KLLĐ  Đóng bảo hiểm  Ứng với quyền người lao động nghĩa vụ người sử dụng lao động nhà nước (Luật LĐ: chương 2,4,5,6,7,9,12) II II Tranh Tranh chấp chấp lao lao động động Khái niệm - Là tranh chấp người lao động/tập thể người lao động người sử dụng lao động vấn đề liên quan đến quyền lợi ích bên - Tranh chấp lao động nội dung QHLĐ mà vấn đề nảy sinh vi phạm nội dung QHLĐ II II Tranh Tranh chấp chấp lao lao động động Các hình thức biểu tranh chấp lao động - Bãi công  Sự ngừng tồn phần/bộ phận q trình sản xuất , dịch vụ tập thể người lao động tiến hành  Mục tiêu: phản đối người sử dụng lao động, đòi thực yêu sách kinh tế, nghề nghiệp , trị - Đình cơng: dạng bãi cơng qui mô nhỏ (thường phạm vi tổ chức), khơng kèm theo u sách trị  Sự ngừng việc tập thể, có tổ chức (chỉ có cơng đồn có quyền khởi xướng lãnh đạo đình cơng) II II Tranh Tranh chấp chấp lao lao động động Các hình thức biểu tranh chấp lao động - Đình cơng:  Phải tn theo trật tự định (lấy ý kiến, đưa kiến nghị, báo trước thời điểm đình cơng  Đình cơng phải gắn với yêu sách chưa giải - Lãn cơng: dạng đình cơng mà người lao động không rời khỏi nơi làm việc không làm việc làm việc cầm chừng II II Tranh Tranh chấp chấp lao lao động động Phòng ngừa giải tranh chấp lao động - Khái niệm:  Là việc thực biện pháp nhằm ngăn chặn trước bùng nổ tranh chấp lao động xẩy  Ví dụ: gặp gỡ hòa giải, thuyết phục cac bên chấp nhận giảng hòa - Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp:  Tăng cường mối quan hệ hai bên, thơng tin kịp thời tình hình thi hành thỏa thuận QHLĐ  Tăng cường thương thảo định kỳ người lao động người sử dụng lao động  Điều chỉnh sửa đổi kịp thời nội dung HĐLĐ phù hợp với qui định nhà nước II II Tranh Tranh chấp chấp lao lao động động Các biện pháp phòng ngừa tranh chấp:  Tăng cường tham gia đại diện cho người lao động giám sát, kiểm tra hoạt động  Nhà nước tăng cường công tác tra lao động, sửa đổi luật lệ QHLĐ phù hợp với thực tiễn (ví dụ lương tối thiểu)  Phổ biến đến người lao động thay đổi quy định, luật lệ Giải tranh chấp lao động  Bộ máy giải tranh chấp  Nguyên tắc giải tranh chấp  Quyền nghĩa vụ bên  Thẩm quyền trình tự giải tranh chấp lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: QLNNL tinchi chuong8910 , QLNNL tinchi chuong8910 , Chương 8 Kế hoạch hóa NNL/Lập kế hoạch NNL, Phân tích môi trường, xác định mục tiêu của TC, Xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức, Dự báo nhu cầu nhân lực, Đề xuất các giải pháp, Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, Chương 9: Thù lao lao động, II. Hệ thống tiền lương thống nhất của nhà nước, III.Trình tự xây dựng hệ thống trả công, IV.Các hình thức trả lương, CHƯƠNG 10 QUAN HỆ LAO ĐỘNG, I. Khái niệm, chủ thể, mục tiêu và nôi dung của QHLĐ, Theo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động/ người sử dụng LĐ, II. Tranh chấp lao động

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay