Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 14:53

21/2/2019 Chậm nộp hồ thuế, hồ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? Chậm nộp hồ thuế, hồ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? 08:31 25/12/18 Đầu năm, doanh nghiệp cần phải thực nhiều cơng việc thuế, kế tốn (xem chi tiết Lịch nộp loại tờ khai, báo cáo thuế đầu năm 2019) Tuy nhiên, nhiều lý do, số doanh nghiệp chậm nộp hồ thuế hay khai không đầy đủ nội dung hồ thuế Nếu vi phạm hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành với mức sau: STT Các hành vi vi phạm hành thuế Mức xử phạt Chậm nộp hồ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin hồ đăng ký thuế so với thời hạn quy định Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo Phạt tiền 1.400.000 đồng Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp số nêu trên) Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 800.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 2.000.000 đồng - Quá thời hạn quy định 30 ngày Phạt tiền 2.800.000 đồng - Không thông báo thay đổi thông tin hồ đăng ký Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html 1/4 21/2/2019 Chậm nộp hồ thuế, hồ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? thuế - Không nộp hồ đăng ký thuế không phát sinh số thuế phải nộp phạt tối thiểu không thấp 1.600.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 4.000.000 đồng Khai không đầy đủ nội dung hồ thuế Phạt tiền 1.400.000 đồng Ghi thiếu, ghi sai tiêu làm xác định nghĩa vụ thuế bảng kê hóa đơn, hàng hố, dịch vụ mua vào, bán tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không thấp 800.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 2.000.000 đồng Phạt tiền 2.100.000 đồng Ghi thiếu, ghi sai tiêu làm xác định nghĩa vụ thuế hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 1.200.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa khơng q 3.000.000 đồng Phạt tiền 2.800.000 đồng Ghi thiếu, ghi sai tiêu làm xác định nghĩa vụ thuế tờ khai thuế, tờ khai toán thuế Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 1.600.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa khơng 4.000.000 đồng - Có hành vi khai sai quy định Khoản Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp chưa hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế - Có hành vi vi phạm quy định điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, Khoản Điều 13 Thông tư 166/2013/TTBTC bị phát thời hạn nộp hồ khai thuế kỳ tính thuế bị phát sau thời hạn nộp hồ khai Phạt tiền 4.200.000 đồng Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 2.400.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 6.000.000 đồng https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html 2/4 21/2/2019 Chậm nộp hồ thuế, hồ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? thuế, không làm giảm số thuế phải nộp chưa hồn, khơng làm tăng số thuế miễn, giảm không thuộc trường hợp bị xử phạt hành vi trốn thuế - Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ khai thuế tạm tính theo quý chưa đến thời hạn nộp hồ khai toán thuế năm Chậm nộp hồ khai thuế so với thời hạn quy định Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo Phạt tiền 1.400.000 đồng Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp số nêu trên) Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 800.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa khơng q 2.000.000 đồng Phạt tiền 2.800.000 đồng 10 Quá thời hạn quy định từ 10 ngày đến 20 ngày Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng 1.600.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 4.000.000 đồng Phạt tiền 4.200.000 đồng 11 Quá thời hạn quy định từ 20 ngày đến 30 ngày Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 2.400.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 6.000.000 đồng 12 Quá thời hạn quy định từ 30 ngày đến 40 ngày Phạt tiền 5.600.000 đồng Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 3.200.000 đồng https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html 3/4 21/2/2019 Chậm nộp hồ thuế, hồ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa khơng q 8.000.000 đồng - Quá thời hạn quy định từ 40 ngày đến 90 ngày - Quá thời hạn quy định 90 ngày không phát sinh số thuế phải nộp người nộp thuế tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm quan thuế lập biên vi phạm hành hành vi chậm nộp hồ khai thuế 13 - Không nộp hồ khai thuế không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định khơng phải nộp hồ khai thuế) - Nộp hồ khai thuế tạm tính theo quý thời hạn quy định 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ khai thuế chưa đến thời hạn nộp hồ khai toán thuế năm Phạt tiền 7.000.000 đồng Nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu khơng thấp 4.000.000 đồng Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không 10.000.000 đồng Căn pháp lý: Thông tư 166/2013/TT-BTC https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du-doanh-nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html 4/4 ...21/2/2019 Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? thuế - Không nộp hồ sơ đăng ký thuế không phát sinh số thuế phải nộp phạt tối thiểu khơng thấp... Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? thuế, không làm giảm số thuế phải nộp chưa hoàn, không làm tăng số thuế miễn, giảm không thuộc trường hợp bị xử phạt hành... https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/cham-nop-ho-so-thue-ho-so-thue-khong-day-du -doanh- nghiep-bi-xu-phat-nhu-the-nao-403.html 3/4 21/2/2019 Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ - doanh nghiệp bị xử phạt nào? Nếu có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không
- Xem thêm -

Xem thêm: Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào, Chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay